Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administracinis departamentas

2015 04 21

 

 

 

Manilos konferencijoje priimti 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (JRAB) priedo pakeitimai

 

 

 

Konferencijoje priimtas tekstas

 

 

 

2010 m. Manilos konferencijos dalyviai,

 

 

 

atsižvelgdami į 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (toliau – Konvencija) XII straipsnio 1 dalies a punktą dėl pakeitimų priėmimo per Šalių konferenciją procedūros;

 

išnagrinėję pasiūlytus Manilos konferencijoje priimtus Konvencijos priedo pakeitimus, kurie buvo išplatinti Organizacijos nariams ir visoms Konvencijos Šalims,

 

1) tvirtina Konvencijos priedo pakeitimus, kurių tekstas pateiktas šios rezoliucijos priede, vadovaudamiesi Konvencijos XII straipsnio 1 dalies b punkto ii papunkčiu;

 

2) nustato, remdamiesi Konvencijos XII straipsnio 1 dalies a punkto vii papunkčiu, kad priede pateikti pakeitimai laikytini patvirtintais 2011 m. liepos 1 d., jeigu iki minėtos datos trečdalis Konvencijos Šalių arba Šalys, kurių prekybos laivynai kartu sudaro ne mažiau kaip 50 proc. pasaulio 100 bruto registro tonų arba didesnių laivų bendro bruto tonažo neinformuoja Generalinio sekretoriaus, kad jos prieštarauja pakeitimams;

 

3) ragina Šalis atkreipti dėmesį, kad pagal Konvencijos XII straipsnio 1 dalies a punkto ix papunktį priede pateikti pakeitimai įsigalioja 2012 m. sausio 1 d., kai manoma, kad jie patvirtinti, kaip nurodyta šios rezoliucijos 2 punkte;

 

4) prašo Organizacijos Generalinio Sekretoriaus perduoti šios rezoliucijos ir priede pateiktų pakeitimų teksto patvirtintas kopijas visoms Konvencijos Šalims;

 

5) taip pat prašo Generalinio Sekretoriaus perduoti šios rezoliucijos ir jos priedo kopijas visiems Organizacijos nariams, kurie nėra Konvencijos Šalys.

 

 

 


PRIEDAS

 

 

 

MANILOS KONFERENCIJOJE PRIIMTI 1978 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL JŪRININKŲ RENGIMO, ATESTAVIMO IR BUDĖJIMO NORMATYVŲ (JRAB) PRIEDO PAKEITIMAI

 

 

 

 

 

1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (JRAB) priedas pakeičiamas taip:

 

 

 

„PRIEDAS

 

I SKYRIUS

 

Bendrosios nuostatos

 

 

 

I/1 taisyklė

 

Sąvokos ir paaiškinimai

 

1. Šioje Konvencijoje, jei aiškiai nenustatyta kitaip:

 

1)      taisyklės – taisyklės, išdėstytos Konvencijos priede;

 

2)      patvirtinta – tai, kas yra Šalies pagal šias taisykles patvirtinta;

 

3)      kapitonas – laivui vadovaujantis asmuo;

 

4)      vadovaujantis specialistas – įgulos narys, bet ne kapitonas, paskirtas eiti pareigas pagal nacionalinę teisę ar taisykles arba, jei tokio paskyrimo nėra, einantis šias pareigas pagal kolektyvinę sutartį arba papročius;

 

5)      denio skyriaus vadovaujantis specialistas – vadovaujantis specialistas, kurio kvalifikacija atitinka Konvencijos II skyriaus reikalavimus;

 

6)      vyresnysis kapitono padėjėjas – vadovaujantis specialistas, kurio pareigos viena pakopa yra žemesnės už kapitono ir kuriam tenka vadovauti laivui, jei kapitonas nebegali eiti savo pareigų;

 

7)      mechanikas – vadovaujantis specialistas, kurio kvalifikacija atitinka Konvencijos III/1, III/2 ar III/3 taisyklės reikalavimus;

 

8)      vyriausiasis mechanikas – vyriausias pagal pareigas mechanikas, atsakingas už mechaninį laivo varymą ir jo mechaninės bei elektromechaninės įrangos veikimą ir priežiūrą;

 

9)      antrasis mechanikas – mechanikas, kuris pagal pareigas viena pakopa yra žemesnis už vyriausiąjį mechaniką ir yra atsakingas už mechaninį laivo varymą ir jo mechaninės bei elektromechaninės įrangos veikimą ir priežiūrą, jei vyriausiasis mechanikas nebegali eiti savo pareigų;

 

10)    mechanikas-stažuotojas – mechaniko pareigoms rengiamas asmuo, paskirtas pagal nacionalinę teisę arba taisykles;

 

11)    radijo operatorius – asmuo, turintis atitinkamą pažymėjimą, Administracijos išduotą arba jos pripažintą pagal Radijo ryšio reglamento nuostatas;

 

12)    GMDSS radijo ryšio operatorius – asmuo, kurio kvalifikacija atitinka Konvencijos IV skyriaus nuostatas;

 

13)    eilinis jūrininkas – laivo įgulos narys, kuris nėra nei kapitonas, nei vadovaujantis specialistas;

 

14)    pakrančių reisai – reisai netoli Šalies krantų, kaip ši Šalis pati yra šią sąvoką apibrėžusi;

 

15)    variklių galia – didžiausias bendras ilgalaikis visų pagrindinių laivo eigos variklių galingumas, išreikštas kilovatais ir nurodytas laivo registracijos liudijime ar kitame oficialiame dokumente;

 

16)    radijo ryšio pareigos apima, atitinkamai, budėjimą ir įrangos techninę priežiūrą bei remontą, vykdomus pagal Radijo ryšio reglamentą, Tarptautinę konvenciją dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (angl. SOLAS) su pakeitimais ir, kiekvienos Administracijos nuožiūra, pagal atitinkamas Organizacijos rekomendacijas;

 

17)    naftos tanklaivis – laivas, sukonstruotas ir naudojamas skystai naftai ir jos produktams vežti;

 

18)    cheminių medžiagų tanklaivis – laivas, sukonstruotas arba pritaikytas ir naudojamas bet kuriems Tarptautinio nesupakuotų cheminių medžiagų vežimo kodekso 17 skyriuje išvardytiems supiltiems produktams vežti;

 

19)    suskystintų dujų tanklaivis – laivas, sukonstruotas arba pritaikytas ir naudojamas suskystintoms dujoms arba kitiems Tarptautinio suskystintų dujų vežimo kodekso 19 skyriuje išvardytiems supiltiems produktams vežti;

 

20)    keleivinis laivas – laivas, kaip apibrėžta iš dalies pakeistoje 1974 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje;

 

21)    ro-ro keleivinis laivas – keleivinis laivas, turintis patalpas ro-ro kroviniams arba specialios kategorijos patalpas, kaip apibrėžta iš dalies pakeistoje 1974 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS);

 

22)    mėnuo – kalendorinis mėnuo arba trisdešimt dienų, sudarytų iš trumpesnių už vieną mėnesį laiko tarpų;

 

23)    JRAB kodeksas – Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo (toliau – JRAB) kodeksas, priimtas 1995 m. Konferencijos 2 rezoliucija, įskaitant jo galimus pakeitimus;

 

24)    funkcija – užduočių, pareigų ir įsipareigojimų visuma, kaip nurodyta JRAB kodekse, būtina laivui valdyti, žmonių gyvybei jūroje ir jūros aplinkai apsaugoti;

 

25)    laivybos bendrovė – laivo savininkas, valdytojas ar laivo be įgulos frachtuotojas, kurie pagal laivo frachtavimo be įgulos sutartį iš laivo savininko yra perėmę atsakomybę už laivo eksploatavimą ir kurie, prisiimdami šią atsakomybę, sutiko perimti visas nustatytas pareigas ir atsakomybę;

 

26)    darbo jūroje stažas – asmens darbo laive laikas, su kuriuo siejamas pažymėjimo jam išdavimas ar atnaujinimas arba kitoks atestavimas;

 

27)    ISPS kodeksas – Tarptautinio laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos kodeksas (ISPS), priimtas 2002 m. gruodžio 12 d. 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) Susitariančiųjų Vyriausybių konferencijoje 2 rezoliucija, su galimais Organizacijos padarytais pakeitimais;

 

28)    laivo apsaugos pareigūnas – laive esantis atskaitingas kapitonui asmuo, kurį laivybos bendrovė yra paskyrusi būti atsakingą už laivo apsaugą, įskaitant laivo apsaugos plano įgyvendinimą ir jo laikymąsi, ir taip pat už ryšius su laivybos bendrovės apsaugos pareigūnu bei uosto įrenginio (terminalo) apsaugos pareigūnais;

 

29)    su apsauga susijusios pareigos – visos su apsauga susijusios užduotys ir pareigos, kaip apibrėžta Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS, 1974 su pakeitimais) XI-2 skyriuje ir Tarptautiniame laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos kodekse (ISPS);

 

30)    kompetencijos pažymėjimas– kapitonų, vadovaujančių specialistų ir GMDSS radijo operatorių pažymėjimas, išduotas ir patvirtintas pagal šio priedo II, III, IV arba VII skyriaus nuostatas, suteikiantis teisėtam jo turėtojui teisę eiti pareigas bei vykdyti su jomis susietas nurodyto atsakomybės lygio funkcijas;

 

31)    tinkamumo liudijimas – jūrininkui išduotas pažymėjimas, kitas nei kompetencijos pažymėjimas, kuriame tvirtinama, kad įvykdyti atitinkami Konvencijoje nustatyti rengimo, kompetencijos arba darbo jūroje stažo reikalavimai;

 

32)    dokumentinis įrodymas – pagrindimas dokumentais, kitais nei kompetencijos pažymėjimas ar tinkamumo liudijimas, leidžiantis nustatyti, ar įvykdyti atitinkami Konvencijos reikalavimai;

 

33)    vadovaujantis elektrotechnikos specialistas – vadovaujantis specialistas, kurio kvalifikacija atitinka Konvencijos III/6 taisyklės nuostatas;

 

34)    kvalifikuotas denio skyriaus jūrininkas – eilinis jūrininkas, kurio kvalifikacija atitinka Konvencijos II/5 taisyklės nuostatas;

 

35)    kvalifikuotas mašinų skyriaus jūrininkas – eilinis jūrininkas, kurio kvalifikacija atitinka Konvencijos III/5 taisyklės nuostatas;

 

36)    elektrotechnikos specialistas – eilinis jūrininkas, kurio kvalifikacija atitinka Konvencijos III/7 taisyklės nuostatas.

 

2. Šias taisykles papildo privalomos JRAB kodekso A dalies nuostatos, be to:

 

1)      bet kuri nuoroda į taisyklės reikalavimą laikoma ir nuoroda į ją atitinkantį JRAB kodekso A dalies skyrių;

 

2)      taikant šias taisykles, reikia kuo labiau atsižvelgti į JRAB kodekso B dalies rekomendacijas ir paaiškinimus, kad Konvencijos nuostatos būtų kuo vienodžiau įgyvendinamos pasauliniu mastu;

 

3)      JRAB kodekso A dalies pakeitimai priimami, įsigalioja ir pradedami taikyti pagal Konvencijos XII straipsnio nuostatas dėl Priedo keitimo procedūrų;

 

4)      JRAB kodekso B dalies pakeitimus priima Jūrų saugumo komitetas, vadovaudamasis savo darbo tvarkos taisyklėmis.

 

3. Konvencijos VI straipsnio nuorodų į „Administraciją“ ir „išduodančią Administraciją“ aiškinimas neturi kliudyti bet kuriai iš Šalių išduoti ir tvirtinti pažymėjimus pagal šių taisyklių nuostatas.

 

 

 

I/2 taisyklė

 

Pažymėjimai ir jų patvirtinimas

 

1. Kompetencijos pažymėjimus išduoda tik Administracija, patikrinusi visų reikalingų dokumentinių įrodymų autentiškumą ir galiojimą.

 

2. Pažymėjimus, išduodamus kapitonams ir vadovaujantiems specialistams pagal taisyklių V/1-1 ir V/1-2 nuostatas, gali išduoti tik Administracija.

 

3. Pažymėjimai pildomi išduodančios valstybės oficialiąja kalba (kalbomis). Jeigu pildoma ne anglų kalba, pateikiamas vertimas į anglų kalbą.

 

4. Radijo operatorių atžvilgiu Šalys gali:

 

4.1. išduodamos Radijo ryšio reglamentą atitinkantį pažymėjimą, į egzaminus įtraukti papildomas pagal atitinkamas taisykles privalomas žinias;

 

4.2. išduodamos atskirą pažymėjimą, jame nurodyti, jog jo turėtojas yra įgijęs papildomų žinių, reikalaujamų pagal atitinkamas taisykles.

 

5. Pagal Konvencijos VI straipsnį privalomas patvirtinimas, kad pažymėjimas išduotas, gali būti išduodamas tik tuo atveju, jei visi Konvencijos reikalavimai yra įvykdyti.

 

6. Šalies nuožiūra, patvirtinimai gali būti jos išduodamų pažymėjimų neatskiriama dalis, kaip nurodyta JRAB kodekso A-I/2 poskyryje. Tokiu atveju naudojama A-I/2 poskyrio 1 dalyje nurodyta forma. Jei patvirtinimai išduodami atskirai, naudojama A-I/2 poskyrio 2 dalyje nurodyta forma.

