VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2012 M. LIEPOS 31 D. ĮSAKYMO NR. 2B-313 „DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ, VEŽANČIŲ PAVOJINGUOSIUS KROVINIUS, MOKYMO IR EGZAMINAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 1 d. Nr. 2B-146

Vilnius

 

1. Pakeičiu Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. 2B-313 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 704 „Dėl įgaliojimų suteikimo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse“ 1.8.7 ir 2.5.3 punktų nuostatomis:“;

1.2. nurodytuoju įsakymu patvirtinto Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo:

1.2.1. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Aprašas parengtas pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais ir jos A ir B techninių priedų (toliau – ADR) ir Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo reikalavimus.“

1.2.2. pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

„16. Kandidatams arba vairuotojams sėkmingai baigus mokymo kursus pagal atitinkamas mokymo programas, mokymo įstaiga elektroninėmis priemonėmis pateikia mokymo kursų baigimo duomenis Inspekcijai. Mokymo įstaiga, teikdama mokymo kursų baigimo duomenis, nurodo: mokymo sutarties numerį, kandidato ar vairuotojo vardą, pavardę, asmens kodą, baigtą mokymo kursą ir jo dalį (-is), mokymo pabaigos datą, išduodamo dokumento numerį ir datą, jei toks dokumentas išduodamas. Mokymo kursų baigimo duomenys turi būti pateikti ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo mokymo kursų baigimo dienos. Mokymo kursų baigimo duomenys tvarkomi Inspekcijos tvarkomoje informacinėje sistemoje. Mokymo kursų baigimo duomenys teikiami ir tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.2.3. pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

„17. Kandidatas arba vairuotojas, norintis laikyti pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais egzaminą (toliau – egzaminuojamasis), ne vėliau kaip vieną dieną prieš egzaminą Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka Inspekcijai turi pateikti šiuos dokumentus:

17.1. nustatytos formos prašymą (3 priedas), užpildytą pagal pateiktų dokumentų duomenis;

17.2. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, Europos Sąjungoje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar skaitmeniniuose tachografuose naudojamą vairuotojo identifikavimo kortelę (toliau – vairuotojo kortelė)) arba kitą dokumentą, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas, jei pateikdamas prašymą elektroniniu būdu asmuo neidentifikuoja savęs kvalifikuotu skaitmeniniu parašu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (toliau – VIISP);

17.3. vieną nuotrauką, atitinkančią Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“. Egzaminuojamajam pageidaujant ir sutinkant, jo duomenys (nuotrauka ir parašas) naudojami tokie patys kaip egzaminuojamojo turimame galiojančiame vairuotojo pažymėjime arba asmens tapatybės dokumente; šie duomenys gaunami iš valstybės įmonės „Regitra“ duomenų bazės arba Lietuvos Respublikos gyventojų registro; duomenys iš valstybės įmonės „Regitra“ gaunami, jei egzaminuojamajam vairuotojo pažymėjimas išduotas ne anksčiau kaip prieš 5 metus, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Inspekcijos skyriui dienos.“

1.2.4. pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

„19. Pasirašytą prašymą ir dokumentus gali pateikti ir egzaminuojamojo įgaliotas asmuo, pateikęs įgaliojimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.“

1.2.5. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

„20. Registruotis į egzaminą galima ir internetu, prisijungiant prie registracijos į egzaminą internetu aplinkos ir identifikuojant asmens tapatybę per VIISP. Į egzaminą internetu užsiregistravęs egzaminuojamasis, egzamino dieną atvykęs į Inspekciją, privalo su savimi turėti ir egzaminuotojui prieš egzaminą pateikti vieną nuotrauką, atitinkančią Aprašo 17.3 papunktyje nurodytus reikalavimus, jei egzaminuojamasis, registruodamasis į egzaminą internetu, nepageidavo ir nesutiko (nepažymėjo atitinkamo registracijos į egzaminą internetu lange esančio laukelio), kad, sėkmingai išlaikius egzaminą, pažymėjime būtų naudojama ta pati nuotrauka ir parašas kaip jo turimame vairuotojo pažymėjime ar asmens tapatybės dokumente (pateikęs nuotrauką egzaminuojamasis privalo pasirašyti egzaminuotojo nurodytoje vietoje). Egzaminuojamasis nuotrauką pateikti ir pasirašyti privalo ir tuo atveju, kai registruodamasis į egzaminą internetu pageidavo ir sutiko (pažymėjo atitinkamą registracijos į egzaminą internetu lange esantį laukelį), kad, sėkmingai išlaikius egzaminą, ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjime būtų naudojama ta pati nuotrauka ir parašas kaip jo turimame vairuotojo pažymėjime ar asmens tapatybės dokumente, tačiau šie duomenys nebuvo atvaizduoti registracijos į egzaminą internetu lange.“

1.2.6. pakeičiu 23.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.4. duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus langelius:

