http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TEISĖS AKTŲ IR TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ VERTINIMO ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU TVARKOS APRAŠo patvirtinimo

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. 1K-330

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnio 3 punktu ir 8 straipsnio 1 dalimi bei Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, taip pat atsižvelgdamas į Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1K-2 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, 24 priemonę:

1T v i r t i n u Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktų ir teisės aktų projektų vertinimo antikorupciniu požiūriu tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Dokumentų valdymo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti visus įstaigos darbuotojus.

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

4. P a s i l i e k u šio įsakymo vykdymo kontrolę.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas                                                                  Viačeslavas Zaksas

 

PATVIRTINTA

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. 1K-330

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

TEISĖS AKTŲ IR TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktų ir teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) darbuotojų ar VLK direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės (toliau – rengėjai) parengtų teisės aktų ir teisės aktų projektų, vertintinų antikorupciniu požiūriu, atrankos kriterijus, šio vertinimo procedūrą ir jos dalyvius.

2. Teisės aktai ir teisės aktų projektai antikorupciniu požiūriu vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnio 3 punktu ir 8 straipsnio 1 dalimi bei Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

3. VLK parengtus teisės aktus ir teisės aktų projektus antikorupciniu požiūriu vertina VLK direktoriaus įsakymu patvirtintos VLK Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos (toliau – Komisijos) nariai.

4. Teisės akto projekto vertinimą antikorupciniu požiūriu inicijuoja rengėjas.

5. Teisės akto vertinimą antikorupciniu požiūriu inicijuoja bet kuris VLK darbuotojas: kilus abejonių dėl teisės akto nuostatų, galinčių sukurti prielaidas ir (ar) sąlygas korupcijai pasireikšti (atsirasti), jis tarnybiniu raštu apie tai informuoja Komisiją. Teisės akto antikorupcinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Aprašo 14–27 punktais.

6. Teisės akto ar teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą organizuoja Komisijos pirmininkas arba jį pavaduojantis asmuo (toliau – Komisijos pirmininkas). Komisijos pirmininkas organizuoja vertinimo procesą taip, kad visiems Komisijos nariams būtų sudarytos vienodos vertinimo sąlygos ir vienoda galimybė pateikti visas pastabas dėl teisės akto ar teisės akto projekto.

7. Teisės akto ir teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas atliekamas per Komisijos pirmininko nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos.

8. Jei Komisijos narys yra teisės akto ar teisės akto projekto rengėjas, derintojas ar vizuotojas, jis privalo nusišalinti nuo šio teisės akto ar teisės akto projekto vertinimo ir elektroniniu paštu apie tai informuoti Komisiją.

 

II SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ, VERTINTINŲ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU, ATRANKA

 

9. Rengėjas teisės akto projektą privalo pateikti vertinti antikorupciniu požiūriu, jei jis atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

9.1. teisės aktu nustatoma VLK ar teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK, VLK ir TLK kartu toliau – ligonių kasos) vykdoma ūkio subjektų, su kuriais ligonių kasos sudaro sutartis (vaistinės, sveikatos priežiūros įstaigos, ortopedijos įmonės ir kt.) (toliau – ūkio subjektų), veiklos priežiūros ir kontrolės tvarka;

9.2. teisės aktu nustatoma mokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų ūkio subjektams (už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, išduotus kompensuojamuosius vaistus, ortopedijos technines priemones ir kt.) tvarka;

9.3. teisės aktu nustatoma ligonių kasų sutarčių su ūkio subjektais sudarymo tvarka, sąlygos ir turinys;

9.4. teisės aktu nustatomos kolegialių organų, darbo grupių ir komisijų funkcijos bei darbo reglamentai;

9.5. teisės aktu reglamentuojama ligonių kasų atliekamo fizinių asmenų ir ūkio subjektų aptarnavimo bei įpareigojimų šiems asmenims ir ūkio subjektams nustatymo tvarka;

9.6. teisės aktu nustatoma ligonių kasų viešųjų pirkimų vykdymo, organizavimo ir kontrolės tvarka;

9.7. teisės aktu perduodamas ligonių kasų turtas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise arba nustatoma turto perdavimo tvarka;

9.8. teisės aktu nustatoma ligonių kasų nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuosiuose prekių aukcionuose tvarka;

9.9. kitu atveju, jei rengiamu teisės aktu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje išvardytomis sritimis, arba jei teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas, rengėjo, derintojo ar vizuotojo nuomone, gali sudaryti sąlygas korupcijai atsirasti.

 

III SKYRIUS

VERTINIMO ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU EIGA

 

10. Rengėjas, pagal Aprašo 9 punkte nustatytus kriterijus nustatęs, kad teisės akto projektas vertintinas antikorupciniu požiūriu, Dokumentų valdymo informacinėje sistemoje teisės akto projekto kortelėje parašo pastabą „Teisės akto projektas vertintinas antikorupciniu požiūriu“.

11. Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, vizuodamas VLK darbuotojų parengtus teisės aktų projektus, patikrina, ar jie turėtų būti vertinami antikorupciniu požiūriu. Jei teisės akto projektas atitinka Aprašo 9 punkte nurodytus kriterijus ir turėtų būti vertinamas antikorupciniu požiūriu, tačiau rengėjo pastabos apie tai nėra, šią pastabą, vizuodamas projektą, įrašo Teisės ir personalo skyriaus vedėjas.

12. Jei teisės akto projekto derintojui arba vizuotojui kyla abejonių dėl šio projekto nuostatų, galinčių, jo nuomone, sukurti prielaidas ir (ar) sąlygas korupcijai pasireikšti (atsirasti), jis privalo teisės akto projektą derinti arba vizuoti su pastaba, nurodančia šio projekto vertinimo antikorupciniu požiūriu tikslingumą.

13. Rengėjas antikorupciniu požiūriu vertintiną teisės akto projektą pateikia Komisijos pirmininkui vizuoti prieš pateikdamas jį pasirašyti VLK direktoriui, bet tik po to, kai šis projektas suderinamas ir vizuojamas teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu teisės akto projektas bus siunčiamas derinti kitoms valstybės institucijoms, jis turi būti pateikiamas Komisijos pirmininkui vizuoti prieš jį pateikiant derinti kitoms institucijoms.

14. Komisijos pirmininkas, gavęs vizuoti teisės akto projektą su pastaba dėl jo vertinimo antikorupciniu požiūriu tikslingumo, į dokumentų rengimo aplinką Dokumentų valdymo informacinėje sistemoje įkelia teisės akto projekto vertinimo antikorupciniu požiūriu pažymos (toliau – pažyma) projekto šabloną ir vertintiną teisės akto projektą.

15. Komisijos pirmininkas paskiria pažymos projekto derinimo užduotį Komisijos nariams ir nustato jo vertinimo terminą. Nusišalinę Komisijos nariai tai nurodo pažymoje ir ją suderina.

16. Komisijos nariai, atlikdami teisės akto projekto vertinimą antikorupciniu požiūriu, vadovaujasi Taisyklėmis ir kitais šį vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais. Su antikorupciniu vertinimu nesusijusias pastabas Komisijos nariai pateikia rengėjui elektroniniu paštu ar žodžiu.

17. Komisijos nariai turi teisę gauti vertinamo teisės akto projekto ir su juo susijusių teisės aktų lydimąją medžiagą, rengėjo paaiškinimus dėl teisės akto projekto turinio, rengimo iniciatyvos ir procedūros bei, jei reikia, kitų VLK darbuotojų disponuojamą informaciją ar dokumentus vertinimui atlikti.

18. Pažymos projektą Komisijos nariams suderinus tarpusavyje, Komisijos pirmininkas rengėjui nurodo užpildyti atitinkamą pažymos projekto skiltį, numatytą rengėjo argumentams pateikti dėl tų Komisijos narių pastabų, su kuriomis jis nesutinka. Kartu rengėjas patikslina teisės akto projektą pagal tas pažymos projekte nurodytas pastabas (pasiūlymus), su kuriomis jis sutinka. Rengėjas neturi teisės taisyti Komisijos narių pastabų pažymos projekte.

19. Rengėjas, patikslinęs teisės akto projektą, jį įkelia į pažymos rengimo aplinką ir pažymos projektą suderina.

20. Komisijos pirmininkas, suderinęs su Komisijos nariais, atitinkamoje pažymos projekto skiltyje nurodo, ar rengėjo atliktų teisės akto projekto pataisymų pakanka korupcijos atsiradimo rizikai mažinti. Prireikus Komisijos pirmininkas nurodo tas šio projekto nuostatas, kurių pataisymų, Komisijos narių nuomone, nepakanka, ir išvardija dėl šių nuostatų pateiktas pastabas. Komisijos nariai neturi teisės pažymos projekte taisyti rengėjo argumentų.

21. Pažymos projektą pasirašo rengėjas ir Komisijos nariai. Pažyma registruojama Vidaus dokumentų registre.

22. Rengėjas į teisės akto projekto rengimo aplinką įkelia užregistruotą pažymą ir pagal pastabas pataisytą teisės akto projektą.

23. Rengėjas pataisytą teisės akto projektą teikia derinti ir (ar) vizuoti VLK teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Komisijos pirmininkas, vizuodamas teisės akto projektą, nurodo, kad buvo atliktas šio projekto vertinimas antikorupciniu požiūriu ir rengėjas atsižvelgė į Komisijos narių pastabas (arba į jas neatsižvelgė, arba atsižvelgė iš dalies), kartu įrašydamas pažymos registracijos numerį.

25. VLK direktorius priima sprendimą dėl teisės akto projekto tobulinimo, papildomo derinimo ar pasirašymo.

26. Rengėjas užtikrina, kad pažyma, kaip lydimasis teisės akto projekto dokumentas, būtų pateikta institucijai, su kuria šis projektas turi būti derinamas, ir paskelbta Teisės aktų informacinėje sistemoje (tais atvejais, kai teisės aktas turi būti skelbiamas). Tokiais atvejais pažymą vizuoja VLK direktorius.

27. Jei vizuojant ar derinant su kitomis valstybės institucijomis teisės akto projektą, įvertintą antikorupcijos požiūriu, atsiranda esminių anksčiau nevertintų jo nuostatų ar esminių pakeitimų (papildymų), rengėjas teikia šį teisės akto projektą pakartinai vertinti antikorupciniu požiūriu. Pakartotinis vertinimas atliekamas Aprašo 13–27 punktuose nustatyta tvarka, neatsižvelgiant į anksčiau nustatytus terminus.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Pažymos derinamos, vizuojamos ir pasirašomos Dokumentų valdymo informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Komisijos pirmininko teikimu VLK darbuotojas, atsakingas už informacijos skelbimą, paskelbia visas pažymas VLK interneto svetainėje.

30. VLK darbuotojai už Aprašo nuostatų nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________