KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. T2-53 „DĖL MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ir priežiūrą KLAIPĖDOS MIESTO nevalstybinėse ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠo patvirtinimo“ PAKEITIMO 

 

2023 m. sausio 26 d. Nr. T2-4

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Pakeisti Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Klaipėdos miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. T2‑53 „Dėl Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Klaipėdos miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.   Nustatyti, kad šis sprendimas taikomas nuo 2023 m. sausio 1 d.

3.  Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Vytautas Grubliauskas


 

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos

2015 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. T2‑53

(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos

2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-4

redakcija)

 

 

MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ir priežiūrą KLAIPĖDOS MIESTO nevalstybinėse ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Klaipėdos miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšų Klaipėdos mieste veikiančioms nevalstybinėms švietimo įstaigoms skyrimą ir administravimą. Aprašo nuostatos taikomos nevalstybinėms švietimo įstaigoms, įregistruotoms Švietimo ir mokslo institucijų registre.

2. Mokestis už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Klaipėdos miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – mokestis), kompensuojamas vaikams, kurių abu tėvai (globėjai) arba tėvas (globėjas), vienas auginantis vaiką, gyvenamąją vietą yra deklaravę ir faktiškai gyvena Savivaldybės teritorijoje ir prieš šešis mėnesius yra įregistruotas į eilę patekti į Savivaldybės įsteigtas biudžetines švietimo įstaigas, bet į jas nepatenka.

3. Esant objektyviai pagrįstoms aplinkybėms, mokestis gali būti kompensuojamas ir vaikams, neatitinkantiems Aprašo 2 punkto nuostatų, kai protokolinį sprendimą dėl mokesčio kompensavimo priima Mokesčio kompensavimo nevalstybinėse švietimo įstaigose komisija (toliau – Komisija). Komisijos sudėtis, veiklos tvarka ir formos nustatomos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintame Komisijos veiklos reglamente.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

MOKESČIO KOMPENSAVIMO LĖŠŲ PLANAVIMAS IR NAUDOJIMAS

 

5. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje, sudarytoje tarp Savivaldybės administracijos ir nevalstybinės švietimo įstaigos (toliau – Lėšų naudojimo sutartis), nurodoma, kad mokestis už vaiko išlaikymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje vienus mokslo metus nebus keičiamas.

6. Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta kompensuojamo mokesčio kaina už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Klaipėdos miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, indeksuojama atsižvelgiant į infliacijos dydį pagal Lietuvos statistikos skelbiamą vartotojų kainų pokytį, lyginant einamųjų metų rugsėjo 1 d. su praėjusių metų rugsėjo 1 d. Esant didesniam nei 3 proc. vartotojų kainų pokyčiui, kompensuojamas mokestis perskaičiuojamas.

7. Apskaičiuojant lėšas, reikalingas mokesčiui kompensuoti, ateinantiems biudžetiniams metams vaikų skaičius fiksuojamas pagal nevalstybinės švietimo įstaigos einamųjų metų rugsėjo 1 dienos Mokinių registro bazės duomenis. Šiuos sąrašus, atsižvelgdama į 2 punkto sąlygas, nevalstybinė švietimo įstaiga įsipareigoja pateikti Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (toliau – Švietimo skyrius) iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos.

8. Nevalstybinei švietimo įstaigai skirtos Savivaldybės biudžeto lėšos einamiesiems metams perskirstomos pagal rugsėjo 1 dienos Mokinių registro bazės duomenis, sudaroma patikslinta išlaidų sąmata.

9. Sudarant Lėšų naudojimo sutartį (patvirtinus Savivaldybės biudžetą) su nevalstybine švietimo įstaiga, lėšų poreikis iš Savivaldybės biudžeto einamiesiems metams tikslinamas atsižvelgiant į vaikų skaičių sausio 1 dieną. Šiuos sąrašus, atsižvelgdama į 2 punkto sąlygas, nevalstybinė švietimo įstaiga įsipareigoja pateikti Švietimo skyriui:

9.1. 2023 m.iki sausio 31 d.;

9.2. vėlesniais metaisiki sausio 10 d.

