KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

Įsakymas

DĖL Nuteistųjų elgesio kontrolės elektroninio stebėjimo priemonėmis tvarkos aprašO PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-322

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 48, 55, 104, 105, 152 ir 154 straipsnius:

1. T v i r t i n u Nuteistųjų elgesio kontrolės elektroninio stebėjimo priemonėmis tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.

3. Į p a r e i g o j u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Bendrąjį skyrių šį įsakymą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                                Donatas Matuiza


PATVIRTINTA

Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerijos direktoriaus

2015 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. V-322

 

NUTEISTŲJŲ ELGESIO KONTROLĖS ELEKTRONINIO STEBĖJIMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Nuteistųjų elgesio kontrolės elektroninio stebėjimo priemonėmis tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato intensyvios probuojamųjų priežiūros, probacijos sąlygų, teismo paskirtų pareigų bei draudimų nuteistiesiems kontrolės, taip pat nuteistųjų, kuriems suteikta teisė išvykti už areštinės ar pataisos įstaigos teritorijos ribų, arba gavusių leidimą gyventi ne pataisos įstaigos teritorijoje, elgesio kontrolės vykdymo elektroninio stebėjimo sistemos pagalba ir šios sistemos priemonėmis tvarką.

2.  Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1R-175 „Dėl Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2014 m. vasario 19 d. Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijomis dėl elektroninio stebėjimo (CM/Rec(2014)4).

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Asmens identifikavimo įrenginys (toliau – AIĮ) – elektroninio stebėjimo sistemos techninės įrangos priemonė, dirželio pagalba užsegama subjektui ir skirta asmeniui identifikuoti (apykojė ir dirželis).

3.2. Buvimo vieta dienotvarkėje numatyta subjekto buvimo vieta (adresas) ir judėjimo maršrutas nustatytu laiku.

3.3. Dienotvarkė – subjektui leidžiamų buvimo vietų, laiko intervalų nustatymas tam tikram laikotarpiui.

3.4. Elektroninio stebėjimo priemonės – visuma techninės ir programinės įrangos priemonių, kuriomis pataisos pareigūnas gali vykdyti subjekto pareigų bei jam nustatytų draudimų kontrolę.

3.5. Elektroninio stebėjimo sistema saugaus valstybinio duomenų perdavimo ir mobiliojo ryšio (GSM) tinklais tarpusavyje susieti stacionarūs elektroninio stebėjimo įrenginiai, priemonės (apykojės ir dirželiai), programinė įranga, skirta subjekto buvimo vietos pagal nustatytą dienotvarkę kontrolei elektroninėmis stebėjimo priemonėmis.

3.6. Elektroninio stebėjimo sistemos administratorius – techninių elektroninio stebėjimo sistemos procesų valdytojas, atsakingas už nenutrūkstamą ir sklandų jos darbą.

3.7. Elektroninio stebėjimo sistemos programinė įranga – elektroninio stebėjimo sistemos dalis, prie kurios per internetinių vartų sąsają jungiasi pataisos pareigūnas.

3.8. Elektroninio stebėjimo sistemos techninė įrangastacionarūs elektroninio stebėjimo įrenginiai (SESĮ) ir asmens identifikavimo įrenginiai – apykojės ir dirželiai (AIĮ).

3.9. Elektroninio stebėjimo subjektas (toliau – subjektas) – probuojamasis, kuriam teismo skirta intensyvi priežiūra, nuteistasis, kuriam teismo skirtų pareigų ar draudimų vykdymas kontroliuojamas elektroninio stebėjimo priemonėmis, arba nuteistasis, kurio elgesys jam išvykus už areštinės ar pataisos įstaigos teritorijos ribų arba suteikus leidimą gyventi ne pataisos įstaigos teritorijoje kontroliuojamas elektroninio stebėjimo priemonėmis.

