VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS, TURIZMO PASLAUGŲ RINKINIO PARDAVĖJO, KELIONIŲ PARDAVIMO AGENTO ATASKAITŲ AT01 IR AT02 FORMŲ BEI JŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 10 d. Nr. 1-18

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 5 ir 7 punktais, 18 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 20 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1342Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą“ 1.2.3 papunktį:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Kelionių organizatoriaus, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo, kelionių pardavimo agento ataskaitų AT01 ir AT02 formų pildymo ir teikimo taisykles.

1.2. Kelionių organizatoriaus, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo, kelionių pardavimo agento – juridinio asmens – ataskaitos AT01 formą;

1.3. Kelionių organizatoriaus, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo, kelionių pardavimo agento – fizinio asmens – ataskaitos AT02 formą;

2. P a v e d u  įsakymo vykdymo kontrolę Turizmo rinkos priežiūros skyriui.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Neringa Ulbaitė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktoriaus

2019 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1-18

 

KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS, TURIZMO PASLAUGŲ RINKINIO PARDAVĖJO, KELIONIŲ PARDAVIMO AGENTO ATASKAITŲ AT01 IR AT02 FORMŲ

PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelionių organizatoriaus, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo, kelionių pardavimo agento ataskaitų AT01 ir AT02 formų pildymo ir teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvoje įsisteigusio kelionių organizatoriaus, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo, kelionių pardavimo agento ataskaitų AT01 ir AT02 (toliau – Ataskaita) formų pildymo ir teikimo Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (toliau – Tarnyba) tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme (toliau – Turizmo įstatymas), Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ATASKAITOS AT01 FORMOS PILDYMAS

 

3. Ataskaitos AT01 formą pildo ir Taisyklių 13 punkte nurodytais terminais Tarnybai teikia kelionių organizatorius, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas, kelionių pardavimo agentas – juridinis asmuo.

4. Kelionių organizatorius:

4.1. vykdantis išvykstamojo turizmo veiklą – pildo ataskaitos AT01 formos 1-7 lapus;

4.2. vykdantis vietinio arba vietinio ir atvykstamojo turizmo veiklą – pildo ataskaitos AT01 formos 1, 2, 4, 5, 6, 7 lapus;

4.3. vykdantis tik atvykstamojo turizmo veiklą – pildo ataskaitos AT01 formos 1, 2 ir 5 lapą.

5. Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas pildo ataskaitos AT01 formos 1, 4, 5, 6 ir 8 lapus.

6. Kelionių pardavimo agentas pildo ataskaitos AT01 formos 1, 4, 5, 6 ir 9 lapus.

7. Ataskaitos AT01 forma pildoma taip:

7.1. 1 lapas „1. Bendra informacija“:

7.1.1. 1.1 laukelyje įrašomas Ataskaitą teikiančio juridinio asmens pavadinimas;

7.1.2. 1.2 laukelyje – juridinio asmens kodas;

7.1.3. 1.3 laukelyje – naudojamas prekinis ženklas (jei yra);

7.1.4. 1.4 laukelyje – veiklos adresas (-ai);

7.1.5. 1.5 laukelyje – kontaktinis el. paštas;

7.1.6. 1.6 laukelyje – kontaktinis telefonas;

7.1.7. 1.7 laukelyje – juridinio asmens vadovas (vardas ir pavardė);

7.1.8. 1.8 laukelyje – juridinio asmens vadovo darbo pradžios data;

7.1.9. 1.9 laukelyje – kelionių organizatoriaus pažymėjimo numeris;

7.1.10. 1.10 laukelyje – kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimo data;

7.1.11. 1.11 laukelyje – ataskaitinio laikotarpio (ketvirčio arba kalendorinių metų) pabaigos data;

7.1.12. 1.12-1.18 laukeliuose į kiekvieną pateiktą klausimą atsakoma pasirenkant vieną iš pateikiamų atsakymo variantų (Taip / Ne);

7.1.13. 1.19 laukelyje įrašoma kelionių organizatoriaus turima bendra (pagal visus turimus galiojančius prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentus) prievolių įvykdymo užtikrinimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigos datai (nurodytai 1.11 laukelyje);

7.1.14. 1.20 laukelyje įrašoma prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos data. Jei kelionių organizatorius turi daugiau kaip vieną galiojantį prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, įrašoma anksčiausia turimo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos data;

