r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl AKMENĖS  RAJONO SAVIVALDYBĖS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE  TAISYKLIŲ, RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 28 d. Nr. T-2(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 37 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2,4 punktais, 12 straipsniu ir 13 straipsnio 1 dalimi,

Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Akmenės rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisykles;

1.2. Rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą nuostatus.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010-04-28 sprendimo (su pakeitimais) Nr. T-83 „Dėl vietinių rinkliavų ir leidimo išdavimo nuostatų patvirtinimo“ 1.2, 2.2 papunkčius.

2.2. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2011-12-07 sprendimo Nr.T-252 „Dėl prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo ir viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“ 1 punktą.

2.3. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimo Nr.T-260 (E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T- 117  patvirtintų  vietinės  rinkliavos nuostatų   2.5 ir 2.6 papunkčių pakeitimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Vitalijus Mitrofanovas

 


 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės

tarybos 2016 m. sausio 28 d.

sprendimu Nr. T-2(E) 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akmenės rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendruosius mažmeninės prekybos ir paslaugų teikimo (pardavimo) reikalavimus Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) teritorijoje.

2. Šių Taisyklių privalo laikytis visi įstatymų nustatyta tvarka įregistravę savo veiklą juridiniai ar fiziniai asmenys, prekiaujantys ar teikiantys paslaugas nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių. Fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Savivaldybės tarybos priimtais sprendimais.

3. Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Išplėstos aptarnavimo vietos prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų – sukomplektuotas laikinas statinys arba sukomplektuota įranga (staliukai, kėdės, skėčiai, tvorelės, pakylos, gėlinės ir kt.) be atskiros prekybos vietos, skirti aptarnauti stacionariosios viešojo maitinimo vietos lankytojus, išmontuojami, pasibaigus leidimo galiojimo terminui.

3.2. Kioskas – smulkios prekybos ar paslaugų teikimo reikmėms skirtas Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas nedidelis lengvų konstrukcijų ir į žemę įleistų pamatų neturintis laikinas statinys, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų. Dalis kiosko sienų (jo viršutinės dalys) turi būti įstiklintos ir prekyba vykdoma ar paslaugos teikiamos per priekinėje sienoje esančią vitrinos angą.

3.3. Laikinieji prekybos įrenginiai – sukomplektuoti lauke statomi prekybos ar paslaugų teikimo įrenginiai (prekystaliai, vežimėliai, stalai, krepšiai ir kt.).

3.4. Laikinas statinys – statinys (kioskas, gatvių prekybos, pramogų ar parodos paviljonas, parodos eksponatas, palapinės danga ar pneumatinis apvalkalas, vagonėlis, konteineris, įvairios paskirties aikštelė su dirbtine danga), kurį leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą. Laikinų statinių naudojimo terminas gali būti pratęstas. Laikinas statinys ir teisės į jį nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

3.5. Nestacionarioji viešojo maitinimo vieta (nestacionarioji lauko kavinė) – lauke kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų ar švenčių, masinių renginių metu įrengtas laikinas nesudėtingų lengvų konstrukcijų statinys be pamatų arba sukomplektuota įranga (staliukai, kėdės, skėčiai, tvorelės, pakylos, gėlinės ir kt.), kurie skirti viešojo maitinimo paslaugoms teikti ir kurie išmontuojami, pasibaigus kurortiniam, poilsio ir turizmo sezonams ar šventei, masiniam renginiui.

3.6. Pardavėjas – verslininkas, kuris siūlo ir parduoda prekes vartotojams.

3.7. Paslaugų teikėjas – verslininkas, kuris siūlo ir atlygintinai suteikia paslaugas vartotojams.

3.8. Paviljonas – Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas ir į žemę įleistų pamatų neturintis smulkios prekybos ar paslaugų teikimo reikmėms skirtas laikinas statinys, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų ir turintis viduje įrengtą prekybos salę pirkėjams aptarnauti.

3.9. Prekyba ir paslaugų teikimas viešosiose vietose – veikla, susijusi su prekių pirkimu ir pardavimu, paslaugų teikimu iš (nuo) laikinųjų įrenginių, kioskų, specializuotų automobilių, paviljonuose, gamyba, prekyba bei vartojimu nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose (nestacionariosiose lauko kavinėse), išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų, neįruošiant atskirų prekybos vietų.

3.10. Prekybai pritaikytas automobilis ar priekaba smulkiai prekybai ar paslaugų teikimui skirta transporto priemonė su tam tikslui sumontuota specialia įranga arba judanti nustatytu maršrutu.