 

7. Administracija, pagal I/10 taisyklę pripažįstanti:

 

1) kompetencijos pažymėjimą arba

 

2) tinkamumo liudijimą, išduotą kapitonams ir vadovaujantiems specialistams pagal V/1-1 ir V/1-2 taisyklių nuostatas, patvirtina tokį pažymėjimą arba liudijimą taip paliudydama jo pripažinimą tik įsitikinusi, kad pažymėjimas arba liudijimas yra autentiškas ir galiojantis. Toks patvirtinimas gali būti išduotas tik tuo atveju, jei visi Konvencijos reikalavimai yra įvykdyti. Tokiam patvirtinimui naudojama JRAB kodekso A-I/2 poskyrio 3 dalyje nurodyta forma.

 

8. Dėl 5, 6 ir 7 dalyse nurodytų patvirtinimų:

 

1) jie gali būti išduodami kaip atskiri dokumentai;

 

2) išduodami tik administracijos;

 

3) kiekvienam jų suteikiamas atskiras numeris, išskyrus atvejį, kai pažymėjimo išdavimą liudijančiam patvirtinimui gali būti suteiktas šio pažymėjimo numeris, jeigu jis yra skirtas tik šiam pažymėjimui;

 

4) jie nustoja galioti, kai tik baigiasi patvirtinamo pažymėjimo galiojimo laikas arba pažymėjimą išdavusi Šalis jį atima, sustabdo jo galiojimą arba jį panaikina, taip pat bet kuriuo atveju praėjus ne daugiau kaip penkeriems metams nuo jų išdavimo datos.

 

9. Pareigos, kurias pažymėjimo turėtojui leidžiama eiti, patvirtinime turi būti nurodytos vartojant tokias pat sąvokas, kokios vartojamos atitinkamuose Administracijos reikalavimuose dėl saugaus įgulų komplektavimo.

 

10. Administracijos gali naudoti ir kitokią formą nei nurodyta JRAB kodekso A-I/2 poskyryje, jeigu bent jau reikalingi duomenys joje įrašomi lotyniškomis raidėmis ir arabiškais skaitmenimis, atsižvelgiant į pagal A-I/2 poskyrį leidžiamus variantus.

 

11. Bet kurio pagal Konvenciją privalomo pažymėjimo originalas turi būti saugomas ir prieinamas patikrinti tame laive, kuriame dirba jo turėtojas, atsižvelgiant į I/10 taisyklės 5 dalies nuostatas.

 

12. Kiekviena Šalis užtikrina, kad pažymėjimai būtų išduodami tik tiems kandidatams, kurie atitinka šios taisyklės reikalavimus.

 

13. Kiekvienas kandidatas, norėdamas gauti pažymėjimą, privalo pateikti patikimų įrodymų:

 

1) apie savo asmens tapatybę;

 

2) kad jis ne jaunesnis, negu reikalaujama taisyklėje, taikomoje norint gauti atitinkamą pažymėjimą;

 

3) kad jis atitinka medicininio tinkamumo normatyvus, nurodytus JRAB kodekso A-1/9 skyriuje;

 

4) kad jis yra įgijęs reikiamą darbo jūroje stažą ir yra baigęs bet kurį jo norimam gauti pažymėjimui šiose taisyklėse nustatytą privalomą rengimo kursą; ir

 

5) kad jis atitinka šiomis taisyklėmis nustatytus tų pareigų, funkcijų ir lygių kvalifikacijos normatyvus, kuriuos reikia nurodyti pažymėjimo patvirtinime.

 

14. Kiekviena Šalis įsipareigoja tvarkyti registrą arba registrus, kuriuose įregistruojami visi pažymėjimai ir patvirtinimai, kurie jos buvo išduoti kapitonams, vadovaujantiems specialistams ir prireikus eiliniams jūrininkams, ir pažymėjimai, kurių galiojimo laikas pasibaigė arba kurie buvo atnaujinti ar jų galiojimas sustabdytas, arba kurie buvo panaikinti, arba apie kuriuos gauta duomenų, jog jie pamesti ar sunaikinti, taip pat jos išduoti lengvatiniai leidimai.

 

15. Kiekviena Šalis įsipareigoja teikti kitoms Šalims ir laivybos bendrovėms informaciją apie pažymėjimus, patvirtinimus ir lengvatinius leidimus, dėl kurių autentiškumo ir galiojimo patikrinimo jos kreipiasi tais atvejais, kai juos joms pateikia jūrininkai, siekiantys pažymėjimų pripažinimo pagal I/10 taisyklę arba norintys įsidarbinti laive.

 

16. Nuo 2017 m. sausio 1 d. informacija, kuri turi būti teikiama pagal šios taisyklės 15 dalį, teikiama elektroninėmis priemonėmis anglų kalba.

 

 

 

I/3 taisyklė

 

Pakrančių reisams taikomi principai

 

1. Jokia Šalis, apibrėždama pagal Konvenciją pakrančių reisų sąvoką, negali jūrininkams, dirbantiems laivuose, turinčiuose teisę plaukioti su kitos Šalies vėliava ir atliekančiuose tokius pakrančių reisus, nustatyti griežtesnių reikalavimų dėl parengimo, patirties ir atestavimo, nei tie, kurie taikomi jūrininkams, dirbantiems laivuose, turinčiuose teisę plaukioti su jos pačios vėliava. Šalis niekada negali jūrininkams, dirbantiems laivuose, turinčiuose teisę plaukioti su kitos Šalies vėliava, nustatyti tokių reikalavimų, kurie viršytų Konvencijos reikalavimus pakrančių reisų neatliekantiems laivams.

 

2. Šalis dėl laivų, kurie naudojasi Konvencijos nuostatų dėl pakrantės reisų teikiamais pranašumais, įskaitant pakrančių reisus prie kitų Šalių krantų nepažeidžiant jų pakrančių reisų apibrėžties, prisiima įsipareigojimą atitinkamų Šalių atžvilgiu, nurodydama plaukiojimo rajonus ir kitas svarbias nuostatas.

 

3. Su Šalies vėliava turinčių teisę plaukioti laivų, reguliariai atliekančių pakrančių reisus prie kitos Šalies krantų, atžvilgiu Šalis, su kurios vėliava laivas turi teisę plaukioti, nustato jame dirbantiems jūrininkams tokius reikalavimus dėl rengimo, patirties ir atestavimo, kurie būtų ne žemesnio lygio, negu Šalies, prie kurios krantų laivas plaukioja, reikalavimai, jei jie neviršija Konvencijos reikalavimų pakrančių reisų neatliekantiems laivams. Jūrininkų, dirbančių laivuose, išplaukiančiuose už vandenų, kuriuos bet kuri Šalis yra apibrėžusi kaip pakrančių reisų rajoną, ir įplaukiančiuose į vandenis, kuriems ši apibrėžtis netaikoma, kompetencija privalo atitikti tam Konvencijoje nustatytus reikalavimus.

 

4. Šalis gali taikyti turinčiam teisę plaukioti su jos vėliava laivui pakrančių reisams taikomas Konvencijos nuostatas tada, kai jis reguliariai atlieka pakrančių reisus prie kitos valstybės, kuri nėra Konvencijos narė, krantų, jeigu šie reisai atitinka jos nustatytą pakrančių reisų apibrėžtį.

 

5. Kitos Šalys gali pripažinti kurios nors Šalies jūrininkams išduotus pažymėjimus atlikti jos apibrėžtus pakrantės reisus laikantis nustatytų apribojimų ir leisti vykdyti veiklą nepažeidžiant jų apibrėžtų pakrantės reisų apribojimų, jeigu atitinkamos Šalys prisiima įsipareigojimą, nurodydamos informaciją, susijusią su plaukiojimo rajonu, ir kitas svarbias jai taikomas sąlygas.

 

6. Šalys, apibrėžiančios pakrantės reisus pagal šios taisyklės reikalavimus, turi:

 

1) laikytis A-I/3 poskyryje pakrantės reisams taikomų principų;

 

2) laikydamosi taisyklės I/7 reikalavimų Generaliniam Sekretoriui pateikti informaciją apie patvirtintas nuostatas;

 

3) įtraukti nustatytus pakrantės reisų apribojimus į patvirtinimus, išduotus pagal I/2 taisyklės 5, 6 ar 7 dalis.

 

7. Nė viena šios taisyklės nuostata jokiu būdu neapribojama jokios valstybės jurisdikcija, nesvarbu, ar ji yra Konvencijos narė, ar ne.

 

 

 

I/4 taisyklė

 

Kontrolės procedūros

 

1. Kontrolė, kurią pagal X straipsnį vykdo tinkamai tam įgaliotas pareigūnas, apsiriboja šiomis procedūromis:

 

1) patikrinimu pagal X straipsnio 1 dalį, ar visi laive dirbantys jūrininkai, kuriuos pagal Konvenciją yra privaloma atestuoti, turi reikiamus pažymėjimus ar galiojančius lengvatinius leidimus, taip pat ar jie gali pateikti dokumentinių įrodymų, jog yra pagal I/10 taisyklės 5 dalį Administracijai padavę prašymus išduoti jiems patvirtinimus;

 

2) patikrinimu, ar laive dirbančių jūrininkų skaičius ir jų pažymėjimai atitinka laivui taikomus Administracijos reikalavimus dėl saugaus įgulų komplektavimo;

 

3) įvertinimu pagal JRAB kodekso A-I/4 poskyrį, ar laivo jūrininkai tikrai sugeba laikytis Konvencijos budėjimo ir saugumo normatyvų, jei yra akivaizdus pagrindas manyti, kad šių normatyvų nesilaikoma, nes:

 

3.1) laivas su kuo nors susidūrė arba užplaukė ant seklumos ar kranto;

 

3.2) laivui plaukiant, stovint nuleidus inkarą arba prie krantinės iš jo buvo išmesta ar nutekėjo medžiagų ir dėl to buvo pažeista kuri nors iš tarptautinių konvencijų;

 

3.3) laivas manevravo netvarkingai arba nesaugiai, taip pažeisdamas Organizacijos patvirtintas laivybos kelių taisykles arba saugios laivybos praktiką ir procedūras;

 

3.4) laivas kitais atvejais buvo valdomas taip, kad kėlė grėsmę žmonėms, turtui, aplinkai ar saugumui.

 

2. Trūkumais, kurie gali kelti grėsmę žmonėms, turtui ar aplinkai, laikomos aplinkybės, kai:

 

1)   jūrininkai neturi pažymėjimų arba tinkamų pažymėjimų, galiojančių lengvatinių leidimų arba negali pateikti dokumentinių įrodymų, jog yra pagal I/10 taisyklės 5 dalį Administracijai padavę prašymus, kad jiems būtų išduoti patvirtinimai;

 

2)   nesilaikoma taikytinų Administracijos reikalavimų dėl saugaus laivų įgulų komplektavimo;

 

3)   nesilaikoma Administracijos laivui nustatytos laivavedybos budėjimo arba budėjimo mašinų skyriuje tvarkos;

 

4)   budėjimo pamainoje nėra asmens, kurio kvalifikacija tinkama valdyti įrangą, būtiną saugiai vesti laivą, taip pat būtiną saugiam radijo ryšiui ir jūros aplinkos taršos prevencijai;

 

5)   nėra galimybės reiso pradžioje sudaryti pirmąją budėjimo pamainą ir vėlesnes pamainas iš pakankamai pailsėjusių ir kitais atžvilgiais budėjimui tinkamų asmenų.

 

3. Vienintelis pagrindas kontrolę vykdančiai Šaliai sulaikyti laivą pagal X straipsnio nuostatas gali būti bet kurie 2 dalyje nurodyti nepašalinti trūkumai, jei Šalis nustatė, jog dėl jų kyla grėsmė žmonėms, turtui ar aplinkai.

 

 

 

I/5 taisyklė

 

Nacionaliniai reikalavimai

 

1. Kiekviena Šalis nustato tvarką ir procedūras, kaip atlikti nešališką tyrimą dėl bet kurio jos išduoto pažymėjimo ar patvirtinimo turėtojo nekompetentingumo, veiksmų ar neveikimo arba saugumo pažeidimo atvejo, apie kuriuos buvo pranešta ir dėl kurių šiems turėtojams vykdant jų pažymėjimuose nurodytas pareigas galėjo kilti tiesioginė grėsmė žmonių gyvybei ar turto saugumui jūroje arba jūros aplinkai, taip pat tokių pažymėjimų atėmimo ir jų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo dėl minėtos priežasties, taip pat ir siekiant užkirsti kelią sukčiavimui tvarką ir procedūras.

 

2. Kiekviena Šalis imasi tinkamų priemonių užkirsti kelią sukčiavimui ir kitai neteisėtai veiklai, susijusiai su išduotais pažymėjimais ir patvirtinimais.

 

3. Kiekviena Šalis skiria nuobaudas arba taiko drausmines sankcijas tais atvejais, kai su jos vėliava turintys teisę plaukioti laivai arba jos tinkamai atestuoti jūrininkai nesilaiko vykdant Konvencijos reikalavimus taikytinų nacionalinės teisės aktų.