7.1.15. 1.21 laukelyje įrašomas prievolių įvykdymo užtikrinimą suteikusios (-ių) bendrovės (-ių) ar įstaigos (-ų) pavadinimas (-ai) arba trumpinys (-iai);

7.1.16. 1.22 laukelyje įrašoma turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo turima bendra (pagal visus turimus galiojančius prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentus) prievolių įvykdymo užtikrinimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigos datai (nurodytai 1.11 laukelyje);

7.1.17. 1.23 laukelyje – įrašoma prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos data. Jei turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas turi daugiau kaip vieną galiojantį prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, įrašoma anksčiausia turimo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos data;

7.1.18. 1.24 laukelyje įrašomas prievolių įvykdymo užtikrinimą suteikusios (-ių) bendrovės (-ių) ar įstaigos (-ų) pavadinimas (-ai) arba trumpinys (-iai);

7.2. 2 lapas „2. Kelionių organizatoriaus dalyvių informacija“:

7.2.1. 2.1-2.4 laukeliuose įrašomi juridinio asmens dalyviai, kuriems priklauso daugiau nei ketvirtadalis balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime. Į sąrašą įrašomas įmonės pavadinimas / fizinio asmens vardas ir pavardė, dalyvio registracijos šalis (juridiniam asmeniui) ar gyvenamoji šalis (fiziniam asmeniui), turimas akcijų skaičius vienetais.

7.2.2. 2.5 laukelyje įrašomas kitų kelionių organizatoriaus dalyvių bendras turimas akcijų skaičius vienetais.

7.2.3. 2.6 laukelis nepildomas (skaičiuoja sistema);

7.2.4. 2.7 laukelis pildomas pasirenkant vieną iš pateikiamų atsakymo variantų:

ES - jei naudos gavėjo registracijos / gyvenamoji vieta yra Europos Sąjungos valstybė;

Trečiųjų šalių (ne ES) - jei naudos gavėjo registracijos / gyvenamoji vieta yra ne Europos Sąjungos valstybė ir nėra įrašyta į Tikslinių teritorijų sąrašą, patvirtintą Finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 „Dėl tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Tikslinių teritorijų sąrašas).

Lengvatinėse mokesčių ir prekybos zonose - jei naudos gavėjo registracijos / gyvenamoji vieta įrašyta į Tikslinių teritorijų sąrašą.

7.2.5. 2.8 laukelyje – nurodomas bendras skaičius kiek kartų per pastaruosius 12 mėnesių keitėsi savininkas, juridinio asmens vadovas, kolegialaus valdymo organo narys, taip pat juridinio asmens dalyvis, turintis juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime.

7.2.6. 2.9 laukelyje – nurodoma, ar buvo pateikta nepriekaištingos reputacijos deklaracija dėl visų 2.1 – 2.4 laukeliuose nurodytų asmenų. Jei kelionių organizatoriaus pažymėjimas išduotas iki 2018-07-17, laikoma, kad asmenys, dėl kurių nepriekaištingos reputacijos deklaracijos buvo pateiktos iki šios datos, yra nepriekaištingos reputacijos, kol neatsirado naujų aplinkybių, nustatytų Turizmo įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje.

7.3. 3 lapas „3. Kelionių organizatoriaus, vykdančio išvykstamojo turizmo veiklą, pajamos ir įplaukos“:

7.3.1. 3.1 laukelyje nurodomos pajamos pagal visas sudarytas išvykstamojo turizmo organizuotų turistinių kelionių sutartis (tik pajamos iš paties ataskaitos teikėjo organizuojamų turistinių kelionių);

7.3.2. 3.2 laukelyje pajamos pagal visas sudarytas išvykstamojo turizmo verslo kelionių organizavimo sutartis;

7.3.3. 3.3 laukelyje kitos pajamos;

7.3.4. 3.4 laukelis nepildomas (skaičiuoja sistema);

7.3.5. 3.5 laukelyje nurodoma per praėjusį ketvirtį sudarytų naujų organizuotų turistinių kelionių sutarčių vertė (sutarčių skaičius padaugintas iš sutarties kainos);

7.3.6. 3.6 laukelyje per praėjusį ketvirtį sudarytų naujų organizuotų turistinių kelionių sutarčių įvykdymo savikaina (numatomi ir jau patirti kaštai);

7.3.7. 3.7 laukelyje gautų įplaukų pagal sudarytas vykdomas ir dar neįvykdytas išvykstamojo turizmo organizuotų turistinių kelionių sutartis suma.