3.11. Nesudėtingas atrakcionas – nesudėtingas pramoginis įrenginys, nepriskiriamas potencialiai pavojingiems įrenginiams (pripučiamas atrakcionas, batutas, bevariklė transporto priemonė, elektromobilis, velomobilis, žaidimų aikštelė, vandens dviračiai, valtys ir kt.).

3.12. Savivaldybės viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (gatvės, aikštės, pėsčiųjų takai, skverai, parkai, miškai, paplūdimiai bei jų prieigos, poilsio aikštelės, vandens telkiniai bei prieigos prie jų ir kitos žmonių susibūrimo vietos) ir visuomenei prieinamas nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomas žemės sklypas, kuriame vykdoma prekyba arba teikiamos paslaugos nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, prekiaujama nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose (nestacionariosiose lauko kavinėse), išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų.

 

II   SKYRIUS   

MAŽMENINĖS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE

VIETOSE BŪDAI

 

4. Mažmeninės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose būdai yra šie:

4.1. prekyba ir (ar) paslaugų teikimas iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių;

4.2. prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų ir paviljonuose;

4.3. prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai įrengtų specializuotų transporto priemonių, iš transporto priemonių ar jų priekabų;

4.4. prekyba lauko kavinėse prie esamo maitinimo paslaugas teikiančio asmens pastato;

4.5. prekyba lauko kavinėse specialiai įrengtose vietose;

4.6. prekyba, paslaugų teikimas masinių renginių metu;

4.7. išvežiojamoji prekyba;

4.8. nuomos (dviračių, riedučių, elektromobilių, valčių ir pan.), buities (fotografavimo, piešimo, svėrimo, batų valymo ir pan.) nesudėtingų atrakcionų, kilnojamo transporto ir kt. paslaugos;

4.9. kiti teisės aktų nedraudžiami prekybos (paslaugų teikimo) būdai.

 

III   SKYRIUS  

REIKALAVIMAI PREKYBOS ĮRANGAI IR PREKYBOS VIETAI

 

5. Prekybos ir paslaugų teikimo laikini statiniai ir (ar) laikinieji įrenginiai statomi Savivaldybės viešosiose vietose tik turint išduotą leidimą.

6. Prekybos įranga (stalas, skėtis) turi būti nedidelė, mobili, lengvai montuojamų konstrukcijų, atitinkanti lauko prekybos funkcinius reikalavimus.

7. Prekybos ir paslaugų teikimo vietoje naudojami įrenginiai turi būti visiškai sukomplektuoti, švarūs, tvarkingi, nesurūdiję, nesulankstyti.

8. Draudžiama prekiauti nuo dėžių, turėklų, atramų, grindinio, žemės ir tam nepritaikytos įrangos.

9. Prekybos ir paslaugų teikimo laikini statiniai ir (ar) laikinieji įrenginiai statomi ir įrengiami tik ant kietos dangos (šaligatvio, asfalto ar specialios dirbtinės dangos), išskyrus prekybą ir paslaugų teikimą masinių renginių metu; jie turi būti visiškai sukomplektuoti, tvarkingi, atitikti higienos, darbo ir priešgaisrinės saugos, estetinės-vizualinės kokybės reikalavimus.

10. Prekybos vietoje privalo būti nurodyta: juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir individualios veiklos vykdymo pažymos arba verslo liudijimo numeris. Fiziniai asmenys, kuriems verslo liudijimas ar individualios veiklos vykdymo pažyma nėra privalomi, nurodo savo vardą ir pavardę. Šie duomenys nurodomi pardavėjo pasirinktu būdu, tačiau jie turi būti pirkėjų matomi.

11. Prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose galima nuo 6 val. iki 24 val. Prekybos laikas renginio metu nustatomas vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintomis Masinių renginių organizavimo Akmenės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklėmis.

12. Prekyba (paslaugų teikimas) renginių metu leidžiama tik sutikus renginių organizatoriams.

13. Pasibaigus Leidimo galiojimo laikui prekiauti ar teikti paslaugas laikinajame statinyje, pardavėjas (paslaugų teikėjas) per 30 dienų privalo laikinąjį statinį nukelti, sutvarkyti statinio vietą, savo lėšomis atstatyti sugadintą dangą. Nenukėlus statinio ir nesutvarkius statinio buvimo vietos, Savivaldybės patirtos išlaidos: statinio vietos sutvarkymas, laikinojo statinio nukėlimo ir jo saugojimas, išieškomos iš pardavėjo (paslaugų teikėjo) teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

