LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. 3D-319 „DĖL KONKURSO „PAŽANGIAUSIAS EKOLOGINIS ŪKIS“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 3D-512

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. 3D-319 „Dėl konkurso „Pažangiausias ekologinis ūkis“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KONKURSO „GERIAUSIAS EKOLOGINĖS GAMYBOS ŪKIS“

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikоs žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikоs Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120, 9.17 papunkčiu ir siekdamas įvertinti ir išrinkti geriausią ekologinės gamybos ūkį ir skatinti ekologiškai ūkininkaujančiųjų aktyvumą, siekimą pažangiai ūkininkauti išsaugant kraštovaizdį ir švarią aplinką:

1. Sudarau šios sudėties konkurso „Geriausias ekologinės gamybos ūkis“ vertinimo komisiją:

Saulius Jasius – Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas (jo nesant – Ausma Miškinienė, Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus vedėja);

dr. Gitana Alenčikienė – Kauno technologijos universiteto Maisto instituto juslinės analizės mokslo laboratorijos Maisto instituto vyresnioji mokslo darbuotoja;

prof. dr. (HP) Bronius Bakutis – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Maisto saugos ir kokybės katedros profesorius (jo nesant – dr. Vytautas Ribikauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Maisto saugos ir kokybės katedros lektorius);

Saulius Daniulis – Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas;

Elena Grajauskienė – Molėtų rajono ekologinių ūkių bendruomenės „Gojelis“ garbės pirmininkė (jos nesant – Julius Grajauskas, Molėtų rajono ekologinių ūkių bendruomenės „Gojelis“ tarybos pirmininkas);

Valerija Gražinienė – VšĮ „Tatulos programa“ direktorė (jos nesant – Sandra Balčiūnienė, VšĮ „Tatulos programa“ specialistė);

Neda Jakubauskienė – Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus patarėja;

dr. Žydrė Kadžiulienė – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto direktoriaus pavaduotoja mokslui, Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja (jos nesant – dr. Aušra Arlauskienė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Joniškėlio bandymų stoties vyresnioji mokslo darbuotoja);

dr. Edita Karbauskienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Žemės ūkio technologijų skyriaus vyriausioji specialistė augalininkystei;

dr. Rasa Karklelienė – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto Daržo augalų selekcijos sektoriaus vedėja, vyresnioji mokslo darbuotoja;

prof. habil. dr. Vanda Žekonienė – Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos „Gaja“ prezidentė.

2. Tvirtinu Konkurso „Geriausias ekologinės gamybos ūkis“ nuostatus (pridedama).

3. Pavedu žemės ūkio viceministrui Sauliui Savickiui kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                               Bronius Markauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 3D-319

(2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 3D-512 redakcija)

 

KONKURSO „GERIAUSIAS EKOLOGINĖS GAMYBOS ŪKIS“ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Konkurso „Geriausias ekologinės gamybos ūkis“ nuostatai (toliau – nuostatai) parengti vadovaujantis 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančiu reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1), 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 250, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2017/838 (OL 2017 L 125, p. 5), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2017 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. 3D-88 „Dėl Ekologinės gamybos plėtros tikslų ir jų įgyvendinimo 2017–2020 m. priemonių programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. 3D-736 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2015 m. rugsėjo 11 d. ketinimų protokolą Nr. 17D-2(1.27) dėl bendradarbiavimo Baltijos jūros regione ekologinio ūkininkavimo ir ekologinės gamybos srityse tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Estijos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Latvijos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Vokietijos Federacijos Meklenburgo-Pomeranijos žemės ūkio, aplinkosaugos ir vartotojų apsaugos ministerijos Šverine (angl. Letter of Intent between the Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania, the Ministry of Agriculture of the Republic of Latvia, the Ministry of Agriculture of the Republic of Estonia and the Ministry of Agriculture, Environment and Consumer Protection of the Federal State of Mecklenburg-Vorpommern of Germany regarding cooperation in the Baltic Sea region) (toliau – ketinimų protokolas), kitus teisės aktus.