7.4. 4 lapas „4. Pelno (nuostolių) ataskaita“ - pildomi Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenys už atitinkamus ketvirčius, nurodytus lentelės stulpelių antraštėje. Ūkio subjektai, teikiantys Ataskaitą pasibaigus kalendoriniams metams, t.y. vieną kartą per metus, į bet kurio ketvirčio stulpelį įrašo metinės Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis.

7.5. 5 lapas „5. Balansas“ - pildomi Balanso duomenys ataskaitinio laikotarpio pabaigos datai (nurodytai 1.11 laukelyje).

7.6. 6 lapas „6. Gautinų ir mokėtinų sumų pradelsimas“:

7.6.1. 6.1-6.4 laukeliuose - detalizuojamos 5 lapo „Balansas“ laukeliuose 5.12, 5.13, 5.38, 5.39 nurodytos sumos pagal mokėjimų pradelsimo trukmę ataskaitinio laikotarpio (ketvirčio arba kalendorinių metų) pabaigos datai (nurodyta 1.11 laukelyje);

7.6.2. 6.5 laukelyje - detalizuojama 5 lapo „Balansas“ laukelyje 5.9 nurodyta suma pagal mokėjimo būklę (statusą) ataskaitinio laikotarpio (ketvirčio arba kalendorinių metų) pabaigos datai (nurodyta 1.11 laukelyje).

7.7. 7 lapas „7. Sandoriai ir likučiai su susijusiomis šalimis“ – pildomi duomenys apie sandorius ir likučius su susijusiomis šalimis ataskaitinio laikotarpio pabaigos datai (nurodytai 1.11 laukelyje). Susijusių šalių sąvoka atitinka sąvoką nustatytą Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme bei 24 Tarptautiniame apskaitos standarte.

7.8. 8 lapas „8. Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo gautos įplaukos pagal sudarytas ir dar neįvykdytas sutartis“ - 8.1 laukelyje nurodoma gautų įplaukų pagal vykdomas ir dar neįvykdytas turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo sudarytas sutartis suma.

7.9. 9 lapas „9. Atstovaujami kelionių organizatoriai ir pardavimų apimtys“:

7.9.1. 9.1-9.10 laukeliuose - nurodomi duomenys apie kelionių pardavimo agento atstovaujamus kelionių organizatorius ir jų organizuotų turistinių kelionių pardavimų apimtis (kelionių organizatoriaus pavadinimas, kelionių organizatoriaus įmonės kodas, kelionių organizatoriaus įmonės registracijos šalis, kelionių pardavimo agento ir kelionių organizatoriaus atstovavimo sutarties galiojimo pabaigos data, kelionių pardavimo agento pardavimų apimtys eurais pagal kiekvieną kelionių organizatorių atskirai). Šiuose laukeliuose eilės tvarka nurodomi kelionių organizatoriai pagal apimtis – nuo didžiausių kelionių pardavimų apimčių iki mažiausių. 

7.9.2. 9.11 laukelyje nurodoma visų kitų atstovaujamų kelionių organizatorių, kurie nenurodyti 9.1-9.10 laukeliuose, bendra organizuotų turistinių kelionių pardavimų suma eurais.

7.9.3. 9.12 laukelis nepildomas (skaičiuoja sistema).

 

III SKYRIUS

ATASKAITOS AT02 FORMOS PILDYMAS

 

8. Ataskaitos AT02 formą pildo ir Taisyklių 13 punkte nurodytais terminais Tarnybai teikia kelionių organizatorius, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas, kelionių pardavimo agentas – fizinis asmuo.

9. Kelionių organizatorius:

9.1. vykdantis išvykstamojo turizmo veiklą – pildo ataskaitos AT02 formos 1-2 lapus;

9.2. vykdantis vietinio ir (ar) atvykstamojo turizmo veiklą – pildo ataskaitos AT02 formos 1 lapą.

10. Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas pildo ataskaitos AT02 formos 1 ir 3 lapus.

11. Kelionių pardavimo agentas pildo ataskaitos AT02 formos 1 ir 4 lapus.

12. Ataskaitos AT02 forma pildoma taip:

12.1. 1 lapas „1. Bendra informacija“:

12.1.1. 1.1 laukelyje įrašomas Ataskaitą teikiančio fizinio asmens vardas, pavardė;

12.1.2. 1.2 laukelyje – asmens kodas;

12.1.3. 1.3 laukelyje – naudojamas prekinis ženklas (jei yra);

12.1.4. 1.4. laukelyje – veiklos adresas (-ai);

12.1.5. 1.5 laukelyje – galiojančios individualios veiklos pažymos numeris;

12.1.6. 1.6 laukelyje – kontaktinis el. paštas;

12.1.7. 1.7 laukelyje – kontaktinis telefonas;

12.1.8. 1.8 laukelyje – kelionių organizatoriaus pažymėjimo numeris;

12.1.9. 1.9. laukelyje – kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimo data;

12.1.10. 1.10. laukelyje – ataskaitinio laikotarpio (ketvirčio arba kalendorinių metų) pabaigos data.

12.1.11. 1.11-1.17 laukeliuose – į kiekvieną pateiktą klausimą atsakoma pasirenkant vieną iš pateikiamų atsakymo variantų (Taip / Ne);

12.1.12. 1.18-1.21 laukelius pildo tik kelionių organizatorius:

12.1.12.1. 1.18 laukelyje įrašoma kelionių organizatoriaus turima bendra (pagal visus turimus galiojančius prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentus) prievolių įvykdymo užtikrinimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigos datai (nurodytai 1.10 laukelyje);

12.1.12.2. 1.19 laukelyje įrašoma prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos data. Jei kelionių organizatorius turi daugiau kaip vieną galiojantį prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, įrašoma anksčiausia turimo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos data;

12.1.12.3. 1.20 laukelyje įrašomas prievolių įvykdymo užtikrinimą suteikusios (-ių) bendrovės (-ių) ar įstaigos (-ų) pavadinimas(-ai) arba trumpinys(-iai);

12.1.12.4. 1.21 laukelyje nurodoma, ar buvo pateikta kelionių organizatoriaus - fizinio asmens - nepriekaištingos reputacijos deklaracija (atsakoma pasirenkant vieną iš pateikiamų atsakymo variantų (Taip / Ne). Jei kelionių organizatoriaus pažymėjimas išduotas iki 2018-07-17, laikoma, kad asmuo yra nepriekaištingos reputacijos, kol neatsirado naujų aplinkybių, nustatytų Turizmo įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje.

12.1.13. 1.22-1.24 laukelius pildo tik turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas:

12.1.13.1. 1.22 laukelyje įrašoma turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo turima bendra (pagal visus turimus galiojančius prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentus) prievolių įvykdymo užtikrinimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigos datai (nurodytai 1.10 laukelyje);

12.1.13.2. 1.23 laukelyje įrašoma prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos data. Jei turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas turi daugiau kaip vieną galiojantį prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, įrašoma anksčiausia turimo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos data;

12.1.13.3. 1.24 laukelyje įrašomas prievolių įvykdymo užtikrinimą suteikusios (-ių) bendrovės (-ių) ar įstaigos (-ų) pavadinimas(-ai) arba trumpinys(-iai).

12.2. 2 lapas „2. Kelionių organizatoriaus, vykdančio išvykstamojo turizmo veiklą, pajamos ir įplaukos“:

12.2.1. 2.1 laukelyje nurodomos pajamos pagal visas sudarytas išvykstamojo turizmo organizuotų turistinių kelionių sutartis (tik pajamos iš paties ataskaitos teikėjo organizuojamų turistinių kelionių);

12.2.2. 2.2 laukelyje pajamos pagal visas sudarytas išvykstamojo turizmo verslo kelionių organizavimo sutartis;

12.2.3. 2.3 laukelyje kitos veiklos pajamos;

12.2.4. 2.4 laukelis nepildomas (skaičiuoja sistema);

12.2.5. 2.5 laukelyje nurodoma per praėjusį ketvirtį sudarytų naujų organizuotų turistinių kelionių sutarčių vertė (sutarčių skaičius padaugintas iš sutarties kainos);

12.2.6. 2.6 laukelyje per praėjusį ketvirtį sudarytų naujų organizuotų turistinių kelionių sutarčių įvykdymo savikaina (numatomi ir jau patirti kaštai);

12.2.7. 2.7 laukelyje gautų įplaukų pagal sudarytas vykdomas ir dar neįvykdytas išvykstamojo turizmo organizuotų turistinių kelionių sutartis suma.

