Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. KOVO 27 D. NUTARIMO NR. 407 „DĖL NUOLATINĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. vasario 18 d. Nr. 175
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimą Nr. 407 „Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Sudaryti šią nuolatinę Kelių priežiūros ir plėtros programos komisiją (toliau – komisija):

susisiekimo viceministras (komisijos pirmininkas);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovas (komisijos pirmininko pavaduotojas);

vidaus reikalų viceministras;

Finansų ministerijos atstovas;

Žemės ūkio ministerijos atstovas;

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius;

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių katedros atstovas;

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ atstovas;

Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas;

asociacijos „Lietuvos keliai“ atstovas;

valstybės įmonės „Automagistralė“ atstovas.“

3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos nuostatus:

3.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Komisijos tikslas – prižiūrėti Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimą.“

3.2. Pakeisti 4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1. prižiūrėti, kad visos Kelių priežiūros ir plėtros programoje numatytos nuostatos būtų laiku ir tinkamai vykdomos, kruopščiai įgyvendinama kelių priežiūra ir eismo saugumo priemonės;“.

3.3. Papildyti 5.5 papunkčiu:

5.5. apsvarsto klausimus, susijusius su vietinės reikšmės kelių (gatvių) plėtra, lėšų poreikiu plėtros projektams finansuoti, projektų, numatomų finansuoti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, atranka, šių lėšų panaudojimo efektyvumo kontrole;“.

3.4. Papildyti 5.6 papunkčiu:

5.6. apsvarsto Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos parengtą Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimo ataskaitą;“.

3.5. Papildyti 5.7 papunkčiu:

5.7. vertina Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos, teikiamos tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, projektą.“

3.6. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Komisija kasmet pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei atlikto darbo ataskaitą.“

3.7. Pripažinti netekusiu galios 7.4 papunktį.

3.8. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Komisijos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per pusmetį.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rimantas Sinkevičius