3.10. Pataisos pareigūnas – statutinis valstybės tarnautojas, priimtas į tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) ar jam pavaldžioje įstaigoje ir funkcijoms atlikti naudojantis elektroninio stebėjimo sistemą ir šios sistemos priemones.

3.11. SESĮ – stacionarus elektroninio stebėjimo įrenginys, statomas subjekto namų zonoje ir užtikrinantis subjekto stebėjimą bei susisiekimą su juo.

3.12. Kitos sąvokos atitinka šio tvarkos aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Iki subjekto pareigų bei draudimų kontrolės elektroninio stebėjimo priemonėmis pradžios:

4.1. įsitikinama, ar yra sąlygos naudoti elektroninio stebėjimo techninę įrangą buvimo vietoje;

4.2. subjektas (kai subjektas yra nepilnametis – ir jo atstovas pagal įstatymą) pasirašytinai supažindinamas su elektroninio stebėjimo sistemos techninės įrangos naudojimo sąlygomis, materialine atsakomybe už šios įrangos sugadinimą ar praradimą (įteikiama elektroninio stebėjimo įrangos naudojimo atmintinė).

5. Elektroninio stebėjimo sistemos techninė įranga naudojama atsižvelgiant į šios įrangos gamintojo pateiktas naudojimo rekomendacijas (vadovą). 

6. Subjektas (kai subjektas yra nepilnametis – ir jo atstovas pagal įstatymą) pasirašo nustatytos formos įsipareigojimą atlyginti turtinę žalą, jei dėl jo kaltės būtų sugadinta ar prarasta elektroninio stebėjimo sistemos techninė įranga (1 priedas). Jei per elektroninio stebėjimo laikotarpį subjektui pakeičiama nauja elektroninio stebėjimo sistemos techninė įranga, subjektas pasirašo naują įsipareigojimą, kuriame nurodomi nauji elektroninio stebėjimo techninės įrangos identifikavimo numeriai.

7. Nustačius elektroninio stebėjimo sistemos techninės įrangos sugadinimą arba jos praradimą, atliekamas tyrimas ir inicijuojama turtinės žalos įvertinimo bei išieškojimo procedūra.

8. Nustačius elektroninio stebėjimo sistemos techninės įrangos sutrikimų, imamasi veiksmų šiai įrangai pakeisti, taip pat kreipiamasi į šios įrangos techninį aptarnavimą vykdančius atsakingus asmenis.

 

II SKYRIUS

PROBUOJAMŲJŲ INTENSYVIOS PRIEŽIŪROS VYKDYMAS

 

9. Elektroniniu paštu, faksu ar kitomis ryšio priemonėmis iš teismo ar laisvės atėmimo vietos įstaigos gavus įsiteisėjusią teismo nutartį su potvarkiu, kuriais subjektas lygtinai paleidžiamas iš laisvės atėmimo vietos, jam paskiriant intensyvią priežiūrą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, subjektas įtraukiamas į Probacijos tarnybos registrą. Subjekto duomenis (vardą ir pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie teismo sprendimą) pataisos pareigūnas suveda į elektroninio stebėjimo sistemos duomenų bazę, automatiškai šioje sistemoje suteikiamas asmens identifikavimo numeris.

10. Dienotvarkė sudaroma konkrečiam laikotarpiui, vadovaujantis probacijos priemonių individualizavimo principu. Dienotvarkė sudaroma atsižvelgiant į šiuos reikalavimus:

10.1. Dienotvarkė sudaroma ne trumpesniam nei savaitės terminui. Dienotvarkės pakeitimai daromi tik esant objektyvių priežasčių ir gavus subjekto raštišką prašymą. Minėtus dienotvarkės pakeitimus tvirtina pataisos pareigūno tiesioginis vadovas. 