23.4.1. pagal asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis 1 laukelyje rašomas vardas (-ai), 2 laukelyje – pavardė (-ės), 3 laukelyje – asmens kodas (asmens kodo nesant, įrašoma gimimo data), 4 laukelyje – gimimo data, 5 laukelyje – pilietybė (jei asmuo pilietybės neturi, šis laukelis nepildomas), nurodant valstybės kodą, 6 laukelyje nurodomas egzaminuojamojo nuolatinės gyvenamosios vietos adresas (savivaldybė, miestas, miestelis ar kaimas, gatvė, namo, korpuso, buto numeris, jei yra), tačiau prašymą pateikiant elektroniniu būdu arba prašyme nurodžius elektroninio pašto adresą (8 laukelyje), gyvenamosios vietos adreso nurodyti nebūtina, 7 laukelyje rašomas telefono numeris, kuriuo galima susisiekti su egzaminuojamuoju, 8 laukelyje – elektroninis paštas;

23.4.2. 9 laukelyje rašoma prašymo pateikimo data, vieta ir simboliu „X“ pažymimas pageidaujamas laikyti egzaminas (-ai) bei ar asmuo jau turi pažymėjimą; jei egzaminuojamasis pageidauja, kad išlaikius egzaminą jam būtų išduotas naujas pažymėjimas arba pratęstas turimo pažymėjimo galiojimo terminas (išduodant kitą pažymėjimą), atitinkamas laukelis taip pat pažymimas simboliu „X“;

23.4.3. 10 laukelyje simboliu „X“ pažymima naujo pažymėjimo išdavimo priežastis, jei asmuo turi galiojantį pažymėjimą ir nori, kad jam būtų išduotas naujas;

23.4.4. 11 laukelyje įklijuojama asmens nuotrauka, 12 laukelyje egzaminuojamasis pasirašo juodu, ryškiai rašančiu rašikliu (nuotrauka ir parašas nuskaitomi ir vaizduojami pažymėjime); jei egzaminuojamasis pageidauja ir sutinka, kad jo nuotrauka ir parašas būtų naudojami tokie pat kaip naujausiame turimame vairuotojo pažymėjime ar asmens tapatybės dokumente, jis simboliu „X“ pažymi atitinkamus langelius 11 ir 12 laukeliuose, patvirtindamas sutikimą, kad duomenys būtų gaunami (šiuo atveju nuotraukos pateikti ir pasirašyti prašymo 12 laukelyje nereikia);

23.4.5. 13 laukelyje nurodomi turimo galiojančio Lietuvos Respublikoje išduoto vairuotojo pažymėjimo duomenys: numeris ir išdavimo data (tik tuomet, jei egzaminuojamasis pageidauja ir sutinka, kad pažymėjime būtų naudojama ta pati nuotrauka ir parašas kaip nurodytame vairuotojo pažymėjime, kaip nustatyta Aprašo 17.3 papunktyje);

23.4.6. 14 laukelyje nurodomi pridedamų prie prašymo tik užsienio valstybėse išduotų dokumentų ar įgaliojimo pateikti prašymą kopijų pavadinimai;

23.4.7. 20 laukelyje egzaminuojamasis simboliu „X“ pažymi Inspekcijos regiono departamento, kuriame pageidauja laikyti egzaminą, pavadinimą;

23.4.8. 21 laukelyje egzaminuojamasis simboliu „X“ pažymi Inspekcijos regiono departamento, kuriame pageidauja atsiimti pažymėjimą, pavadinimą;

23.4.9. 22 laukelyje egzaminuojamasis simboliu „X“ pažymi langelį, jei pageidauja pažymėjimą gauti paštu, deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (prašymo pareiškėjas pats apmoka siuntos pristatymo (įteikimo) išlaidas);

23.4.10. 23 laukelyje egzaminuojamasis įrašo savo vardą, pavardę ir pasirašo, patvirtindamas išvardytus teiginius;

23.4.11. 24 laukelis pažymimas simboliu „X“, jei egzaminuojamasis pageidauja laikyti egzaminą kartu su vertėju, 25 laukelyje nurodomas vertėjo vardas (-ai), 26 laukelyje – pavardė (-ės), 27 laukelyje – telefono numeris; vertėjas pasirašo, patvirtindamas išvardytus teiginius;

23.4.12. 28 laukelyje savo vardą, pavardę nurodo ir pasirašo bei dokumento pavadinimą įrašo įgaliotas pateikti prašymą asmuo (jei prašymas teikiamas Aprašo 19 punkto nustatyta tvarka);

23.4.13. 29 laukelyje prašymą priėmęs, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrinęs Inspekcijos atsakingas specialistas (toliau – specialistas) nurodo savo vardą, pavardę ir pasirašo, 30 laukelyje įrašo paskirtą egzamino datą;

23.4.14. 31 ir 32 laukeliuose savo pareigas, vardą, pavardę nurodo ir pasirašo mokėjimų už egzamino laikymą ir pažymėjimo išdavimą duomenis sutikrinęs specialistas;

23.4.15. 18, 29, 31, 32 ir 33 laukeliuose specialistas gali naudoti asmens spaudą, paliudijantį pareigas, vardą ir pavardę.“

1.2.7. pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

„25. Užpildyta prašymo šaknelė, kurioje nurodoma prašymo registracijos data (16 laukelyje) ir numeris (17 laukelyje), prašymą priėmęs, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrinęs specialistas, telefonai pasiteirauti (18 laukelyje), paskirta egzamino arba numatoma pažymėjimo išdavimo (jei pateikiamas prašymas išduoti naują pažymėjimą pasikeitus asmens duomenims ar praradus, sugadinus pažymėjimą) data (19 laukelyje), įteikiama egzaminuojamajam. Kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu (prašymas, pasirašytas teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, teikiamas elektroniniu paštu), egzaminuojamajam elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodoma prašymo registracijos data ir numeris, telefonai pasiteirauti ir paskirta egzamino data. Kai prašymas teikiamas internetu, apie sėkmingą registraciją į egzaminą informuojama egzamino registracijos lange, o varnele pažymėjus atitinkamą (-us) laukelį (-ius), ši informacija pateikiama ir elektroniniu paštu, ir (arba) trumpąja (SMS) žinute.“

1.2.8. pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

„38. Egzaminuojamieji, atvykę į egzaminą, privalo egzaminuotojui pateikti Aprašo 17.2 papunktyje nurodytą dokumentą. Egzaminuotojas pagal pateiktą dokumentą privalo patikrinti egzaminuojamojo tapatybę ir tik tada leisti užeiti į egzaminų patalpą. Egzaminuojamiesiems egzaminų patalpoje išdalijami prisijungimo prie egzaminavimo informacinės sistemos slaptažodžiai.“

1.2.9. pakeičiu 48 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„48. Pageidaudamas laikyti egzaminą su vertėju, egzaminuojamasis ir vertėjas pildo prašymą šio Aprašo nustatyta tvarka, atitinkamuose laukeliuose nurodo vertėjo duomenis. Vertėjas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungoje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą) ir savo parašu patvirtinti išvardytus teiginius, kaip tai nustato šio Aprašo 23.4.12 papunktis. Vertėjas negali:“;

1.2.10. pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Nustačius, kad vertėjas turi atitinkamus pažymėjimus ar yra baigęs kursus, kaip tai nurodyta šio Aprašo 48.1 papunktyje, į egzamino patalpą jis neįleidžiamas, o šis faktas pažymimas egzamino protokole. Tokiu atveju egzaminuojamasis gali laikyti egzaminą be vertėjo. Nustačius bent vieną iš šio Aprašo 48.2 ir 48.3 papunkčiuose išvardytų pažeidimų, egzaminuojamasis ir vertėjas šalinami iš egzamino, egzaminas nevertinamas ir laikomas neišlaikytu, o valstybės rinkliava negrąžinama.“

1.2.11. pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip:

63. Vairuotojui praradus, sugadinus pažymėjimą ar pasikeitus asmens duomenims, išduodamas naujas pažymėjimas turėto pažymėjimo galiojimo laikui. Šiuo atveju vairuotojas bet kuriam skyriui turi pateikti:

63.1. nustatytos formos prašymą (3 priedas), užpildytą laikantis Aprašo 23 punkto reikalavimų;

63.2. Aprašo 17.2 papunktyje nurodytą dokumentą;

63.3. vieną nuotrauką, atitinkančią Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569. Vairuotojui pageidaujant ir sutinkant, jo duomenys (nuotrauka ir parašas) naudojami tokie patys kaip jo turimame vairuotojo pažymėjime ar asmens tapatybės dokumente; šie duomenys gaunami iš valstybės įmonės „Regitra“ duomenų bazės ar Lietuvos Respublikos gyventojų registro; duomenys iš valstybės įmonės „Regitra“ gaunami jei asmeniui vairuotojo pažymėjimas išduotas ne anksčiau kaip prieš 5 metus, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Inspekcijos skyriuje dienos. Jeigu pažymėjimas, vietoj kurio vairuotojas nori gauti naują pažymėjimą, išduotas po 2012 m. gruodžio 1 d. ir vairuotojas nepateikia nuotraukos arba nesutinka, kad jo duomenys (nuotrauka ir parašas) būtų naudojami tokie patys kaip turimame vairuotojo pažymėjime ar asmens tapatybės dokumente, jo naujame pažymėjime naudojama tokia pati nuotrauka ir parašas kaip turėtame pažymėjime.“

1.2.12. pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau taip:

67. Kandidatų ir vairuotojų mokymo ir egzaminavimo dokumentai turi būti tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.“

1.2.13. pripažįstu netekusiu galios 2 priedą;

1.2.14. pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                                                      Vidmantas Žukauskas

 


 

Kelių transporto priemonių vairuotojų,

vežančių pavojinguosius krovinius,

mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo

3 priedas

(Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2015 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 2B-146

redakcija)

 

(Prašymo laikyti vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, egzaminą ir (arba) išduoti / pratęsti ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą forma)

 

(1 lapo pusė)

 

(2 lapo pusė)

 

Pastaba. Prašymo blanko formatas pagal ISO 216 – A4.

______________