LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRas

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 17 D. ĮSAKYMO NR. 1V-324 „DĖL LIETUVOS NACIONALINĖS ŠENGENO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 29 d. Nr. 1V-388

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymą Nr. 1V-324 „Dėl Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS NACIONALINĖS ANTROSIOS KARTOS ŠENGENO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 8 ir 30 straipsniais, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu:

1. T v i r t i n u Lietuvos nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos paskirti Lietuvos nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos duomenų valdymo įgaliotinį.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                              Eimutis Misiūnas

 

SUDERINTA

 

SUDERINTA

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos

2018 m. gegužės 14 d. raštu Nr. S-358

 

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos

2018 m. balandžio 30 d. raštu Nr. 2R-3076(3.2)

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-324

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 1V-388 redakcija)

 

LIETUVOS NACIONALINĖS ANTROSIOS KARTOS ŠENGENO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (toliau – N.SIS II) steigimo pagrindą, tikslą, uždavinius, funkcijas, organizacinę struktūrą, informacinę struktūrą, N.SIS II duomenų naudojimo tvarką, N.SIS II duomenų saugą, N.SIS II finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2. N.SIS II steigimo pagrindas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.9, 16.31 papunkčiai.

3. N. SIS II steigiama, kuriama ir tvarkoma vadovaujantis:

3.1. 1990 m. birželio 19 d. Konvencija dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 2 tomas, p. 9);

3.2. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL 2006 L 381, p. 4–23) (toliau – Reglamentas);

3.3. 2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimu 2007/533/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL 2007 L 205, p. 63–84) (toliau – Sprendimas);

3.4. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1986/2006 dėl valstybių narių tarnybų, atsakingų už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, prieigos prie Šengeno antrosios kartos informacinės sistemos (SIS II) (OL 2006 L 381, p. 1–3) (toliau – Reglamentas Nr. 1986/2006);

3.5. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

3.6. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

3.7. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);

3.8. Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymu;

3.9. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu;

3.10. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, tiek, kiek tai neprieštarauja Šengeno acquis;

3.11. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 387 „Dėl Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas).

3.12. Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 436 „Dėl Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

4. N. SIS II tikslas – informacinių technologijų priemonėmis Reglamento ir Sprendimo nustatytomis sąlygomis tvarkyti duomenis, siekiant užtikrinti Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių visuomenės aukšto lygio saugumą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, įskaitant visuomenės saugumo bei viešosios tvarkos ir saugumo palaikymą valstybių narių teritorijose.

5. N. SIS II uždaviniai:

5.1. informacinių technologijų priemonėmis sudaryti sąlygas institucijoms, nurodytoms Nuostatų 24 punkte, kurios Nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka rengia Lietuvos perspėjimus ir (ar) naudojasi N. SIS II duomenimis (toliau – Lietuvos kompetentingos institucijos), pateikti perspėjimus į Centrinę antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (toliau – Centrinė SIS II) bei automatiniu būdu gauti perspėjimus iš Centrinės SIS II apie asmenis ir daiktus, kurie tvarkomi SIS II pagal Reglamento ir Sprendimo nuostatas;

5.2. informacinių technologijų priemonėmis vykdyti keitimąsi duomenimis tarp Centrinės SIS II bei Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybinių registrų, nurodytų Nuostatų 14 punkte;

5.3. informacinių technologijų priemonėmis užtikrinti N.SIS II duomenų bazės, kuri yra SIS II duomenų bazės pilna kopija (toliau – nacionalinė SIS II duomenų bazės kopija), duomenų atitiktį duomenims, kaupiamiems Centrinėje SIS II, jų nuolatinį atnaujinimą.

6.  N. SIS II funkcijos:

6.1. užtikrina duomenų teikimą iš Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybinių registrų, nurodytų Nuostatų 14 punkte, į Centrinę SIS II, kiek tai susiję su Lietuvos perspėjimų rengimu ir pateikimu;

6.2.  vadovaujantis Reglamentu Nr. 1986/2006 užtikrina duomenų teikimą Europos valstybių narių tarnyboms, atsakingoms už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą;

6.3.  tvarko nacionalinę SIS II duomenų bazės kopiją;

6.4. sudaro sąlygas Lietuvos kompetentingoms institucijoms naudotis Centrinės SIS II duomenimis bei vykdyti jų paiešką N.SIS II, kiek tai susiję su kitų valstybių narių pateiktų perspėjimų tikrinimu;

6.5. užtikrina nacionalinės SIS II duomenų bazės kopijos reguliarų atnaujinimą iš Centrinės SIS II ir jos saugą;

6.6. vykdo kitas Nuostatuose nustatytas funkcijas.

7. N.SIS II asmens duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti asmenį, kurio duomenys tvarkomi N.SIS II, kad Lietuvos kompetentingos institucijos, esant Reglamente ir Sprendime bei Lietuvos teisės aktuose nustatytiems pagrindams, galėtų imtis konkrečių veiksmų.

 

II SKYRIUS

N.SIS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

8. N.SIS II valdytoja ir asmens duomenų valdytoja – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, kuri:

8.1. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir ADTAĮ nustatytas funkcijas, turi šiuose teisės aktuose nurodytas teises ir pareigas;

8.2. ADTAĮ ir šių Nuostatų nustatyta tvarka įgyvendina asmenų, kurių duomenys yra tvarkomi N.SIS II (toliau – duomenų subjektai), teises dėl jų asmens duomenų tvarkymo N.SIS II.

9. N.SIS II tvarkytojai ir asmens duomenų tvarkytojai:

9.1. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD); IRD atlieka ir N.SIS II tarnybos funkcijas, kaip tai nustatyta Reglamento 7 straipsnio 1 dalyje ir Sprendimo 7 straipsnio 1 dalyje;

9.2. Lietuvos kriminalinės policijos biuras (tvarkytojo funkcijas atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos SIRENE nacionalinis skyrius (toliau – Lietuvos SIRENE);

9.3. Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (tvarkytojo funkcijas atlieka Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Pajėgų valdymo valdybos 2-asis skyrius (toliau – PD PVV 2-asis skyrius).