10. Švietimo skyrius, patikrinęs gautus duomenis per 10 darbo dienų po sąrašų gavimo dienos, pateikia Savivaldybės administracijos Planavimo ir analizės skyriui (toliau – PAS) galutinį vaikų skaičių, kuriems turi būti taikoma mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą kompensacija. Vadovaudamasis šiais duomenimis PAS apskaičiuoja lėšas ir parengia Lėšų naudojimo sutartį.

11. Nevalstybinė švietimo įstaiga, pasirašiusi Lėšų naudojimo sutartį, privalo sumažinti taikomą vieno vaiko išlaikymo mėnesio mokestį pagal Lėšų naudojimo sutartyje numatytas sąlygas.

12. Savivaldybės biudžeto lėšos turi būti naudojamos vaikų išlaikymo ir priežiūros išlaidoms įstaigoje kompensuoti.

13. PAS paskirsto Savivaldybės biudžeto lėšas nevalstybinėms švietimo įstaigoms pagal metų ketvirčius.

14. Pagal Aprašo 13 punktą paskirstytos Savivaldybės biudžeto lėšos tvirtinamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Asignavimų valdytojas tvirtina Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatą.

15. Nevalstybinė švietimo įstaiga iki einamojo ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos PAS pateikia paraišką lėšoms gauti. Lėšos pervedamos avansiniu mokėjimu vieną kartą per ketvirtį. Paraiškos rengiamos pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą formą. Į paraišką gali būti įtraukiamos lėšos tik tiems vaikams, kurie atitinka 2 punkte išdėstytas sąlygas.

16. Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius, atsižvelgdamas į Aprašo 14 punkte patvirtintą lėšų paskirstymą nevalstybinėms švietimo įstaigoms ir PAS pateiktą paraišką lėšoms gauti, perveda Savivaldybės biudžeto lėšas į Lėšų naudojimo sutartyje įstaigos nurodytą sąskaitą.

17. Einamaisiais mokslo metais atsiradus laisvai vietai Savivaldybės biudžetinėje švietimo įstaigoje (pasirinktoje tėvų registracijos metu), kompensacijos mokėjimas tęsiamas iki einamųjų mokslo metų pabaigos. Vaikų registracijos  ir stovėjimo eilėje kontrolė vykdoma rugsėjo 1 d., o sausio 1 d. – naujai priimtų vaikų (nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 1 d.).

18. Patekus vaikui į Savivaldybės biudžetinę švietimo įstaigą ir atsisakius ją lankyti dėl sudarytos mokymosi sutarties su nevalstybine įstaiga, tėvai gali teikti prašymą svarstyti Komisijai, kuri priima sprendimus dėl vaiko grąžinimo į eilę centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje pagal pirminio prašymo pateikimo datą, ir atidėti lankymo pradžios datą įstaigoje.

19. Perduodamų lėšų suma už einamąjį mėnesį skaičiuojama, jeigu vaikas išvyko iš nevalstybinės švietimo įstaigos po einamojo mėnesio 15 dienos (įskaitytinai).

20. Išvykus vaikui iš nevalstybinės švietimo įstaigos, į laisvą vietą įstaiga gali priimti kitą vaiką, kuris atitinka 2 punkto sąlygas, neviršydama einamiesiems metams skirtų asignavimų iš Savivaldybės biudžeto.

 

 

III SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

 

21. Nevalstybinė švietimo įstaiga, pasibaigus ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos PAS turi pateikti lėšų panaudojimo ataskaitą pagal formą, patvirtintą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

22. Metams pasibaigus, iki kitų metų sausio 5 dienos nevalstybinė švietimo įstaiga atitinkamiems metams skirtas ir nepanaudotas Savivaldybės biudžeto lėšas turi grąžinti į Savivaldybės administracijos banko sąskaitą.

23. PAS turi teisę reikalauti nevalstybinės švietimo įstaigos papildomos informacijos, susijusios su Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimu.

24. Nevalstybinė švietimo įstaiga gautų lėšų apskaitą tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________

part_6f7c1840d37b46fe9b8b881f5bf11798_end