LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-2997 „DĖL GYVENTOJŲ SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMA COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 18 d. Nr. V-2335

Vilnius

 

P a k e i č i u Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – aprašas):

1. Pakeičiu 12 punktą ir išdėstau jį taip:

12. Koordinatoriai kiekvieną savaitę į Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą (toliau – VDV IS) pateikia savo savivaldybės teritorijoje veikiančių vakcinacijos centrų ir skiepijančių ASPĮ COVID-19 vakcinų poreikį artėjančiai savaitei. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) elektroniniu paštu kreipiasi į paslaugas organizuojančias ASPĮ (išskyrus, jei visi jų ir atraminių ASPĮ darbuotojai jau paskiepyti), prašydama pateikti savo ir jos teritorijoje esančių atraminių ASPĮ asmenų, kurie dar nepaskiepyti, tačiau pageidauja skiepytis, skaičių. SAM atsižvelgdama į koordinatorių ir paslaugas organizuojančių ASPĮ pateiktą COVID-19 vakcinų poreikį, paskiria COVID-19 vakcinas konkrečioms ASPĮ.“

2. Pakeičiu 283 punktą ir išdėstau jį taip:

283. Trečiąja COVID-19 vakcinos doze, naudojant COVID-19 vakciną Comirnaty, gali skiepytis 12 m. ir vyresni pacientai, sergantys lėtinėmis imunitetą silpninančiomis ligomis arba kuriems taikomas gydymas imuninę sistemą slopinančiais vaistiniais preparatais, praėjus ne mažiau kaip 28 dienoms nuo antrosios COVID-19 vakcinos dozės suleidimo dienos.“

3. Pakeičiu 284 punktą ir jį išdėstau taip:

284.  Trečiąja (kai skiepijimas daugiau nei viena doze numatytas COVID-19 vakcinos charakteristikų santraukoje nurodytoje skiepijimo schemoje) arba antrąja (kai skiepijimas viena doze numatytas COVID-19 vakcinos charakteristikų santraukoje nurodytoje skiepijimo schemoje arba kai asmuo buvo paskiepytas tik viena vakcinos doze pagal Aprašo 282 punktą) COVID-19 vakcinos doze (sustiprinančiąja doze) naudojant COVID-19 vakciną Comirnaty arba, jei asmuo buvo paskiepytas COVID-19 Vaccine Janssen, – COVID-19 Vaccine Janssen arba Comirnaty, gali skiepytis 18 m. ir vyresni asmenys ne anksčiau kaip po 180 dienų nuo pirmosios arba antrosios COVID-19 vakcinos dozės suleidimo dienos.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                         Arūnas Dulkys