CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJO PAŽYMĖJIMO NR. 7 IŠDAVIMO

 

2015 m. rugsėjo 24 d. Nr. 4R-165

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Europos Parlamento ir Tarybos  2004 m. kovo 10 d. reglamento (EB) Nr. 550/2004 „Dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje“ 7 straipsnio ir „Oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklių“, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 4R-231, nuostatomis bei atsižvelgdamas į Oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo komisijos 2015 m. rugsėjo 23 d. ataskaitą,

i š d u o d u Lietuvos kariuomenei Oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimą Nr. 7, suteikiantį teisę vykdyti aviacinės meteorologijos stebėjimus Šiaulių kariniame aerodrome.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                Joris Gintilas