 

4. Tokios nuobaudos ir drausminės sankcijos pirmiausia skiriamos ir taikomos, jeigu:

 

1)   laivybos bendrovė arba kapitonas priėmė į darbą asmenį, neturintį pagal Konvenciją privalomo pažymėjimo;

 

2)   kapitonas leido asmeniui, neturinčiam pagal šias taisykles privalomo pažymėjimo, galiojančio lengvatinio leidimo ar dokumentinių įrodymų, privalomų pagal I/10 taisyklės 5 dalį, atlikti bet kokias funkcijas arba eiti bet kokias pareigas, kurias atlikti arba kurias eiti leidžiama tik atitinkamą pažymėjimą turinčiam asmeniui;

 

3)   asmuo apgaulės būdu arba pasinaudojęs suklastotais dokumentais įsidarbino, kad atliktų bet kokias funkcijas arba eitų bet kokias pareigas, kurias atlikti ir kurias eiti pagal šias taisykles leidžiama pažymėjimą arba lengvatinį leidimą turinčiam asmeniui.

 

5. Šalis, kurios jurisdikcijai priklauso kokia nors laivybos bendrovė arba koks nors asmuo, dėl kurių yra aiškus pagrindas manyti, jog jie yra atsakingi už akivaizdžius 4 dalyje nurodytus Konvencijos pažeidimus arba turi duomenų apie tokius pažeidimus, bet kuriai Šaliai, pranešusiai, jog ji ketina pradėti jos jurisdikcijai priklausantį procesą, teikia visokeriopą įmanomą pagalbą.

 

 

 

I/6 taisyklė

 

Rengimas ir kompetencijos įvertinimas

 

Kiekviena Šalis užtikrina, kad:

 

1) pagal Konvenciją privalomas jūrininkų rengimas ir jų kompetencijos įvertinimas būtų atliekami, prižiūrimi ir kontroliuojami pagal JRAB kodekso A-I/6 poskyrio nuostatas;

 

2) asmenys, atsakingi už pagal Konvenciją privalomą jūrininkų rengimą ir jų kompetencijos įvertinimą, būtų tinkamai kvalifikuoti pagal JRAB kodekso A-I/6 poskyrio sąlygas, atsižvelgiant į atitinkamą rengimo arba įvertinimo tipą bei lygį.

 

 

 

I/7 taisyklė

 

Informacijos teikimas

 

1. Be informacijos, kurią būtina teikti pagal IV straipsnį, kiekviena Šalis JRAB kodekso A-I/7 poskyryje nustatytu laiku ir nurodyta forma teikia ir kitokią pagal Kodeksą privalomą informaciją apie kitas priemones, kurių Šalis imasi tam, kad visiškai ir galutinai įgyvendintų Konvenciją.

 

2. Gavęs visą IV straipsnyje ir JRAB kodekso A-I/7 poskyryje nustatytą informaciją, patvirtinančią, jog Konvencijos nuostatos įvykdytos visiškai ir galutinai, Generalinis Sekretorius apie tai raštu praneša Jūrų saugumo komitetui.

 

3. Tuomet, kai Jūrų saugumo komitetas pagal savo priimtą tvarką patvirtina, kad pateikta informacija rodo, jog Konvencijos nuostatos įvykdytos visiškai ir galutinai:

 

1) Jūrų saugumo komitetas nurodo atitinkamas Šalis;

 

2) Jūrų saugumo komitetas atnaujina šalių, pateikusių informaciją rodančią, kad atitinkamos Konvencijos nuostatos visiškai ir galutinai įvykdytos, sąrašą, jame palikdamas tik atitinkamas Šalis;

 

3) kitos Šalys, jeigu laikomasi I/4 ir I/10 taisyklių nuostatų, įgyja teisę iš principo pripažinti, kad pagal šios dalies 1 punktą nurodytų Šalių arba pagal jų įgaliojimus išduoti pažymėjimai atitinka Konvenciją.

 

4. Konvencijos ir JRAB kodekso pakeitimams, kurių įsigaliojimo data yra vėlesnė nei informacijos pateikimo Generaliniam Sekretoriui pagal šios taisyklės 1 dalį data, netaikomos A-I/7 poskyrio 1 ir 2 dalies nuostatos.

 

 

 

I/8 taisyklė

 

Kokybės reikalavimai

 

1. Kiekviena Šalis užtikrina:

 

1) vadovaudamasi JRAB kodekso A-I/8 poskyrio nuostatomis, kad bet kokia rengimo, kompetencijos įvertinimo, pažymėjimų, įskaitant sveikatos pažymėjimus, išdavimo, jų patvirtinimo ir atnaujinimo veikla, vykdoma jos įgaliotų nevyriausybinių įstaigų ar subjektų, būtų nuolat prižiūrima pagal kokybės reikalavimų sistemą, siekiant užsibrėžtų tikslų, susijusių ir su dėstytojų bei egzaminuotojų kvalifikacija ir patirtimi;

 

2) jeigu tokią veiklą vykdo vyriausybinės įstaigos ar subjektai, kad būtų taikoma kokybės reikalavimų sistema.

 

2. Be to, kiekviena Šalis užtikrina, kad pagal JRAB kodekso A-I/8 poskyrį šią veiklą periodiškai įvertintų su ja nesusiję kvalifikuoti asmenys. Įvertinti turi būti visų nacionalinių taisyklių ir procedūrų pakeitimai pagal Konvencijos ir JRAB kodekso pakeitimus, kurių įsigaliojimo data yra vėlesnė nei informacijos perdavimo Generaliniam Sekretoriui data.

 

3. Pranešimas apie 2 dalyje reikalaujamo vertinimo rezultatus Generaliniam Sekretoriui perduodamas JRAB kodekso A-I/7 poskyryje nurodyta forma.

 

 

 

I/9 taisyklė

 

Sveikatos normatyvai

 

1. Kiekviena Šalis pagal šios taisyklės ir JRAB kodekso A-I/9 poskyrio nuostatas nustato jūrininkų sveikatos normatyvus ir sveikatos pažymėjimų išdavimo tvarką.

 

2. Kiekviena Šalis pagal JRAB kodekso A-I/9 poskyrio nuostatas užtikrina, kad atsakingi už jūrininkų sveikatos būklės vertinimą būtų praktikuojantys gydytojai, kurie tos Šalies pripažinti tinkamais atlikti jūrininkų sveikatos patikrinimą.

 

3. Kiekvienas jūroje dirbantis jūrininkas, turintis pažymėjimą, išduotą pagal Konvencijos nuostatas, taip pat turi turėti galiojantį sveikatos pažymėjimą, išduotą pagal šios taisyklės ir JRAB kodekso A-I/9 poskyrio nuostatas.

 

4. Kiekvienas kandidatuojantis būti atestuotas asmuo turi:

 

1) būti ne jaunesnis kaip 16 metų;

 

2) pateikti patikimų įrodymų apie savo tapatybę ir

 

3) atitikti atitinkamos Šalies nustatytus taikytinus medicininio tinkamumo normatyvus.

 

5. Sveikatos pažymėjimai galioja ilgiausiai dvejus metus, nebent jūrininkui dar nėra 18 metų; tokiu atveju ilgiausias pažymėjimo galiojimo laikotarpis yra vieni metai.

 

6. Jei sveikatos pažymėjimo galiojimas pasibaigia tebesitęsiant reisui, šis sveikatos pažymėjimas galioja iki kito sustojimo uoste, kuriame dirba Šalies pripažintas praktikuojantis gydytojas, jei tas laikotarpis neviršija trijų mėnesių.

 

7. Skubiais atvejais Administracija gali leisti jūrininkui dirbti be galiojančio sveikatos pažymėjimo iki kito sustojimo uoste, kuriame dirba Šalies pripažintas praktikuojantis gydytojas, jei:

 

1) toks leidimas galioja ne ilgiau kaip tris mėnesius; ir

 

2) atitinkamas jūrininkas turi sveikatos pažymėjimą, kurio galiojimas neseniai pasibaigė.

 

 

 

I/10 taisyklė

 

Pažymėjimų pripažinimas

 

1. Kiekviena Administracija užtikrina, kad būtų laikomasi šios taisyklės nuostatų patvirtinimu pagal I/2 taisyklės 7 dalį pripažįstant kitos Šalies arba pagal jos įgaliojimą kapitonui, vadovaujančiam specialistui arba radijo operatoriui išduotą pažymėjimą ir kad:

 

1) Administracija, atlikusi atitinkamos Šalies vertinimą, kuris gali apimti įrangos bei procedūrų tikrinimą, patvirtino, jog visapusiškai laikomasi Konvencijos reikalavimų dėl kompetencijos, rengimo ir pažymėjimų išdavimo bei kokybės standartų;

 

2) su atitinkama Šalimi sutarta dėl įsipareigojimo nedelsiant pranešti apie bet kokius svarbius rengimo ar atestavimo pagal Konvenciją pakeitimus.

 

2. Nustatomos priemonės, turinčios užtikrinti, kad jūrininkai, pateikiantys pripažinti pažymėjimus, išduotus pagal II/2, III/2 arba III/3 taisykles arba pagal VII/1 taisyklę tam tikrą vadovavimo lygmenį atitinkančius pažymėjimus, kaip apibrėžta JRAB kodekse, pakankamai išmano Administracijos jūrų teisės aktus, susijusius su funkcijomis, kurias jiems leidžiama vykdyti.

 

3. Apie pagal šią taisyklę teikiamą informaciją ir priemones, dėl kurių pagal ją susitarta, vadovaujantis I/7 taisykle pranešama Generaliniam Sekretoriui.

 

4. Pažymėjimai, išduoti valstybės, kuri nėra Konvencijos narė, arba pagal jos įgaliojimą, negali būti pripažįstami.

 

5. Nepaisant I/2 taisyklės 7 dalies reikalavimo, Administracija, jei to reikalaujama pagal aplinkybes, gali, atsižvelgdama į 1 dalies nuostatas, leisti jūrininkui ne ilgiau kaip tris mėnesius eiti pareigas turinčiame teisę plaukioti su jos vėliava laive, kai jis turi tinkamą ir galiojantį kitos Šalies reikalavimus dėl išdavimo ir patvirtinimo atitinkantį pažymėjimą, suteikiantį jam teisę dirbti tos Šalies laivuose, tačiau dar nepatvirtintą taip, kad jis suteiktų teisę dirbti laive, turinčiame teisę plaukioti su Administracijos vėliava. Bet kuriuo metu turi būti prieinami patikrinti dokumentiniai įrodymai, jog Administracijai yra paduotas prašymas dėl patvirtinimo.

 

6. Administracijos pagal šios taisyklės nuostatas išduoti pažymėjimai ir patvirtinimai, pripažįstant kitos Šalies išduotą pažymėjimą arba paliudijant jo pripažinimą, negali būti kitos Administracijos naudojami kaip pagrindas tolesniam pažymėjimo pripažinimui.

 

 

 

I/11 taisyklė

 

Pažymėjimų atnaujinimas

 

1. Kiekvienas kapitonas, vadovaujantis specialistas ir radijo operatorius, turintys pagal Konvencijos bet kurį, išskyrus VI, straipsnį išduotą ar pripažintą pažymėjimą, dirbantys jūroje arba ketinantys grįžti į darbą jūroje po krante praleisto tam tikro laiko, tam, kad įrodytų, jog ir toliau tinka darbui jūroje, privalo ne rečiau kaip kartą per penkerius metus:

 

1) įrodyti, kad atitinka I/9 taisyklėje nustatytus medicininio tinkamumo normatyvus;

 

2)   pagal JRAB kodekso A-I/11 poskyrį įrodyti, jog tebėra išlaikę savo profesinę kompetenciją.

 

2. Kiekvienas kapitonas, vadovaujantis specialistas ir radijo operatorius tam, kad galėtų tęsti savo darbą jūroje tokiuose laivuose, dėl kurių tarptautinėmis sutartimis yra nustatyti specialaus parengimo reikalavimai, privalo sėkmingai baigti atitinkamą patvirtintą rengimą.

 

3. Kiekvienas kapitonas ir vadovaujantis specialistas tam, kad galėtų tęsti savo darbą tanklaivyje, turi atitikti šios taisyklės 1 dalies reikalavimus ir ne rečiau kaip kas penkerius metus pagal JRAB kodekso A-I/11 poskyrio 3 dalį įrodyti, jog tebėra išlaikęs savo profesinę kompetenciją tanklaivių srityje.

 

4. Kiekviena Šalis palygina kompetencijos normatyvus, jos taikytus kandidatavusiems gauti iki 2017 m. sausio 1 d. išduotus pažymėjimus, su atitinkamiems pažymėjimams taikomais normatyvais, nurodytais JRAB kodekso A dalyje, ir nustato, ar tokių pažymėjimų turėtojams nereikia baigti atitinkamų žinių atnaujinimo ir kvalifikacijos kėlimo kursų arba išlaikyti egzaminą.

 

5. Pasikonsultavusi su visais suinteresuotaisiais subjektais, Šalis parengia tam tikras žinių atnaujinimo ir kvalifikacijos kėlimo programas arba skatina jas parengti, kaip nurodyta JRAB kodekso A-I/11 poskyryje.