10.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, dienotvarkėje nurodoma konkreti buvimo vieta, vykimo iki jos ir buvimo joje trukmė. Kai nėra galimybės iš anksto dienotvarkėje numatyti nuolatinio buvimo vietos adreso (pvz., subjekto darbo vieta nėra nuolatinė ar yra kintanti ir pan.), su subjektu aptariami būdai, kuriais jis informuotų pataisos pareigūną apie savo buvimo vietą. Šie būdai nurodomi individualiame probuojamojo priežiūros plane.

10.3. Pasibaigus 10.1 papunktyje nurodytam dienotvarkės terminui, sudaroma nauja dienotvarkė. Kviečiant subjektą atvykti dėl naujos dienotvarkės sudarymo, prieš jam atvykstant, būtina subjektui patarti iš anksto nusimatyti ateinančio laikotarpio buvimo vietas ir kitą su tuo susijusią informaciją (vietą, laiką, trukmę).

10.4. Jei subjektas neturi darbo, dienotvarkėje numatant subjekto buvimo vietas, prioritetas taikomas darbo paieškai, kvalifikacijos kėlimui ar keitimui.

10.5. Atsižvelgiant į subjekto užimtumą, darbinę, visuomeninę veiklą, dienotvarkėje gali būti numatytas laikas ir laisvalaikiui (pvz. sporto užsiėmimams, teatrų, muziejų ar koncertų lankymui ir pan.).

11. Sprendimą dėl skubių ir trumpalaikių (ne ilgesnių kaip 2 valandų) subjekto buvimo vietų pakeitimų, susijusių su darbo paieška, sveikatos priežiūra, transporto spūstimis, užtrunkančiais vizitais, skubiu vykimu į probacijos tarnybą ar kitą valstybės ar savivaldybės įstaigą ir pan., kai subjektas neturi galimybių savarankiškai pasirinkti vizito laiko ar trukmės, gali priimti pataisos pareigūnas, vykdantis subjekto intensyvią priežiūrą, gavęs šio subjekto rašytinį ar žodinį prašymą, pažymėdamas atitinkamą sprendimą dienotvarkės pastabose.

12. Dienotvarkė ir visi jos pakeitimai bei su tuo susijusi informacija turi būti nedelsiant suvedami į elektroninio stebėjimo sistemos duomenų bazėje esančią subjekto elektroninę bylą.

13. Subjekto intensyvios priežiūros metu rekomenduojama ne rečiau kaip du kartus per mėnesį teisės aktų nustatyta tvarka specialiomis techninėmis priemonėmis ar atliekant bendrą subjekto būklės įvertinimą, patikrinti, ar šis nevartoja psichiką veikiančių medžiagų.

14. Pataisos pareigūnas ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki intensyvios priežiūros taikymo termino pabaigos, prieš tai atlikęs pakartotinio nusikalstamumo rizikos įvertinimą, naudojant „OASys“ ar kitą rizikos vertinimo metodiką, kreipiasi į tiesioginį vadovą su tarnybiniu pranešimu, kuriame aprašoma subjekto intensyvios priežiūros vykdymo eiga ir pateikiamas motyvuotas siūlymas pratęsti arba nepratęsti subjekto intensyvios priežiūros terminą. Tiesioginis vadovas priima galutinį sprendimą, nurodydamas organizuoti subjekto elektroninio stebėjimo sistemos techninės įrangos išmontavimą arba pratęsti subjekto intensyvios priežiūros terminą.

15. Sprendžiant klausimą dėl subjekto intensyvios priežiūros termino pratęsimo (nepratęsimo), rekomenduojama atsižvelgti į nustatytą rizikos lygį, taip pat įvertinti „OASys“ rizikos vertinimo metodika ar kita metodika nustatytų svertinių taškų padidėjimą ar sumažėjimą, kai nesikeičia rizikos lygis. Jei subjektas priskirtas vidutiniam ar aukštam rizikos lygiui arba žemam lygiui, bet per subjekto intensyvios priežiūros laikotarpį nustatytas svertinių taškų padidėjimas, rekomenduojama pratęsti intensyvios priežiūros terminą. Taip pat atsižvelgiama į tai, ar darbingas subjektas dirba, ar dalyvavo elgesį keičiančioje programoje ar nevartojo psichiką veikiančių medžiagų.

16. Jei subjekto intensyvios priežiūros terminas nėra pratęsiamas, laikoma, kad subjekto intensyvi priežiūra yra nutraukta.

17. Jeigu subjektas, kuriam pratęsiama intensyvi priežiūra, apskundžia tokį sprendimą, jam tęsiama intensyvi priežiūra, iki bus išnagrinėtas jo skundas.

18. Jei tiesioginis vadovas nusprendžia pratęsti subjekto intensyvios priežiūros terminą, šis sprendimas įforminamas Nutarimu dėl intensyvios priežiūros termino pratęsimo (2 priedas). Su šiuo nutarimu subjektas supažindinamas pasirašytinai.

19. Elektroninio stebėjimo sistemos techninė įranga išmontuojama paskutinę elgesio kontrolės elektroninio stebėjimo priemonėmis vykdymo dieną. Jeigu ši diena yra poilsio arba šventės (nedarbo) diena, elektroninio stebėjimo sistemos techninė įranga išmontuojama darbo dieną, kuri eina prieš poilsio arba šventės (nedarbo) dieną.

20. Į kiekvieną elektroninio stebėjimo sistemoje užfiksuotą pažeidimą reaguojama šio tvarkos aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

PROBACIJOS SĄLYGŲ IR TEISMO PASKIRTŲ ĮPAREIGOJIMŲ AR DRAUDIMŲ KONTROLĖ

 

21. Subjekto probacijos sąlygų ar teismo paskirtų įpareigojimų ar draudimų laikymosi kontrolė elektroninio stebėjimo priemonėmis, kai yra gautas subjekto rašytinis sutikimas, pradedama probacijos tarnybos direktoriaus nutarimu (išskyrus atvejus, kai toks kontrolės būdas paskiriamas teismo sprendimu).

22. Subjektui, pažeidusiam probacijos sąlygas ar teismo paskirtus įpareigojimus ar draudimus, atsižvelgiant į nustatytą rizikos lygį ir nustatant didesnės kontrolės intensyvumo poreikį, siūloma tolimesnę subjekto elgesio kontrolę vykdyti naudojant elektroninio stebėjimo priemones.

23. Sprendžiant klausimą dėl probacijos sąlygų ar teismo paskirtų įpareigojimų ar draudimų vykdymo kontrolės naudojant elektroninio stebėjimo priemones, atsižvelgiama į turimus elektroninio stebėjimo techninės įrangos išteklius, pirmenybę taikant šio tvarkos aprašo II skyriuje nustatytai subjekto intensyviai priežiūrai.

24. Į kiekvieną elektroninio stebėjimo sistemoje užfiksuotą pažeidimą reaguojama šio tvarkos aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

INTENSYVIOS PROBUOJAMŲJŲ PRIEŽIŪROS, PROBACIJOS SĄLYGŲ, TEISMO PASKIRTŲ PAREIGŲ BEI DRAUDIMŲ KONTROLĖS YPATUMAI

 

25. Elektroninio stebėjimo sistemoje pažeidimus stebi ir nustatyta tvarka reaguoja pataisos pareigūnas, atsakingas už reagavimą į šioje sistemoje užfiksuotus pažeidimus (toliau – atsakingas už reagavimą pataisos pareigūnas).

26. Atsakingas už reagavimą pataisos pareigūnas užtikrina nuolatinį subjekto stebėjimą ir organizuoja bendrąjį reagavimą.