PARDAVĖJO (PASLAUGOS TEIKĖJO) PAREIGOS

 

14. Pardavėjas (paslaugos teikėjas) privalo:

14.1. prekybos (paslaugų teikimo) vietoje turėti galiojantį Leidimą, individualios veiklos vykdymo pažymėjimą, verslo liudijimą (asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus verslo liudijimas yra privalomas) ar darbo sutarties kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu ir vadovo parašu, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prekių įsigijimą ir prekių kokybę liudijančius dokumentus, maisto tvarkymo įmonės pažymėjimą (jeigu tų prekių prekybai jis yra privalomas) ir, jei prekiaujama maisto prekėmis ar žaislais, asmens medicininę knygelę;

14.2. laikytis mažmeninės prekybos reikalavimų, nustatytų Mažmeninės prekybos taisyklėse;

14.3. laikytis darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos ir higienos reikalavimų;

14.4. užtikrinti parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų atitiktį teisės aktų nustatytiems ženklinimo reikalavimams, pateikti pirkėjui tik saugias ir kokybiškas prekes (paslaugas);

14.5. tvarkyti paskirtą prekybos (paslaugų teikimo) vietą, neteršti jos atliekomis ir šiukšlėmis;

14.6. viešąja vieta naudotis taip, kad ji vėliau liktų nepakitusi;

14.7. negadinti toje vietoje ir šalia esančių miesto infrastruktūros elementų – gatvės dangos (vejos), šviestuvų, suoliukų, dailės kūrinių ir kitų objektų;

14.8. nenaikinti, nežaloti šalia esančių augalų (medžių, krūmų ir gėlynų), juos saugoti ir jiems nekenkti;

14.9. atsižvelgti į inžinerinių tinklų (vandentiekio, dujų, ryšių, šiluminių mazgų, elektros skydinių, kitokių šulinių ir pan.) ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą. Įvykus avarijai, leisti operatyviai šalinti gedimus;

14.10. asmenys vykdantys išvežiojamąją prekybą privalo laikytis maršruto, nurodyto Leidime.

15. Pardavėjas (paslaugų teikėjas), kuriam išduotas Leidimas, privalo užtikrinti, kad, pasibaigus Leidimo galiojimo laikui, laikinasis įrenginys bus pašalintas.

16. Pardavėjas (paslaugos teikėjas) privalo vykdyti kitas teisės aktų nustatytas pareigas.

 

V   SKYRIUS

KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

17. Pardavėjų veiklą, jų parduodamų prekių saugą ir kokybę gali tikrinti pagal kompetenciją teisės aktais tam įgalioti policijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai, Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, seniūnai ir Savivaldybės institucijos, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka suteikti atitinkami įgaliojimai.

18.  Pardavėjas kontrolę atliekančių įstaigų ar institucijų įgaliotiems darbuotojams, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, privalo pateikti jų prašomus dokumentus.

19. Pardavėjai (paslaugų teikėjai), pažeidę Taisykles, atsako pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

_______________________


 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės

tarybos 2016 m. sausio 28  d.

sprendimu Nr. T-

 

RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja rinkliavos rinkimo tvarką, jos dydžius, lengvatas rinkliavos mokėtojams, leidimų išdavimo, rinkliavos grąžinimo atvejus, rinkliavos rinkimo kontrolę ir atsakomybę.

2. Vietinė rinkliava galioja Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje ir įskaitoma į Savivaldybės biudžetą.

3. Rinkliavą už leidimą moka asmenys, kurie ketina prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės teritorijos viešosiose vietose bei prekiauti ar teikti paslaugas švenčių, renginių metu.

4. Leidimus prekiauti (teikti paslaugas), taip pat leidimus prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu (toliau – Leidimai) išduoda seniūnas tos seniūnijos, kurios teritorijoje bus vykdoma prekyba ar teikiamos paslaugos, o prekybai visose Savivaldybės teritorijos viešosiose vietose – seniūnas, kuris gavo tokį prašymą. Už Leidimų išdavimą imama Savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava.