 

6. Kapitonų, vadovaujančių specialistų ir radijo operatorių žinių atnaujinimo tikslais kiekviena Administracija užtikrina, kad laivams, turintiems teisę plaukioti su jos vėliava, būtų pateikti nacionalinių ir tarptautinių taisyklių dėl žmonių gyvybės apsaugos jūroje, saugumo ir jūros aplinkos apsaugos naujausių pakeitimų tekstai.

 

 


 

 

I/12 taisyklė

 

Treniruoklių naudojimas

 

1. Eksploatacijos normatyvų ir kitų A-I/12 poskyrio nuostatų bei JRAB kodekso A dalyje bet kuriam susijusiam pažymėjimui nustatytų reikalavimų laikomasi:

 

1)   visais atvejais, kai pasirengimui privaloma naudotis treniruokliais;

 

2)   visais atvejais tikrinant kompetenciją pagal JRAB kodekso A dalies reikalavimus, kai tam naudojami treniruokliai;

 

3)   visais atvejais įrodinėjant, ar tebėra išlaikyta kvalifikacija pagal JRAB kodekso A dalies reikalavimus, kai tam naudojami treniruokliai.

 

 

 

I/13 taisyklė

 

Bandymų atlikimas

 

1. Šios taisyklės nėra kliūtis Administracijai išduoti leidimus turintiems teisę plaukioti su jos vėliava laivams dalyvauti bandymuose.

 

2. Sąvoka „bandymai“ šioje taisyklėje reiškia eksperimentą arba eksperimentų grupę, kuriems gali būti panaudotos ir automatizuotos arba integruotos sistemos, per tam tikrą ribotą laiką atliekamus tam, kad būtų įvertinti alternatyvūs Konvencijoje nurodytų specialių užduočių vykdymo ir tam tikrų priemonių įgyvendinimo būdai, kurie užtikrintų ne žemesnį apsaugos, saugumo ir taršos prevencijos lygį, negu nustatyta šiose taisyklėse.

 

3. Išduodanti leidimą laivams dalyvauti bandymuose Administracija įsitikina, kad šie bandymai vykdomi taip, jog per juos būtų išlaikytas ne žemesnis, negu šiomis taisyklėmis nustatytas, apsaugos, saugumo ir taršos prevencijos lygis. Tokie bandymai atliekami vadovaujantis Organizacijos priimtomis rekomendacijomis.

 

4. Apie šiuos bandymus išsamiai ir kuo anksčiau, tačiau ne vėliau negu per šešis mėnesius iki numatytos bandymų pradžios, pranešama Organizacijai. Organizacija šiuos duomenis išplatina visoms Šalims.

 

5. Bandymų, kurie buvo leisti remiantis 1 dalimi, rezultatai ir bet kokios rekomendacijos, kurias Administracija gali pateikti, kad būtų pasiekti rezultatai, perduodamos Organizacijai, kuri šiuos rezultatus ir rekomendacijas išplatina visoms Šalims.

 

6. Bet kuri Šalis, turinti bet kokių prieštaravimų dėl konkrečių bandymų, kuriuos buvo leista atlikti pagal šią taisyklę, kuo anksčiau apie šiuos prieštaravimus praneša Organizacijai. Organizacija šių prieštaravimų detales išplatina visoms Šalims.

 

7. Išdavusi leidimą atlikti bandymus Administracija atsižvelgia į iš kitų Šalių gautus prieštaravimus dėl šių bandymų, nurodydama turintiems teisę plaukioti su jos vėliava laivams neatlikti bandymų tuo metu, kai jie plaukioja pakrančių valstybės, perdavusios savo prieštaravimus Organizacijai, vandenyse.

 

8. Administracija, atliktų bandymų pagrindu nusprendusi, jog tam tikra sistema padės užtikrinti ne žemesnį, negu nustatytas šiose taisyklėse, apsaugos, saugumo bei taršos prevencijos lygį, gali leisti turintiems teisę plaukioti su jos vėliava laivams ir toliau neribotai dirbti pagal šią sistemą, jeigu laikomasi šių reikalavimų:

 

1) pagal 5 dalį pateikusi bandymų rezultatus, Administracija bet kurio tokio jos duoto leidimo detales, įskaitant konkrečių laivų, kuriems šis leidimas turėtų galioti, atpažinimo duomenis, praneša Organizacijai, kad ši išplatintų visoms Šalims;

 

2) visi pagal šią dalį leidžiami veiksmai atliekami vadovaujantis Organizacijos parengtomis rekomendacijomis taip pat, kaip ir atliekant bandymus;

 

3) atliekant tokius veiksmus, atsižvelgiama į visus iš Šalių pagal 7 dalį gautus prieštaravimus, jei jie nebuvo atsiimti;

 

4) veiksmus, kuriems pagal šią dalį buvo duotas Šalies leidimas, atlikti leidžiama tiktai laukiant Jūrų saugumo komiteto sprendimo, ar šiuo atveju reikalingas atitinkamas Konvencijos pakeitimas, ir, jeigu taip, ar veiksmai turi būti atidėti, ar toliau atliekami iki šio pakeitimo įsigaliojimo.

 

9. Bet kurios Šalies prašymu Jūrų saugumo komitetas paskiria bandymų rezultatų apsvarstymo ir atitinkamų sprendimų priėmimo datą.

 

 

 

I/14 taisyklė

 

Laivybos bendrovių atsakomybė

 

1. Kiekviena Administracija, laikydamasi A-I/14 poskyrio nuostatų, laiko laivybos bendroves atsakingomis už tai, kad, skiriant jūrininkus dirbti jų laivuose, būtų laikomasi šios Konvencijos reikalavimų, ir reikalauja, kad kiekviena laivybos bendrovė užtikrintų, kad:

 

1)   kiekvienas jūrininkas, skiriamas į darbą bet kuriame iš jos laivų, turėtų pažymėjimą, atitinkantį Konvencijos reikalavimus ir Administracijos nustatytas taisykles;

 

2)   jos laivų įgulos būtų komplektuojamos pagal taikytinus Administracijos reikalavimus dėl saugaus laivų įgulų komplektavimo;

 

3)   jūrininkai, paskirti į bet kurį jos laivą, būtų baigę žinių atnaujinimo ir kvalifikacijos kėlimo kursus, kaip reikalaujama pagal Konvenciją;

 

4)   būtų tvarkomi ir nesunkiai prieinami dokumentai bei duomenys apie visus jos laivuose įdarbintus jūrininkus, įskaitant dokumentus ir duomenis apie jų patirtį, parengimą, medicininį tinkamumą ir kompetentingumą atlikti jiems pavestas užduotis, bet nebūtinai tuo apsiribojant;

 

5)   skiriant jūrininkus į bet kurį iš jos laivų, jie būtų supažindinami su jų konkrečiomis užduotimis ir su visomis laivo sistemomis, įranga, inventoriumi, procedūromis ir laivo savybėmis, susijusiomis su jų kasdienėmis pareigomis ar veiksmais susidarius avarinei situacijai;

 

6)   laivo įgula sugebėtų veiksmingai koordinuoti savo veiksmus susidarius avarinei situacijai ir atliekant svarbias apsaugos, saugumo arba taršos prevencijos ar jos apribojimo funkcijas;

 

7)   jos laivuose visą laiką pagal 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) konvencijos V skyriaus 14 taisyklės 3 ir 4 dalis būtų taikomos veiksmingos žodinio susižinojimo priemonės.

 

 

 

I/15 taisyklė

 

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

 

1. Iki 2017 m. sausio 1 d. Šalys gali ir toliau išduoti, pripažinti ir tvirtinti pažymėjimus pagal tas Konvencijos nuostatas, kurios iki 2012 m. sausio 1 d. buvo taikomos jūrininkams, iki 2013 m. liepos 1 d. pradėjusiems dirbti jūroje, mokytis pagal patvirtintą lavinimo ir rengimo programą ar parengimo kursą.

 

2. Iki 2017 m. sausio 1 d. Šalys gali ir toliau pratęsti ir atnaujinti pažymėjimus ir patvirtinimus pagal tas Konvencijos nuostatas, kurios buvo taikomos iki 2012 m. sausio 1 d.

 

 

 

II SKYRIUS

 

Kapitonas ir denio skyrius

 

 

 

II/1 taisyklė

 

Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi 500 bruto tonažo arba didesnių laivų laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujantiems specialistams

 

1. Kiekvienas laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujantis specialistas, dirbantis 500 bruto tonažo arba didesniame jūrų laive, privalo turėti kompetencijos pažymėjimą.

 

2. Kiekvienas kandidatuojantis būti atestuotas asmuo privalo:

 

1) būti ne jaunesnis kaip 18 metų;

 

2) turėti ne mažesnį kaip 12 mėnesių patvirtintą darbo jūroje stažą, kuris yra patvirtintos rengimo programos, apimančios rengimą laive pagal JRAB kodekso A-II/1 poskyrio reikalavimus, dalis ir kuris yra dokumentais pagrįstas patvirtintos formos rengimo registravimo dienyne; kitu atveju jis privalo turėti patvirtintą ne mažesnį kaip 36 mėnesių darbo jūroje stažą;

 

3) įgydamas privalomą darbo jūroje stažą, ne trumpiau kaip šešis mėnesius būti vykdęs budėjimo laivo tiltelyje užduotis vadovaujant kapitonui arba atestuotam vadovaujančiam specialistui;

 

4) atitikti taikytinus IV skyriaus taisyklių reikalavimus, jei tai būtina, kad galėtų pagal Radijo ryšio reglamentą vykdyti jam priskirtas radijo ryšio užduotis;

 

5) turėti patvirtintą išsilavinimą ir būti baigęs patvirtintą parengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-II/1 poskyryje nurodytus kompetencijos normatyvus;

 

6) atitikti JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 2 dalyje, A-VI/2 poskyrio 1–4 dalyse, A-VI/3 poskyrio 1–4 dalyse ir A-VI/4 poskyrio 1–3 dalyse nustatytą kompetencijos normatyvą.

 

 

 

II/2 taisyklė

 

Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi 500 bruto tonažo arba didesnių laivų kapitonams ir vyresniesiems kapitono padėjėjams

 

3000 bruto tonažo arba didesnių laivų kapitonas ir vyresnysis kapitono padėjėjas

 

1. Kiekvienas 3000 bruto tonažo arba didesnio jūrų laivo kapitonas ir vyresnysis kapitono padėjėjas privalo turėti kompetencijos pažymėjimą.

 

2. Kiekvienas kandidatuojantis būti atestuotas asmuo privalo:

 

1) atitikti atestavimo reikalavimus, taikomus 500 bruto tonažo arba didesnių laivų laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujančiam specialistui, ir turėti patvirtintą darbo jūroje einant šias pareigas stažą:

 

1.1) atestuojamas, kad jam būtų išduotas vyresniojo kapitono padėjėjo pažymėjimas – ne mažesnį negu 12 mėnesių;

 

1.2) atestuojamas, kad jam būtų išduotas kapitono pažymėjimas – ne mažesnį negu 36 mėnesių; tačiau šis laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 24 mėnesių, bet ne trumpesnio laikotarpio, jei ne mažiau kaip 12 mėnesių šio darbo jūroje stažo įgyta dirbant vyresniuoju kapitono padėjėju;

 

2) turėti patvirtintą išsilavinimą ir būti baigęs patvirtintą parengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-II/2 poskyryje 3000 bruto tonažo laivų kapitonams ir vyresniesiems kapitono padėjėjams nustatytus kompetencijos normatyvus.

 

Nuo 500 iki 3000 bruto tonažo laivų kapitonas ir vyresnysis kapitono padėjėjas

 

3. Kiekvienas nuo 500 iki 3000 bruto tonažo jūrų laivo kapitonas ir vyresnysis kapitono padėjėjas privalo turėti kompetencijos pažymėjimą.

 

4. Kiekvienas kandidatuojantis būti atestuotas asmuo privalo:

 

1) atestuojamas, kad jam būtų išduotas vyresniojo kapitono padėjėjo pažymėjimas – atitikti reikalavimus, taikomus 500 bruto tonažo arba didesnių laivų laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujančiam specialistui;

 

2) atestuojamas, kad jam būtų išduotas kapitono pažymėjimas – atitikti reikalavimus, taikomus 500 bruto tonažo arba didesnių laivų laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujančiam specialistui, ir turėti ne mažesnį negu 36 mėnesių darbo jūroje einant šias pareigas stažą; tačiau šis laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 24 mėnesių, bet ne trumpesnio laikotarpio, jei ne mažiau kaip 12 mėnesių šio darbo jūroje stažo įgyta dirbant vyresniuoju kapitono padėjėju;

 

3) būti baigęs patvirtintą parengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-II/2 poskyryje nuo 500 iki 3000 bruto tonažo laivų kapitonams ir vyresniesiems kapitonų padėjėjams nustatytus kompetencijos normatyvus.

 

 

 

II/3 taisyklė

 

Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi mažesnių negu 500 bruto tonažo laivų laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujantiems specialistams ir kapitonams

 

Pakrančių reisų neatliekantys laivai

 

1. Kiekvienas laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujantis specialistas, dirbantis mažesniame negu 500 bruto tonažo pakrančių reisų neatliekančiame jūrų laive, privalo turėti kompetencijos pažymėjimą, kad galėtų dirbti 500 bruto tonažo arba didesniuose laivuose.

 

2. Kiekvienas kapitonas, dirbantis mažesniame negu 500 bruto tonažo pakrančių reisų neatliekančiame laive, privalo turėti kompetencijos pažymėjimą, kad galėtų eiti kapitono pareigas nuo 500 iki 3000 bruto tonažo laivuose.

 

Pakrančių reisus atliekantys laivai

 

Laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujantis specialistas

 

3. Kiekvienas mažesnių negu 500 bruto tonažo pakrančių reisus atliekančių laivų laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujantis specialistas privalo turėti kompetencijos pažymėjimą.

 

4. Kiekvienas asmuo, kandidatuojantis būti atestuotas mažesnio negu 500 bruto tonažo pakrančių reisus atliekančio jūrų laivo laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujančio specialisto pareigoms, privalo:

 

1) būti ne jaunesnis kaip 18 metų;

 

2) būti baigęs ir įgijęs:

 

2.1) specialų parengimo kursą, įskaitant atitinkamą darbo jūroje stažą, kaip to reikalauja Administracija, arba

 

2.2) patvirtintą ne trumpesnį kaip trejų metų darbo jūroje denio skyriuje stažą;

 

3) atitikti taikytinus IV skyriaus taisyklių reikalavimus, jei tai būtina, kad galėtų pagal Radijo ryšio reglamentą vykdyti jam priskirtas radijo ryšio užduotis;

 

4) turėti patvirtintą išsilavinimą ir būti baigęs patvirtintą parengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-II/3 poskyryje mažesnių negu 500 bruto tonažo pakrančių reisus atliekančių laivų laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujantiems specialistams nustatytus kompetencijos normatyvus;

 

5) atitikti JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 2 dalyje, A-VI/2 poskyrio 1–4 dalyse, A-VI/3 poskyrio 1–4 dalyse ir A-VI/4 poskyrio 1–3 dalyse nustatytą kompetencijos normatyvą.

 

Kapitonas

 

5. Kiekvienas kapitonas, dirbantis mažesniame negu 500 bruto tonažo pakrančių reisus atliekančiame jūrų laive, privalo turėti kompetencijos pažymėjimą.

 

6. Kiekvienas asmuo, kandidatuojantis būti atestuotas mažesnio negu 500 bruto tonažo pakrančių reisus atliekančio jūrų laivo kapitono pareigoms, privalo:

 

1) būti ne jaunesnis kaip 20 metų;

 

2) turėti ne mažesnį kaip 12 mėnesių patvirtintą darbo jūroje laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujančiu specialistu stažą;

 

3) turėti patvirtintą išsilavinimą ir būti baigęs patvirtintą parengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-II/3 poskyryje mažesnių negu 500 bruto tonažo pakrančių reisus atliekančių laivų kapitonams nustatytus kompetencijos normatyvus;

 

4) atitikti JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 2 dalyje, A-VI/2 poskyrio 1–4 dalyse, A-VI/3 poskyrio 1–4 dalyse ir A-VI/4 poskyrio 1–3 dalyse nustatytą kompetencijos normatyvą.

 

Išimtys

 

7. Jei Administracija mano, kad taikyti visus šios taisyklės bei JRAB kodekso A-II/3 poskyrio reikalavimus kuriam nors laivui neracionalu arba neįgyvendinama dėl jo dydžio ir jo plaukiojimo sąlygų, ji gali atleisti tokio laivo arba tokių laivų klasės kapitoną ir laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujantį specialistą nuo prievolės vykdyti atitinkamus reikalavimus, atsižvelgdama į visų galinčių plaukioti tuose pačiuose vandenyse laivų saugumą.

 

 

 

II/4 taisyklė

 

Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi laivavedybos budėjimo pamainos eiliniams jūrininkams*

 

1. Kiekvienas 500 bruto tonažo arba didesnio jūrų laivo laivavedybos budėjimo pamainos eilinis jūrininkas, kuris nėra nei rengiamas eilinis jūrininkas, nei eilinis jūrininkas, kurio užduotys budėjimo metu nereikalauja kvalifikacijos, privalo būti atestuotas, kad galėtų vykdyti savo užduotis.

 

2. Kiekvienas kandidatuojantis būti atestuotas asmuo privalo:

 

1) būti ne jaunesnis kaip 16 metų;

 

2) būti:

 

2.1) įgijęs patvirtintą darbo jūroje stažą, apimantį ne trumpesnį kaip šešių mėnesių parengimą bei praktiką, arba

 

2.2) baigęs specialų parengimo kursą arba iki darbo jūroje ar laive, apimantį patvirtintą ne trumpesnį kaip dviejų mėnesių darbo jūroje stažą;

 

3) atitikti JRAB kodekso A-II/4 poskyryje nustatytus kompetencijos normatyvus.

 

3. Pagal 2 dalies 2 punkto 1 ir 2 papunkčius privalomi darbo jūroje stažas, parengimas ir praktika turi sietis su laivavedybos budėjimo funkcijomis ir apimti užduočių vykdymą prižiūrint kapitonui, laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujančiam specialistui arba kvalifikuotam eiliniam jūrininkui.

 

 

 

II/5 taisyklė

 

Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi atestuojant eilinius jūrininkus kvalifikuoto denio skyriaus jūrininko pareigoms

 

1. Kiekvienas 500 bruto tonažo arba didesnio jūrų laivo denio skyriaus kvalifikuotas jūrininkas privalo būti tinkamai atestuotas.

 

2. Kiekvienas kandidatuojantis būti atestuotas asmuo privalo:

 

1) būti ne jaunesnis kaip 18 metų;

 

2) atitikti atestavimo reikalavimus, taikomus laivavedybos budėjimo pamainos eiliniam jūrininkui;

 

3) būti kvalifikuotas dirbti laivavedybos pamainos eiliniu jūrininku ir turėti patvirtintą darbo jūroje denio skyriuje stažą:

 

3.1) ne mažesnį kaip 18 mėnesių; arba

 

3.2) ne mažesnį kaip 12 mėnesių, o asmuo turi būti baigęs patvirtintą rengimo kursą; ir

 

4) atitikti JRAB kodekso A-II/5 poskyryje nustatytus kompetencijos normatyvus.

 

3. Kiekviena Šalis turi palyginti kompetencijos normatyvus, jos taikytus kvalifikuotiems jūrininkams, kandidatavusiems gauti iki 2012 m. sausio 1 d. išduotus pažymėjimus, su JRAB kodekso A-II/5 poskyryje nustatytais pažymėjimo normatyvais ir nuspręsti, ar reikia reikalauti, kad šis personalas atnaujintų savo kvalifikaciją.

 

4. Iki 2012 m. sausio 1 d. Šalis, kuri yra 1946 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl kvalifikuotų jūrininkų atestavimo (Nr. 74) šalis, gali ir toliau išduoti, pripažinti ir tvirtinti pažymėjimus bei patvirtinimus pagal minėtos konvencijos nuostatas.

 

5. Iki 2017 m. sausio 1 d. Šalis, kuri yra 1946 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl kvalifikuotų jūrininkų atestavimo (Nr. 74) šalis, gali ir toliau pratęsti ir atnaujinti pažymėjimus bei patvirtinimus pagal minėtos konvencijos nuostatas.

 

6. Šalis gali laikyti, jog jūrininkai atitinka šios taisyklės reikalavimus, jei per paskutinius 60 mėnesių iki šios taisyklės įsigaliojimo tai Šaliai jie ne trumpiau kaip 12 mėnesių ėjo tiesiogiai su šiais reikalavimais susijusias pareigas denio skyriuje.

 

 


 

 

III SKYRIUS

 

Mašinų skyrius

 

 

 

III/1 taisyklė

 

Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi nuolat aptarnaujamo mašinų skyriaus budėjimo pamainai vadovaujantiems mechanikams arba mechanikams, paskirtiems budėti periodiškai neaptarnaujamame mašinų skyriuje

 

1. Kiekvienas 750 kW ir didesnio galingumo pagrindinių variklių jūrų laivo nuolat aptarnaujamo mašinų skyriaus budėjimo pamainai vadovaujantis mechanikas arba mechanikas, paskirtas budėti periodiškai neaptarnaujamame tokio laivo mašinų skyriuje, privalo turėti kompetencijos pažymėjimą.

 

2. Kiekvienas kandidatuojantis būti atestuotas asmuo privalo:

 

1) būti ne jaunesnis kaip 18 metų;

 

2) būti baigęs mišrųjį praktinių įgūdžių rengimo kursą ir turėti ne mažesnį kaip 12 mėnesių patvirtintą darbo jūroje pagal patvirtintą rengimo programą, apimančią rengimą laive pagal JRAB kodekso A-III/1 poskyrio reikalavimus, stažą, kuris yra dokumentais pagrįstas patvirtintos formos rengimo registravimo dienyne; arba būti baigęs mišrųjį praktinių įgūdžių rengimo kursą ir turėti patvirtintą ne mažesnį kaip 36 mėnesių darbo jūroje stažą (iš jų – ne mažiau kaip 30 mėnesių darbo jūroje mašinų skyriuje);

 

3) įgydamas privalomą darbo jūroje stažą, ne trumpiau kaip šešis mėnesius būti vykdęs budėjimo mašinų skyriuje užduotis vadovaujant vyriausiajam mechanikui arba kvalifikuotam mechanikui;

 

4) turėti patvirtintą išsilavinimą ir būti baigęs patvirtintą rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-III/1 poskyryje nustatytus kompetencijos normatyvus;

 

5) atitikti JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 2 dalyje, A-VI/2 poskyrio 1–4 dalyse, A-VI/3 poskyrio 1–4 dalyse ir A-VI/4 poskyrio 1–3 dalyse nustatytus kompetencijos normatyvus.

 

 

 

III/2 taisyklė

 

Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi 3 000 kW ir didesnio galingumo pagrindinių variklių laivų vyriausiesiems mechanikams ir antriesiems mechanikams

 

1. Kiekvienas 3000 kW ir didesnio galingumo pagrindinių variklių jūrų laivo vyriausiasis mechanikas ir antrasis mechanikas privalo turėti kompetencijos pažymėjimą.

 

2. Kiekvienas kandidatuojantis būti atestuotas asmuo privalo:

 

1) atitikti atestavimo reikalavimus, taikomus 750 kW ir didesnio galingumo pagrindinių variklių jūrų laivo mašinų skyriaus budėjimo pamainai vadovaujančiam mechanikui, ir turėti patvirtintą darbo jūroje einant šias pareigas stažą:

 

1.1) atestuojamas, kad jam būtų išduotas antrojo mechaniko pažymėjimas – turėti ne mažesnį kaip 12 mėnesių kvalifikuoto mechaniko stažą; ir

 

1.2) atestuojamas, kad jam būtų išduotas vyriausiojo mechaniko pažymėjimas – turėti ne mažesnį kaip 36 mėnesių darbo stažą, tačiau šis laikotarpis gali būti sutrumpintas ne mažiau kaip iki 24 mėnesių, jei šio darbo jūroje stažo 12 mėnesių asmuo dirbo antruoju mechaniku; ir

 

2) turėti patvirtintą išsilavinimą ir būti baigęs patvirtintą parengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-III/2 poskyryje nustatytus kompetencijos normatyvus.

 

 

 

III/3 taisyklė

 

Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi nuo 750 kW iki 3000 kW galingumo pagrindinių variklių laivų vyriausiesiems mechanikams ir antriesiems mechanikams

 

1. Kiekvienas nuo 750 kW iki 3 000 kW galingumo pagrindinių variklių jūrų laivo vyriausiasis mechanikas ir antrasis mechanikas privalo turėti kompetencijos pažymėjimą.

 

2. Kiekvienas kandidatuojantis būti atestuotas asmuo privalo:

 

1) atitikti atestavimo reikalavimus, taikomus mašinų skyriaus budėjimo pamainai vadovaujančiam specialistui, ir:

 

1.1) atestuojamas, kad jam būtų išduotas antrojo mechaniko pažymėjimas – turėti ne mažesnį kaip 12 mėnesių patvirtintą darbo jūroje mechaniku stažuotoju arba mechaniku stažą; ir

 

1.2) atestuojamas, kad jam būtų išduotas vyriausiojo mechaniko pažymėjimas – turėti ne mažesnį kaip 24 mėnesių patvirtintą darbo jūroje stažą, iš kurio ne mažiau kaip 12 mėnesių einant pareigas, kurioms reikalinga antrojo mechaniko kvalifikacija; ir

 

2) turėti patvirtintą išsilavinimą ir būti baigęs patvirtintą rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-III/3 poskyryje nustatytus kompetencijos normatyvus.

 

3. Kiekvienas mechanikas, įgijęs antrojo mechaniko kvalifikaciją darbui 3 000 kW ir didesnio galingumo pagrindinių variklių laivuose, turi teisę dirbti vyriausiuoju mechaniku mažesnio kaip 3 000 kW galingumo pagrindinių variklių laivuose, jei pažymėjimas yra atitinkamai patvirtintas.

 

 

 

III/4 taisyklė

 

Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi aptarnaujamo mašinų skyriaus budėjimo pamainos eiliniams jūrininkams arba eiliniams jūrininkams, paskirtiems atlikti užduotis periodiškai neaptarnaujamame mašinų skyriuje

 

1. Kiekvienas 750 kW ir didesnio galingumo pagrindinių variklių jūrų laivo mašinų skyriaus budėjimo pamainos eilinis jūrininkas arba eilinis jūrininkas, paskirtas atlikti užduotis periodiškai neaptarnaujamame mašinų skyriuje, kurie nėra nei rengiami eiliniai jūrininkai, nei tokie eiliniai jūrininkai, kuriems pavestoms užduotims atlikti nereikia kvalifikacijos, privalo būti atestuoti, kad galėtų vykdyti tokias užduotis.

 

2. Kiekvienas kandidatuojantis būti atestuotas asmuo privalo:

 

1) būti ne jaunesnis kaip 16 metų;

 

2) būti įgijęs ir baigęs:

 

2.1) patvirtintą darbo jūroje stažą, apimantį ne trumpesnį kaip šešių mėnesių rengimą ir praktiką; arba

 

2.2) specialų rengimo kursą krante iki pradedant dirbti jūroje, arba laive, apimantį patvirtintą ne mažesnį kaip dviejų mėnesių darbo jūroje stažą; ir

 

3) atitikti JRAB kodekso A-III/4 poskyryje nustatytus kompetencijos normatyvus.

 

3. Pagal 2 dalies 2 punkto 1 ir 2 papunkčius privalomi darbo jūroje stažas, rengimas ir praktika turi būti susiję su budėjimo mašinų skyriuje funkcijomis ir apimti užduočių vykdymą tiesiogiai prižiūrint kvalifikuotam mechanikui arba kvalifikuotam eiliniam jūrininkui.

 

 

 

III/5 taisyklė

 

Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi aptarnaujamo mašinų skyriaus eiliniams jūrininkams, atestuojamiems dirbti kvalifikuotais mašinų skyriaus jūrininkais arba kvalifikuotais jūrininkais, paskirtais atlikti užduotis periodiškai neaptarnaujamame mašinų skyriuje

 

1. Kiekvienas 750 kW ir didesnio galingumo pagrindinių variklių jūrų laivo mašinų skyriaus kvalifikuotas jūrininkas privalo būti tinkamai atestuotas.

 

2. Kiekvienas kandidatuojantis būti atestuotas asmuo privalo:

 

1) būti ne jaunesnis kaip 18 metų;

 

2) atitikti privalomus minimalius atestavimo reikalavimus, taikomus atestuojant, kad būtų išduotas dėl aptarnaujamo mašinų skyriaus budėjimo pamainos eilinio jūrininko arba eilinio jūrininko, paskirto atlikti užduotis periodiškai neaptarnaujamame mašinų skyriuje, pažymėjimas;

 

3) būti kvalifikuotas dirbti mašinų skyriaus budėjimo pamainos eiliniu jūrininku ir turėti patvirtintą darbo jūroje mašinų skyriuje stažą, kuris

 

3.1) ne mažesnis kaip 12 mėnesių; arba

 

3.2) ne mažesnis kaip 6 mėnesiai, o asmuo turi būti baigęs patvirtintą rengimo kursą; ir

 

4) atitikti JRAB kodekso A-III/5 poskyryje nustatytus kompetencijos normatyvus.

 

3. Kiekviena Šalis palygina kompetencijos normatyvus, jos taikytus mašinų skyriaus eiliniams jūrininkams, kandidatavusiems gauti iki 2012 m. sausio 1 d. išduotus pažymėjimus, su JRAB kodekso A-III/5 poskyryje nustatytais pažymėjimo normatyvais ir nusprendžia, ar reikia reikalauti, kad šis personalas atnaujintų savo kvalifikaciją.

 

4. Šalis gali laikyti, kad jūrininkai atitinka šios taisyklės reikalavimus, jei per paskutinius 60 mėnesių iki šios taisyklės įsigaliojimo jie ne trumpiau kaip 12 mėnesių ėjo tiesiogiai su šiais reikalavimais susijusias pareigas mašinų skyriuje.

 

 

 

III/6 taisyklė

 

Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi vadovaujančiam elektrotechnikos specialistui

 

1. Kiekvienas 750 kW ir didesnio galingumo pagrindinių variklių jūrų laivo vadovaujantis elektrotechnikos specialistas privalo turėti kompetencijos pažymėjimą.

 

2. Kiekvienas kandidatuojantis būti atestuotas asmuo privalo:

 

1) būti ne jaunesnis kaip 18 metų;

 

2) būti baigęs ne mažiau kaip 12 mėnesių mišrųjį praktinių įgūdžių rengimo kursą ir turėti patvirtintą darbo jūroje stažą, kurio ne mažiau kaip 6 mėnesiai yra darbas jūroje pagal patvirtintą rengimo programą, atitinkančią JRAB kodekso A-III/6 poskyrio reikalavimus, ir kuris yra dokumentais pagrįstas patvirtintos formos rengimo registravimo dienyne; arba būti baigęs ne mažiau kaip 36 mėnesių mišrųjį praktinių įgūdžių rengimo kursą ir turėti patvirtintą ne mažesnį kaip 30 mėnesių darbo jūroje mašinų skyriuje stažą;

 

3) turėti patvirtintą išsilavinimą ir būti baigęs patvirtintą rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-III/6 poskyryje nustatytus kompetencijos normatyvus; ir

 

4) atitikti JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 2 dalyje, A-VI/2 poskyrio 1–4 dalyse, A-VI/3 poskyrio 1–4 dalyse ir A-VI/4 poskyrio 1–3 dalyse nustatytus kompetencijos normatyvus.

 

3. Kiekviena Šalis palygina kompetencijos normatyvus, jos taikytus vadovaujantiems elektrotechnikos specialistams, kandidatavusiems gauti iki 2012 m. sausio 1 d. išduotus pažymėjimus, su JRAB kodekso A-III/6 poskyryje nustatytais pažymėjimo normatyvais ir nusprendžia, ar reikia reikalauti, kad šis personalas atnaujintų savo kvalifikaciją.

 

4. Šalis gali laikyti, kad jūrininkai atitinka šios taisyklės reikalavimus, jei per paskutinius 60 mėnesių iki šios taisyklės įsigaliojimo jie ne trumpiau kaip 12 mėnesių ėjo tiesiogiai su šiais reikalavimais susijusias pareigas laive ir atitinka JRAB kodekso A-III/6 poskyryje nustatytą kompetencijos normatyvą.

 

5. Nepaisant 1–4 dalyse nustatytų reikalavimų, Šalis gali laikyti, kad reikiamai kvalifikuotas asmuo gali atlikti tam tikras A-III/6 poskyryje nustatytas funkcijas.

 

 

 

III/7 taisyklė

 

Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi eiliniam elektrotechnikos specialistui

 

1. Kiekvienas 750 kW ir didesnio galingumo pagrindinių variklių jūrų laivo eilinis elektrotechnikos specialistas turi būti tinkamai atestuotas.

 

2. Kiekvienas kandidatuojantis būti atestuotas asmuo privalo:

 

1) būti ne jaunesnis kaip 18 metų;

 

2) turėti:

 

2.1) patvirtintą darbo jūroje stažą, apimantį ne trumpesnį kaip 12 mėnesių rengimą ir praktiką, arba

 

2.2) būti baigęs patvirtintą rengimo kursą, įskaitant patvirtintą ne mažesnį kaip 6 mėnesių darbo jūroje stažą; arba

 

2.3) turėti kvalifikaciją, atitinkančią JRAB kodekso A-III/7 poskyrio lentelėje nurodytą techninę kompetenciją ir patvirtintą ne mažesnį kaip 3 mėnesių darbo jūroje stažą; ir

 

3) atitikti JRAB kodekso A-III/7 poskyryje nustatytus kompetencijos normatyvus.

 

3. Kiekviena Šalis palygina kompetencijos normatyvus, jos taikytus eiliniams elektrotechnikos specialistams, kandidatavusiems gauti iki 2012 m. sausio 1 d. išduotus pažymėjimus, su JRAB kodekso A-III/7 poskyryje nustatytais pažymėjimo normatyvais ir nusprendžia, ar reikia reikalauti, kad šis personalas atnaujintų savo kvalifikaciją

 

4. Šalis gali laikyti, kad jūrininkai atitinka šios taisyklės reikalavimus, jei per paskutinius 60 mėnesių iki šios direktyvos įsigaliojimo jie ne trumpiau kaip 12 mėnesių ėjo tiesiogiai su šiais reikalavimais susijusias pareigas laive ir atitinka JRAB kodekso A-III/7 poskyryje nustatytą kompetencijos normatyvą.

 

5. Nepaisant 1–4 dalyse nustatytų reikalavimų, Šalis gali laikyti, kad tinkamos kvalifikacijos asmuo gali atlikti tam tikras A-III/7 poskyryje nustatytas funkcijas.

 

 

 

IV SKYRIUS

 

Radijo ryšys ir radijo ryšio personalas

 

Paaiškinimas

 

Privalomi radijo ryšio budėjimo reikalavimai yra išdėstyti Radijo ryšio reglamente ir iš dalies pakeistoje 1974 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS 74). Radijo ryšio įrangos eksploatavimo reikalavimai išdėstyti iš dalies pakeistoje 1974 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) bei Tarptautinės jūrų organizacijos priimtose rekomendacijose*.

 

 


 

 

IV/1 taisyklė

 

Taikymas

 

1. Išskyrus 2 dalyje numatytus atvejus, šio skyriaus nuostatos taikomos globalinėje jūrų avarinio ryšio ir saugos sistemoje (angl. GMDSS) dirbančių laivų radijo ryšio operatoriams, kaip nurodyta iš dalies pakeistoje SOLAS 74.

 

2. Laivų, kuriems nėra privaloma laikytis SOLAS 74 IV skyriaus nuostatų dėl GMDSS, radijo ryšio personalas neprivalo laikytis šio skyriaus nuostatų. Tačiau tokių laivų radijo ryšio operatoriai privalo laikytis Radijo ryšio reglamento. Administracija užtikrina, kad šiems radijo ryšio operatoriams būtų išduodami arba pripažįstami atitinkami Radijo ryšio reglamente nustatyti pažymėjimai.

 

 

 

IV/2 taisyklė

 

Privalomi minimalūs atestavimo reikalavimai, taikomi GMDSS radijo ryšio operatoriams

 

1. Kiekvienas asmuo, atsakingas už radijo ryšio operacijas arba vykdantis šias operacijas laive, kuris privalo dalyvauti GMDSS, privalo turėti GMDSS pažymėjimą, Administracijos išduotą arba pripažintą pagal Radijo ryšio reglamento nuostatas.

 

2. Be to, kiekvienas asmuo, kandidatuojantis gauti kompetencijos pažymėjimą darbui laive, kuriame pagal iš dalies pakeistą SOLAS 74 turi būti radijo ryšio įranga, privalo:

 

1) būti ne jaunesnis kaip 18 metų; ir

 

2) turėti patvirtintą išsilavinimą ir būti baigęs patvirtintą rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-IV/2 poskyryje nustatytus kompetencijos normatyvus.

 

 

 

V SKYRIUS

 

Specialūs tam tikrų tipų laivų personalo rengimo reikalavimai

 

 

 

V/1-1 taisyklė

 

Privalomi minimalūs naftos ir cheminių medžiagų tanklaivių kapitonų, vadovaujančių specialistų ir eilinių jūrininkų rengimo ir kvalifikacijos reikalavimai

 

1. Naftos ir cheminių medžiagų tanklaivių vadovaujantys specialistai ir eiliniai jūrininkai, kuriems yra paskirtos konkrečios užduotys dėl krovinio bei krovimo įrangos, privalo turėti naftos ir cheminių medžiagų tanklaivių krovimo pradinio rengimo kurso pažymėjimą.

 

2. Kiekvienas asmuo, kandidatuojantis gauti naftos ir cheminių medžiagų tanklaivių krovimo pradinio rengimo kurso pažymėjimą, turi būti baigęs pradinį rengimo kursą pagal JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio nuostatas ir:

 

1) turėti ne mažesnį kaip trijų mėnesių patvirtintą darbo jūroje naftos ir cheminių medžiagų tanklaiviuose stažą ir atitikti JRAB kodekso A-V/1-1 poskyrio 1 dalyje nurodytus kompetencijos normatyvus; arba

 

2) būti baigęs naftos ir cheminių medžiagų tanklaivių krovimo pradinį rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-V/1-1 poskyrio 1 dalyje nurodytus kompetencijos normatyvus.

 

3. Laivų kapitonai, vyresnieji kapitono padėjėjai, vyriausieji mechanikai, antrieji mechanikai ir visi tiesiogiai už naftos tanklaivių krovinio pakrovimą ir iškrovimą, vežamo krovinio priežiūrą, krovinio tvarkymą, tankų valymą arba kitus su kroviniu susijusius veiksmus naftos tanklaiviuose atsakingi asmenys privalo turėti naftos tanklaivių krovimo specialaus rengimo kurso pažymėjimą.

 

4. Kiekvienas asmuo, kandidatuojantis gauti naftos tanklaivių krovimo specialaus rengimo kurso pažymėjimą, turi:

 

1) atitikti naftos ir cheminių medžiagų tanklaivių krovimo pradinio rengimo kurso pažymėjimo reikalavimus; ir

 

2) būti kvalifikuotas gauti naftos ir cheminių medžiagų tanklaivių krovimo pradinio rengimo kurso pažymėjimą ir:

 

2.1) turėti ne mažesnį kaip trijų mėnesių patvirtintą darbo jūroje naftos tanklaiviuose stažą, arba

 

2.2) būti baigęs ne trumpesnį kaip vieno mėnesio patvirtintą rengimo kursą naftos tanklaivyje kaip neetatinis darbuotojas, per kurį tanklaivis pakrautas ir iškrautas ne mažiau kaip tris kartus ir kuris yra dokumentais pagrįstas patvirtintos formos rengimo registravimo dienyne, atsižvelgiant į JRAB kodekso B-V/1 poskyrio rekomendacijas; ir

 

3) būti baigęs patvirtintą naftos tanklaivių krovimo specialų rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-V/1-1 poskyrio 2 dalyje nurodytus kompetencijos normatyvus.

 

5. Laivų kapitonai, vyresnieji kapitono padėjėjai, vyriausieji mechanikai, antrieji mechanikai ir bet kurie tiesiogiai už cheminių medžiagų tanklaivių krovinio pakrovimą ir iškrovimą, gabenamo krovinio priežiūrą, krovinio tvarkymą, tankų valymą arba kitus su kroviniu susijusius veiksmus cheminių medžiagų tanklaiviuose atsakingi asmenys privalo turėti cheminių medžiagų tanklaivių krovimo specialaus rengimo kurso pažymėjimą.

 

6. Kiekvienas asmuo, kandidatuojantis gauti cheminių medžiagų tanklaivių krovimo specialaus rengimo kurso pažymėjimą, turi:

 

1) atitikti naftos ir cheminių medžiagų tanklaivių krovimo pradinio rengimo kurso pažymėjimo reikalavimus; ir

 

2) būti kvalifikuotas gauti naftos ir cheminių medžiagų tanklaivių krovimo pradinio rengimo kurso pažymėjimą ir:

 

2.1) turėti ne mažesnį kaip trijų mėnesių patvirtintą darbo jūroje cheminių medžiagų tanklaiviuose stažą, arba

 

2.2) būti baigęs ne trumpesnį kaip vieno mėnesio patvirtintą rengimo kursą cheminių medžiagų tanklaivyje kaip neetatinis darbuotojas, per kurį tanklaivis pakrautas ir iškrautas ne mažiau kaip tris kartus ir kuris yra dokumentais pagrįstas patvirtintos formos rengimo registravimo dienyne, atsižvelgiant į JRAB kodekso B-V/1 poskyrio rekomendacijas; ir

 

3) būti baigės patvirtintą cheminių medžiagų tanklaivių krovimo specialų rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-V/1-1 poskyrio 3 dalyje nurodytus kompetencijos normatyvus.

 

7. Administracijos užtikrina, kad jūrininkams, kurių kvalifikacija tokia, kaip nurodyta atitinkamai 2, 4 arba 6 dalyje, būtų išduoti tinkamumo liudijimai arba kad turimi kompetencijos pažymėjimai arba tinkamumo liudijimai būtų tinkamai patvirtinti.

 

 

 

V/1-2 taisyklė

 

Privalomi minimalūs suskystintų dujų tanklaivių kapitonų, vadovaujančių specialistų ir eilinių jūrininkų rengimo ir kvalifikacijos reikalavimai

 

1. Suskystintų dujų tanklaivių vadovaujantys specialistai ir eiliniai jūrininkai, kuriems yra paskirtos konkrečios užduotys dėl krovinio bei krovimo įrangos, turi suskystintų dujų tanklaivių krovimo pradinio rengimo kurso pažymėjimą.

 

2. Kiekvienas asmuo, kandidatuojantis gauti suskystintų dujų tanklaivių krovimo pradinio rengimo kurso pažymėjimą, turi būti baigęs pradinį rengimo kursą pagal JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio nuostatas ir turi:

 

1) turėti ne mažesnį kaip trijų mėnesių patvirtintą darbo jūroje suskystintų dujų tanklaiviuose stažą ir atitikti JRAB kodekso A-V/1-2 poskyrio 1 dalyje nurodytus kompetencijos normatyvus; arba

 

2) būti baigęs suskystintų dujų tanklaivių krovimo pradinį rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-V/1-2 poskyrio 1 dalyje nurodytus kompetencijos normatyvus.

 

3. Laivų kapitonai, vyresnieji kapitono padėjėjai, vyriausieji mechanikai, antrieji mechanikai ir bet kurie tiesiogiai už suskystintų dujų tanklaivių krovinio pakrovimą ir iškrovimą, gabenamo krovinio priežiūrą, krovinio tvarkymą, tankų valymą arba kitus su kroviniu susijusius veiksmus suskystintų dujų tanklaiviuose atsakingi asmenys privalo turėti suskystintų dujų tanklaivių krovimo specialaus rengimo kurso pažymėjimą.

 

4. Kiekvienas asmuo, kandidatuojantis gauti suskystintų dujų tanklaivių krovimo specialaus rengimo kurso pažymėjimą, turi:

 

1) atitikti suskystintų dujų tanklaivių krovimo pradinio rengimo kurso pažymėjimo reikalavimus; ir

 

2) būti kvalifikuotas gauti suskystintų dujų tanklaivių krovimo pradinio rengimo kurso pažymėjimą ir:

 

2.1) turėti ne mažesnį kaip trijų mėnesių patvirtintą darbo jūroje suskystintų dujų tanklaiviuose stažą, arba

 

2.2) būti baigęs ne trumpesnį kaip vieno mėnesio patvirtintą rengimo kursą suskystintų dujų tanklaivyje kaip neetatinis darbuotojas, per kurį tanklaivis būtų pakrautas ir iškrautas ne mažiau kaip tris kartus ir kuris yra dokumentais pagrįstas patvirtintos formos rengimo registravimo dienyne, atsižvelgiant į JRAB kodekso B-V/1 poskyrio rekomendacijas; ir

 

3) būti baigęs patvirtintą suskystintų dujų tanklaivių krovimo specialų rengimo kursą ir atitikti JRAB kodekso A-V/1-2 poskyrio 2 dalyje nurodytus kompetencijos normatyvus.

 

5. Administracijos užtikrina, kad jūrininkams, kurių kvalifikacija tokia, kaip nurodyta atitinkamai 2 arba 4 dalyje, būtų išduoti tinkamumo liudijimai arba kad esami kompetencijos pažymėjimai arba tinkamumo liudijimai būtų tinkamai patvirtinti.

 

 

 

V/2 taisyklė

 

Privalomi minimalūs keleivinių laivų kapitonų, vadovaujančių specialistų, eilinių jūrininkų ir kito personalo rengimo ir kvalifikacijos reikalavimai

 

1. Ši taisyklė taikoma tarptautinius reisus atliekančių keleivinių laivų kapitonams, vadovaujantiems specialistams, eiliniams jūrininkams ir kitam personalui. Dėl šių reikalavimų taikymo vidaus reisus atliekančių keleivinių laivų personalui sprendimą priima administracijos.

 

2. Iki tarnybinių užduočių jūrininkams paskyrimo keleiviniuose laivuose, jie privalo baigti atitinkamai pagal savo pareigas, užduotis ir įsipareigojimus 4–7 dalyse nurodytą rengimo kursą.

 

3. Tie jūrininkai, kuriems privaloma baigti rengimo kursą pagal 4, 6 ir 7 dalis, privalo ne rečiau kaip kartą per penkerius metus baigti atitinkamą žinių atnaujinimo kursą arba privalo pateikti įrodymą, kad per paskutinius penkerius metus pasiekė reikiamą kompetencijos normatyvą.

 

4. Keleivinių laivų kapitonai, vadovaujantys specialistai ir kitas personalas, kurie pagal laivo įgulos sąrašą privalo padėti keleiviams keleiviniuose laivuose susidarius avarinei situacijai, privalo būti baigę pasirengimo valdyti minią kursą, kaip nustatyta JRAB kodekso A-V/2 poskyrio 1 dalyje.

 

5. Keleivinių laivų personalas, tiesiogiai aptarnaujantis keleivius keleiviams skirtose keleivinių laivų patalpose, privalo būti baigęs JRAB kodekso A-V/2 poskyrio 2 dalyje nurodytą pasirengimo užtikrinti saugą kursą.

 

6. Keleivinių laivų kapitonai, vyresnieji padėjėjai, vyriausieji mechanikai, antrieji mechanikai ir bet kurie asmenys, kurie pagal laivo įgulos sąrašą yra tiesiogiai atsakingi už keleivių saugą keleiviniuose laivuose susidarius avarinei situacijai , privalo būti baigę JRAB kodekso A-V/2 poskyrio 3 dalyje nurodytą patvirtintą pasirengimo valdyti krizes ir žmonių elgesio kursą.

 

7. Ro-ro keleivinių laivų kapitonai, vyresnieji padėjėjai, vyriausieji mechanikai, antrieji mechanikai ir bet kurie asmenys, kurie tiesiogiai atsakingi už keleivių įlaipinimą bei išlaipinimą, krovinio pakrovimą, iškrovimą arba sutvirtinimą, arba laivo korpuso angų sandarinimą, privalo būti baigę JRAB kodekso A-V/2 poskyrio 4 dalyje nurodytą patvirtintą keleivių bei krovinio saugos ir laivo korpuso sandarumo užtikrinimo kursą.

 

8. Administracijos užtikrina, kad kiekvienam asmeniui, dėl kurio yra nustatyta, jog jis yra įgijęs kvalifikaciją pagal šios taisyklės nuostatas, būtų išduoti tai liudijantys dokumentai.

 

 

 

VI SKYRIUS

 

Veiksmai susidarius avarinėms situacijoms, darbų saugos, apsaugos, medicininės priežiūros ir gelbėjimo funkcijos

 

 

 

VI/1 taisyklė

 

Privalomi minimalūs reikalavimai dėl visų jūrininkų supažindinimo su sauga ir pradinio su sauga susijusio rengimo ir mokymo

 

1. Jūrininkai privalo baigti supažindinimo su sauga ir pradinį rengimo kursą arba mokymą pagal JRAB kodekso A-VI/1 poskyrį ir atitikti jame nustatytus atitinkamus kompetencijos normatyvus.

 

2. Jei pradinis rengimo kursas neįtrauktas į pažymėjimo, kurį ketinama išduoti, kvalifikaciją, išduodamas tinkamumo liudijimas, kuriame nurodoma, kad dokumento turėtojas išklausė pradinį rengimo kursą.

 

 

 

VI/2 taisyklė

 

Privalomi minimalūs reikalavimai, taikomi išduodant tinkamumo liudijimus darbui su plūdriosiomis gelbėjimosi priemonėmis, gelbėjimo valtimis ir greitaeigėmis gelbėjimo valtimis

 

1. Kiekvienas asmuo, kandidatuojantis gauti tinkamumo liudijimą darbui su plūdriosiomis gelbėjimosi priemonėmis ir gelbėjimo valtimis, išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis, privalo:

 

1) būti ne jaunesnis kaip 18 metų;

 

2) turėti patvirtintą ne mažesnį kaip 12 mėnesių darbo jūroje stažą arba būti išklausęs patvirtintą rengimo kursą ir turėti ne mažesnį kaip šešių mėnesių darbo jūroje stažą; ir

 

3) atitikti JRAB kodekso A-VI/2 poskyrio 1–4 dalyse nustatytus darbo su plūdriosiomis gelbėjimosi priemonėmis ir gelbėjimo valtimis kompetencijos normatyvus tinkamumo liudijimui gauti.

 

2. Kiekvienas asmuo, kandidatuojantis gauti tinkamumo liudijimą darbui su greitaeigėmis gelbėjimo valtimis, privalo:

 

1) turėti tinkamumo liudijimą darbui su plūdriosiomis gelbėjimosi priemonėmis ir gelbėjimo valtimis, išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis;

 

2) būti išklausęs patvirtintą rengimo kursą; ir

 

3) atitikti JRAB kodekso A-VI/2 poskyrio 7–10 dalyse nustatytus darbo su greitaeigėmis gelbėjimo valtimis kompetencijos normatyvus tinkamumo liudijimui gauti.

 

 

 

VI/3 taisyklė

 

Privalomi minimalūs specialaus pasirengimo gesinti gaisrus reikalavimai

 

1. Jūrininkai, kuriems pavesta vadovauti gaisrų gesinimo operacijoms, privalo būti sėkmingai baigę specialų pasirengimo gesinti gaisrus kursą, kuriame dėmesys visų pirma būtų skiriamas organizavimui, taktikai ir vadovavimui, pagal JRAB kodekso A-VI/3 poskyrio 1–4 dalių nuostatas ir atitikti jame nustatytus kompetencijos normatyvus.

 

2. Tais atvejais, kai atestavimo reikalavimai tam tikram išduodamam pažymėjimui gauti neapima specialaus pasirengimo gesinti gaisrus, išduodamas tinkamumo liudijimas, kuriame nurodoma, kad dokumento turėtojas išklausė specialų pasirengimo gesinti gaisrus kursą.

 

 

 

VI/4 taisyklė

 

Privalomi minimalūs pirmosios medicinos pagalbos teikimo ir medicininės priežiūros reikalavimai

 

1. Jūrininkai, kuriems pavesta teikti laive pirmąją medicinos pagalbą, privalo atitikti JRAB kodekso A-VI/4 poskyrio 1, 2 ir 3 dalyse pirmajai medicinos pagalbai nustatytus kompetencijos normatyvus.