10. SIRENE biuro funkcijas, kaip tai nustatyta Reglamento 7 straipsnio 2 dalyje ir Sprendimo 7 straipsnio 2 dalyje, atlieka Lietuvos SIRENE ir PD PVV 2-asis skyrius.

11. IRD:

11.1. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 3–7 ir 13 punktuose ir ADTAĮ nustatytas funkcijas, turi šiuose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas; kitas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 34 straipsnio 6 dalyje nurodytas tvarkytojo funkcijas pagal kompetenciją atlieka su N.SIS II susijusių registrų, nurodytų šių Nuostatų 14 punkte, tvarkytojai;

11.2. vadovaudamasis Reglamento ir Sprendimo nuostatomis Lietuvos kompetentingoms institucijoms užtikrina prieigą prie N.SIS II;

11.3. užtikrina į N.SIS II teikiamų Lietuvos perspėjimų perdavimą į Centrinę SIS II;

11.4. užtikrina N.SIS II ir Centrinės SIS II I tarpusavio sąveiką, N.SIS II sąveiką su Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybiniais registrais, nurodytais Nuostatų 14 punkte;

11.5. kaupia, saugo ir užtikrina Centrinės SIS II duomenų, esančių nacionalinėje SIS II duomenų bazės kopijoje, teikimą automatiniu būdu šių Nuostatų 24 punkte nurodomoms Lietuvos kompetentingoms institucijoms;

11.6. teikia tarnybinių stočių ir duomenų kaupyklos, Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo išteklius, skirtus tvarkyti N.SIS II;

11.7. pagal kompetenciją atlieka centralizuotą Lietuvos kompetentingų institucijų valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kuriems nustatyta tvarka suteikta teisė rengti ir (ar) pateikti Lietuvos perspėjimus bei vykdyti paiešką N. SIS II, administravimą Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko naudotojų administravimo posistemėje;

11.8. užtikrina N.SIS II duomenų teikimą Lietuvos SIRENE ir PD PVV 2-ajam skyriui;

11.9. renka, kaupia ir teikia suinteresuotoms institucijoms statistinius N.SIS II duomenis, taip pat statistinius duomenis apie perspėjimų, kurių saugojimo laikotarpis buvo pratęstas, skaičių;

11.10. imasi reikiamų priemonių Reglamento ir Sprendimo nuostatų laikymuisi užtikrinti;

12. Lietuvos SIRENE ir PD PVV 2-asis skyrius vykdo šias funkcijas:

12.1. užtikrina keitimąsi informacija pagal SIRENE vadovo nuostatas, patvirtintas 2017 m. rugpjūčio 31 d. Europos Komisijos Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/1528, kuriuo pakeičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2013/115/ES priimti antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) SIRENE vadovą ir kitas įgyvendinimo priemones priedas (OL 2017 L 231, p. 6);

12.2. sprendžia su N. SIS II duomenų kokybe susijusius klausimus;

12.3. sprendžia perspėjimų suderinamumo ir pirmenybės klausimus;

12.4. užtikrina N. SIS II pateikiamų perspėjimų teisėtumą;

12.5. tvirtina į Centrinę SIS II pateikiamus ir nutraukiamus perspėjimus pagal Sprendimo 26, 34, 36 straipsnius.

13. Į N.SIS II iš Centrinės SIS II per techninę ir programinę įrangą, skirtą užtikrinti N.SIS II ir Centrinės SIS II sąveiką (toliau – prisijungimo prie Centrinės SIS II sąsaja), yra persiunčiami kitų valstybių narių pateikti perspėjimai.

14. N. SIS II duomenų teikėjai:

14.1. IRD, teikiantis Užsieniečių registro, Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro, Habitoskopinių duomenų registro duomenis;

14.2. Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, teikiantis Prevencinių poveikio priemonių taikymo registro, Ieškomų transporto priemonių registro, Ieškomų ginklų registro, Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registro duomenis.

 

III SKYRIUS

N.SIS II INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

15. N.SIS II tvarkomi duomenys nurodyti šių Nuostatų 1 priede dėstomame N.SIS II duomenų sąraše (toliau – N.SIS II duomenų sąrašas).

16. N.SIS II duomenų bazėje pagal Reglamento 24 straipsnį, Sprendimo 26, 32, 34, 36, 38 straipsnius yra tvarkomi valstybių narių perspėjimai apie:

16.1. trečiųjų šalių piliečius, siekiant uždrausti atvykti į valstybes nares arba apsigyventi jose – pagal Reglamento 24 straipsnį;

16.2. asmenis, ieškomus norint juos suimti perdavimo tikslu, remiantis Europos arešto orderiu, ar išdavimo tikslu – pagal Sprendimo 26 straipsnį;

16.3. dingusius asmenis, kurių buvimo vieta turi būti nustatyta ir (arba) kuriuos reikia laikinai apsaugoti – pagal Sprendimo 32 straipsnį;

16.4. asmenis, kurie ieškomi buvimo vietos nustatymo tikslu kaip galintys padėti teisminiam ir (arba) ikiteisminiam procesui – pagal Sprendimo 34 straipsnį;

16.5. asmenis ir daiktus (transporto priemones, laivus, orlaivius ir konteinerius), kuriuos ketinama atsargiai patikrinti arba dėl jų atlikti konkrečius patikrinimus – pagal Sprendimo 36 straipsnį;

16.6. daiktus, ieškomus norint juos išimti arba panaudoti kaip įrodymus baudžiamosiose bylose – pagal Sprendimo 38 straipsnį.

