LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DėL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. SAUSIO 7 D. ĮSAKYMO nR. d1-12 „DĖL DUOMENŲ APIE FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS TEIKIMO, SURINKIMO IR TVARKYMO, ŠIŲ DUJŲ AR MEDŽIAGŲ TURINČIOS ĮRANGOS IR SISTEMŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. vasario 4 d. Nr. D1-103

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 2.6 punktą.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos apraše:

2.1. išdėstau 11.7 punktą taip:

11.7. naudojančios F-dujas ar OAM kitoje ūkinėje komercinėje veikloje.“;

2.2. pripažįstu netekusiu galios 15 punktą;

2.3. pripažįstu netekusiu galios nurodytuoju įsakymu patvirtintos formos AM1 „Ataskaita apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas, įvežamas į Lietuvos Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas“ AM1M.6 priedą.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Valentinas Mazuronis