12.3. 3 lapas „3. Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo įplaukos pagal sudarytas ir dar neįvykdytas sutartis“ - 3.1 laukelyje nurodoma gautų įplaukų pagal vykdomas ir dar neįvykdytas turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo sudarytas sutartis suma.

12.4. 4 lapas „4. Atstovaujami kelionių organizatoriai ir pardavimų apimtys“:

12.4.1. 4.1-4.10 laukeliuose - nurodomi duomenys apie kelionių pardavimo agento atstovaujamus kelionių organizatorius ir jų organizuotų turistinių kelionių pardavimų apimtis (kelionių organizatoriaus pavadinimas, kelionių organizatoriaus įmonės kodas, kelionių organizatoriaus įmonės registracijos šalis, kelionių pardavimo agento ir kelionių organizatoriaus atstovavimo sutarties galiojimo pabaigos data,      kelionių pardavimo agento pardavimų apimtys eurais pagal kiekvieną kelionių organizatorių atskirai).                                  Šiuose laukeliuose eilės tvarka nurodomi kelionių organizatoriai pagal apimtis – nuo didžiausių kelionių pardavimų apimčių iki mažiausių. 

12.4.2. 4.11 laukelyje nurodoma visų kitų atstovaujamų kelionių organizatorių, kurie nenurodyti 4.1- 4.10 laukeliuose, bendra organizuotų turistinių kelionių pardavimų suma eurais.

12.4.3. 4.12 laukelis nepildomas (skaičiuoja sistema).

 

IV SKYRIUS

ATASKAITŲ TEIKIMAS

 

13. Ataskaitos Tarnybai teikiamos šiais terminais:

13.1. kelionių organizatoriai, teikiantys išvykstamojo turizmo paslaugas, Ataskaitą pateikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atitinkamo ketvirčio pabaigos;

13.2. kelionių organizatoriai, neteikiantys išvykstamojo turizmo paslaugų, Ataskaitą pateikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paskutinės kalendorinių metų dienos;

13.3. turizmo paslaugų rinkinio pardavėjai Ataskaitą pateikia pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip per 90 darbo dienų nuo paskutinės kalendorinių metų dienos;

13.4. kelionių pardavimo agentai Ataskaitą pateikia pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip per 90 darbo dienų nuo paskutinės kalendorinių metų dienos.

14. Kelionių organizatorius Ataskaitą Tarnybai privalo teikti ir tuo atveju, kai kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimas yra sustabdytas kelionių organizatoriaus prašymu.

15. Vienas ūkio subjektas Taisyklių 13 punkte nurodytais terminais Tarnybai teikia tik vieną Ataskaitą, nepriklausomai nuo to, kiek veiklų jis vykdo.

16. Jei kelionių organizatorius yra turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas ir (ar) kelionių pardavimo agentas, Ataskaitą jis teikia Taisyklių 13.1 arba 13.2 punktuose nustatytais terminais.

17. Užpildyta Ataskaita Tarnybai teikiama elektroninio pašto adresu prieziura@vvtat.lt dviem privalomais formatais:

17.1. „Microsoft Office Excel“ formatu;

17.2. skaitmeninė (atspausdintos ir pasirašytos Ataskaitos) kopija PDF, JPEG, JPG, BMP, PNG formatu.

18. Teikiama visa Ataskaitos forma, nepaisant to, kad priklausomai nuo veiklos pobūdžio Ataskaitos teikėjas nepildo kai kurių Ataskaitos lapų.

19. Ataskaitą teikiantis asmuo pirmame Ataskaitos lape įrašo Ataskaitos užpildymo datą, kiekviename pildomame Ataskaitos lape nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo (taikoma teikiant Taisyklių 17.2 punkte nurodytą skaitmeninę kopiją).

20. Asmuo, pasirašydamas patvirtina, kad pateikiami duomenys yra išsamūs ir teisingi.

21. Jeigu Ataskaitoje pateikti duomenys yra neišsamūs, neaiškūs, akivaizdžiai neteisingi arba išreikšti tokia forma, kuria neįmanoma jų tinkamai įvertinti, Tarnyba ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroninio pašto, kuriuo pateikta Ataskaita, adresu Ataskaitos teikėjui pateikia nurodymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nurodymo išsiuntimo pateikti patikslintą Ataskaitą.

22. Nepateikus patikslintos Ataskaitos per Taisyklių 21 punkte nurodytą terminą, Tarnyba Ataskaitos teikėjo pateiktus pradinius duomenis laiko galutiniais ir juos vertina.

______________________