17. Lietuvos perspėjimai rengiami šia tvarka:

17.1. perspėjimus pagal Reglamento 24 straipsnį rengia Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) pagal Užsieniečių registro duomenis, nurodytus N.SIS II duomenų sąrašo 1 punkte, 2.1, 2.2.1–2.2.8, 2.2.11 papunkčiuose;

17.2. perspėjimus pagal Sprendimo 26 straipsnį rengia policijos įstaigos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT), Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), Muitinės kriminalinė tarnyba (toliau – MKT), Lietuvos kariuomenės Karo policija pagal Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro duomenis, nurodytus N.SIS II duomenų sąrašo 1 punkte, 2.1, 2.2.1–2.2.8, 2.2.11, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 papunkčiuose, Habitoskopinių duomenų registro duomenis, nurodytus N.SIS II duomenų sąrašo 2.2.4, 2.2.9, 2.2.10, 2.7 papunkčiuose;

17.3. perspėjimus pagal Sprendimo 32 straipsnį rengia policijos įstaigos, Lietuvos kariuomenės Karo policija pagal Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro duomenis, nurodytus N.SIS II duomenų sąrašo 1 punkte, 2.1, 2.2.1–2.2.8, 2.2.11, 2.3, 2.4, 2.6 papunkčiuose, Habitoskopinių duomenų registro duomenis, nurodytus N.SIS II duomenų sąrašo 2.2.4, 2.2.9, 2.2.10, 2.7 papunkčiuose;

17.4. perspėjimus pagal Sprendimo 34 straipsnį rengia policijos įstaigos, Lietuvos kariuomenės Karo policija, VSAT, STT pagal Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro duomenis, nurodytus N.SIS II duomenų sąrašo 1 punkte, 2.1, 2.2.1–2.2.8, 2.2.11, 2.3, 2.4, 2.6 papunkčiuose, Habitoskopinių duomenų registro duomenis, nurodytus N.SIS II duomenų sąrašo 2.2.4, 2.2.9, 2.2.10, 2.7 papunkčiuose.

17.5. perspėjimus pagal Sprendimo 36 straipsnį:

17.5.1. apie asmenis pagal Sprendimo 36 straipsnio 2 dalį rengia policijos įstaigos, VSAT, MKT, pagal Sprendimo 36 straipsnio 3 dalį rengia Valstybės saugumo departamentas (toliau – VSD) pagal Prevencinių poveikio priemonių taikymo registro duomenis, nurodytus N.SIS II duomenų sąrašo 1 punkte, 2.1.1–2.1.4, 2.2.1–2.2.8, 2.2.11, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 papunkčiuose, Habitoskopinių duomenų registro duomenis, nurodytus N.SIS II duomenų sąrašo 2.2.4, 2.2.9, 2.2.10, 2.7 papunkčiuose;

17.5.2. apie transporto priemones, laivus, orlaivius pagal Sprendimo 36 straipsnio 2 dalį rengia policijos įstaigos, VSAT, MKT, FNTT, pagal Sprendimo 36 straipsnio 3 dalį rengia Lietuvos SIRENE VSD prašymų pagrindu pagal Ieškomų transporto priemonių registro duomenis, nurodytus N.SIS II duomenų sąrašo 1 punkte, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 papunkčiuose;

17.5.3. apie konteinerius pagal Sprendimo 36 straipsnio 2 dalį rengia policijos įstaigos, VSAT, MKT, FNTT, pagal Sprendimo 36 straipsnio 3 dalį rengia Lietuvos SIRENE VSD prašymų pagrindu pagal Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registro duomenis, nurodytus N.SIS II duomenų sąrašo 1 punkte ir 3.8 papunktyje.

17.6. perspėjimus pagal Sprendimo 38 straipsnį:

17.6.1. apie transporto priemones, laivus, orlaivius, transporto priemonių valstybinio numerio ženklus, industrinius įrenginius, užbortinius variklius rengia policijos įstaigos VSAT, MKT pagal Ieškomų transporto priemonių registro duomenis, nurodytus N.SIS II duomenų sąrašo 1 punkte, 3.1–3.2, 3.4–3.7 papunkčiuose;

17.6.2. apie šaunamuosius ginklus rengia policijos įstaigos, pagal Ieškomų ginklų registro duomenis, nurodytus N.SIS II duomenų sąrašo 1 punkte ir 3.9 papunktyje;

17.6.3. apie konteinerius, išduotus tapatybės dokumentus, oficialių dokumentų blankus, transporto priemonių registracijos pažymėjimus, banknotus, vertybinius popierius ir mokėjimo priemones – čekius, kreditines korteles, obligacijas ir akcijas rengia policijos įstaigos pagal Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registro duomenis, nurodytus N.SIS II duomenų sąrašo 1 punkte, 3.8, 3.10–3.13 papunkčiuose.

18. Lietuvos perspėjimus iš N.SIS II į Centrinę SIS II per prisijungimo prie Centrinės SIS II sąsają automatiniu būdu perduoda IRD.

 

IV SKYRIUS

N.SIS II FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

19. N.SIS II susideda iš šių dalių:

19.1. sąsajos su Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybiniais registrais, nurodytais Nuostatų 14 punkte;

19.2. nacionalinės SIS II duomenų bazės kopijos;

19.3. prisijungimo prie Centrinės SIS II sąsajos.

20. Sąsaja su Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybiniais registrais, nurodytais Nuostatų 14 punkte, sudaro galimybę pagal tų registrų duomenis parengtus Lietuvos perspėjimus pateikti į N.SIS II, taip pat joje vykdyti kitų valstybių narių pateiktų perspėjimų patikrinimą.

21. N.SIS II tvarkoma ir reguliariai atnaujinama nacionalinė SIS II duomenų bazės kopija, kurioje saugomi visų valstybių narių pateikti perspėjimai ir papildoma informacija.

22. Prisijungimo prie Centrinės SIS II sąsaja užtikrina N.SIS II ir Centrinės SIS II sąveiką. Per šią sąsają perduodami Lietuvos perspėjimai ir papildoma informacija iš Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybinių registrų, nurodytų Nuostatų 14 punkte, į Centrinę SIS II duomenų bazę bei iš Centrinės SIS II duomenų bazės į N.SIS II duomenų bazę - valstybių narių pateikti perspėjimai ir papildoma informacija.