2. Šie nuostatai reglamentuoja edukacinio konkurso „Geriausias ekologinės gamybos ūkis“ (toliau – konkursas) tikslus, uždavinius ir organizavimą, sertifikuotų pagal ekologinės gamybos reikalavimus ūkių  (toliau – ūkiai) apžiūros vykdymą ir jų vertinimo kriterijus, ūkių vertinimą, nugalėtojų apdovanojimą, taip pat konkurso vertinimo komisijos narių (toliau – komisija) funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavimą, komisijos sprendimų įforminimą.

3. Šie nuostatai taikomi konkurso organizatoriams: VšĮ „Tatulos programa“ ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (toliau – ŽŪM), kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims – VšĮ „Ekoagros“, konkurso dalyvius vertinančios komisijos nariams ir ūkininkams, ketinantiems dalyvauti ar dalyvaujantiems konkurse, kurių ūkiai sertifikuoti pagal ekologinės gamybos reikalavimus (toliau – ūkininkai).

 

II SKYRIUS

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

4. Konkurso tikslas – skatinti ekologinės gamybos plėtrą ir viešinti ekologinę žemės ūkio ir maisto produktų gamybą Lietuvoje ir (arba) Baltijos jūros regiono valstybėse:  Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Vokietijos Federacijos Meklenburgo – Pomeranijos žemėje (toliau – Baltijos jūros regiono valstybės).

5. Konkurso uždaviniai:

5.1. skatinti ekologine gamyba užsiimančius ūkio subjektus taikyti moksliniais tyrimais pagrįstas augalų ir gyvūnų auginimo technologijas;

5.2. gerinti sertifikuoto ūkio valdymą;

5.3. skatinti ekologiškos produkcijos perdirbimą ir jos realizavimą;

5.4. tobulinti ekologiškai ūkininkaujančiųjų profesinį pasirengimą ir dalyvavimą mokymo programose;

5.5. kelti ekologinės gamybos ūkių prestižą ir konkurencingumą;

5.6. informuoti visuomenę apie ekologinio ūkininkavimo ir ekologiško maisto gamybos privalumus;

5.7. skatinti ekologinės gamybos plėtrą ir ekologiškos produkcijos vartojimą.

 

III SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMAS LIETUVOJE, APŽIŪROS VYKDYMAS IR VERTINIMO KRITERIJAI, DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

 

6. VšĮ „Ekoagros“ ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 30 d. el. paštu pateikia ŽŪM ir VšĮ „Tatulos programa“ iš kiekvienos apskrities dalyvauti konkurse ne daugiau kaip po 3 geriausius (atsižvelgdami į tai, kad ūkiams bent 2 metus iš eilės nebūtų pritaikyta IV ir V lygio poveikio priemonių) ūkius, nurodydama šią informaciją: ūkininko vardą, pavardę, adresą, telefoną, el. paštą, ūkio adresą, valdos kodą, ūkio specializaciją, sertifikuotas sritis, sertifikuotų ir nesertifikuotų laukų ir vandens plotus (ha) bei jų statusą, laukuose auginamas kultūras, gyvūnų rūšis, skaičių ir kitą, jos manymu, svarbią informaciją. 

7. Gavusi iš VšĮ „Ekoagros“ informaciją, VšĮ „Tatulos programa“ per 5 darbo dienas telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis apklausia ūkininkus, ar šie sutinka dalyvauti konkurse, su jais suderina komisijos narių vykimo į apžiūras datas, sudaro sutikusiųjų dalyvauti konkurse ūkių sąrašą bei jį pateikia komisijai vertinti.

8. Komisija, įvertinusi šių nuostatų 41 punkto ir 28.1 papunkčio reikalavimus, patvirtina į apžiūrą įtraukiamų ūkių sąrašą, kuriame turi būti ne daugiau kaip po 3 ūkius iš kiekvienos apskrities, jei pasiūlyta.

9. Komisija patvirtina vykimo į ūkių apžiūras maršrutus ir datas, vyksiančios į atskirus ūkius komisijos sudėtis.

10. Informaciją apie konkursą (datą, laiką, nuostatas), sutikusiųjų dalyvauti konkurse ūkių sąrašą ir vyksiančiųjų į ūkius komisijos narių duomenis VšĮ „Tatulos programa“ paskelbia savo interneto tinklalapyje.

11. Komisija, dalyvaujant ne mažiau kaip keturiems komisijos nariams, vyksta į ūkių apžiūras. Komisijos narių vykimą į ūkius inicijuoja VšĮ „Tatulos programa“. Ji pateikia vyksiantiems į ūkius komisijos nariams el. paštu arba telefonu išsamią informaciją apie išvykimo į ūkius vietą, laiką, nakvynės vietą ar kt. pagal poreikį komisijos narių prašomą informaciją.

12. Kiekvienas komisijos narys, nuvykęs į ūkį:

12.1. jį apžiūri ir įvertina pagal šių nuostatų priede pateiktus kriterijus;

12.2. nurodo ūkininkui žodžiu rastus trūkumus ir pasiūlo priemones jiems pašalinti.

13. Ūkio apžiūroje gali dalyvauti ir savivaldybės, kurioje yra komisijos lankomas ūkis, atstovai, tačiau jie nepildo šių nuostatų priede pateiktų dokumentų ir ūkių nevertina.

14. Komisijos nariai, atlikę visų patvirtintų apžiūrai ūkių apžiūras, posėdžio metu susumuoja visų komisijos narių kiekvienam ūkiui skirtus balus (kurie buvo surašyti atskirų komisijos narių ūkio vertinimo metu, pildant šių nuostatų priede pateiktą lentelę), ir išveda surinktų balų vidurkį. Po to sulygina visų ūkių gautus balų vidurkius ir atrenka ne daugiau kaip penkis daugiausia balų surinkusius ūkius. Ūkiams surinkus vienodą balų sumą, sprendimą, kuris ūkis yra geresnis, priima komisijos pirmininkas, patariant vertinusiems šiuos ūkius komisijos nariams. Vienas ūkis laimi geriausio ekologinės gamybos ūkio konkursą Lietuvoje.

15. Komisija pasiūlo ir parenka konkurso nominacijas ir prizus.

16. VšĮ „Tatulos programa“ savo nustatyta tvarka organizuoja renginį, kurio metu apdovanojami:

16.1. padėkos raštais už dalyvavimą konkurse visi dalyvavusieji, bet jo nelaimėjusieji ūkininkai;

16.2. penki daugiausia balų surinkusieji – nominacijomis, įrašytomis padėkos raštuose ir prizais;

16.3. vienas konkursą laimėjęs ūkininkas – nominacija, įrašyta padėkos rašte ir pagrindiniu prizu.

17. Konkursas Lietuvoje organizuojamas šiomis lėšomis:

17.1. VšĮ „Tatulos programa“ finansuoja iš jai skirtų asignavimų su konkurso organizavimu susijusias išlaidas: komisijos narių vykimo į ūkius nakvynės išlaidas, penkių geriausių ekologinės gamybos ūkių savininkų prizams skirtas išlaidas, renginio, kurio metu apdovanojami konkurso dalyviai, išlaidas, kitas su konkurso organizavimu susijusias išlaidas;

17.2. ŽŪM iš nacionalinių lėšų finansuoja ŽŪM atstovų – komisijos narių – vykimo į ūkius komandiruotės išlaidas, transporto išlaidas ir padėkos raštų dalyviams parengimo išlaidas.

