LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 4-305/V-546 „DĖL MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 8 d. Nr. 4- 442/V-732

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4-305/V-546 „Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatų patvirtinimo“:

1.  Pakeičiame 10.9 papunktį ir jį išdėstome taip:

„10.9. konsultuoja Lietuvos įstaigas, įmones, organizacijas ir kitus asmenis dėl intelektinės nuosavybės apsaugos ir efektyvaus panaudojimo, MTEP rezultatų komercinimo, inovatyvių įmonių kūrimo, klasterizacijos, tarptautinės partnerystės galimybių, paramos mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų projektams ir kitais MTEP ir inovacijų skatinimo srities klausimais, padeda ieškoti partnerių, teikia jiems informacinę ir finansinę pagalbą.“

2.  Papildome nauju 10.17 papunkčiu:

„10.17. švietimo ir mokslo ministro pavedimu organizuoja mokslo ir studijų institucijų studentų stipendijų stažuotėms užsienyje (toliau – stipendija) konkursus, skiria stipendijas ir administruoja stipendijų sutartis.“

3.  Buvusį 10.17 papunktį laikome 10.18 papunkčiu.

4.  Papildome nauju 13.4 papunkčiu:

„13.4. ūkio ministro ir (arba) švietimo ir mokslo ministro pavedimu teikti piniginius ir kitokius prizus ir paskatinimus, apdovanojimus.“

5.  Buvusį 13.4 papunktį laikome 13.5 papunkčiu.

6.  Pakeičiame 28 punktą ir jį išdėstome taip:

„28.      Taryba yra kolegialus Agentūros veiklos koordinavimo organas. Tarybą sudaro devyni nariai: du Ūkio ministerijos atstovai, du Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, vienas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas, du Ūkio ministerijos pasiūlyti verslo srities atstovai ir du Švietimo ir mokslo ministerijos pasiūlyti mokslo srities atstovai.“

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                                Evaldas Gustas

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                     Audronė Pitrėnienė