 

V SKYRIUS

N.SIS II DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

23. Vadovaujantis Sprendimo 40 straipsniu ir Reglamento 27 straipsniu prieiga prie N.SIS II duomenų nėra vieša. Atsisakymas teikti duomenis grindžiamas Reglamento 27 straipsniu ir Sprendimo 40 straipsniu.

24. Lietuvos kompetentingos institucijos pagal Reglamento ir Sprendimo nustatytas sąlygas turi teisę naudotis šiais Nuostatų 1 priedo duomenimis:

24.1. visais N.SIS II duomenų sąraše nurodytais duomenimis, vykdant jų kompetencijai priskirtas funkcijas, susijusias su perspėjimais, pateiktais pagal Reglamento 24 straipsnį ir Sprendimo 26, 32, 34, 36 ir 38 straipsnius: policijos įstaigos, FNTT, Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir teritorinės prokuratūros, Lietuvos teismai, MKT, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, STT, VSAT, Lietuvos kariuomenės Karo policija;

24.2. Migracijos departamentas – N.SIS II duomenų sąrašo 1, 2 punktuose, 3.10 ir 3.11 papunkčiuose nurodytais duomenimis, vykdydamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, susijusias su perspėjimais, pateiktais pagal Reglamento 24 straipsnį ir Sprendimo 26, 32, 34 ir 38 straipsnio 2 dalies d ir e punktus;

24.3. teritoriniai muitinės padaliniai – N.SIS II duomenų sąrašo 1 punkte, 3.1–3.13 papunkčiuose nurodytais duomenimis, vykdydami jų kompetencijai priskirtas funkcijas, susijusias su perspėjimais, pateiktais pagal Sprendimo 38 straipsnį;

24.4. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas ir Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos - N.SIS II 1 priedo 1, 2 punktuose, 3.10 ir 3.11 papunkčiuose nurodytais duomenimis, vykdydami jų kompetencijai priskirtas funkcijas, susijusiais su perspėjimais, pateiktais pagal Reglamento 24 straipsnį ir pagal Sprendimo 38 straipsnio 2 dalies d ir e punktus;

24.5. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos – N.SIS II duomenų sąrašo 1, 2 (tik dėl asmens atsargaus / konkretaus patikrinimo nacionalinio saugumo tikslu), 3.1, 3.5 – 3.6 ir 3.8 papunkčiuose nurodytais duomenimis, vykdydami jų kompetencijai priskirtas funkcijas, susijusias su perspėjimais, pateiktais pagal Sprendimo 36 straipsnio 3 dalį.

25. IRD užtikrina valstybės įmonės „Regitra“ prieigą prie N.SIS II duomenų sąrašo 1 punkte, 3.1–3.3 bei 3.10–3.11 papunkčiuose nurodytų duomenų, tačiau tik tais atvejais, kai vykdomos jos kompetencijai priskirtos funkcijos, susijusios su perspėjimais, pateiktais pagal Sprendimo 38 straipsnio 2 dalies a, b, e (dėl vairuotojų pažymėjimų), f punktus. Tiesioginė prieiga valstybės įmonei „Regitra“ nesuteikiama.

26. Naudojant N.SIS II į Centrinę SIS II automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais perduodami Nuostatų 14 punkte nurodytuose Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybiniuose registruose parengti perspėjimai.

27. Duomenimis, nurodytais N.SIS II duomenų sąraše, naudojamasi tokio turinio ir tokios formos, kokie tvarkomi N.SIS II.

28. N.SIS II duomenų tvarkymo veiksmų duomenys saugomi Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko naudotojų administravimo posistemėje siekiant užtikrinti N.SIS II duomenų tvarkymo teisėtumą. Šie duomenys saugomi trejus metus nuo N.SIS II duomenų tvarkymo veiksmų atlikimo dienos. Pasibaigus šiam terminui, N.SIS II duomenų tvarkymo veiksmų duomenys iš Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko naudotojų administravimo posistemės automatiškai ištrinami.

29. N.SIS II duomenimis naudojamasi neatlygintinai.

30. N.SIS II tvarkomi asmens duomenys naudojami ir teikiami ADTAĮ nustatyta tvarka.

31. Lietuvos kompetentingos institucijos, kiti duomenų gavėjai, duomenų subjektai, kiti asmenys turi teisę reikalauti Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybinių registrų, nurodytų Nuostatų 14 punkte, tvarkytojų ištaisyti netikslius šių registrų duomenis, pagal kuriuos parengti perspėjimai, šių registrų nuostatuose nustatyta tvarka.

32. Lietuvos kompetentinga institucija, nurodyta Nuostatų 24 punkte, atlikdama valstybių narių pateiktų perspėjimų patikrinimą ir nustačiusi  asmens ar daikto sutapimą (kai tikrinamam asmeniui ar daiktui yra paskelbtas galiojantis kitos valstybės perspėjimas) N.SIS II, užpildo sutapimo formą atitinkamame Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybiniame registre, kuri automatiškai  išsiunčiama  Lietuvos SIRENE. Nesant galimybės pildyti sutapimo formos Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybiniame registre, Lietuvos kompetentinga institucija užpildo Pranešimą dėl duomenų sutapimo Šengeno informacinėje sistemoje (2 priedas) ir siunčia jį Lietuvos SIRENE.

 

VI SKYRIUS

N.SIS II DUOMENŲ SAUGA

 

33. N.SIS II duomenų saugą reglamentuoja N.SIS II valdytojo patvirtinti duomenų saugos nuostatai ir saugos politiką įgyvendinantys dokumentai (toliau – saugos dokumentai), kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Saugos dokumentuose nustatomos nuostatos atsižvelgiant į Reglamento 10–14 straipsnius ir Sprendimo 10–14 straipsnius. N.SIS II duomenų sauga taip pat užtikrinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašu, Lietuvos standartais LST EN ISO/IEC 27002, LST EN ISO/IEC 27001, kitais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, reglamentuojančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

34. Už N.SIS II duomenų saugą pagal kompetenciją atsako N.SIS II valdytojas ir N.SIS II tvarkytojai.

35. Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, įpareigojami saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Asmenys, pažeidę Nuostatų reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka. Ši pareiga galioja ir jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo ar sutartiniams santykiams.

36. Asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“.

37. N.SIS II tvarkomų duomenų saugojimo terminai:

37.1. Lietuvos perspėjimai dėl asmenų – ne ilgiau kaip trejus metus nuo pateikimo Centrinėje SIS II, išskyrus perspėjimus pagal Sprendimo 36 straipsnį, kurie saugomi vienerius metus nuo pateikimo Centrinėje SIS II;

37.2. Lietuvos perspėjimai dėl daiktų pagal Sprendimo 38 straipsnį – ne ilgiau kaip dešimt metų nuo pateikimo į Centrinę SIS II, pagal Sprendimo 36 straipsnį – ne ilgiau kaip vienerius metus nuo pateikimo Centrinėje SIS II.

38. Lietuvos kompetentinga institucija, pateikusi Lietuvos perspėjimą dėl asmens ar daikto, nustačiusi, kad tikslas, dėl kurio perspėjimas buvo pateiktas, nepasiektas, gali priimti sprendimą dėl Lietuvos perspėjimo saugojimo termino, nustatyto Nuostatų 37.1 ir 37.2 papunkčiuose, pratęsimo tokiam pačiam laikotarpiui.

39. Lietuvos kompetentingai institucijai priėmus sprendimą pratęsti Lietuvos perspėjimo galiojimo laikotarpį, jis automatiškai koreguojasi ir Centrinėje SIS II.

40. Pasibaigus Lietuvos perspėjimų saugojimo terminui Centrinėje SIS II ir jo nepratęsus arba pasibaigus perspėjimo pateikimo tikslui, Lietuvos perspėjimai iš N.SIS II duomenų bazės perkeliami į archyvą automatiškai.

41. Lietuvos perspėjimai saugomi N.SIS II duomenų bazės archyve dar vienerius metus nuo perspėjimo ištrynimo, kad vėliau prireikus galima būtų patikrinti jų tikslumą, pateikimo teisėtumą ir tikslingumą. Pasibaigus šiam terminui Lietuvos perspėjimai iš N.SIS II duomenų bazės archyvo automatiškai ištrinami.

42. Kitų valstybių narių perspėjimai, pateikti Centrinės SIS II, saugomi nacionalinėje SIS II duomenų bazės kopijoje tiek, kiek jie saugomi Centrinėje SIS II. Pasibaigus kitų valstybių narių perspėjimų saugojimo Centrinėje SIS II terminui ar panaikinus jų perspėjimą, jie automatiškai išsitrina ir iš nacionalinės SIS II duomenų bazės kopijos.

 

VII SKYRIUS

N. SIS II FINANSAVIMAS

 

43. N.SIS II kūrimas, tvarkymas ir priežiūra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą, lėšų.

 

VIII SKYRIUS

N. SIS II MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

44. N. SIS II modernizuojama ir likviduojama Europos Sąjungos teisės aktų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

45. N. SIS II likvidavus, jos duomenys sunaikinami.

 

iX skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46.  Duomenų tvarkymo, naudojimosi ir keitimosi papildoma informacija bei tolesnio jos tvarkymo teisėtumo N.SIS II stebėseną vykdo Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – N.SIS II duomenų apsaugos priežiūros institucija) vadovaudamasi Reglamentu ir Sprendimu, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

47. Visiems duomenų subjektams, apie kuriuos pateiktas perspėjimas pagal Reglamento 24 straipsnį, informacija apie jų duomenų tvarkymą pateikiama raštu, kartu su nacionalinio sprendimo, kuriuo grindžiamas perspėjimas, kaip nurodyta Reglamento 24 straipsnio 1 dalyje, kopija arba pateikiant nuorodą į jį.

48. Nuostatų 47 punkte numatyta informacija neteikiama, kai asmens duomenys nebuvo gauti iš duomenų subjekto ir informaciją pateikti yra neįmanoma ar pernelyg sunku, taip pat kai duomenų subjektas jau turi informaciją arba kai pagal nacionalinę teisę leidžiama riboti teisę gauti informaciją, pirmiausia nacionalinio saugumo, gynybos, visuomenės saugumo ir baudžiamųjų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ir persekiojimo tikslais.

49. Duomenų subjektas, pateikęs N.SIS II valdytojui ar tvarkytojams asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ir elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, tvarkomais N.SIS II.

50. N.SIS II valdytojui ar tvarkytojams pateiktas duomenų subjekto prašymas dėl duomenų, tvarkomų N.SIS II, perduodamas IRD, kuris perduoda šį prašymą Lietuvos kompetentingai institucijai, pateikusiai su duomenų subjekto prašymu susijusį perspėjimą į N.SIS II. Lietuvos kompetentingos institucijos, gavusios duomenų subjektų prašymus tiesiogiai, atsakymus dėl savo N.SIS II pateiktų perspėjimų rengia pačios, o prašymus dėl kitų Lietuvos kompetentingų institucijų N.SIS II pateiktų perspėjimų perduoda IRD, kuris perduoda šiuos prašymus atitinkamai Lietuvos kompetentingai institucijai, pateikusiai perspėjimą N.SIS II. Atsakymą duomenų subjektui rengia Lietuvos kompetentinga institucija, pateikusi perspėjimą į N.SIS II, o jį duomenų subjektui pateikia N.SIS II valdytojas. Jei prašymą pateikusio asmens duomenys N.SIS II netvarkomi, apie tai asmenį informuoja N.SIS II valdytojas, gavęs informaciją iš IRD.

