LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. RUGPJŪČIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 3D-475 „DĖL LEIDIMO SERTIFIKUOTI IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTUS SUTEIKIMO VŠĮ „EKOAGROS“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 13 d. Nr. 3D-768

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymą Nr. 3D-475 „Dėl leidimo sertifikuoti išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktus suteikimo VšĮ „Ekoagros“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO SERTIFIKUOTI PAGAL NACIONALINĘ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO KOKYBĖS SISTEMĄ PAGAMINTUS PRODUKTUS SUTEIKIMO VŠĮ „EKOAGROS“

 

Atsižvelgdama į Pagal Nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524 „Dėl nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“, 43 punktą, į Leidimo sertifikuoti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus produktus suteikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 3D-292 „Dėl Leidimo sertifikuoti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus produktus suteikimo taisyklių patvirtinimo“, 14 punktą ir į Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos tarybos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524, siūlymą, įtvirtintą 2008 m. rugpjūčio 4 d. posėdžio protokole Nr. 8D-297 (5.50):

1. L e i d ž i u viešajai įstaigai „Ekoagros“ sertifikuoti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus produktus Pagal Nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų pripažinimo taisyklių nustatyta tvarka.

2. S u t e i k i u viešajai įstaigai „Ekoagros“ kodą LT-NKP-001.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                             Virginija Baltraitienė