Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 21 D. NUTARIMO NR. 1406 „DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. LIEPOS 1 D. NUTARIMO NR. 1014 „DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS NUOSTATŲ IR VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIO NUTARIMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 30 d. Nr. 318
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimą Nr. 1406 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 1014 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatų ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos tarybos nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio nutarimo pripažinimo netekusiais galios“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatai nauja redakcija nedėstomi):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

Dėl VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatus (pridedama).“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatus:

2.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija yra branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (šios veiklos branduolinės saugos, radiacinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos (toliau – fizinė sauga), branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės) valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą vykdanti savarankiška valstybės įstaiga.“

2.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymu, Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatais (toliau – Nuostatai).“

2.3. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. VATESI savininkė yra valstybė. VATESI savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė), kuri tvirtina ir keičia Nuostatus, priima sprendimą dėl VATESI pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo, sprendžia kitus biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai priskirtus klausimus.“

2.4. Pakeisti 9.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.4. pagal kompetenciją rengia ir (ar) Vyriausybei teikia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų branduolinės saugos, fizinės saugos, branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės, taip pat radiacinės saugos verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais klausimais projektus;“.

2.5. Pakeisti 9.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.7. prižiūri, kaip laikomasi branduolinę saugą, radiacinę saugą verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, fizinę saugą, branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, taip pat kitų reikalavimų, atsirandančių dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų;“.

2.6. Pakeisti 9.15 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.15. branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos atveju, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu ir Valstybiniu gyventojų apsaugos planu branduolinės avarijos atveju, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“, yra atsakinga už valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir padarinių šalinimo organizavimą institucija;“.

2.7. Pakeisti 11.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„11.3. prižiūri, kaip laikomasi darbuotojų ar atskirų jų rizikos grupių, nuolat ar laikinai dirbančių branduolinės energetikos objektuose ar vykdančių branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, taip pat kitų asmenų, laikinai vykdančių veiklą branduolinės energetikos objektuose ar branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos reikalavimų;“.

2.8. Pakeisti 11.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„11.7. dalyvauja atliekant branduolinių ir radiologinių avarijų, įvykusių branduolinės energetikos objektuose ar vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais tyrimus, prognozuoja jų padarinius ir teikia pasiūlymus, kaip jų išvengti ir juos likviduoti;“.

2.9. Pakeisti 11.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„11.11.            organizuoja atrankinius radono tūrinių aktyvumų tyrimus branduolinės energetikos objektų aikštelėse esančiuose statiniuose;“.

2.10. Pakeisti 12.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12.2. nustato branduolinių medžiagų kategorijas;“.

2.11. Pakeisti 12.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12.5. dalyvauja įgyvendinant Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos nuostatas, atlieka ryšių palaikymo Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos ir Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos pakeitimo nuostatų taikymo sričiai priklausančiais klausimais punkto funkcijas.“

2.12. Pakeisti 13.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„13.5. atsako už Airijos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo, įgyvendinančio Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis, kuris pasirašytas 1973 m. balandžio 5 d. Briuselyje, ir Airijos, Austrijos Respublikos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo, įgyvendinančio Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis, Papildomo protokolo įgyvendinimą.“

2.13. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. VATESI veikla organizuojama vadovaujantis strateginiu veiklos planu ir metiniu veiklos planu, kurių rengimą ir tvirtinimą nustato Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas ir Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“.“

2.14. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

„22. VATESI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, priėmimo į pareigas tvarką, atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio, pašalpų mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas, jų teises ir pareigas, tarnybinę ir drausminę atsakomybę, socialines ir kitas garantijas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.“

2.15. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

„27. VATESI gali būti pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.“

3. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras, pavaduojantis

energetikos ministrą                                                                        Evaldas Gustas