 

5. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, Prekybos ir paslaugų teikimo Akmenės rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose taisyklėse ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

 

II   SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

6. Asmenys, norintys įsigyti leidimą prekiauti ar (ir) teikti paslaugas viešosiose vietose, švenčių, renginių, mugių metu, nuomos ar panaudos pagrindais valdomuose žemės sklypuose, Akmenės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnams tiesiogiai, raštu arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą, pateikia:

6.1. prašymą, kuriame nurodomi įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas pavardė, kodas (įmonės ar fizinio asmens), adresas, telefono numeris, prekių asortimentas, prekybos vietos plotas (kv. m), prašymo pateikimo data;

6.2. įmonės įregistravimo pažymėjimą (juridiniai asmenys), verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą (fiziniai asmenys) arba kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

6.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą arba kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jie yra privalomi;

6.4.   atitinkamų institucijų išduotą dokumentą arba kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas, veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimą, tautinio paveldo produkto sertifikatą ir kt.);

6.5. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinan, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava, arba kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Rinkliava mokama tik nacionaline valiuta. Rinkliava mokama į Akmenės rajono savivaldybės atitinkamos seniūnijos, išduodančios leidimą, atsiskaitomają sąskaitą;

6.6. jeigu asmuo atitinka šių Nuostatų 12 punkto reikalavimus, jis pateikia tai įrodančius dokumentus (vietinės rinkliavos dydis sumažinamas 50 proc.);

6.7. jeigu asmuo atitinka šių Nuostatų 13 punkto reikalavimus, mokėjimo pavedimo pateikti nereikia (atleidžiamas nuo vietinės rinkliavos mokesčio).

Asmuo, norėdamas gauti Leidimą išvežiojamajai prekybai, (paslaugoms teikti) papildomai turi pateikti pageidaujamą prekybos (paslaugų teikimo) maršrutą.

7. Leidimas išduodamas laikotarpiui nuo vienos dienos iki vienerių metų, fiziniams asmenims  –  ne ilgiau nei verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

8. Prašymai prekiauti ar teikti paslaugas renginių metu turi būti suderinti su renginio organizatoriumi. Prekiaudami  masiniuose renginiuose alkoholiniais gėrimais, prekiautojai privalo turėti nustatyta tvarka išduotą vienkartinę licenciją.  

9. Jeigu yra pateikiamas neišsamus ar netinkamai įformintas prašymas arba pateikti ne visi dokumentai, seniūnas per 2 darbo dienas raštu praneša pareiškėjui apie pateiktų dokumentų trūkumus.

10. Apie atsisakymą išduoti Leidimą pareiškėjas informuojamas raštu per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, reikalingų išduoti Leidimą, pateikimo dienos. Nurodomi atsisakymo motyvai ir jo apskundimo tvarka.

11. Seniūnijų seniūnai išduoda leidimus per 5 darbo dienas ir registruoja juos DocLogix sistemoje leidimų registravimo žurnale, kuriame nurodo seniūniją, vietinės rinkliavos mokėtojo pavadinimą, adresą, vietinės rinkliavos pavadinimą, sumą, dokumento, patvirtinančio jos sumokėjimą, pavadinimą, numerį, datą.

12. Rinkliavos dydis sumažinamas 50 procentų asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, ir neįgaliems asmenims, turintiems nustatytą darbingumo lygį nuo 30 iki 40 procentų, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje. Šie asmenys atitinkamai seniūnijai turi pateikti Pensijos gavėjo pažymėjimą, Neįgaliojo pažymėjimą ar kitą dokumentą, įrodantį teisę į lengvatą, arba dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Atleidžiamos  nuo vietinės rinkliavos mokėjimo nevyriausybinės organizacijos, teikiančios socialinę naudą visuomenei, tautodailininkai, amatininkai, turintys tautinio paveldo sertifikatus, tautodailininko ar amatininko pažymėjimą ir prekiaujantys savo darbo tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais. Šie asmenys atitinkamai seniūnijai turi pateikti dokumentą, įrodan teisę į lengvatą, arba dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Eil.Nr.

Rinkliavos objektas

Rinkliavos dydis eurais

Dienos

Mėnesio

Metų

 

Vietinės rinkliavos dydis nustatomas už  leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos   nustatytose viešosiose vietose išdavimą

 

 

 

1.

prekyba ir (ar) paslaugų teikimas iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių:

 

 

 

1.1.

smulkiomis prekėmis (bižuterija, pramoninės prekės ir kt.) nuo prekystalių (už 1 vietą iki 3 m)

1,0

8,0

80

1.2.

smulkiomis prekėmis savo užauginta žemės ūkio produkcija (medus, uogos, gėlių, daržovės  ir kt.) nuo prekystalių (už 1 vietą iki 3 m)

0

0

0

1.3.

savo  prekėmis  ūkininko ūkyje užauginta žemės ūkio produkcija nuo prekystalių (už 1 vietą iki 3 m)

1,0

8,0

80

2.