27. Į kiekvieną elektroninio stebėjimo sistemoje užfiksuotą signalą reaguojama šia tvarka:

27.1. Visais atvejais, esant elektroninio stebėjimo sistemoje užfiksuotam signalui, nedelsiant imamasi šių veiksmų: aiškinamasi, kokios yra signalo priežastys – techninės ar susijusios su subjektui nustatytų pareigų ar draudimų nevykdymu, pagal pataisos pareigūno diskreciją renkama informacija, kuri gali būti naudinga tolimesnio reagavimo situacijos valdymo atveju. Jeigu per protingumo kriterijus atitinkantį laiko tarpą (pvz., per 10 – 15 min.) signalas apie pažeidimą nedingsta, t. y. subjektas nenustoja daryti galimo pažeidimo arba nėra išsiaiškinama, kad dėl to kalti techniniai nesklandumai skambinama į SESĮ, o jeigu subjektas stebimas tik GPS modulio pagalba – susisiekiama sutartu būdu. Subjektas, kurio judėjimas kontroliuojamas elektroninio stebėjimo priemonėmis, privalo užtikrinti, kad pataisos pareigūnas prireikus galėtų su juo susisiekti (turėti mobiliojo ryšio telefoną). Susisiekus su subjektu, būtina išsiaiškinti aplinkybes, o jei yra duomenų, kad galimai daromas pažeidimas, subjektą įspėti, kad jis nutrauktų galimą pažeidimą ar laikytųsi elektroninio stebėjimo techninės įrangos naudojimo instrukcijos. Jei subjektas neatsiliepia, su juo bandoma susisiekti kitais galimais būdais.

27.2. Kai yra duomenų apie galimą grėsmę žmogaus sveikatai ar gyvybei, reaguojama nedelsiant, kreipiantis į bendrąjį pagalbos centrą ar kitaip reaguojant pagal konkrečią situaciją. Apie tokį galimą pažeidimą nedelsiant informuojamas ir subjekto priežiūrą vykdantis pataisos pareigūnas.

27.3. Kitais atvejais, kai elektroninio stebėjimo sistema fiksuoja signalą, atsakingas už reagavimą pataisos pareigūnas, atlikęs būtinus veiksmus (susisiekęs su subjektu, kad išsiaiškintų aplinkybes ir nutrauktų pažeidimą), ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda informaciją pataisos pareigūnui, vykdančiam subjekto priežiūrą.

27.4. Visa informacija apie elektroninio stebėjimo sistemoje užfiksuotus signalus perduodama pataisos pareigūnui, atsakingam už subjekto priežiūrą, kuris, atsižvelgdamas į jų pobūdį bei aplinkybes ir vadovaudamasis teisės aktais, organizuoja tolimesnį reagavimą į pažeidimą.

27.5. Gavęs informaciją apie pažeidimą iš atsakingo už reagavimą pataisos pareigūno, pataisos pareigūnas, vykdantis subjekto priežiūrą, surašo tarnybinį pranešimą ir, jei reikalinga, nedelsdamas išsikviečia subjektą į probacijos tarnybą pažeidimo aplinkybėms išsiaiškinti.

28. Reagavimo ypatumai, kai pažeidimai susiję su elektroninio stebėjimo įrangos sugadinimu (sunaikinimu):

28.1 Jei elektroninio stebėjimo sistema fiksuoja techninės įrangos sugadinimą (pvz., AIĮ nukirpimą), nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną imamasi neatidėliotinų veiksmų pastebėtai informacijai (pažeidimui) patikrinti: susisiekiama su subjektu, jis iškviečiamas į probacijos tarnybą ir apžiūrimas AIĮ.

28.2. Jei pastebima akivaizdžių elektroninio stebėjimo sistemos techninės įrangos tyčinių sugadinimų, informuojama apie ypatingą įvykį, fiksuojamas pažeidimas, pateikiamas teikimas teismui dėl probacijos panaikinimo ar laisvės apribojimo bausmės pakeitimo griežtesne bausme, o įvertinus aplinkybes, sugadintas įrenginys gali būti pakeičiamas.

