LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 1K-213 „DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 23-IOJO STANDARTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 3 d. Nr. 1K-2

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u 23-iąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo“:

1.1.    Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Šis standartas taikomas viešojo sektoriaus subjektui, rengiančiam žemesniojo lygio atskirų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį. Jei viešojo sektoriaus subjektas, rengiantis viešojo sektoriaus subjektų grupės žemesniojo lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, nusprendžia sudaryti tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį pats arba to reikalauja teisės aktai, viešojo sektoriaus subjektas jį sudaro vadovaudamasis šiuo standartu ir 15-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus.“

1.2.    Pakeičiu 14.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.2. apskaitos politika;“.

1.3.    Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Pirmą kartą rengiant tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal VSAFAS, sutrumpinto aiškinamojo rašto bendrajai ir apskaitos politikos daliai taikomos 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ nuostatos, o pastabų dalyje nurodoma:

15.1. informacija apie klaidų taisymą;

15.2. informacija apie neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčius;

15.3. sprendimai dėl teisinių ginčų;

15.4. reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, nurodant, kiek ir kurį finansinių ataskaitų straipsnį reikšmingi įvykiai paveikė arba gali paveikti.“

1.4.    Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Kai tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas ne pirmą kartą ir jei nebuvo pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje, apskaitos politikos ir pastabų dalyse, sutrumpintame aiškinamajame rašte pateikiamos nuorodos į paskutinį metinių arba tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį. Jei nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos buvo pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje, apskaitos politikos ir pastabų dalyse, aiškinamajame rašte nurodoma:

16.1. bendrojoje dalyje – bendrieji duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą;

16.2. apskaitos politikos dalyje – apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimų aprašymai ir priežastys;

16.3. pastabų dalyje – šio standarto 15.1–15.4 papunkčiuose nustatyta informacija.“

1.5.    Pripažįstu netekusiais galios 17–19 punktus.

1.6.    Pakeičiu 191 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

191. Be to, kas nurodyta šio standarto 16 punkte, sutrumpintame viešųjų įstaigų aiškinamajame rašte detalizuojama ši finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose pateikta informacija:“.

1.7.    Pakeičiu V skyrių ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

V. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TEIKIMAS IR SKELBIMAS

 

20. Viešojo sektoriaus subjektas arba centralizuotos apskaitos įstaiga – biudžetinė įstaiga, kuriai yra perduotas viešojo sektoriaus subjekto apskaitos tvarkymas (toliau – centralizuotos apskaitos įstaiga), tarpines finansines ataskaitas elektroniniu būdu teikia kontroliuojančiajam viešojo sektoriaus subjektui ne vėliau kaip per 50 dienų pasibaigus tarpiniam ataskaitiniam laikotarpiui, o kai viešojo sektoriaus subjektas neturi kontroliuojančiojo viešojo sektoriaus subjekto, – Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, jei ji pareikalauja.

21. Viešojo sektoriaus subjektas arba centralizuotos apskaitos įstaiga teikia išteklių ir mokesčių fondų administratorių ar tvarkytojų nustatyta tvarka ir terminais informaciją, kuri reikalinga jų tarpinėms finansinėms ataskaitoms parengti.

22. Viešojo sektoriaus subjektas savo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį skelbia savo interneto svetainėje. Jei viešojo sektoriaus subjektas savo interneto svetainės neturi, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys skelbiamas kontroliuojančiojo viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje. Jei viešojo sektoriaus subjektas savo interneto svetainės neturi ir neturi kontroliuojančiojo viešojo sektoriaus subjekto, tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su šiais dokumentais susipažinti viešojo sektoriaus subjekto buveinėje.

23. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys skelbiamas per 10 dienų nuo finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo kontroliuojančiajam viešojo sektoriaus subjektui. Jei viešojo sektoriaus subjektas neturi kontroliuojančiojo viešojo sektoriaus subjekto ir Finansų ministerija iš jo nepareikalauja pateikti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip nustatyta šio standarto 20 punkte, viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys skelbiamas arba šio standarto 22 punkte nustatytu atveju sudaromos sąlygos su juo susipažinti per 10 dienų nuo jo sudarymo dienos. Skelbiami ne mažiau kaip 3 praėjusių metų tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai.

2.       N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniams, sudaromiems už 2019 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka