LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-287 „DĖL PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, ATRANKOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 22  d. Nr. 3D-46

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. 3D-287 „Dėl projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. II komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Parama investicijoms į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ ir Programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas” veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ teikti:

Dalia Miniataitė – Žemės ūkio ministerijos vyriausioji patarėja, komiteto pirmininkė;

Aušra Grygalienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja, komiteto pirmininko pavaduotoja;

Vidmantas Ašmonas – ŽŪM Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus vedėjas (jo nesant – Rovena Grikienė, ŽŪM Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus patarėja);

Lidija Bajarūnienė – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Turizmo politikos skyriaus vedėja;

Genovaitė Beniulienė – L. e. p. NMA Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Laura Bružienė, NMA Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento Trečiojo paramos administravimo skyriaus vedėja);

Zofija Cironkienė – Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Martynas Laukaitis, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos narys);

Sigitas Dimaitis – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Aušra Žliobaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja);

Miglė Gudaitienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja (jos nesant –Inga Budzevičiūtė, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja);

Justina Jarašienė – Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vyriausioji specialistė (jos nesant – Justina Aukštinaitienė, Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vyriausioji specialistė);

Raimundas Juknevičius – Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Marijona Lukaševičienė, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkė);

Milda Jusienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Vaida Lisauskienė – ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Aurelijus Mačiulaitis, ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas);

Aušrys Macijauskas – Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Ignas Jankauskas, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos administracijos vadovas);

Jolita Martutaitytė – ŽŪM Maisto pramonės ir kokybės skyriaus vedėja (jos nesant – Lilija Tepelienė, ŽŪM Maisto pramonės ir kokybės skyriaus patarėja); 

Loreta Mitkutė – ŽŪM Finansų skyriaus vedėja (jos nesant – Irina Budnikienė, ŽŪM Finansų skyriaus vyriausioji specialistė);

Evaldas Pranckevičius – ŽŪM Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus vedėjas (jo nesant – Aušra Vosylė, ŽŪM Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus patarėja);

Tomas Pukas – Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos valdybos narys (narys stebėtojas) (jo nesant – Lina Meilutė Datkūnienė, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkė);

Ineta Rizgelė – Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Gintarė Boreikytė, Lietuvos verslo konfederacijos projektų koordinatrorė);

Mindaugas Rudys – Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidiumo narys (narys stebėtojas) (jo nesant – Danukas Arlauskas, Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius);

Dalia Ruščiauskienė – Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos direktorė (narė stebėtoja);

Jonas Sviderskis – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas);

Vytautas Tėvelis – Lietuvos paukštininkystės asociacijos prezidentas (narys stebėtojas);

Artūras Ugenskas – ŽŪM Centralizuoto  vidaus audito skyriaus vedėjas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jolanta Čironienė, ŽŪM Centralizuoto vidaus audito skyriaus patarėja).“

2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. IV komitetą – išvadoms dėl vietos plėtros strategijų, įskaitant dvisektores, ir projektų pagal Programos priemonę „LEADER programa“ teikti:

Dalia Miniataitė – Žemės ūkio ministerijos vyriausioji patarėja, komiteto pirmininkė;

Aušra Grygalienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja, komiteto pirmininko pavaduotoja;

Lidija Bajarūnienė – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Turizmo politikos skyriaus vedėja;

Monika Barnackienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Snieguolė Valiulienė, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Jolanta Čironienė – ŽŪM Centralizuoto vidaus audito skyriaus patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Goda Grebelienė, ŽŪM Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė);

Gintaras Džiovėnas – Kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės patarėjas (jo nesant – Neringa Dargytė, Kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės vyriausioji specialistė);

Aurimas Jančiauskas – Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Kristijonas Vaitilavičius, Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Ilona Javičienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja;

Tomas Keršys – ŽŪM Žuvininkystės skyriaus vyriausiasis specialistas;

Sonata Kisielienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Simona Švoilaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Vaida Lisauskienė – ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Rūta Slidžiauskaitė, ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėja);

Juozas Meldžiukas – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiasis patarėjas (jo nesant – Laima Jasionytė, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji specialistė) ;

Ineta Rizgelė – Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė, Lietuvos verslo konfederacijos Agroverslo komisijos pirmininkė);

Mindaugas Rudys – Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidiumo narys (narys stebėtojas) (jo nesant – Danukas Arlauskas, Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius);

Arūnas Survila – Nacionalinio socialinės integracijos instituto programų vadovas (narys stebėtojas) (jo nesant – Monika Stankevičiūtė – Juknienė, Nacionalinio socialinės integracijos instituto programos „NVO Avilys“ koordinatorė);

Kristina Švedaitė – Vietos veiklos grupių tinklo ir Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (narė stebėtoja) (jos nesant – Violeta Jankauskienė, Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas (narys stebėtojas) (jo nesant – Aleksandras Tiaškevičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktoriaus pavaduotojas);

Alma Valskytė – NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento vyresnioji patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Aistė Mikūtaitė-Januševičė, NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento Regionų koordinavimo skyriaus vedėja).“

3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. VII komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ teikti:

Dalia Miniataitė – Žemės ūkio ministerijos vyriausioji patarėja, komiteto pirmininkė;

Aušra Grygalienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja, komiteto pirmininko pavaduotoja;

Kostas Bauža – ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus  vyriausiasis specialistas (jo nesant – Vaida Lisauskienė, ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Genovaitė Beniulienė – L. e. p. NMA Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Laura Bružienė, NMA Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento Trečiojo paramos administravimo skyriaus vedėja);

Rimantas Dambrauskas – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Žilvinas Jasiulevičius, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Raimundas Juknevičius – Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Venclovas, Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos tarybos narys);

Milda Jusienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Aušrys Macijauskas – Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Ignas Jankauskas, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos administracijos vadovas);

Antanas Maziliauskas – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kancleris (narys stebėtojas) (jo nesant – Algis Kvaraciejus, Vytauto Didžiojo universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanas);

Loreta Mitkutė – ŽŪM Finansų skyriaus vedėja (jos nesant – Irina Budnikienė, ŽŪM Finansų skyriaus vyriausioji specialistė);

Ineta Rizgelė – Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė  (narė stebėtoja) (jos nesant – Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė, Lietuvos verslo konfederacijos Agroverslo komisijos pirmininkė);

Artūras Ugenskas – ŽŪM Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jolanta Čironienė, ŽŪM Centralizuoto vidaus audito skyriaus patarėja);

Vilimantas Vaičiukynas – Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos viceprezidentas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Račas, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos vicepirmininkas);

Violeta Važnevičienė – ŽŪM Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus patarėja (jos nesant – Paulius Kranauskas, ŽŪM Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Donatas Zubrus – VĮ Valstybės žemės fondas Melioracijos skyriaus inžinierius (narys stebėtojas);

Aušra Žliobaitė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Modestas Rezgys, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus teisininkas).“

4. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. VIII komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama verslo pradžiai kaimo vietovėse“ ir veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ teikti:

Dalia Miniataitė – Žemės ūkio ministerijos vyriausioji patarėja, komiteto pirmininkė;

Aušra Grygalienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja, komiteto pirmininko pavaduotoja;

Paulius Astrauskas – Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos narys (narys stebėtojas) (jo nesant – Lina Meilutė Datkūnienė, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkė);

Lidija Bajarūnienė – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Turizmo politikos skyriaus vedėja;

Genovaitė Beniulienė – L. e. p. NMA Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Laura Bružienė, NMA Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento Trečiojo paramos administravimo skyriaus vedėja);

Inga Budzevičiūtė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus  patarėja;

Jolanta Čironienė – ŽŪM Centralizuoto vidaus audito skyriaus patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Goda Grebelienė, ŽŪM Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė);

Ilona Javičienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja (jos nesant – Miglė Gudaitienė, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja);

Sonata Kisielienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Simona Švoilaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Marijona Lukaševičienė – Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkė (narė stebėtoja) (jos nesant – Lilija Teresė Šermukšnienė, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkė);

Aurelijus Mačiulaitis – ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas  (jo nesant – Jolanta Oleškevič, ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Ineta Rizgelė – Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė  (narė stebėtoja) (jos nesant – Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė, Lietuvos verslo konfederacijos Agroverslo komisijos pirmininkė);

Mindaugas Rudys – Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidiumo narys (narys stebėtojas) (jo nesant – Danukas Arlauskas, Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius);

Jūratė Savickienė – Vytauto Didžiojo universiteto Bioekonomikos plėtros fakulteto Bioekonomikos instituto docentė (narė stebėtoja) (jos nesant – Rolandas Rakštys, Vytauto Didžiojo universiteto Bioekonomikos plėtros fakulteto lektorius);

Kristina Švedaitė – Vietos veiklos grupių tinklo ir Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (narė stebėtoja) (jos nesant – Violeta Jankauskienė, Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas (narys stebėtojas) (jo nesant – Agnė Kazlauskienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja);

Agnė Vaitkuvienė – Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentė (narė stebėtoja) (jos nesant – Linas Žabaliūnas, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos tarybos pirmininkas);

Snieguolė Valiulienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė.“

5. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. XI komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ir „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ teikti:

Dalia Miniataitė – Žemės ūkio ministerijos vyriausioji patarėja, komiteto pirmininkė;

Aušra Grygalienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja, komiteto pirmininko pavaduotoja;

Rita Adomavičienė – ŽŪM Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė;

Zofija Cironkienė – Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Martynas Laukaitis, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos narys);

Saulius Daniulis – Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Valentinas Genys, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos valdybos narys);

Lina Meilutė Datkūnienė – Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkė (narė stebėtoja) (jos nesant – Vytautas Buivydas, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas);

Sigitas Dimaitis – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Aušra Žliobaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja);

Algis Gaižutis – Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos valdybos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Mindaugas Šilininkas, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos  pirmininko pavaduotojas);

Miglė Gudaitienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja (jos nesant – Ilona Javičienė, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja);

Aurelija Kazlauskienė – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento Europos Sąjungos investicijų planavimo skyriaus patarėja (jos nesant – Živilė Bilotienė, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento Europos Sąjungos investicijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Nerijus Kupstaitis – Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovas (jo nesant – Donatas Vaikasas, Aplinkos ministerijos  Miškų politikos grupės patarėjas);

Jolita Martutaitytė – ŽŪM Maisto pramonės ir kokybės skyriaus vedėja (jos nesant – Lilija Tepelienė, ŽŪM Maisto pramonės ir kokybės skyriaus patarėja);

Jolanta Oleškevič – ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Vaida Lisauskienė , ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Nomeda Padvaiskaitė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Žilvinas Jasiulevičius, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Ineta Rizgelė – Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė, Lietuvos verslo konfederacijos Agroverslo komisijos pirmininkė);

Mindaugas Rudys – Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidiumo narys (narys stebėtojas) (jo nesant – Danukas Arlauskas, Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius);

Jonas Talmantas – Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Marijona Lukaševičienė, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkė);

Artūras Ugenskas – ŽŪM Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jolanta Čironienė, ŽŪM Centralizuoto vidaus audito skyriaus patarėja);

Agnė Vaitkuvienė – Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentė (narė stebėtoja) (jos nesant – Linas Žabaliūnas, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos tarybos pirmininkas);

Alma Valskytė – NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento vyresnioji patarėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Aistė Mikūtaitė-Januševičė, NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento Regionų koordinavimo skyriaus vedėja).“

6. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. XII komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ teikti:

Dalia Miniataitė – Žemės ūkio ministerijos vyriausioji patarėja, komiteto pirmininkė;

Aušra Grygalienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja, komiteto pirmininko pavaduotoja;

Genovaitė Beniulienė – L. e. p. NMA Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Laura Bružienė, NMA Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento Trečiojo paramos administravimo skyriaus vedėja);

Rimantas Dambrauskas – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Snieguolė Valiulienė, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Neringa Dargytė – Kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės vyriausioji specialistė (jos nesant – Gintaras Džiovėnas, Kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės patarėjas);

Lina Meilutė Datkūnienė – Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkė (narė stebėtoja) (jos nesant – Vytautas Buivydas, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas);

Rimantas Garbštas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Lingailė Biliūnaitė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos investicijų skyriaus vedėja);

Miglė Gudaitienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja;

Sonata Kisielienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Simona Švoilaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Laima Petrauskienė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos  Vilniaus apskrities skyriaus vedėja (jos nesant – Sandra Sykienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus vyriausioji specialistė);

Kristina Švedaitė – Vietos veiklos grupių tinklo ir Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (narė stebėtoja) (jos nesant – Violeta Jankauskienė, Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas);

Eduardas Vaitkevičius – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vyriausiasis specialistas (jo nesant – Mindaugas Žolynas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vyriausiasis specialistas);

Modestas Važnevičius – ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas (jo nesant – Andrius Burlėga, ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjas);

Vilma Verkauskienė – Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Aušra Jankauskaitė, Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyriaus vyriausioji specialistė);

Aivaras Vilkelis – VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento direktorius (jo nesant – Virgilijus Motiejūnas, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Finansų ir strateginio planavimo departamento direktorius).“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                 Kęstutis Navickas