51. N.SIS II valdytojui ar tvarkytojams pateiktas duomenų subjekto prašymas dėl kitų valstybių narių SIS II pateiktų perspėjimų perduodamas Lietuvos SIRENE. Lietuvos SIRENE, iš N.SIS II valdytojo, tvarkytojų ar tiesiogiai gavusi duomenų subjekto rašytinį prašymą dėl teisės susipažinti su duomenimis, ištaisyti netikslius duomenis ar pašalinti neteisėtai saugomus duomenis, kuriuos įvedė kita valstybė narė, nedelsdamas persiunčia tokį prašymą perspėjimą įvedusios valstybės narės kompetentingai institucijai. Gavusi atsakymą Lietuvos SIRENE jį pateikia duomenų subjektui.

52.  Asmenų prašymai nagrinėjami ir atsakymai teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu.

53. Suteikti informaciją duomenų subjektui apie jo asmens duomenis atsisakoma, jei tai būtina su perspėjimu susijusiai teisėtai užduočiai atlikti arba siekiant apsaugoti trečiųjų asmenų teises ir laisves.

54. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra netikslūs arba tvarkomi neteisėtai, turi teisę rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis kreiptis į N.SIS II valdytoją dėl jo asmens duomenų ištaisymo. N.SIS II valdytojas šį prašymą perduoda Lietuvos kompetentingai institucijai, kuri rengė atsakymą duomenų subjektui. Prašymą gavusi Lietuvos kompetentinga institucija nedelsdama privalo patikrinti asmens duomenis arba jų tvarkymo teisėtumą ir nedelsdama ištaisyti netikslius asmens duomenis arba sunaikinti neteisėtai sukauptus asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Duomenų subjekto prašymas dėl asmens duomenų kitos valstybės narės SIS II pateiktame perspėjime ištaisymo, neteisėtai tvarkomų asmens duomenų sunaikinimo ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymo perduodamas Lietuvos SIRENE, apie tai informuojant duomenų subjektą. Lietuvos SIRENE išsiunčia duomenų subjekto rašytinį prašymą valstybės narės kompetentingai institucijai, kuri įvedė perspėjimą. Valstybei narei ištaisius neteisingus, netikslius, papildžius neišsamius asmens duomenis, juos sunaikinus ar sustabdžius tokių duomenų tvarkymo veiksmus, Lietuvos SIRENE nedelsdamas informuoja apie tai duomenų subjektą ir Lietuvos kompetentingas institucijas, kuriems buvo perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.

55. Apie visus atsakymus į duomenų subjektų prašymus informuojamas IRD, kuris šią informaciją tvarko statistiniais tikslais.

56. Duomenų subjektas gali skųsti N.SIS II valdytojo ar tvarkytojo, Lietuvos kompetentingos institucijos, Lietuvos SIRENE veiksmus (neveikimą) N.SIS II asmens duomenų priežiūros institucijai per 3 mėnesius nuo atsakymo gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi nustatytas terminas pateikti atsakymą.

______________

 

Lietuvos nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos nuostatų

1 priedas

 

LIETUVOS NACIONALINĖS ANTROSIOS KARTOS ŠENGENO INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SĄRAŠAS

 

1.     Bendrieji duomenys, taikomi visoms duomenų kategorijoms:

1.1. Šengeno antrosios kartos informacinės sistemos (toliau – SIS II) identifikacinis numeris:

1.1.1. perspėjimą SIS II pateikusios valstybės pavadinimas;

1.1.2. perspėjimą SIS II pateikusios kompetentingos institucijos pavadinimas;

1.1.3. nuoroda į sprendimą, kuriuo grindžiamas perspėjimas;

1.1.4. perspėjimo pateikimo data;

1.1.5. perspėjimo paskutinio atnaujinimo data;

1.1.6. perspėjimo galiojimo pabaigos data;

1.1.7. perspėjimo pateikimo priežastis;

1.1.8. veiksmai, kurių reikia imtis;

1.1.9. perspėjimo nacionalinis identifikacinis numeris.

2.     Asmenys:

2.1. asmens tapatybės kategorija:

2.1.1. patvirtinta;

2.1.2. nepatvirtinta;

2.1.3. pasisavinta (panaudota kito asmens tapatybė);

2.1.4. žinomas kaip (angl. alias)

2.2. asmens duomenys:

2.2.1. vardas (-ai);

2.2.2. pavardė (-ės);

2.2.3. gimimo vardas (-ai);

2.2.4. pravardė (-ės);

2.2.5. gimimo data;

2.2.6. gimimo vieta;

2.2.7. lytis;

2.2.8. pilietybė;

2.2.9. veido atvaizdas (-ai)

2.2.10. pirštų atspaudai;

2.2.11. tapatybės dokumento (-ų) numeris (-iai) ir išdavimo data;

2.3. su asmeniu susijusios pastabos:

2.3.1. ginkluotas;

2.3.2. linkęs smurtauti;

2.3.4. pabėgęs;

2.4. sąsaja (-os) (angl. k. link) su kitais pateiktais SIS II perspėjimais;

2.5. nusikalstamos veikos rūšis;

2.6. pagrindinis įrašas;

2.7. asmens pagrindinės žymės:

2.7.1. kūno sudėjimas;

2.7.2. odos spalva;

2.7.3. veido forma;

2.7.4. akių tipas;

2.7.5. plaukų spalva;

2.7.6. nosies tipas;

2.7.7. smakro tipas;

2.7.8. eisenos tipas;

2.7.9. dantų tipas;

2.7.10. veido spalva;

2.7.11. akių spalva;

2.7.12. ausų tipas;

2.7.12. šukuosenos tipas;

2.7.13. veido plaukai;

2.7.14. pastabos.