 

IV SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMAS BALTIJOS JŪROS REGIONO VALSTYBĖSE, APŽIŪROS VYKDYMAS IR VERTINIMO KRITERIJAI, DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

 

18. ŽŪM, siekdama gauti informaciją, kurios Baltijos jūros regiono valstybės ketina dalyvauti geriausio ekologinės gamybos ūkio Baltijos jūros regiono valstybėse konkurse, ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. el. paštu kreipiasi į ketinimų protokolą pasirašiusias šalis dėl sutikimo dalyvauti ateinančiais metais konkurse. Gavusi informaciją, šalims, sutinkančioms dalyvauti konkurse, išsiunčia įsipareigojimo dalyvauti konkurse raštą bei gauna kitų ketinimo protokolo šalių sutikimo dalyvauti konkurse raštus, kuriuose turi būti nurodyta informacija, kiek lėšų šalys skirs geriausių Baltijos jūros regiono valstybėse ūkių nominacijoms / prizams (pagrindiniam laimėtojui ir kitiems konkurse dalyvavusiems geriausiems šalių ūkininkams). Nominacijas ir prizus prieš tai el. paštu parenka ir suderina ketinimų protokolą pasirašiusių šalių atstovai bendru sutarimu. Taip pat suderina renginio, kurio metu bus apdovanoti geriausi Baltijos jūros regiono valstybių ekologinės gamybos ūkiai, vietą ir laiką.

Lėšas nominacijoms / prizams ŽŪM skiria iš Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonės „Šalies žemės ūkio pristatymas tarptautinėse ir respublikinėse parodose, konkursų finansavimas bei  žemės ūkio veiklos subjektų aprūpinimas informacinėmis ir kitomis techninėmis priemonėmis“.

19. Komisijos atrinktas vienas geriausias einamaisiais metais Lietuvos ekologinės gamybos ūkis dalyvauja ateinančiais metais geriausio Baltijos jūros regiono valstybėse ekologinės gamybos ūkio konkurse, jeigu jis tais metais organizuojamas.

20. Informaciją apie konkursą, ūkių sąrašą ir komisijos narius VšĮ „Tatulos programa“ paskelbia savo įstaigos interneto tinklalapyje.

21. VšĮ „Tatulos programa“ ir ŽŪM ne vėliau kaip iki ateinančių metų lapkričio 1 d. pagal ketinimo protokolą pasirašiusių šalių pateiktą el. paštu informaciją (ūkio apžiūros datą, laiką, vietą, ūkininko adresą, ūkio specializaciją ir kt.) organizuoja vykimą į Baltijos jūros regiono valstybių atrinktus geriausius ekologinės gamybos ūkius (šie ūkiai atrenkami vadovaujantis tokiais pat, kaip ir organizuojant konkursą Lietuvoje, nustatytais kriterijais, pateiktais šių nuostatų priede). Į visų Baltijos jūros regiono valstybių konkursui atrinktų ūkių apžiūras vyksta bent vienas komisijos narys.

Išlaidos apmokamos:

21.1. ŽŪM iš nacionalinių lėšų apmoka savo darbuotojų su komandiruote susijusias išlaidas;

21.2. VšĮ „Tatulos programa“ iš jai skirtų asignavimų apmoka kitų komisijos narių su komandiruote susijusias išlaidas.

22. VšĮ „Tatulos programa“ ir ŽŪM organizuoja ketinimų protokolą pasirašiusių šalių atstovų geriausio ekologinės gamybos ūkio apžiūrą Lietuvoje.

Išlaidos apmokamos iš VšĮ „Tatulos programa“ skirtų asignavimų.

23. Komisijos narys (nariai) vertindamas ūkius apžiūros metu:

23.1. juos apžiūri vietoje ir įvertina pagal šių nuostatų priede pateiktus kriterijus. Jei ūkius vertina keli tos pačios šalies atstovai, kiekvienas pildo šių nuostatų priede nurodytą lentelę ir išveda bendrą surinktų balų vidurkį;

23.2. nurodo ūkininkui žodžiu rastus trūkumus ir pasiūlo priemones jiems pašalinti.

24. Bent vienas komisijos narys vyksta į renginį, skirtą geriausio Baltijos jūros regiono valstybėse ekologinės gamybos ūkio atrankai ir apdovanojimui. Taip pat į renginį vyksta Lietuvoje atrinkto geriausio ekologinės gamybos ūkio savininkas arba jo atstovas.

Dalyvavimo renginyje ir vykimo išlaidas finansuoja:

24.1. VšĮ „Tatulos programa“ – komisijos narių, išskyrus ŽŪM atstovus, ir ūkininkų;

24.2. ŽŪM – komisijos narių, kurie yra ŽŪM darbuotojai.

25. Vykimą į renginį ir dalyvavimą jame organizuoja VšĮ „Tatulos programa“.

26. Renginio metu Baltijos jūros regiono valstybių atstovai išrenka daugiausia balų tarp Baltijos jūros regiono valstybių surinkusį ūkį ir jį apdovanoja pagrindiniu prizu. Kitais prizais apdovanojami Baltijos jūros regiono valstybėse geriausio ekologinės gamybos ūkio konkursą laimėjusieji ūkininkai.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS, TEISĖS, PAREIGOS, VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

 

27. Komisija savo veikloje vadovaujasi šio įsakymo 1 punkte nurodytais teisės aktais, šiais nuostatais ir kitais su ekologine gamyba susijusiais teisės aktais.

28. Komisijos nariai vykdo šias funkcijas:

28.1. pateikę argumentus, gali siūlyti papildomai įtraukti į konkurso dalyvių sąrašą VšĮ „Ekoagros“ nepasiūlytus dalyvauti konkurse ūkius, taip pat išbraukti iš sąrašo VšĮ „Ekoagros“ pasiūlytus dalyvauti konkurse ūkius;

28.2. teikia pasiūlymus dėl vykimo į atrinktų dalyvauti konkurse ūkių apžiūras maršruto;

28.3. vyksta į atrinktus dalyvauti konkurse ūkius;

28.4. nurodo ūkininkui rastus ūkyje trūkumus.

29. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

29.1. įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją, reikalingą sprendimams parengti;

29.2. prireikus į komisijos posėdžius kviesti kitus specialistus, reikalingus sprendimams priimti;

29.3. bet kuriuo posėdyje nagrinėjamu klausimu komisijos narys gali pareikšti atskirąją nuomonę, kuri įrašoma į protokolą.

30. Komisijos pirmininkas:

30.1. organizuoja komisijos darbą, pagal poreikį šaukia komisijos posėdžius, koordinuoja komisijos narių veiklą, pirmininkauja posėdžiams. Jo nesant, jį pavaduoja komisijos pirmininko pavaduotojas;

30.2. pasirašo su komisijos veikla susijusius dokumentus.

31. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Komisijos posėdžius protokoluoja posėdžio sekretorius – komisijos narys arba posėdyje dalyvaujantis kitas asmuo, atrinktas bendru komisijos narių sutarimu.

32. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 5 komisijos nariai.

33. Komisija priima sprendimus posėdyje dalyvavusių komisijos narių dauguma, atviru balsavimu. Kiekvienas pagrindinis komisijos narys turi po vieną balsą. Pavaduojantysis pagrindinį komisijos narį turi balsą tik tuo atveju, jeigu posėdyje nedalyvauja pagrindinis komisijos narys. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia komisijos pirmininko balsas, o jei posėdį veda jį pavaduojantis asmuo – komisijos pirmininko pavaduotojo.

34. Pagrindinė komisijos veiklos forma yra vykimas į ūkius, ūkių nominavimas ir dalyvavimas posėdžiuose.

 

VI SKYRIUS

KOMISIJOS SPRENDIMŲ ĮFORMINIMAS

 

35. Komisijos sprendimai išdėstomi protokolo nutariamojoje dalyje.

36. Komisijos posėdžio protokolo dėstomojoje dalyje nurodoma:

36.1. komisijos posėdžio data ir vieta;

36.2. komisijos posėdyje dalyvavusieji komisijos nariai;

36.3. komisijos pirmininkas ir sekretorius;

36.4. kita informacija.

