LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 184 „DĖL TURINČIŲ TEISĘ IŠRAŠYTI GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANČIUS DOKUMENTUS ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 18 d. Nr. D1-521

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 10 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

10. Agentūra, nustačiusi, kad Tvarkytojo pateikti dokumentai atitinka Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus, per 3 darbo dienas pateikia jų kopijas Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD), kuris per 10 darbo dienų privalo patikrinti, ar:“;

1.2. pakeičiu 11 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

11. Kai Agentūra gauna iš AAD informaciją, kad Tvarkytojas atitinka Tvarkos aprašo 10.1, 10.2, 10.3, 10.4  papunkčiuose nustatytus reikalavimus:“;

1.3. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Agentūra, nustačiusi, kad Tvarkytojo pateikti dokumentai neatitinka Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, arba gavusi informaciją iš AAD, kad Tvarkytojas neatitinka Tvarkos aprašo 10.1, 10.2, 10.3, 10.4  papunkčiuose nustatytų reikalavimų, per 3 darbo dienas priima ir raštu pateikia Tvarkytojui sprendimą dėl neatitikimo Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams nurodydama konkrečius trūkumus.“;

1.4. pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Į Tvarkytojų sąrašą įrašytas Tvarkytojas, pasikeitus jo duomenims, nurodytiems Prašyme ir (ar) pateiktuose dokumentuose, privalo per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo datos apie tai raštu informuoti Agentūrą (išskyrus atvejus, kai pasikeitė duomenys apie Tvarkytojo vykdomą veiklą ir surenkamas, naudojamas ir (ar) eksportuojamas gaminių ir (ar) pakuočių atliekas). Pasikeitus Gavėjui ir (ar) kitiems duomenims, dėl kurių buvo pateikti dokumentai, privaloma pateikti dokumentus, patvirtinančius šiuos pasikeitusius duomenis ir jų atitikimą Tvarkos aprašo reikalavimams, įsigaliojus Lietuvos Respublikoje tiesiogiai taikomam Europos Sąjungos teisės aktui, pagal kurio nuostatas tam tikros konkrečios atliekos nebelaikomos atliekomis, atitinkamų atliekų naudotojai (perdirbėjai), jau įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, turi iki minėto Europos Sąjungos teisės akto taikymo dienos pateikti Agentūrai dokumentus, įrodančius, kad naudojimas (perdirbimas) yra atliekamas vadovaujantis minėtu Europos Sąjungos teisės aktu. Agentūra, gavusi patikslintus duomenis ir atitinkamus patvirtinančius dokumentus, per 10 darbo dienų priima sprendimą dėl Tvarkytojų sąraše esančio Tvarkytojo duomenų patikslinimo, o jeigu duomenims patikslinti būtinas Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytas patikrinimas, Agentūra vadovaujasi Tvarkos aprašo 10, 11, 13  punktuose nustatyta tvarka. AAD, vadovaudamasis Tvarkos aprašo 10 punkte nustatyta tvarka, patikrina Tvarkytoją dėl naujų duomenų.“;

1.5. pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Apie Tvarkytoją, kuris išrašė gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą (-us) (toliau – Įrodantis dokumentas) pažeisdamas Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus arba nebeatitinka Atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimų, arba pateikė klaidingus ir (ar) melagingus duomenis ir (ar) dokumentus, AAD per 3 darbo dienas nuo minėtų aplinkybių nustatymo dienos raštu informuoja Agentūrą.“;

1.6. pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. AAD, nustatęs šio Tvarkos aprašo 21.2, 21.5 papunkčiuose nurodytą (-us) pagrindą (-us), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja Agentūrą ir nurodo Tvarkytojo išbraukimo iš Tvarkytojų sąrašo pagrindą (-us).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas