LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO  2012 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3-289 „DĖL LEIDIMŲ VAŽIUOTI VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 18 d. Nr. 3-237

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. 3-289 „Dėl Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašas ir atstumų tarp Lietuvos miestų ir pasienio kontrolės punktų lentelė nauja redakcija nedėstomi):

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO  2012 M. BALANDŽIO   23 D. ĮSAKYMO NR. 3-289 „DĖL LEIDIMŲ VAŽIUOTI VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 20 straipsniu, Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 211 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“,

tvirtinu pridedamus:

1.  Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašą;

2. atstumų tarp Lietuvos miestų ir pasienio kontrolės punktų lentelę.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato prašymų išduoti leidimą važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (toliau – prašymas išduoti leidimą) arba važiavimo valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone deklaracijos (toliau – važiavimo deklaracija) pateikimo, nagrinėjimo, leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (toliau – leidimas) išdavimo, naudojimo ir panaikinimo tvarką.

2.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis valstybinės reikšmės keliais, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, galima važiuoti tik gavus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau –Direkcija) leidimą.“

2.3. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Norint gauti leidimą, Direkcijai būtina pateikti:

10.1. prašymą išduoti leidimą, kuriame nurodomi šie duomenys:

10.1.1. didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vardas ir pavardė ar pavadinimas ir kodas), jo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (arba savininko ar valdytojo įgalioto asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kai prašymą teikia įgaliotas asmuo);

10.1.2. detalus važiavimo į vieną pusę maršrutas (nurodomi maršruto pradžios ir pabaigos punktų adresai arba pasienio kontrolės punktų pavadinimai ir valstybinės reikšmės kelių, kuriais bus važiuojama, numeriai, kai prašoma išduoti leidimą važiuoti vieną kartą);

10.1.3. prašomo leidimo rūšis (važiuoti vieną kartą, mėnesiui arba metams);

10.1.4. važiavimo ar važiavimo pradžios, jeigu važiuojama ilgiau kaip vieną dieną, data, arba, jeigu prašoma leidimo mėnesiui ar metams, leidimo galiojimo pradžios data;

10.1.5. duomenys apie didžiagabaritę ir (ar) sunkiasvorę transporto priemonę:

10.1.5.1. markė (-ės), modelis (-iai), valstybinis (-iai) registracijos numeris (-iai), rūšis (motorinė transporto priemonė (sunkvežimis, vilkikas arba autovežis), traktorius, savaeigė mašina, priekaba, puspriekabė), naudojamų degalų rūšis (ar naudojami alternatyvieji degalai);

10.1.5.2. transporto priemonės ar jų junginio gamintojo nustatyta didžiausioji leidžiamoji masė (tonomis);

10.1.5.3. transporto priemonės ar jų junginio ilgis, plotis ir aukštis su kroviniu (metrais);

10.1.5.4. transporto priemonės ar jų junginio masė su kroviniu (tonomis);

10.1.5.5. ašių skaičius, tipas (vairuojamoji, varančioji ar su suporintais ratais), pakabos tipas (pneumatinė ar jai lygiavertė pakaba), atstumai tarp ašių (metrais) ir jų apkrovos (tonomis);

10.1.5.6. vidinis ir išorinis posūkio spinduliai (metrais);

10.1.6. krovinio pavadinimas, jo tipas (dalomas ar nedalomas), masė (tonomis) ir matmenys (metrais);

10.2. transporto priemonės (-ių) registracijos liudijimo kopiją (-as), jeigu transporto priemonė (-ės) registruota (-os) ne Lietuvos Respublikoje ir jos rūšis yra traktorius arba savaeigė mašina.“

2.4. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Prašymą išduoti leidimą pateikia ir už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą atsako didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo.“

2.5. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Prašymas išduoti leidimą pateikiamas Direkcijos interneto svetainėje.“

2.6. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Apie Direkcijoje gautą prašymą išduoti leidimą didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo elektroninių ryšių priemonėmis informuojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo išduoti  leidimą gavimo Direkcijoje dienos.“

2.7. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ir apie tai elektroninių ryšių priemonėmis informuojamas didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po prašymo išduoti leidimą ir reikiamų dokumentų pateikimo Direkcijai. Kai pateikiamas nevisiškai ar neteisingai užpildytas prašymas išduoti leidimą, su prašymu išduoti leidimą pateikiami ne visi ar reikalavimų neatitinkantys dokumentai, Direkcija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą gavimo dienos apie tai elektroninių ryšių priemonėmis informuoja didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininką ar valdytoją ar jo įgaliotą asmenį. Tokiu atveju leidimą Direkcija išduoda ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teisingai užpildyto prašymo išduoti leidimą ir (ar) trūkstamų dokumentų gavimo Direkcijoje dienos arba motyvuotai atsisako jį išduoti.“

2.8. Pakeičiu 17.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.3. nesumokėtas Aprašo 6  punkte nurodytas mokestis, išskyrus Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus, kai tokio mokesčio mokėti nereikia, ir negauti tai patvirtinantys duomenys;“.