29. Jei elektroninio stebėjimo sistemos įrangos sugadinimo nenustatoma, SESĮ/AIĮ perprogramuojamas ir tęsiamas jo naudojimas.

30. Nustačius elektroninio stebėjimo įrangos pasisavinimo, praradimo, sugadinimo atvejų, inicijuojama turtinės žalos įvertinimo ir išieškojimo procedūra.

31. Jei nustatoma, kad subjekto faktinė buvimo vieta nežinoma, nes jis negrįžo į namų zoną (jis dingo), nustatyta tvarka informuojama apie ypatingą įvykį ir, atsižvelgiant į nustatytus faktus, gali būti kreipiamasi dėl subjekto paieškos paskelbimo ir (arba) su teikimu į teismą dėl probacijos panaikinimo ar laisvės apribojimo bausmės pakeitimo griežtesne bausme.

32. Pataisos pareigūnas konsultuoja subjektą įrangos veikimo, intensyvios probuojamųjų priežiūros, probacijos sąlygų, teismo paskirtų draudimų ar pareigų vykdymo klausimais. Atsižvelgdamas į situaciją (stichinė nelaimė, įtarimas apie subjekto aplinkoje daromą teisės pažeidimą, grasinimus nusižudyti ir t. t.), pataisos pareigūnas kreipiasi į atitinkamas institucijas. Techninių sistemos gedimų, kurių negalima pašalinti nuotoliniu būdu, atveju pataisos pareigūnas apie tai informuoja elektroninio stebėjimo sistemos administratorių.

 

V SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ, KURIEMS SUTEIKTA TEISĖ IŠVYKTI UŽ AREŠTINĖS AR PATAISOS ĮSTAIGOS TERITORIJOS RIBŲ, ARBA GAVUSIŲ LEIDIMĄ GYVENTI NE PATAISOS ĮSTAIGOS TERITORIJOJE, ELGESIO KONTROLĖ

 

33. Sprendimas dėl elektroninio stebėjimo priemonių taikymo nuteistajam įforminamas pataisos įstaigos direktoriaus nutarimu.

34. Priimant sprendimą dėl elektroninio stebėjimo priemonių taikymo nuteistiesiems, kuriems suteikta teisė išvykti už areštinės ar pataisos įstaigos teritorijų ribų, arba gavusių leidimą gyventi ne pataisos įstaigos teritorijoje, jų elgesio kontrolei užtikrinti, atsižvelgiama į turimus elektroninio stebėjimo techninės įrangos resursus, technines galimybes nustatyti nuteistojo buvimo vietą ir/ar judėjimo maršrutą išvykos metu bei kitas reikšmingas aplinkybes.

35. Atsižvelgiant į išvykos pobūdį ar leidimą gyventi ne pataisos įstaigos teritorijoje, subjektui gali būti nustatomas judėjimo maršrutas, buvimo vieta ir buvimo joje trukmė. Ši informacija įrašoma į sudaromą dienotvarkę, kurią tvirtina pataisos įstaigos (areštinės) direktoriaus įgaliotas pataisos pareigūnas.

36. Dienotvarkė sudaroma konkrečiam laikotarpiui. Kai nėra galimybės iš anksto numatyti subjekto buvimo vietos ar judėjimo maršruto (pvz., subjekto darbo vieta nenuolatinė ar kintanti ir pan.), taip pat esant kitų atvejų (pvz. sutrikus elektroninio stebėjimo sistemos techninei įrangai), numatomi šios informacijos pateikimo atsakingam už reagavimą pataisos pareigūnui būdai.

 

37. Dienotvarkės kopija pasirašytinai įteikiama subjektui. Dienotvarkėje įrašyta informacija turi būti suvedama į elektroninio stebėjimo sistemos duomenų bazėje esančią subjekto elektroninę bylą.

