LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO NR. 1V-164 „dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014–2020 mETŲ europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetŲ įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2023 m. spalio 24 d. Nr. 1V-683

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu II skyriaus trečiojo skirsnio „Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

 

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

138 103 525,53

12 185 605,20

12 185 605,20

0

12 185 605,20

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

138 103 525,53

12 185 605,20

12 185 605,20

0

12 185 605,20

0

0“

 

2.  Pakeičiu II skyriaus ketvirtojo skirsnio „Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

104 896 982,66

9 255 616,12

9 255 616,12

0

9 255 616,12

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

104 896 982,66

9 255 616,12

9 255 616,12

0

9 255 616,12

0

0“

 

3.  Pakeičiu II skyriaus penktojo skirsnio „Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

P.B. 238

„Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse“

m2

0

406 425,36

P.B. 239

„Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse“

m2

7 256

19 194,77

R.S. 347

„Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas“

Tūkstančiai (eurų)

6 462 112,03

6 797 472,03

R.S. 348

„Dirbančiųjų dalis įmonėse, lyginant su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi savivaldybėse, kuriose yra išskirtų tikslinių teritorijų“

proc.

37

38

R.N. 921

„Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje“

Tūkstančiai (eurų)

0

891,20

R.N. 922

„Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje“

Skaičius

0

60

 

4. Pakeičiu II skyriaus šeštojo skirsnio „Priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

870 214,07

76 783,60

76 783,59

0

76 783,59

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

5 898 931,99

520 493,64

520 493,65

0

520 493,65

0

0

3.   Iš viso

6 769 146,06

597 277,24

597 277,24

0

597 277,24

0

0“

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė