TEISĖJŲ TARYBA

NUTARIMAS

DĖL TEISMŲ SISTEMOS APDOVANOJIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 31 d. Nr. 13P-55-(7.1.2) 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2016 m. lapkričio 11 d. Visuotinio teisėjų susirinkimo sprendimu Nr. 12P-1-(7.2.2) bei Teisėjų tarybos darbo reglamento, patvirtinto Teisėjų tarybos 2017 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 13P-30-(7.1.2) „Dėl Teisėjų tarybos darbo reglamento patvirtinimo“, 21.27 papunkčiu, Teisėjų taryba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Teismų sistemos apdovanojimų tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2017 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                       Rimvydas Norkus

 

 

 

Sekretorius                                                                                                        Ramūnas Gadliauskas 


 

PATVIRTINTA

Teisėjų tarybos 2017 m. kovo 31 d.

nutarimu Nr. 13P-55-(7.1.2)

 

 

TEISMŲ SISTEMOS APDOVANOJIMŲ

TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teismų sistemos apdovanojimų tvarkos aprašas nustato Teismų sistemos apdovanojimų rūšis, skyrimo, įforminimo, nešiojimo, įteikimo ir netekimo tvarką.

2. Apdovanojimas gali būti skiriamas už nuopelnus vykdant teisingumą, už nuopelnus teismų sistemai, už teismų autoriteto stiprinimą ir visuomenės pasitikėjimo teismais didinimą, už tarptautinio bendradarbiavimo teisingumo srityje skatinimą, už iniciatyvas stiprinant teismų bendruomenę, už mokslo pasiekimus teisingumo srityje, už kitus nuopelnus teismų sistemai.

 

II SKYRIUS

APDOVANOJIMŲ RŪŠYS

 

3. Teismų sistemos apdovanojimai pagal svarbumo eilę yra trijų rūšių:

3.1. apdovanojimas 1-ojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus teismų sistemai“;

3.2. apdovanojimas 2-ojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus teismų sistemai“;

3.3. apdovanojimas Teismų sistemos garbės ženklu.

4. Pasižymėjimo arba garbės ženklas gali būti suteikiamas už svarų ir esminį indėlį į Lietuvos Respublikos teismų ir (ar) teisinės sistemos plėtrą ir tobulinimą bei demokratijos ir teisingumo stiprinimą Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse, teisingumo sektoriaus politikos kūrimą ir įgyvendinimą, tarptautinio bendradarbiavimo teisingumo srityje skatinimą ir (ar) tarptautinių ryšių plėtojimą, ypač svarbius mokslo pasiekimus teisės srityje, už pavyzdingą bei pasiaukojantį pareigų vykdymą teisingumo srityje, teismų autoriteto stiprinimą ir pasitikėjimo teismais didinimą, teisinių žinių ir profesionalumo skatinimą bei plėtojimą. Apdovanojimo rūšis parenkama atsižvelgiant į nuopelnų svarbą.

 

III SKYRIUS

APDOVANOJIMŲ SKYRIMO IR ĮTEIKIMO TVARKA

 

5. Teismų sistemos apdovanojimai gali būti skiriami Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams, šių teismų darbuotojams bei kitiems teismų sistemai nusipelniusiems asmenims.

6. Apdovanojimui pateiktų asmenų kandidatūras, kitus su apdovanojimais susijusius klausimus svarsto ir savo išvadas Teisėjų tarybai teikia Teismų sistemos apdovanojimų komisija. Teismų sistemos apdovanojimų komisijos sudarymą ir veiklą reglamentuoja Teisėjų tarybos nutarimu patvirtinti Teismų sistemos apdovanojimų komisijos nuostatai.

7. Siūlymus Teismų sistemos apdovanojimų komisijai dėl asmens apdovanojimo pasižymėjimo ar garbės ženklu turi teisę teikti teismų pirmininkai, teismų savivaldos institucijos ir komisijos, teisėjų profesinių organizacijų vadovai, Teisėjų padėjėjų asociacijos ir kitų teismų darbuotojų profesinių organizacijų vadovai, Nacionalinės teismų administracijos direktorius. Siūlymas dėl Teismų sistemos apdovanojimo skyrimo asmeniui turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš mėnesį iki artimiausios įteikimo dienos.

8. Teikime dėl Teismų sistemos apdovanojimo skyrimo asmeniui nurodoma ši informacija: asmens vardas ir pavardė, gimimo data, pareigos, nuopelnų ir darbų aprašymas, siūloma apdovanojimo rūšis, duomenys apie ankstesnius apdovanojimus. Už apdovanojimui teikiamų duomenų tikrumą atsako juos teikianti įstaiga ar asmuo.

9. Sprendimus dėl apdovanojimų skyrimo ir panaikinimo priima Teisėjų taryba, atsižvelgusi į Teismų sistemos apdovanojimų komisijos išvadą.

10. Asmenys, teisti už nusikalstamas veikas, taip pat galiojančią tarnybinę ar drausminę nuobaudą turintys asmenys negali būti teikiami apdovanoti.

11. Pasižymėjimo arba garbės ženklo įteikimas (panaikinimas) asmeniui yra patvirtinamas Teisėjų tarybos nutarimu, kuriame turi būti nurodytas apdovanojimo skyrimo (panaikinimo) pagrindas, asmens, kuriam skiriamas (panaikinimas) apdovanojimas, vardas ir pavardė, pareigos ir kita svarbi informacija.

12. Pasižymėjimo arba garbės ženklas asmeniui iškilmingai įteikiamas gruodžio 15-ąją, Lietuvos teismų dieną, arba paskutiniame kalendorinių metų Teisėjų tarybos posėdyje. Ypatingais atvejais, pasižymėjimo arba garbės ženklas asmeniui gali būti įteikiamas ir kitu metu. Be Teisėjų tarybos narių dalyvauti įteikimo ceremonijoje gali būti kviečiami ir kiti asmenys. Apdovanotam asmeniui įteikiamas apdovanojimas ir Teisėjų tarybos nutarimo kopija (išrašas).

13. Asmenys, gavę apdovanojimus, įrašomi į Teisėjų tarybos garbės knygą.

14. Jeigu apdovanojimas įteikiamas teisėjui ar teismo darbuotojui, apie tai pažymima teisėjo ar teismo darbuotojo asmens byloje.

15. Tos pačios rūšies ir laipsnio apdovanojimas asmeniui antrą kartą neteikiamas.

16. Jeigu asmuo, kuriam skirtas apdovanojimas, miršta nespėjęs gauti apdovanojimo, apdovanojimas po mirties įteikiamas šio asmens šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams.

 

IV SKYRIUS

APDOVANOJIMŲ PANAIKINIMAS

 

17. Siūlyti svarstyti klausimą dėl apdovanotam asmeniui skirto apdovanojimo panaikinimo Teismų sistemos apdovanojimų komisijai turi teisę bet kuris asmuo, kuriam tapo žinoma apie 18.1–18.4 papunkčiuose numatytas aplinkybes.

18. Sprendimas dėl apdovanojimo panaikinamas, kai:

18.1. apdovanoto asmens atžvilgiu įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl nusikalstamos veikos;

18.2. apdovanotas teisėjas atleidžiamas iš pareigų, kai savo poelgiu pažemina teisėjo vardą;

18.3. apdovanotas teismo tarnautojas ar darbuotojas atleidžiamas iš pareigų už šiurkštų tarnybinį nusižengimą ar šiurkštų darbo pareigų pažeidimą;

18.4. apdovanoto asmens veikla žemina apdovanoto asmens vardą.

 

V SKYRIUS

APDOVANOJIMŲ NETEKIMAS

 

19. Asmuo netenka jam skirto apdovanojimo, jeigu atsisako jį priimti.

20. Apdovanojimo netekimas yra įforminamas pripažįstant netekusiu galios Teisėjų tarybos nutarimą, kuriuo asmeniui skirtas apdovanojimas.

21. Praradus Teisėjų tarybos nutarimo kopiją (išrašą), kuriuo asmeniui paskirtas apdovanojimas, gali būti išduotas jo dublikatas.

22. Praradus pasižymėjimo ar garbės ženklą, asmuo, pageidaujantis gauti naują pasižymėjimo ar garbės ženklą, rašytiniame prašyme turi nurodyti praradimo aplinkybes. Teisėjų tarybos nutarimu jam gali būti išduodamas naujas pasižymėjimo ar garbės ženklas, sumokėjus jo kainą. Atsižvelgiant į rašytiniame prašyme nurodytas pasižymėjimo ar garbės ženklo praradimo aplinkybes, mokėti gali būti nereikalaujama.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Pasižymėjimo ir (ar) garbės ženklas gali būti nešiojamas (segimas) kairėje krūtinės pusėje prie minimalius reikalavimus atitinkančios dalykinio stiliaus aprangos. Apdovanotam subjektui pasižymėjimo ir (ar) garbės ženklą draudžiama nešioti teisės aktų nustatyta tvarka suvaržius jo laisvę.

24. Pasižymėjimo ir garbės ženklai yra numeruojami. Jų apskaitą tvarko Nacionalinė teismų administracija.

___________________