38. Pataisos įstaigos (areštinės) direktoriaus įgaliotas pataisos pareigūnas, pritvirtinęs subjektui AIĮ, reikiamą informaciją suveda į elektroninio stebėjimo sistemą.

39. Į kiekvieną elektroninio stebėjimo sistemoje užfiksuotą signalą reaguojama šia tvarka:

39.1. Jei elektroninio stebėjimo sistema fiksuoja techninės įrangos gedimą ar nukirpimą, pasišalinimą iš subjektui nustatytos leidžiamos teritorijos, bandoma susisiekti su subjektu, jo darbdaviu ar už subjekto priežiūrą atsakingu asmeniu, atsižvelgiant į išvykos pobūdį ir kitas aplinkybes. Esant galimybei, vykstama į užfiksuotą subjekto buvimo vietą išsiaiškinti pažeidimo priežasčių ir, jei yra poreikis ir galimybės, taip pat gali būti kreipiamasi į probacijos tarnybos pareigūnus informacijai patikrinti. Subjektui nustatytu laiku negrįžus į pataisos įstaigą (areštinę) ar nustačius pabėgimo atvejį, nedelsiant atliekami jo paieškos veiksmai, apie įvykį nustatyta tvarka informuojamas Kalėjimų departamentas.

39.2. Dėl elektroninio stebėjimo sistemoje užfiksuotų signalų atsakingas už reagavimą pataisos pareigūnas surašo tarnybinį pranešimą pataisos įstaigos (areštinės) direktoriui.

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Elektroninio stebėjimo sistemą administruoja ir metodinę bei praktinę pagalbą elektroninio stebėjimo vykdymo klausimais pataisos pareigūnams teikia Kalėjimų departamento direktoriaus įgaliotas asmuo (elektroninio stebėjimo sistemos administratorius).

41. Visais atvejais, kai naudojamos elektroninio stebėjimo priemonės ir nustatomas pažeidimas, kuris pagal Duomenų ir informacijos apie ypatingus įvykius, susijusius su Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų veikla, rinkimo, perdavimo bei reagavimo į ypatingus įvykius taisykles, patvirtintas Kalėjimų departamento direktoriaus 2014 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V-360 „Dėl Duomenų ir informacijos apie ypatingus įvykius, susijusius su Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų veikla, rinkimo, perdavimo bei reagavimo į ypatingus įvykius taisyklių patvirtinimo“, priskirtas ypatingiems įvykiams, apie jį informuojama šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

42. Elektroninio stebėjimo priemonės gali būti išmontuojamos, kai jos trukdo subjektui teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

43. AIĮ ir SESĮ perdavimo faktas pataisos pareigūnams probacijos tarnybose apskaitomas Elektroninio stebėjimo įrangos perdavimo apskaitos žurnale (3 priedas).

44. Duomenys apie elektroninio stebėjimo sistemos techninės įrangos naudojimą, elektroninio stebėjimo sistemoje užfiksuotus pažeidimus ir kiti su subjekto stebėjimu susiję dokumentai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

____________________


Nuteistųjų elgesio kontrolės elektroninio stebėjimo priemonėmis tvarkos aprašo

1 priedas 

 

(Įsipareigojimo atlyginti turtinę žalą forma)

 

__________________________________________

(nuteistojo vardas ir pavardė)

____________________________________________

(gimimo metai, gyvenamoji vieta)

___________________________________________

(nepilnamečio atstovo pagal įstatymą vardas ir pavardė)

 

____________________________

(Kalėjimų departamentui pavaldžios

įstaigos pavadinimas)

 

 

ĮSIPAREIGOJIMAS

ATLYGINTI TURTINĘ ŽALĄ

 

____________________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

 

 

Jei dėl mano (mano atstovaujamo asmens) kaltės būtų sugadintos ar prarastos elektroninio stebėjimo priemonės: asmens identifikavimo įrenginys Nr.__________, kurio vertė – __________ Eur, ir/ar stacionarus elektroninio stebėjimo įrenginys Nr.__________, kurio vertė – ___________ Eur, įsipareigoju atlyginti visą ________________ (vertė eurais) turtinę žalą teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