 

2. Jūrininkai, kurie yra atsakingi už medicininę priežiūrą laive, privalo atitikti JRAB kodekso A-VI/4 poskyrio 4, 5 ir 6 dalyse medicininei priežiūrai nustatytus kompetencijos normatyvus.

 

3. Tais atvejais, kai atestavimo reikalavimai išduodant tam tikrą pažymėjimą neapima pirmosios medicinos pagalbos arba medicininės priežiūros parengimo, išduodamas tinkamumo liudijimas, kuriame nurodoma, kad dokumento turėtojas išklausė pasirengimo suteikti pirmąją medicinos pagalbą arba medicininę priežiūrą kursą.

 

 

 

VI/5 taisyklė

 

Privalomi minimalūs laivų apsaugos pareigūnų tinkamumo liudijimų išdavimo reikalavimai

 

1. Kiekvienas asmuo, kandidatuojantis gauti laivo apsaugos pareigūno tinkamumo liudijimą, privalo:

 

1) turėti patvirtintą ne mažesnį kaip 12 mėnesių darbo jūroje stažą arba atitinkamą darbo jūroje stažą ir laivo eksploatacijos žinias; ir

 

2) atitikti JRAB kodekso A-VI/5 poskyrio 1–4 dalyse nustatytus kompetencijos normatyvus laivo apsaugos pareigūno tinkamumo liudijimui gauti.

 

2. Administracijos užtikrina, kad kiekvienam asmeniui, dėl kurio yra nustatyta, jog jis yra įgijęs kvalifikaciją pagal šios taisyklės nuostatas, būtų išduota tinkamumo liudijimai.

 

 

 

VI/6 taisyklė

 

Privalomi minimalūs su apsauga susijusio parengimo ir mokymo reikalavimai visiems jūrininkams

 

1. Jūrininkai privalo baigti supažindinimo su apsaugos reikalavimais ir apsaugos žinių suteikimo kursą arba mokymą pagal JRAB kodekso A-VI/6 poskyrio 1–4 dalis ir atitikti jame nustatytus atitinkamus kompetencijos normatyvus.

 

2. Jei apsaugos žinios neįtrauktos į pažymėjimo, kurį ketinama išduoti, suteikiamą kvalifikaciją, išduodamas tinkamumo liudijimas, kuriame nurodoma, kad dokumento turėtojas išklausė apsaugos žinių suteikimo kursą.

 

3. Kiekviena Šalis palygina iki šios taisyklės įsigaliojimo savo nustatytus su apsauga susijusius rengimo ir mokymo reikalavimus kvalifikaciją turintiems arba ją dokumentais įrodyti galintiems jūrininkams su JRAB kodekso A-VI/6 poskyrio 4 dalies reikalavimais ir nusprendžia, ar būtina reikalauti, kad šie jūrininkai savo kvalifikaciją atnaujintų.

 

Jūrininkai, kuriems paskirtos su apsauga susijusios pareigos

 

4. Jūrininkai, kuriems paskirtos su apsauga susijusios pareigos, atitinka JRAB kodekso A-VI/6 poskyrio 6–8 dalyse nurodytus kompetencijos normatyvus.

 

5. Tais atvejais, kai atestavimo reikalavimai tam tikram išduodamam pažymėjimui gauti neapima paskirtų su apsauga susijusių pareigų, išduodamas tinkamumo liudijimas, kuriame nurodoma, kad dokumento turėtojas išklausė specialų pasirengimo eiti paskirtas su apsauga susijusias pareigas kursą.

 

6. Kiekviena Šalis palygina iki šios taisyklės įsigaliojimo savo nustatytus apsaugos rengimo normatyvus kvalifikaciją turintiems arba ją dokumentais įrodyti galintiems jūrininkams, kuriems paskirtos su apsauga susijusios pareigos, su JRAB kodekso A-VI/6 poskyrio 8 dalies reikalavimais ir nusprendžia, ar būtina reikalauti, kad šie jūrininkai savo kvalifikaciją atnaujintų.

 

 

 

VII SKYRIUS

 

Alternatyvūs pažymėjimai

 

 

 

VII/1 taisyklė

 

Alternatyvių pažymėjimų išdavimas

 

1. Nors šio priedo II ir III skyriuose išdėstyti pažymėjimų reikalavimai, Šalys gali nuspręsti išduoti arba įgalioti išduoti kitokius pažymėjimus, nei nurodyta šių dalių taisyklėse, jei:

 

1) į pažymėjimus ir patvirtinimus įrašomos funkcijos ir su jomis susiję atsakomybės lygiai yra parinkti iš funkcijų ir lygių, esančių JRAB kodekso A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5 ir A-IV/2 poskyriuose ir visiškai juos atitinka;

 

2) kandidatai turi patvirtintą išsilavinimą, r yra baigę patvirtintą rengimo kursą ir atitinka tiesiogiai susijusiuose JRAB kodekso poskyriuose nustatytus kompetencijos normatyvų reikalavimus, kaip nurodyta šio kodekso A-VII/1 poskyryje, reikalingus į pažymėjimus ir patvirtinimus įrašomoms funkcijoms ir lygiams;

 

3) kandidatai yra įgiję patvirtintą ir į pažymėjimą įrašomas funkcijas ir lygius atitinkantį darbo jūroje stažą. Minimalus darbo jūroje stažas turi prilygti darbo jūroje stažui, nustatytam šio priedo II ir III skyriuose. Tačiau minimalus darbo jūroje stažas privalo būti ne mažesnis už nustatytą JRAB kodekso A-VII/2 poskyryje;

 

4) kandidatuojantys būti atestuoti asmenys, kurie turi vykdyti eksploatavimo lygmens laivavedybos funkciją, privalo atitikti, kiek jiems tai pritaikoma, atitinkamus IV skyriaus taisyklių reikalavimus dėl jiems paskirtų radijo ryšio užduočių vykdymo taip, kaip nustatyta Radijo ryšio reglamente;

 

5) pažymėjimai išduodami pagal 2 straipsnio reikalavimus ir JRAB kodekso VII skyriaus nuostatas.

 

2. Joks pažymėjimas negali būti išduotas pagal šį skyrių tol, kol Šalis neperduoda Organizacijai pagal JRAB konvenciją reikalaujamos informacijos.

 

 

 

VII/2 taisyklė

 

Jūrininkų atestavimas

 

1. Kiekvienas jūrininkas, atliekantis bet kurią funkciją arba funkcijų grupę, nurodytas JRAB kodekso II skyriaus A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 arba A-II/5 lentelėse arba III skyriaus A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 arba A-III/5 arba IV skyriaus A-IV/2 lentelėse, privalo turėti atitinkamą kompetencijos pažymėjimą arba tinkamumo liudijimą.

 

 

 

VII/3 taisyklė

 

Principai, pagal kuriuos reglamentuojama alternatyvių pažymėjimų išdavimas

 

1. Kiekviena Šalis, nusprendusi išduoti alternatyvius pažymėjimus arba įgalioti kitus juos išduoti, užtikrina, jog bus laikomasi šių principų:

 

1)   nebus įdiegta jokia alternatyvaus atestavimo sistema, jei ja neužtikrinamas bent toks pat saugos jūroje lygis ir toks pat veiksmingumas dėl taršos prevencijos, kaip yra nustatyta kituose skyriuose; ir

 

2)   bet kokia pagal šį skyrių pradedama taikyti alternatyvaus atestavimo tvarka neturės poveikio alternatyvių pažymėjimų ir pagal kitus skyrius išduodamų pažymėjimų tarpusavio sukeičiamumui.

 

2. Pagal 1 dalyje nurodytą sukeičiamumo principą užtikrinama, kad:

 

1) jūrininkai, atestuoti pagal II skyriuje ir (arba) III skyriuje nustatytą tvarką, ir jūrininkai, atestuoti pagal VII skyrių, gali dirbti laivuose esant ir tradicinei, ir kitokiai darbo laive organizavimo formai; ir

 

2) jūrininkai nerengiami tam tikrai darbo laive tvarkai taip, kad tai sumažintų jų galimybes panaudoti savo įgytas žinias kitur.

 

3. Išduodant bet kokį pažymėjimą pagal šio skyriaus nuostatas, atsižvelgiama į šiuos principus:

 

1) alternatyvūs pažymėjimai negali būti išduodami:

 

1.1) turint tikslą sumažinti laivų įgulas;

 

1.2) taip, kad tai kenktų profesijos reputacijai arba mažintų jūrininkų profesionalumą; arba

 

1.3) siekiant pateisinti bendrą mašinų ir denio skyrių vadovaujančių specialistų budėjimo užduočių per bet kurią konkrečią budėjimo pamainą skyrimą vienam pažymėjimo turėtojui;

 

2) laivui vadovaujantis asmuo nurodomas kaip jo kapitonas, ir bet kokios alternatyvios atestavimo tvarkos įdiegimas negali pakenkti kapitono teisinei padėčiai ir jo įgaliojimams.

 

4. 1 ir 2 dalyse išdėstytais principais užtikrinama, kad būtų išlaikyta ir denio skyriaus jūrininkų, ir mechanikų kompetencija.

 

 

 

VIII SKYRIUS

 

Budėjimas

 

 

 

VIII/1 taisyklė

 

Tinkamumas budėti

 

1. Kiekviena administracija, siekdama užkirsti kelią nuovargiui:

 

1) nustato budinčio personalo ir tų asmenų, kurių pareigos susijusios su paskirtomis apsaugos, saugumo ir taršos prevencijos užduotimis, poilsio laikotarpius pagal JRAB kodekso A-VIII/1 poskyrį ir užtikrina, kad jų būtų laikomasi; ir

 

2) reikalauja, kad budėjimo sistemos būtų sudarytos taip, jog viso budinčio personalo darbingumas nesumažėtų dėl nuovargio ir užduotys būtų organizuojamos taip, kad pirmoji budėjimo pamaina reiso pradžioje ir vėlesnės pamainos būtų pakankamai pailsėjusios ir kitais atžvilgiais galėtų budėti.

 

2. Siekdamos užkirsti kelią narkotikų vartojimui ir girtavimui, Administracijos užtikrina, kad pagal A-VIII/1 poskyrį būtų nustatytos tinkamos priemonės, atsižvelgiant į rekomendacijas, pateiktas JRAB kodekso B-VIII/1 poskyryje.

 

 

 

VIII/2 taisyklė

 

Budėjimo tvarka ir principai, kurių privaloma laikytis

 

1. Administracijos turi atkreipti laivybos bendrovių, kapitonų, vyriausiųjų mechanikų ir viso budinčio personalo dėmesį į JRAB kodekso reikalavimus, principus bei rekomendacijas, kurių privaloma laikytis tam, kad visuose jūrų laivuose visą laiką būtų užtikrinamas nenutrūkstamas vyraujančias aplinkybes ir sąlygas atitinkantis budėjimas ar budėjimai.

 

2. Administracijos iš kiekvieno laivo kapitono reikalauja užtikrinti budėjimo tvarką tinkamą saugiam budėjimui ar budėjimams, atsižvelgiant į vyraujančias aplinkybes ir sąlygas, ir kad kapitonui vadovaujant:

 

1) laivavedybos budėjimo pamainai vadovaujantys specialistai būtų atsakingi už saugų laivo vedimą per savo budėjimą, kai jie privalo visą laiką fiziškai būti laivo tiltelyje arba tiesiogiai su juo susisiekiančioje vietoje, kaip antai šturmano kabinoje arba tiltelio valdymo poste;

 

2) radijo operatoriai per savo budėjimą būtų atsakingi už nenutrūkstamo radijo budėjimo atitinkamų dažnių palaikymą;

 

3) mašinų skyriaus budėjimo pamainai vadovaujantys mechanikai, kaip tai apibrėžta JRAB kodekse, vadovaujami vyriausiojo mechaniko, būtų nuolat pasirengę pagal iškvietimą atvykti į mašinų skyrių ir prireikus jų atsakomybės laikotarpiu fiziškai būti mašinų skyriaus patalpoje;

 

4) laivui stovint nuleidus inkarą arba prisišvartavus, visą laiką būtų tinkamai ir veiksmingai budima saugumo sumetimais ir, jei laivas veža pavojingą krovinį, būtų organizuotas budėjimas ar budėjimai visapusiškai atsižvelgiant į šio pavojingo krovinio pobūdį, kiekį, pakuotę ir sukrovimą, taip pat į bet kokias ypatingas sąlygas laive, vandens paviršiuje ar krante;

 

5) kai taikytina, vyktų tinkamas ir veiksmingas budėjimas ar budėjimai saugumo sumetimais.“* Šie reikalavimai nėra kvalifikuoto jūrininko atestavimo reikalavimai, pateikti 1946 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijoje dėl kvalifikuotų jūrininkų atestavimo ar kitoje vėlesnėje konvencijoje.

* Žr. pagal rezoliuciją A.702(17) Organizacijos priimtas Rekomendacijas dėl radijo ryšio įrangos eksploatavimo globalinėje jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemoje (GMDSS) su pakeitimais, taikomas A3 ir A4 jūrų rajonams.