Prekyba maisto ir nemaisto prekėmis įrengtuose laikinuose prekybos kioskuose

0

10

100

3.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai įrengtų specializuotų transporto priemonių, iš transporto priemonių ar jų priekabų seniūnijos teritorijos viešosiose vietose

1,0

6,0

70

4.

Išvežiojamoji mažmeninė prekyba maisto ir ne maisto prekėmis iš specializuotų transporto priemonių, iš transporto priemonių ar jų priekabų visose seniūnijos teritorijose viešosiose vietose

1,5

8

60

5.

Išvežiojamoji mažmeninė prekyba maisto ir ne maisto prekėmis iš specializuotų transporto priemonių, iš transporto priemonių ar jų priekabų visose Akmenės rajono  savivaldybės  teritorijos viešosiose vietose

2,0

12

100

5.

Šventėse, mugėse ir kituose organizuojamuose masiniuose renginiuose

Vienkartinis rinkliavos dydis eurais

5.1.

tautodailės gaminiais, rankdarbiais, dailės dirbiniais (už 1vietą iki 8 kv. metrų plotą)

6,0*

5.2.

maisto ir ne maisto prekėmis (už 1vietą iki 8 kv. metrų ploto)

10*

5.3.

viešąjį maitinimą (už 1 vietą  iki 10 kv. metrų ploto)

15*

5.4.

savo ūkyje užauginta žemės ūkio produkcija

6,0*

5.5.

žemės ūkio produkcija (vaiskrūmiai, vaismedžių sodinukai ir kt. )

8,0*

5.6.

Leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą

50*

6.

Paslaugų, pramogų (pripučiamas atrakcionas, batutas, elektromobiliai ir kt.) (už vieną paslaugos rūšį)

10*

*Rinkliavos dydis, jeigu neskelbiamas konkursas

 

III  SKYRIUS

RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS

 

14.     Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama, jeigu:

14.1. sumokėta daugiau, negu Akmenės rajono savivaldybės tarybos nustatytas rinkliavos dydis;

14.2. leidimas neišduodamas;

14.3. leidimu nepasinaudota dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rinkliavos mokėtojo.

15. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama remiantis Asmens prašymu, pateiktu per Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą leidimą išdavusios seniūnijos seniūnui.

 

IV  SKYRIUS

RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ

 

16.     Rinkliavos rinkimą kontroliuoja valstybės ir Savivaldybės institucijos, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka suteikti atitinkami įgaliojimai.

 

V  SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

17.     Asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą, su juo susijusius kitus teisės aktus ir šiuos nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________


 

Rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti

paslaugas Akmenės rajono savivaldybės 

teritorijos viešosiose vietose išdavimą

nuostatų 1 priedas

 

 

(Juridinio asmens pavadinimas ir teisinė forma, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)

 

(buveinės adresas arba fizinio asmens adresas)

 

(duomenys – telefonas/el. paštas)

 

(juridiniam arba fiziniam asmeniui atstovaujančio asmens vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis, duomenys ryšiui palaikyti)

 

Akmenės rajono savivaldybės administracijos

_______________________________seniūnijai

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI (PRATĘSTI) LEIDIMĄ PREKIAUTI BEI TEIKTI PASLAUGAS AKMENĖS RAJONO VIEŠOSIOSE VIETOSE

 

     

 

Naujoji Akmenė

 

 

Prašau išduoti (pratęsti) leidimą prekiauti (teikti paslaugas)

 

 

(nurodyti asortimentą arba paslaugos rūšį)

 

(nurodyti įrangą – kioskas, automobilis ar kt. įrangą (kv. m)

 

(nurodyti renginio vietą, datą, reikalingą plotą (kv. m), elektros energijos poreikį)

 

 

 

PRIDEDAMA:

1.                                                                                                       

 

,

 

lapas (-ai, -ų).

2.

 

,

 

lapas (-ai, -ų).

3.

 

,

 

lapas (-ai, -ų).

4.

Atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija,

 

lapas (-ai, -ų).

 

 

Atsakymą pageidaučiau atsiimti asmeniškai.

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 


 

Rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti

paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą

nuostatų 2 priedas

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINITRACIJOS

___________________________ SENIŪNIJA

 

LEIDIMAS NR.

PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE

 

20__ m. ____________________ d.

Akmenės rajonas 

 

 

Leidžiama ____________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)    

 

______________________________________________________________________________

 

prekiauti ar teikti paslaugas ______________________________________________________

(prekybos vietos pavadinimas ir adresas )

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

Leidimo išdavimo data 

 

Leidimo galiojimo laikas     

 

Leidimo galiojimas pratęstas

 

 

 

 

 

 

Leidimą išdavė