37. Protokolo nutariamąją dalį pasirašo komisijos posėdžio pirmininkas, jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas, ir sekretorius.

38. Posėdžio protokolai registruojami dokumentų ir procesų valdymo sistemoje „DocLogix“.

39. Posėdžio medžiaga saugoma Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriuje Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Konkursą laimėję ūkiai ateinančius trejus metus iš eilės negali dalyvauti konkurse.

41. Konkursai Lietuvoje rengiami komisijos narių bendru sprendimu numatytais metais.

42. Konkursai Baltijos jūros regiono valstybėse rengiami ketinimų protokolą pasirašiusių šalių atstovų bendru sprendimu numatytais metais.

43. Komisijai tapus neveiklia, žemės ūkio ministro įsakymu prireikus tvirtinamas naujas komisijos narių sąrašas.

______________

 

 

 

Konkurso „Geriausiais ekologinis ūkis“ nuostatų

priedas

 

ŪKIŲ VERTINIMO KRITERIJAI / FARM EVALUATION CRITERIA

 

 

Vertinimo kriterijai /

Criteria for evaluation

 

 

Informacija /

Details

Maksimalūs balai, proc. /

Max points, percent

 

 

Informacija apie ūkį /

Information about farm

Ūkio įvertinimas, proc. / Farm evaluation,

percent 

Geras žemės ūkio gamybos lygis / Good level of agricultural production

Laukų būklė ir derlius, gyvūnų būklė ir jų laikymo sąlygos, tinkamas apskaitos tvarkymas, investicijos, pardavimas, augalų įvairinimas ir kt. /

Condition of fields, yield, animal health and housing conditions, proper record keeping, investments, sales, diversification of plants, etc.

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

Produktų kaip ekologiškų pardavimų proporcija / Proportion of sales with reference to organic

Žemės ūkio produktų, kurie pagaminti tokiu būdu, kad pasiekia galutinį vartotoją kaip ekologiški produktai, pardavimas /

Sales of agricultural products produced in such a way that the product reaches the end user as the organic product

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Kompanijos (ūkio) būklė ir aplinkosauginė veikla /

The company's (farm’s) environmental condition and environmental activities

 

Siloso ir mėšlo tvarkymas, pastatų būklė, biologinė įvairovė, pusiau natūralių vietovių priežiūra ir kt. / Silage and manure management, building condition, biodiversity, maintenance of semi - natural areas etc.

 

 

 

 

10

 

 

Perdirbimas ir pridėtinė vertė / Processing and added value

Ar ūkis atlieka perdirbimą, ar turi parduotuves ir kt. / On-farm processing, farm shops etc.

 

 

10

 

 

Aktyvus ekologinio ūkininkavimo skatinimas / Active promotion of organic farming

Aktyvus dalyvavimas ekologine veikla užsiimančiose organizacijose, vieši pasirodymai, dalyvavimas lauko dienose, nuorodų į ekologinę gamybą viešinimas (ekologiškų produktų ženklas, ES ekologinis logotipas) ir kt. /

Active participation in organic organizations’ activities, public appearances, participation in training days, publicizing organic production links (eco-label, the EU organic logo) etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Aktyvus dalyvavimas socialinėje veikloje /

Active participation in social activities

 

Dalyvavimas bendruomeninėje veikloje, kita visuomeninė veikla, paslaugų teikimas ir kt. / Community action, other societal roles, provision of services, etc.

 

 

2

 

 

Inovacijos, įskaitant bendradarbiavimą su mokslininkais /

Innovations, including co-operation with scientists

 

 

 

 

 

_

 

 

 

10

 

 

 

Ūkininkas / Farmer ........................................................................................................................................ iš viso balų / total points:

(vardas, pavardė, valdos kodas, adresas / name, surname, code of the holding, address)

 

 

 

 

Komisijos narys / Member of commission  .................................  ................................................................................................   ................................

(parašas / signature) (vardas, pavardė / name, surname)                                (data / date)