STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIZITŲ Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU

 

2020 m. kovo 30 d. Nr. V-38

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.2.1 punktu, nustatau, kad:

1. karantino režimo metu Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centras) vykdomi vizitai į aukštąsias mokyklas vyks nuotoliniu būdu pasitelkiant tiesioginių vaizdo konferencijų programinę įrangą;

2. aukštosios mokyklos ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki numatomo nuotolinio vizito be Ketinamos vykdyti studijų programų vertinimo metodikoje, patvirtintoje Centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149, Užsienio aukštųjų mokyklų vykdomų studijų programų vertinimo metodikoje, patvirtintoje Centro direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-7, Paraiškos dokumentų leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimui vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Centro direktoriaus 2018 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-6, nurodytų dokumentų, Centrui pateikia nufilmuotą arba nufotografuotą medžiagą, kurioje būtų atvaizduota vertinamai studijų programai arba studijų veiklai vykdyti ketinama pasitelkti materialioji bazė;

3. Centras ir Centro pasitelkiami ekspertai turi teisę prašyti pateikti papildomą nufilmuotą arba nufotografuotą medžiagą, taip pat tiesioginės vaizdo konferencijos metu prašyti papildomų paaiškinimų ir tiesioginio materialiosios bazės pademonstravimo;

4. nuotolinio vizito garso ir (arba) vaizdo įrašai gali būti daromi tik tuo atveju, jeigu tam pritaria Centras, vertinimui pasitelkiama ekspertų grupė ir aukštoji mokykla. Prieš darant garso ir (arba) vaizdo įrašą, visi nuotoliniame vizite dalyvaujantys asmenys apie tai informuojami. 

 

 

 

Direktorius                                                                                                    Almantas Šerpatauskas