2.9. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Kai prašymas išduoti leidimą yra patenkinamas ir:

21.1. nereikia mokėti Aprašo 6 punkte nurodyto mokesčio, Direkcija ne vėliau kaip kitą darbo dieną išduoda leidimą;

21.2. reikia mokėti Aprašo 6 punkte nurodytą mokestį, Direkcija ne vėliau kaip kitą darbo dieną apskaičiuoja konkretų mokesčio dydį ir informaciją apie jį perduoda didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkui ar valdytojui ar jo įgaliotam asmeniui prašyme išduoti leidimą nurodytu elektroninio pašto adresu; kai mokestis sumokamas, Direkcija ne vėliau kaip kitą darbo dieną po duomenų apie sumokėtą mokestį gavimo išduoda leidimą.“

2.10. Papildau 211 punktu:

211. Leidime nurodoma:

211.1. leidimą išdavusi institucija – Direkcija;

211.2. leidimo numeris;

211.3. leidimo išdavimo data;

211.4. leidimo rūšis;

211.5. leidimo galiojimo laikotarpis;

211.6. didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas (pavadinimas ir kodas arba vardas ir pavardė), jo adresas;

211.7. valstybinės reikšmės keliai, kuriais leidžiama važiuoti: važiuoti vieną kartą konkrečiu maršrutu (nurodomi maršruto pradžios ir pabaigos punktų adresai arba pasienio kontrolės punktų pavadinimai ir valstybinės reikšmės kelių numeriai), arba važiuoti mėnesiui ar metams visais valstybinės reikšmės keliais;

211.8. važiavimo sąlygos;

211.9. duomenys apie didžiagabaritę ir (ar) sunkiasvorę transporto priemonę:

211.9.1. rūšis;

211.9.2. markė, modelis, valstybinis registracijos numeris;

211.9.3. ašių skaičius, tipas, pakabos tipas, atstumai tarp ašių;

211.9.4. faktiniai arba didžiausieji leidžiami naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio techniniai parametrai (nurodomi tie, kurie yra didesni): ilgis, plotis, aukštis, masė su kroviniu, ašies (ašių) apkrovos;

211.10. krovinio pavadinimas, tipas, masė ir matmenys.“

2.11. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Leidimas važiuoti vieną kartą išduodamas 7 dienų (pvz., nuo 2015-05-14 iki 2015-05-20 imtinai) laikotarpiui ir galioja važiuoti į vieną pusę leidime nurodytu maršrutu. Šio laikotarpio pradžia sutampa su prašyme išduoti leidimą nurodyta važiavimo ar važiavimo pradžios data ir negali būti ankstesnė už leidimo išdavimo datą. Leidimas galioja nuo leidime nurodyto laikotarpio pradžios dienos 0 val. iki laikotarpio pabaigos dienos 24 val.“

2.12. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Leidimas mėnesiui ar metams išduodamas atitinkamai 30 dienų (pvz., nuo 2015-05-14 iki 2015-06-12 imtinai) arba 12 mėnesių (pvz., nuo 2015-05-14 iki 2016-05-13 imtinai) laikotarpiui ir galioja važiuoti visais valstybinės reikšmės keliais, išskyrus kelių ruožus, kuriuose draudžiama važiuoti tam tikromis transporto priemonėmis arba transporto priemonėmis, kurių faktiniai parametrai yra didesni už kelio ženkluose nurodytus parametrus. Šio laikotarpio pradžia sutampa su prašyme išduoti leidimą nurodyta leidimo galiojimo pradžios data ir negali būti ankstesnė už leidimo išdavimo datą. Leidimas galioja nuo leidime nurodyto laikotarpio pradžios dienos 0 val. iki laikotarpio pabaigos dienos 24 val.“

2.13. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Leidime važiuoti paviene didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (pvz., automobiliu, savaeige mašina ir pan.) nurodomas transporto priemonės markė, modelis ir valstybinis registracijos numeris. Toks leidimas suteikia teisę važiuoti tik leidime nurodyta konkrečia didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone.“

2.14. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Leidime važiuoti didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės junginiu, sudarytu iš velkančiosios transporto priemonės ir priekabos (puspriekabės), nurodomi tik priekabos (puspriekabės) markė, modelis ir valstybinis registracijos numeris, kurie buvo nurodyti prašyme išduoti leidimą. Toks leidimas suteikia teisę važiuoti transporto priemonių junginiu, sudarytu iš bet kurios velkančiosios transporto priemonės ir leidime nurodytos priekabos (puspriekabės), tačiau neturi būti viršijami leidime nurodyti transporto priemonių junginio matmenys, ašies (ašių) apkrovos ir (ar) masė.“

2.15. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Leidimo važiuoti mėnesiui ar metams galiojimo laikotarpiu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas arba jo įgaliotas asmuo gali kartą per valandą elektroninių ryšių priemonėmis pakeisti leidime nurodytą priekabą (puspriekabę) – įrašyti kitos priekabos (puspriekabės) markę, modelį ir valstybinį registracijos numerį. Toks leidimas suteikia teisę važiuoti transporto priemonių junginiu, sudarytu iš bet kurios velkančiosios transporto priemonės ir leidime nurodytos priekabos (puspriekabės), tačiau neturi būti viršijami leidime nurodyti transporto priemonių junginio matmenys, ašies (ašių) apkrovos ir (ar) masė.“

2.16. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Išduoto leidimo duomenys paskelbiami Direkcijos interneto svetainėje. Leidimo duomenys Direkcijos interneto svetainėje skelbiami iki leidimo galiojimo pabaigos.“

2.17. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Leidimas panaikinamas, jeigu iki leidimo galiojimo pradžios didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo per atstumą arba tiesiogiai kreipiasi į Direkciją ir pateikia laisvos formos pranešimą dėl leidimo atsisakymo.“

2.18. Pakeičiu 294 punktą ir jį išdėstau taip:

294. Norint gauti leidimą važiuoti vieną kartą Aprašo 291 punkte nurodytomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, Direkcijai būtina pateikti važiavimo deklaraciją, kurioje nurodyti šie duomenys:

294.1. didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas (pavadinimas ir kodas), jo adresas ir elektroninio pašto adresas (arba savininko ar valdytojo įgalioto asmens elektroninio pašto adresas, kai prašymą teikia įgaliotas asmuo);

294.2. duomenys apie kiekvieną suderintu važiavimo maršrutu važiuojančią Lietuvos kariuomenės didžiagabaritę ir (ar) sunkiasvorę transporto priemonę: markė, modelis, valstybinis registracijos  numeris, rūšis (motorinė transporto priemonė (sunkvežimis, vilkikas arba autovežis), traktorius, savaeigė mašina, priekaba, puspriekabė), ilgis, plotis, aukštis (metrais), masė su kroviniu (tonomis), ašių skaičius, tipas (vairuojamoji, varančioji ar su suporintais ratais), pakabos tipas (pneumatinė ar jai lygiavertė pakaba), atstumai tarp ašių (metrais) ir jų apkrovos (tonomis), naudojamų degalų rūšis (ar naudojami alternatyvieji degalai).“

2.19. Pakeičiu 295 punktą ir jį išdėstau taip:

295. Važiavimo deklaraciją pateikia ir už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą atsako didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo. Važiavimo deklaracija pateikiama Direkcijos interneto svetainėje.“

2.20. Pakeičiu 297 punktą ir jį išdėstau taip:

297. Direkcija, gavusi važiavimo deklaraciją, įvertina, ar reikia mokėti Aprašo 6 punkte nurodytą mokestį, ir, jeigu reikia, ne vėliau kaip kitą darbo dieną apskaičiuoja konkretų mokesčio dydį ir informaciją apie jį perduoda didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkui ar valdytojui ar jo įgaliotam asmeniui važiavimo deklaracijoje nurodytu elektroniniu paštu.“

2.21. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių savininkai ar valdytojai, šiomis transporto priemonėmis važiuodami per pervažas ar elektros tinklų apsaugos zonose, privalo vadovautis Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-36 „Dėl Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 101 punkto ir Elektros tinklų apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“, 16.4 papunkčio reikalavimais. Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių savininkams ar valdytojams rekomenduojama iš anksto, prieš teikiant prašymą išduoti  leidimą, arba teikiant važiavimo deklaraciją, suderinti su pervažų ir (ar) elektros tinklų valdytojais važiavimo maršrutą.“

2.22. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas), važiuodamas valstybinės reikšmės keliais, neprivalo transporto priemonėje turėti leidimo duomenų kopijos, jo duomenys skelbiami Direkcijos interneto svetainėje. Vieno važiavimo metu gali būti naudojamas tik vienas leidimas. Važiuojant Aprašo 291 punkte nurodytomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, kontroliuojantiems pareigūnams pareikalavus turi būti pateikta važiavimo deklaracijos kopija.“

2.23. Pripažįstu netekusiu galios 35 punktą.

2.24. Pripažįstu netekusiu galios 39 punktą.

2.25. Pripažįstu netekusiu galios 40 punktą.

2.26. Pripažįstu netekusiu galios 41 punktą.

 

 

 

Susisiekimo ministras Rokas Masiulis