_________________       __________________________

(parašas)                                  (vardas ir pavardė)      

 

 

 

Įsipareigojimą paėmė:

 

______________________

(pareigų pavadinimas)

 

_______________________

(vardas ir pavardė)

 

_______________________

(data)

 


Nuteistųjų elgesio kontrolės elektroninio stebėjimo priemonėmis tvarkos aprašo

2 priedas 

 

(Nutarimo dėl intensyvios priežiūros termino pratęsimo forma)

 

(Lietuvos valstybės herbas)

_________________________________________________

(probacijos tarnybos pavadinimas)

DIREKTORIUS

 

NUTARIMAS

DĖL INTENSYVIOS PRIEŽIŪROS TERMINO PRATĘSIMO

 

20 __m. _________ d. Nr.___

__________________

(sudarymo vieta)

 

Atsižvelgdamas (-a) į tai, kad probuojamasis (-oji) _____________________________________________

(vardas ir pavardė, gimimo metai)

gyvenantis (-i)_ _____________________________________________________________________________

(gyvenamoji vieta)

nuteistas (-a) ______________________________________________________________ teismo pagal LR BK

(sprendimo data, apygardos, apylinkės)

_______________________, kuriam (-iai) paskirta ________________________________________________,

(straipsnis, dalis, punktas)                                                                    (bausmės rūšis, dydis)

vadovaujantis LR BVK 157 str., _____________________________________________________  ___ _teismo

(sprendimo data, apygardos, apylinkės)

nutartimi nuspręsta taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, nustatant intensyvią priežiūrą Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo nustatyta tvarka ir kuris (-i) į ___________________________ ___ probacijos

(pavadinimas)

tarnybos registrą įtrauktas (-a) nuo ___________, intensyvi priežiūra pradėta vykdyti nuo _________________,

(data)                                                                                  (data)

intensyvios priežiūros laikotarpiu _______________________________________________________________

(priežiūros laikotarpio aprašymas,

__________________________________________________________________________________________

rizikos pervertinimo duomenys ir sprendimo motyvai)

__________________________________________________________________________________________

ir vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 28 straipsniu,

n u t a r i u probuojamajam (-ajai)___________________________________________________________

(vardas ir pavardė)

intensyvios priežiūros terminą pratęsti ________ mėnesiams, tai yra nuo __________ iki ____________.

(data)                              (data)

Sprendimas dėl intensyvios priežiūros termino pratęsimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, gali būti skundžiamas       ________________________

probacijos tarnybos direktoriui.                                                                            (pavadinimas)

 

_____________________

_____________________

_____________________

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

Susipažinau

___________________

(parašas)

___________________

(vardas ir pavardė)

20__ - _____ - ___


Nuteistųjų elgesio kontrolės elektroninio stebėjimo priemonėmis tvarkos aprašo

3 priedas 

 

(Elektroninio stebėjimo įrangos perdavimo apskaitos žurnalo forma)

 

 

_________________________________________________________

(Kalėjimų departamentui pavaldžios pataisos įstaigos pavadinimas)

 

 

ELEKTRONINIO STEBĖJIMO ĮRANGOS PERDAVIMO APSKAITOS ŽURNALAS

 

 

 

Eil. Nr.

Įrangos išdavimo data

AIĮ Nr.

SESĮ Nr.

Įrangą perdavusio pareigūno pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, parašas

Įrangą priėmusio pareigūno pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, parašas

Pastabos

(techniškai tvarkinga)

Įrangos grąžinimo data (techniškai tvarkinga, sugadinta, prarasta ir pan.)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________                           _________________                             _______________

(pareigų pavadinimas)                                                        (parašas)                                                              (vardas ir pavardė)

 

Pastaba. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale.