Zenklas_j

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO IR TVARKYMO Valstybės ĮMONĖJE „REGITRA“ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 28 d. Nr. (1.1E)-1V-184

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimą Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“:

1Tvirtinu Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo valstybės įmonėje „Regitra“ tvarkos aprašą (pridedama).

2Pavedu valstybės įmonės „Regitra“ padalinių vadovams su šiuo įsakymu supažindinti visus pavaldžius darbuotojus.

3. Nustatau, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir valstybės įmonės „Regitra“ interneto svetainėje.

 

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                                Dalius Prevelis

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės „Regitra“

generalinio direktoriaus

2020 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. (1.1E)-1V-184

 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO IR TVARKYMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE „REGITRA“ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo valstybės įmonėje „Regitra“ tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja informacijos apie galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimą valstybės įmonėje „Regitra“ (toliau – Įmonė), jos registravimą, vertinimą, sprendimų priėmimą ir konfidencialumo užtikrinimą.

2.  Įmonėje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

3.  Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą – bet kuris asmuo, išskyrus nurodytąjį Aprašo 3.2 papunktyje, Aprašo II skyriaus pirmame skirsnyje nustatyta tvarka Įmonei pateikęs informaciją apie pažeidimą.

3.2. Pranešėjas – Įmonės darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, Aprašo II skyriaus antrame skirsnyje nustatyta tvarka per vidinį informacijos apie pažeidimus kanalą Įmonės kompetentingam subjektui pateikęs informaciją apie pažeidimą Įmonėje, su kuria jį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir kuriam gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.3. Įmonės kompetentingas subjektasįmonėje paskirtas asmuo, ar asmenų grupė, kurie įgalioti atlikti kompetentingo subjekto funkcijas, apibrėžtas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

3.4. Pažeidimas – Įmonėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas.

3.5. Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas – informacijos apie pažeidimus teikimo būdai, nustatyti Aprašo 14 punkte.

4.  Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas).

 

II skyrius

Informacijos apie pažeidimus teikimas, registravimas

 

Pirmas skirsnis

ASMENŲ TEIKIAMOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ PATEIKIMO BŪDAI, REGISTRAVIMAS

 

5.  Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, šią informaciją gali pateikti šiais būdais:

5.1. siųsdamas informaciją paštu Įmonei adresu Liepkalnio g. 97, Vilnius. Siunčiant paštu ant voko turi būti nurodoma žyma „ĮMONĖS KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

5.2. Įmonės pasitikėjimo telefonu su automatiniu atsakikliu (8 5) 2152511;

5.3. elektroninėmis ryšio priemonėmis: elektroniniu paštu pranesk@regitra.lt arba Įmonės interneto svetainės www.regitra.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“ užpildžius tam skirtą pranešimo formą.

6.  Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą nurodo:

6.1. savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis;

6.2. informacijos apie pažeidimą aplinkybes (koks pažeidimas, kada ir kokiu būdu padarytas, daromas ar rengiamasi jį daryti);

6.3. galimo pažeidėjo vardą, pavardę ir pareigas, jei informaciją teikiančiam asmeniui šie duomenys yra žinomi, taip pat kitą svarbią informaciją, kuri turėtų padėti nustatyti galimai pažeidimą padariusį asmenį;

6.4. ar asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, pageidauja, kad jį informuotų apie priimtus sprendimus, ar pageidauja, kad nebūtų atskleisti jo asmens duomenys.

7.  Esant galimybei, asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, gali pateikti dokumentus, patvirtinančius informacijoje nurodytus pažeidimus, aplinkybes, kitus įrodymus.

8.  Įmonės kompetentingas subjektas 5 punkte nurodytu būdu gautus pranešimus apie galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus Įmonėje, ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja  Pranešimų apie pažeidimus registre, prie kurio prieigos teisės suteiktos tik Įmonės kompetentingam asmeniui.

9.  Įmonės kompetentingam subjektui įvertinus 5 punkte nurodytu būdu gautų ir užregistruotų pranešimų turinį ir nustačius, kad juose nėra informacijos apie galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus Įmonėje, jie toliau netvarkomi šio Aprašo nustatyta tvarka ir persiunčiami užregistruoti ir nagrinėti pagal kompetenciją kitiems Įmonės padaliniams.

10Informaciją apie pažeidimą, gautą 5.1 papunktyje nurodytu būdu, už dokumentų registravimą atsakingas Įmonės darbuotojas nedelsdamas perduoda tiesiogiai Įmonės kompetentingam subjektui. Siekiant užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, ir su juo susijusių duomenų konfidencialumą, duomenys apie gautą pranešimą į Įmonės Dokumentų valdymo sistemą neįkeliami.   

11Įmonės darbuotojai gautus pranešimus iš asmens teikiančio informacija apie pažeidimą kitu elektroninio pašto adresu nei pranesk@regitra.lt, privalo neregistruoti ir nedelsiant persiųsti į elektroninį paštą pranesk@regitra.lt. Šiame punkte nustatyta tvarka Įmonės darbuotojų gauti ir (ar) elektroniniu paštu persiųsti asmenų pateikti pranešimai apie pažeidimą, turi būti nedelsiant ištrinti.

12Pasitikėjimo telefonu gaunamą ir telefonų stoties laikmenoje įrašomą informaciją (balso pranešimus) Įmonės kompetentingas subjektas perklauso ne vėliau kaip kitą darbo dieną ir ją užfiksuoja specialioje Informacijos apie pažeidimus pateikimo formoje (Aprašo 1 priedas). Įrašyta informacija saugoma 6 mėnesius.

13.  Elektroninėmis ryšio priemonėmis gautą informaciją Įmonės kompetentingas subjektas ne vėliau kaip kitą darbo dieną užfiksuoja Informacijos apie pažeidimus pateikimo formoje (Aprašo 1 priedas).

 

antras skirsnis

PRANEŠĖJŲ TEIKIAMOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ PATEIKIMO BŪDAI, REGISTRAVIMAS

 

14.  Pranešėjas informaciją apie pažeidimą teikia per vidinį informacijos apie pažeidimą kanalą pasirinkęs vieną iš šių būdų:

14.1.  tiesiogiai atvykęs į Įmonę pas Įmonės kompetentingą subjektą, adresu Liepkalnio g. 97, Vilnius. Šiuo atveju žodžiu pateikiamus pranešimus priima Įmonės kompetentingas subjektas, užpildydamas Aprašo 2 priede nurodytą formą su prierašu „Užpildyta pagal pareiškėjo žodžius“ ir pateikdamas ją asmeniui pasirašyti;

14.2siųsdamas paštu, adresu Liepkalnio g. 97, Vilnius. Siunčiant paštu ant voko turi būti nurodoma žyma „ĮMONĖS KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

14.3siųsdamas elektroniniu paštu praneseju.apsauga@regitra.lt (informaciją apie pažeidimą tiesiogiai gauna Įmonės kompetentingas subjektas);

14.4Įmonės interneto svetainės www.regitra.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“ užpildžius tam skirtą pranešimo formą (informaciją apie pažeidimą tiesiogiai gauna Įmonės kompetentingas subjektas).

15.  Pranešėjas užpildo nustatytos formos pranešimą (Aprašo 2 priedas) arba pateikia laisvos formos pranešimą, nurodydamas:

15.1savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kontaktinius duomenis;

15.2.  duomenis apie pažeidimą (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.);

15.3.  sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;

15.4.  jei įmanoma, bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius;

15.5.  ar apie pažeidimą jau yra pranešęs ir, jei pranešė, tai kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;

15.6.  kad yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą;

15.7.  kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu;

15.8.  ar nori, kad jam būtų taikomos Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatos dėl pranešėjo statuso įgijimo.

16.  Įmonės kompetentingas subjektas 14 punkte nurodytu būdu gautus pranešimus apie galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus Įmonėje, ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja Pranešimų apie pažeidimus registre, prie kurio prieigos teisės suteiktos tik Įmonės kompetentingam subjektui

17Įmonės kompetentingam subjektui įvertinus 14 punkte nurodytu būdu gautų ir užregistruotų pranešimų turinį ir nustačius, kad juose nėra informacijos apie galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus Įmonėje, jie toliau netvarkomi šio Aprašo nustatyta tvarka ir persiunčiami užregistruoti ir nagrinėti pagal kompetenciją kitiems Įmonės padaliniams.

18Informaciją apie pažeidimą, gautą 14.2 papunktyje nurodytu būdu, už dokumentų registravimą atsakingas Įmonės darbuotojas nedelsdamas perduoda tiesiogiai Įmonės kompetentingam subjektui. Siekiant užtikrinti pranešėjo, pateikusio informaciją apie pažeidimą, ir su juo susijusių duomenų konfidencialumą, duomenys į Įmonės Dokumentų valdymo sistemą neįkeliami.  

19Jeigu informaciją apie pažeidimą pranešėjas atsiunčia paštu ant voko nepažymėjęs, kad jis adresuotas Įmonės kompetentingam subjektui asmeniškai, kaip nurodyta Aprašo 14.2 papunktyje, už dokumentų registravimą atsakingas Įmonės darbuotojas pranešimo neregistruoja ir nedelsdamas jį perduoda Įmonės kompetentingam subjektui, kuris pranešimą užregistruoja Aprašo 16 punkte nustatyta tvarka.

20Įmonės darbuotojai gautus pranešimus iš pranešėjo apie pažeidimą kitu elektroninio pašto adresu nei praneseju.apsauga@regitra.lt, privalo neregistruoti ir nedelsiant persiųsti į elektroninį paštą praneseju.apsauga@regitra.lt. Šiame punkte nustatyta tvarka Įmonės darbuotojų gauti ir (ar) elektroniniu paštu persiųsti pranešėjų pateikti pranešimai apie pažeidimą, turi būti nedelsiant ištrinti.

21Informacija, pateikta nevalstybine kalba ar neįskaitomai, nėra registruojama.

22Jeigu Įmonės dokumentų valdymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka užregistravus asmens prašymą, pareiškimą ar skundą vėliau paaiškėja, kad jame pateikta informacija atitinka Aprašo 14 punkte nustatytą laisvos formos pranešimą apie pažeidimą, apie tai nedelsiant informuojamas Įmonės kompetentingas subjektas. Šio punkto nustatyta tvarka registruotas prašymas, pareiškimas ar skundas, atitinkantis Aprašo 14 punkte nurodytas sąlygas, perduodamas Įmonės kompetentingam subjektui, nedelsiant pašalinant prašymo, pareiškimo ar skundo ir jį pateikusio asmens duomenis iš registravimo sistemos, žurnalų ir kitų laikmenų, o jeigu prašymas, pareiškimas ar skundas buvo perduotas nagrinėti vykdytojui, ir iš to vykdytojo kompiuterio ar kitų laikmenų, taip pat sunaikinant pranešimo duomenų kopijas, jeigu tokios buvo darytos.

23Įmonei gavus Lietuvos Respublikos prokuratūros persiųstą informaciją apie pažeidimą, kurios Lietuvos Respublikos prokuratūra neįgaliota tirti, kai Lietuvos Respublikos prokuratūra yra pripažinusi informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį pranešėju arba kai Lietuvos Respublikos prokuratūra nepripažino informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens pranešėju ir informaciją apie pažeidimą persiuntė vadovaudamasi Pranešėjų apsaugos įstatymu, gauti dokumentai Įmonės dokumentų valdymo sistemoje neregistruojami, neskenuojami ir neįkeliami. Šiame punkte nurodyti dokumentai nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo dienos, perduodami Įmonės kompetentingam subjektui ir registruojami Aprašo 16 punkte nustatyta tvarka.

24Valstybės ar savivaldybės institucijų susirašinėjimas su Įmone, susijęs su Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytais pažeidimais Įmonėje ar pranešimų tyrimais, vykdomas tik su Įmonės kompetentingu subjektu, pateikiant informaciją elektroniniu paštu praneseju.apsauga@regitra.lt  arba siunčiant pranešimą Įmonei paštu adresu: Liepkalnio g. 97, Vilnius, nurodant žymą „ĮMONĖS KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

25Įmonės kompetentingas subjektas, vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam pranešėjui pageidaujant, nedelsdamas informuoja šį pranešėją apie tokios informacijos gavimo faktą.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

26.  Įmonės kompetentingas subjektas, gavęs pateiktą informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas imasi vertinti pranešime pateiktą informaciją.

27.  Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos užregistravimo dienos įvertinus Aprašo 5.1–5.3 papunkčiuose nurodytais būdais pateiktą informaciją apie pažeidimą, gali būti priimtas vienas iš šių sprendimų (sprendimas įforminamas Įmonės kompetentingo subjekto rašytine rezoliucija):

27.1.  informaciją apie pažeidimą nustatyta tvarka nagrinėti Įmonėje, jei gautos informacijos apie pažeidimą turinys susijęs su darbo pareigų ir (arba) etikos pažeidimu;

27.2.  informaciją apie pažeidimą persiųsti nagrinėti įgaliotai tirti institucijai, jei gautos informacijos turinys leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar gautos informacijos nagrinėjimas nepriskirtinas Įmonės kompetencijai;

27.3.  pranešime pateiktos informacijos nenagrinėti, jei paaiškėja Aprašo 29 punkte nurodytos aplinkybės.

28.  Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, įvertinus Aprašo 14.1–14.3 papunkčiuose nurodytais būdais pateiktą informaciją apie pažeidimą, gali būti priimtas vienas iš šių sprendimų (sprendimas įforminamas Įmonės kompetentingo subjekto rašytine rezoliucija):

28.1.  informaciją apie pažeidimą persiųsti Lietuvos Respublikos prokuratūrai, įgyvendinančiai Pranešėjo apsaugos įstatymo suteiktas kompetentingos institucijos funkcijas, jei pateiktoje informacijoje apie pažeidimą Pranešėjas išreiškė valią įgyti Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytą pranešėjo statusą;

28.2informaciją apie pažeidimą nustatyta tvarka nagrinėti Įmonėje, jei pateiktoje informacijoje pranešėjas neišreiškė valios, kad jo pateikta informacija apie pažeidimą būtų nagrinėjama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, bei neišreiškė valios įgyti pranešėjo statusą, o informacijos apie pažeidimą turinys susijęs su darbo pareigų ir (arba) etikos pažeidimu;

28.3.  informaciją apie pažeidimą persiųsti įgaliotai tirti institucijai, jei gautos informacijos turinys leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar gautos informacijos nagrinėjimas nepriskirtinas Įmonės kompetencijai;

28.4.  informacijos apie pažeidimą nenagrinėti, jei nustatytos Aprašo 29 punkte numatytos aplinkybės.

29.  Pateikta informacija apie pažeidimą nenagrinėjama, kai:

29.1.  informacija apie pažeidimą yra grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais, informacija yra abstrakti, paremta informaciją pateikusio asmens bendro pobūdžio teiginiais ar asmenine nuomone, kurios neįmanoma patikrinti;

29.2.  kreipiamasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas;

29.3.  informaciją apie pažeidimą nagrinėja kita institucija.

30.  Įmonės kompetentingas subjektas per 5 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos raštu informuoja asmenį ar pranešėją, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie Aprašo 27–28 punktuose priimtą sprendimą.

31Įmonės kompetentingas subjektas pateiktą informaciją išnagrinėja per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, tačiau, esant objektyvių priežasčių, šis terminas Įmonės generalinio direktoriaus sprendimu gali būti pratęstas dar 10 darbo dienų. Jei kituose teisės aktuose nustatyti kiti pažeidimų nagrinėjimo terminai, jie nagrinėjami laikantis teisės aktų reikalavimų.

32Įmonės kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos išnagrinėjimo,  informuoja pranešime nurodytais kontaktais asmenį ar pranešėją, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą ir nurodo jo apskundimo tvarką, jei toks sprendimas gali būti skundžiamas. Ši informacija teikiama tik tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems duomenų ir informacijos apsaugą.

 

IV SKYRIUS

KONFIDENCIALUMO APSAUGA

 

33Visa pagal Aprašą gauta informacija priskiriama konfidencialiai informacijai.

34Įmonės kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.

35.  Įmonės padalinių darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikusio asmens duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatymo ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 3 priedas) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų tretiesiems asmenims.

36.  Įmonės padalinių darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo.

37.  Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo asmuo ar pranešėjas, pateikęs pranešimą, arba jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.

38Susirašinėjimą, susijusį su gauta informacija apie pažeidimą, kuriai taikomi Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimai, vykdo Įmonės kompetentingas subjektas. Gaunami ir siunčiami raštai registruojami Pranešimų apie pažeidimus registre,  kurį saugo Įmonės kompetentingas subjektas.

39Komunikacijai elektroniniu paštu naudojamas elektroninis paštas praneseju.apsauga@regitra.lt. Siunčiant raštus paštu, užklijuotas vokas įteikiamas dokumentų išsiuntimą atsakingam Įmonės darbuotojui išsiųsti. Atsakymai į Įmonės kompetentingo subjekto paklausimus, susijusius su Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimu, turi būti teikiami elektroniniu paštu praneseju.apsauga@regitra.lt arba paštu Įmonės adresu: Liepkalnio g. 97, Vilnius, užklijuotame voke su žyma „ĮMONĖS KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

40.  Pranešėjo, teikiančio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys tvarkomi Reglamento ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nustatyta tvarka.

41.  Asmens ar pranešėjo, pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų įstaigoje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42.  Įmonės kompetentingas subjektas apibendrina praeitų metų informacijos apie pažeidimus, kuriems taikomi Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimai, gavimo ir nagrinėjimo nuasmenintus duomenis ir Įmonės interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie pateiktos informacijos apie pažeidimų atvejus (gautos informacijos apie pažeidimus skaičių, turimą informaciją apie nagrinėjimo rezultatus, kitą apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija).

43Dokumentus, susijusius su Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugo Įmonės kompetentingas subjektas vadovaudamasis Įmonės dokumentacijos planu. Įmonės darbuotojų pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimai saugomi atitinkamo darbuotojo asmens byloje.

44Už Aprašo nuostatų pažeidimus atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________

 

 

Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo

valstybės įmonėje „Regitra“ tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Informacijos apie pažeidimus pateikimo forma)

 

_______________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMUS

 

_________________Nr. ____________

(data)

Vilnius

 

Informacija apie pažeidimus pateikta _________________________________________________

(pildymo data, laikas)

 

Asmens, palikusio pranešimą, duomenys:

Vardas__________________________________________________________________________

Pavardė_________________________________________________________________________

Adresas_________________________________________________________________________

El. paštas________________________________________________________________________

Telefonas________________________________________________________________________

Kiti duomenys____________________________________________________________________

 

Pranešimo tekstas _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Asmuo, pateikęs informaciją, pageidauja, kad jį informuotų apie priimtus sprendimus:

(reikiamą pažymėti) 

TAIP                               NE

 

Asmuo, pateikęs informaciją, pageidauja, kad nebūtų atskleisti jo asmens duomenys:

(reikiamą pažymėti) 

TAIP                                NE

 

Pranešimą surašė:

 

_______________________          _______________                  __________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

 

Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo

valstybės įmonėje „Regitra“ tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pranešimo apie pažeidimą forma)

 

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

 

20 ___ m. ______________ ___ d.

____________________________

(vieta)

 

Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys

Vardas, pavardė

 

Asmens kodas

 

Darbovietė (su įmone siejantys ar sieję darbo ar sutartiniai santykiai)

 

Pareigos

 

Telefonas (pastabos dėl susisiekimo)

 

Asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas

 

Informacija apie pažeidimą

1. Apie kokį pažeidimą pranešate? Kokio pobūdžio tai pažeidimas?

 

2. Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti pažeidimą darančio asmens motyvai?

 

3. Pažeidimo padarymo vieta, laikas.

 

Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis

Vardas, pavardė

 

Darbovietė

 

Pareigos

 

4. Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie.

 

5. Ar yra kitų pažeidimo liudininkų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius duomenis.

 

Duomenys apie pažeidimo liudininką ar liudininkus

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Darbovietė

 

Telefonas

 

El. paštas

 

6. Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?

 

7. Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą.

 

8. Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam pranešėte ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.

 

9. Papildomos pastabos ir komentarai.

 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga.

 

Pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

 

Noriu, kad man būtų taikomos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatos dėl pranešėjų statuso įgijimo. Taip   Ne

 

Data

Parašas

 

______________

 

 

Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo

valstybės įmonėje „Regitra“ tvarkos aprašo

3 priedas

 

Valstybės įmonė „Regitra“

 

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20 ___ m. ______________ ___ d.

_____________________

(vieta)

 

1. Aš suprantu, kad, eidamas savo pareigas valstybės įmonėje „Regitra“ (toliau – Įmonė), turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis, taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais gali būti atskleista ar perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms.

2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita, jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti, informacija.

3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek Įmonės viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti kompetentingam subjektui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri galėtų kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti.

4. Aš žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką šioje Įmonėje, taip pat man pradėjus eiti kitas pareigas arba pasibaigus darbo sutartiniams santykiams.

5. Aš esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.

6. Aš esu įspėtas, kad jeigu pažeisiu šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

 

 

_____________________                                                                      ____________________

(parašas)                                                                                                      (vardas ir pavardė)

______________