3.     Daiktai:

3.1. ieškomų motorinių transporto priemonių, jų priekabų (toliau – transporto priemonės) duomenys:

3.1.1. kategorija;

3.1.2. markė, komercinis pavadinimas (modelis);

3.1.3. tipas;

3.1.4. spalva;

3.1.5. registracijos valstybė;

3.1.6. pagaminimo metai;

3.1.7. registracijos numeris;

3.1.8. transporto priemonės identifikavimo numeris (angl. vehicle identification number);

3.1.9. su transporto priemone susijusi pastaba;

3.1.10. radijo dažninis atpažinimas (RFID);

3.1.11. sąsaja (-os) (angl. link) su kitais pateiktais SIS II perspėjimais;

3.2. transporto priemonių valstybinių registracijos numerių ženklai;

3.2.1. registracijos šalis;

3.2.2. pametimo, vagystės data;

3.2.3. valstybiniai registracijos numeriai;

3.2.4 sąsaja (-os) (angl. link) su kitais pateiktais SIS II perspėjimais;

3.3. ieškomų motorinių transporto priemonių registravimo dokumentai:

3.3.1. kategorija;

3.3.2. registracijos šalis;

3.3.3. gamintojas;

3.3.4. tipas (komercinis pavadinimas (modelis);

3.3.5. kėbulo ar važiuoklės numeris;

3.3.6. dokumento numeris;

3.3.7. dokumento blanko numeris;

3.3.8. išdavimo data;

3.3.9. išdavimo vieta;

3.3.10. savininko vardas (-ai);

3.3.11. savininko pavardė (-s);

3.3.12. savininko gimimo data;

3.3.13. savininko lytis;

3.3.14. pranešimo dėl vagystės, praradimo data;

3.3.15. sąsaja (-os) (angl. link) su kitais pateiktais SIS II perspėjimais;

3.4. ieškomo industrinio įrenginio duomenys:

3.4.1. kategorija;

3.4.2. kėbulo ar važiuoklės numeris;

3.4.3. spalva (-os);

3.4.4. gamintojas;

3.4.5. tipas;

3.4.6. serijos numeris;

3.4.7. parko numeris (angl. fleet number);

3.4.8. variklio numeris;

3.4.9. variklio tūris;

3.4.10. registracijos šalis;

3.4.11. papildomi duomenys;

3.4.12. registracijos numeris;

3.4.13. su industriniu įrenginiu susijusi pastaba;

3.4.14. radijo dažninis atpažinimas (RFID);

3.4.15. sąsaja (-os) (angl. link) su kitais pateiktais SIS II perspėjimais;

3.5. ieškomų orlaivių duomenys:

3.5.1. kategorija;

3.5.2. spalva (os);

3.5.3. gamintojas;

3.5.4. modelis;

3.5.5. valdančioji kompanija;

3.5.6. serijos numeris;

3.5.7. registracijos šalis;

3.5.8. variklių skaičius;

3.5.9. modelio metai;

3.5.10. individualaus orlaivio pavadinimas;

3.5.11. ilgis;

3.5.12. plotis;

3.5.13. tarptautinės civilinės aviacijos registracija;

3.5.14. su orlaiviu susijusi pastaba;

3.5.15. papildomi duomenys;

3.5.16. radijo dažninis atpažinimas (RFID);

3.5.17. sąsaja (os) (angl. link) su kitais pateiktais SIS II perspėjimais;

3.6. ieškomų laivų duomenys:

3.6.1. kategorija;

3.6.2. spalvos;

3.6.3. gamintojas;

3.6.4. modelis;

3.6.5. gamintojo numeris;

3.6.6. registracijos šalis;

3.6.7. denio (korpuso) identifikacinis numeris;

3.6.8. denių skaičius;

3.6.9. denio (korpuso) pagaminimo medžiaga;

3.6.10. modelio pagaminimo metai;

3.6.11. laivo pavadinimas;

3.6.12. ilgis;

3.6.13. burės numeris;

3.6.14. stiebų skaičius;

3.6.15. išorinė identifikacija;

3.6.16. burlaivio įranga;

3.6.17. registracijos numeris;

3.6.18. sertifikavimo numeris;

3.6.19. figūra (angl. figure);

3.6.20. variklių skaičius;

3.6.21. su laivu susijusi pastaba;

3.6.22. papildomi duomenys;

3.6.23. radijo dažninis atpažinimas (RFID);

3.6.24. sąsaja (-os) (angl. link) su kitais pateiktais SIS II perspėjimais;

3.7. ieškomų užbortinių variklių duomenys:

3.7.1. kategorija;

3.7.2. serijos numeris;

3.7.3. spalvos;

3.7.4. gamintojas;

3.7.5. tipas (modelis);

3.7.6. galingumas;

3.7.7. gamybos metai;

3.7.8. gamintojo serijos numeris;

3.7.9. naudojamų degalų tipas;

3.7.10. kitos pastabos;

3.7.11. radijo dažninis atpažinimas (RFID);

3.7.12. sąsaja (-os) (angl. k. link) su kitais pateiktais SIS II perspėjimais;

3.8. ieškomų konteinerių duomenys:

3.8.1. konteinerio BIC numeris;

3.8.2. kiti numeriai;

3.8.3. aukštis;

3.8.4. ilgis;

3.8.5. su konteineriu susijusios pastabos;

3.8.6. kitos pastabos;

3.8.7. radijo dažninis atpažinimas (RFID);

3.8.8. sąsaja (-os) (angl. link) su kitais pateiktais SIS II perspėjimais;

3.9. ieškomų šaunamųjų ginklų duomenys:

3.9.1. kategorija;

3.9.2. ginklo numeris;

3.9.3. gamintojas;

3.9.4. modelis;

3.9.5. kalibras;

3.9.6. kitos pastabos;

3.9.7. radijo dažninis atpažinimas (RFID);

3.9.8. sąsaja (-os) (angl. k. link) su kitais pateiktais SIS II perspėjimais;

3.10. ieškomų dokumentų blankų duomenys:

3.10.1. dokumento kategorija;

3.10.2. dokumento kilmės šalis;

3.10.3. dokumento numeris;

3.10.4. sąsaja (-os) (angl. link) su kitais pateiktais SIS II perspėjimais;

3.11. ieškomų išduotų dokumentų duomenys:

3.11.1. dokumento kategorija;

3.11.2. dokumento kilmės šalis;

3.11.3. asmens, kuriam išduotas dokumentas, vardas (-ai);

3.11.4. asmens, kuriam išduotas dokumentas, pavardė (-s);

3.11.5. asmens, kuriam išduotas dokumentas, lytis;

3.11.6. pranešimo dėl vagystės, praradimo data;

3.11.7. asmens, kuriam išduotas dokumentas, gimimo data;

3.11.8. dokumento numeriai;

3.11.9. išdavimo vieta;

3.11.10. išdavimo data;

3.11.11. sąsaja (-os) (angl. link) su kitais pateiktais SIS II perspėjimais;

3.12. ieškomų banknotų duomenys:

3.12.1. valiuta;

3.12.2. su banknotu susijusios pastabos;

3.12.3. numeriai;

3.12.4. fiksuotas numeris;

3.12.5. nominalinė vertė;

3.12.6. sąsaja (-os) (angl. link) su kitais pateiktais SIS II perspėjimais;

3.13. ieškomų vertybinių popierių duomenys:

3.13.1. kategorija;

3.13.2. skaičius;

3.13.3. valiuta;

3.13.4. pastaba;

3.13.5. ISIN numeris;

3.13.6. nominali vertė;

3.13.7. išdavimo data;

3.13.8. serijos;

3.13.9. registratorius, mokėjimuose tarpininkaujantis bankas;

3.13.10. banko identifikacinis kodas;

3.13.11. jurisdikcijos registravimas;

3.13.12. originalios sumos kiekis (angl. original amount quantity);

3.13.13. pametimo, vagystės data;

3.13.14. sąskaitos numeris;

3.13.15. galiojimo pabaigos data;

3.13.16. išdavęs biuras;

3.13.17. valiutos rinka (angl. Exchange market)

3.13.18. kitos pastabos;

3.13.19. sąsaja (-os) (angl. link) su kitais pateiktais SIS II perspėjimais.

______________

 

Lietuvos nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos nuostatų

2 priedas

 

 

 

 

     

(valstybės institucijos (įstaigos) pavadinimas)

 

     

(pareigūno pareigos)

 

     

(vardas, pavardė)

 

PRANEŠIMAS DĖL DUOMENŲ SUTAPIMO

LIETUVOS NACIONALINĖS ANTROSIOS KARTOS ŠENGENO INFORMACINĖJE SISTEMOJE

20   -  -  Nr.                 

     

(vieta)

 

Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos

SIRENE nacionaliniam skyriui

(faksu (8 5) 271 9924 arba tel. 5 9924, el. p. trv@policija.lt)

 

Antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos numeris:

     

 

Perspėjimas dėl asmens

suėmimas asmens išdavimo tikslu; draudimas trečios šalies piliečiui atvykti arba apsigyventi ES; dingęs asmuo; asmens buvimo vietos nustatymas; atsargus asmens patikrinimas; konkretus asmens patikrinimas

 

Vardas, pavardė                                                  

Gimimo data ir vieta                                           

Lytis               

Pilietybė                                                                 

Perspėjimas dėl ieškomo daikto

Perspėjimas dėl atsargaus ar konkretaus patikrinimo

transporto priemonė; transporto priemonės valstybinis numeris; transporto priemonės registracijos liudijimas;

tapatybės dokumentas; dokumentų blankas; ginklas; banknotas; industrinis įrenginys; konteineris;

užbortinis variklis; laivas; orlaivis; vertybiniai popieriai / mokėjimo priemonės (pvz., čekiai, kreditinės kortelės) 

atsargus transporto priemonės patikrinimas; konkretus transporto priemonės patikrinimas; atsargus laivo patikrinimas; konkretus laivo patikrinimas; atsargus orlaivio patikrinimas; konkretus orlaivio patikrinimas;

atsargus konteinerio patikrinimas; konkretus konteinerio patikrinimas

 

Daikto modelis / markė / tipas / rūšis                                                                                       

Daikto identifikacinis / serijinis numeris      

(VIN, V/Nr. dok. Nr.)                                                                                    

Daiktą išdavusi valstybė / įstaiga                                                                             

ASMENS / DAIKTO NUSTATYMO APLINKYBĖS (VIETA, LAIKAS) 

Išsami informacija apie tai, kada ir kur buvo nustatytas sutapimas, aplinkybės, kuriomis nustatytas perspėjimo sutapimas (pvz., asmuo buvo sustabdytas dėl nesaugaus vairavimo, o vėliau tikrinant asmens tapatybę buvo nustatyta, kad dėl šio asmens pateiktas perspėjimas)

 

     

KOKIŲ BUVO IMTASI VEIKSMŲ PO ASMENS / DAIKTO NUSTATYMO

(pvz., asmuo apklaustas ir paleistas, sulaikytas, objektas išimtas, surinkta informacija dėl asmens / daikto, pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. ir pan.)

 

     

KOKIOS PAPILDOMOS INFORMACIJOS REIKIA GAUTI IŠ PERSPĖJIMĄ ĮVEDUSIOS VALSTYBĖS 

(pvz., daikto vagystės aplinkybės (kada, kaip, kur, iš ko, ar atliekamas tyrimas, ar drausta transporto priemonė ir t. t.)

 

     

VALSTYBĖS INSTITUCIJOS (ĮSTAIGOS) KONTAKTAI

(policijos įstaigos arba institucijos, kuri ėmėsi veiksmų, reikalaujamų pagal perspėjimą, pavadinimas, jos adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas, atsakingas asmuo)

 

     

PAPILDOMA INFORMACIJA

(bet kokia informacija, kuri, jūs manote, yra svarbi)

 

     

 

 

     

 

 

 

     

( pareigos)                                                         (parašas)