VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 289 „DĖL AVANSINIO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0430 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 21 d. Nr. VA-146

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu:

1. Pakeičiu Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 12.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„12.2. nuo 2015 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio – vienetai, kurių praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos neviršijo 300 000 eurų (nesvarbu, nuo kurio mėnesio vienetas pradėjo veiklą).“

1.2. Pakeičiu 15.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„15.4. įrašomos piniginės sumos už mokestinį laikotarpį, kuris baigėsi iki 2014 metų gruodžio 31 d., turi būti nurodomos litais, o už mokestinius laikotarpius, prasidėjusius 2015 ar vėlesniais metais – eurais. Įrašomos sumos turi būti apvalinamos: 49 centai ir mažiau – atmetami, 50 centų ir daugiau – laikomi litu / euru.

Tuo atveju, jeigu vieneto mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais, tai deklaracija už 2014 metais prasidėjusį ir 2015 metais pasibaigsiantį mokestinį laikotarpį turi būti užpildoma ir tikslinama, sumas nurodant litais.“

1.3. Pakeičiu 23.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„23.4. Skaičiuojant I–III ketvirčių avansinį pelno mokestį, reikia atsižvelgti į einamaisiais mokestiniais metais galiojantį pelno mokesčio tarifą.“

1.4. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

„24. Deklaracijos 13 laukelyje vienetas įrašo mokestinių metų, buvusių prieš praėjusius mokestinius metus, faktiškai apskaičiuotą (deklaruotą) pelno mokesčio sumą, perskaičiuotą, atsižvelgiant į einamaisiais mokestiniais metais galiojantį pelno mokesčio tarifą.“

1.5. Pakeičiu 28.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„28.4. Skaičiuojant IV ketvirčio avansinį pelno mokestį, reikia atsižvelgti į einamaisiais mokestiniais metais galiojantį pelno mokesčio tarifą.“

1.6. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

„29. Deklaracijos 19 laukelyje vienetas įrašo praėjusių mokestinių metų faktiškai apskaičiuotą (deklaruotą) pelno mokesčio sumą, perskaičiuotą, atsižvelgiant į einamaisiais mokestiniais metais galiojantį pelno mokesčio tarifą.“

1.7. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

„33. Deklaracijos 21 laukelyje vienetai įrašo einamųjų mokestinių metų avansinio pelno mokesčio sumą. Skaičiuojant avansinį pelno mokestį, reikia atsižvelgti į einamaisiais mokestiniais metais galiojantį pelno mokesčio tarifą. Apskaičiuojant avansinio pelno mokesčio sumą pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, neatsižvelgiama į galimą apmokestinamojo pelno sumažinimą dėl vykdomo investicinio projekto pagal Įstatymo 461 straipsnio nuostatas.“

1.8. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

„38. Vienetai, kurie iki sprendimo gavimo dienos dar nepateikė mokestinio laikotarpio deklaracijos, deklaraciją už pereinamąjį laikotarpį AVMI turi pateikti ne vėliau kaip pereinamojo mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio paskutinę dieną.“

1.9. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

„42. Pereinamojo laikotarpio deklaracijų B, C ir D dalių atitinkami 13, 14, 19, 21 ir 22 laukeliai, apskaičiuojant vienam ketvirčiui tenkančio avansinio pelno mokesčio sumą, užpildomi Taisyklėse nustatyta tvarka.

Kai vieneto pereinamojo laikotarpio paskutinis ketvirtis pasibaigia nepasibaigus visam I, II, III ar IV ketvirčiui, tai nevisam ketvirčiui (mažiau kaip trys mėnesiai) tenkanti avansinio pelno mokesčio suma, nurodoma užpildomose deklaracijų B, C ar D dalyse, apskaičiuojama pagal tam ketvirčiui tenkančių pereinamojo mokestinio laikotarpio mėnesių skaičių.

 

Pavyzdys

 

Vieneto mokestinis laikotarpis sutapo su kalendoriniais metais. 2015 m. sausio 15 d. vienetui AVMI viršininko sprendimu nustatytas kitoks mokestinis laikotarpis – nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. Vienetas iki sprendimo priėmimo dienos mokestinio laikotarpio deklaracijos yra nepateikęs, todėl deklaraciją už pereinamąjį laikotarpį turi pateikti iki 2015 m. sausio 31 d. (nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. balandžio 30 d.).

Vienetas avansinį pelno mokestį skaičiavo pagal praėjusių metų veiklos rezultatus. Tarkime, kad deklaracijos 14 laukelyje vienetas apskaičiavo 3000 eurų vieno ketvirčio avansinio pelno mokesčio sumą. Deklaracijos 15 laukelyje vienetas turi įrašyti I ketvirčio 3000 eurų avansinio mokesčio sumą, t. y. 2015 m. 1–3 mėnesių, o 16 laukelyje – II ketvirčio 1000 eurų avansinio mokesčio sumą (3000 eurų / 3 mėn. x 1 mėn.), t. y. tik vieno mėnesio (balandžio). Deklaracijos 17 laukelis neužpildomas.“

1.10. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

„44. Vienetai, kurie iki sprendimo gavimo dienos jau yra pateikę mokestinio laikotarpio deklaraciją, deklaraciją už pereinamąjį laikotarpį AVMI turi pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos.“

1.11. Pakeičiu 48.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„48.1. užpildant patikslintos deklaracijos B dalį, nevisam pereinamojo mokestinio laikotarpio ketvirčiui tenkanti avansinio pelno mokesčio suma apskaičiuojama 14 laukelyje apskaičiuotą vieno ketvirčio sumą, padalinus iš 3 mėnesių ir padauginus iš tam ketvirčiui tenkančių mėnesių skaičiaus. Taip apskaičiuota suma įrašoma atitinkamame deklaracijos 15–17 laukelyje.

 

Pavyzdys

 

Vieneto mokestinis laikotarpis sutapo su kalendoriniais metais. Tarkime, kad 2015 m. sausio 30 d. vienetas pateikė AVMI deklaraciją, kurioje užpildė B dalį ir jos 14 laukelyje apskaičiavo 2015 mokestinių metų 3000 eurų vieno ketvirčio avansinio pelno mokesčio sumą. I, II ir III ketvirčio avansinio pelno mokesčio suma (t. y. ta pati 3000 eurų suma) buvo įrašyta deklaracijos 15, 16 ir 17 laukeliuose. Vėliau vieneto prašymu dėl veiklos ypatybių jam buvo nustatytas kitoks mokestinis laikotarpis (nuo kalendorinių metų gegužės 1 d. iki kitų kalendorinių metų balandžio 30 d.). Pirmasis kitoks mokestinis laikotarpis prasidės nuo 2015 m. gegužės 1 d. ir baigsis 2016 m. balandžio 30 d.

Tokiu atveju vienetas turės pateikti patikslintą deklaraciją ir perskaičiuoti avansinį pelno mokestį už pereinamąjį mokestinį laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. balandžio 30 d. Kadangi deklaracijos 14 laukelyje buvo apskaičiuota 3000 eurų vieno ketvirčio avansinio pelno mokesčio suma, tai pereinamojo laikotarpio deklaracijos 15 laukelyje vienetas turi įrašyti I ketvirčio 3000 eurų avansinio mokesčio sumą, t. y. 2015 m. 1–3 mėnesių, o 16 laukelyje – II ketvirčio 1000 eurų avansinio mokesčio sumą (3000 eurų / 3 mėn. x 1 mėn.), t. y. tik vieno mėnesio (balandžio). Deklaracijos 17 laukelis neužpildomas.“

1.12. Pakeičiu 48.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„48.3. užpildant patikslintos deklaracijos D dalį, kai vienetas pasirinkęs mokėti avansinį pelno mokestį pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, tai, apskaičiuojant nevisam ketvirčiui tenkančią avansinio pelno mokesčio sumą, deklaracijos D dalies 22 laukelyje apskaičiuota vieno ketvirčio suma padalinama iš 3 mėnesių ir padauginama iš tam ketvirčiui tenkančių mėnesių skaičiaus. Taip apskaičiuota suma įrašoma atitinkamuose deklaracijos 23–26 laukeliuose.

 

Pavyzdys

 

Vieneto mokestinis laikotarpis sutapo su kalendoriniais metais, tačiau vėliau vieneto prašymu dėl veiklos ypatybių jam bus nustatytas mokestinis laikotarpis nuo kalendorinių metų gegužės 1 d. iki kitų kalendorinių metų balandžio 30 d. Pirmasis kitoks mokestinis laikotarpis prasidės nuo 2015 m. gegužės 1 d. ir baigsis 2016 m. balandžio 30 d. Vienetas turės pateikti deklaraciją už pereinamąjį mokestinį laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. balandžio 30 d. Pereinamojo laikotarpio deklaracijos D dalies 22 laukelyje apskaičiuota 3000 eurų vieno ketvirčio avansinio pelno mokesčio suma. Deklaracijos 23 laukelyje vienetas turi įrašyti I ketvirčio 3000 eurų avansinio mokesčio sumą, t. y. 2015 m. 1–3 mėnesių, o 24 laukelyje – II ketvirčio 1000 eurų avansinio mokesčio sumą (3000 eurai / 3 mėn. x 1 mėn.), t. y. tik vieno mėnesio (balandžio). Deklaracijos 25 ir 26 laukeliai neužpildomi.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                        Dainoras Bradauskas