PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 7 d. Nr. T1-5

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir atsižvelgdama į Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centro 2018 m. lapkričio 11 d. raštą Nr. S-25, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centro teikiamų paslaugų kainas (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. T1-231 „Dėl Kulių kultūros centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2019 m. vasario 7 d.

sprendimu Nr. T1-5

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULIŲ KULTŪROS CENTRO

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Trukmė, kiekis, matas

Paslaugos kaina, Eur

1.   Patalpų nuomos renginiams organizuoti kainos

1.1.

Parodų - šokių salė Kulių kultūros centre

1 val.

20,00

1.2.

Parodų - šokių salė Kulių kultūros centre

1 para

150,00

1.3.

Žiūrovų salė Kulių kultūros centre

1 val.

20,00

1.4.

Žiūrovų salė Kulių kultūros centre

1 para

200,00

1.5.

Žiūrovų salė Stalgėnų skyriuje

1 val.

15,00

1.6.

Žiūrovų salė Stalgėnų skyriuje

1 para

150,00

1.7.

Mažoji salė Stalgėnų skyriuje

1 val.

15,00

1.8

Mažoji salė Stalgėnų skyriuje

1 para

150,00

2.   Pramoginių renginių bilietų kainos

2.1.

Jaunimui iki 21 m.

1 asmuo

nuo 1,00 iki 3,00 (Kulių kultūros centro direktoriaus įsakymu nustatoma kaina konkrečiam renginiui)

2.2.

Suaugusiesiems

1 asmuo

nuo 3,00 iki 10,00 (Kulių kultūros centro direktoriaus įsakymu nustatoma kaina konkrečiam renginiui)

3. Pramoginių renginių bilietų kainos

3.1.

Už profesionalių ir mėgėjų meno kolektyvų pasirodymus

proc.

10 proc. nuo surinktų lėšų už renginį

___________________________________