Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

DĖL AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ KELEIVIŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ PERKĖLIMO KELTAIS PER KURŠIŲ MARIAS (PER KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO AKVATORIJĄ) Į (IŠ) KURŠIŲ NERIJĄ DIDŽIAUSIO TARIFO PERSKAIČIAVIMO

 

2022 m. gegužės 26 d. Nr. O3E-747

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 30 straipsnio 9 dalimi, Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausių tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“, atsižvelgdama į AB „Smiltynės perkėla“ (toliau – Bendrovė) 2022 m. gegužės 2 d. raštu Nr. 2R(7.2.)‑22/152 „Dėl didžiausio tarifo perskaičiavimo“ pateiktą didžiausio tarifo perskaičiavimo projektą, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus 2022 m. gegužės 23 d. pažymą Nr. O5E-697 „Dėl AB „Smiltynės perkėla“ keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausio tarifo perskaičiavimo“,
Taryba n u t a r i a:

1.  Derinti 7 089,3 tūkst. Eur keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausią tarifą, kuriam Bendrovės valdyba pritarė 2022 m. balandžio 29 d. posėdžio protokolu Nr. 4.

2.  Derinti Bendrovės generalinio direktoriaus 2022 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 1V-40 „Dėl 2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1V-6 „Dėl Perkėlimo paslaugų keltais didžiausių tarifų diferencijavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ numatytą Perkėlimo paslaugų keltais per Kuršių marias per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausių tarifų tarp atskirų transporto priemonių rūšių diferencijavimo tvarkos (toliau – Tvarka), patvirtintos Bendrovės generalinio direktoriaus 2018 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1V-6, pakeitimą.

3. Konstatuoti, kad Bendrovės 2022 m. gegužės 2 d. raštu Nr. 2R(7.2.)–22/152 pateiktas perskaičiuoto didžiausio tarifo diferencijavimas atitinka Bendrovės generalinio direktoriaus 2018 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1V-6 patvirtintą Tvarką ir Bendrovės generalinio direktoriaus 2022 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 1V-40 „Dėl 2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1V-6 „Dėl Perkėlimo paslaugų keltais didžiausių tarifų diferencijavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ numatytą Tvarkos pakeitimą.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                  Renatas Pocius