Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. RUGSĖJO 15 D. NUTARIMO NR. 1314 „DĖL ATASKAITOS APIE PAŽANGĄ SKATINANT IR NAUDOJANT ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS TEIKIMO EUROPOS KOMISIJAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. liepos 5 d. Nr. 563

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 1314 „Dėl Ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ATASKAITOS APIE PAŽANGĄ SKATINANT IR NAUDOJANT ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS TEIKIMO EUROPOS KOMISIJAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 53 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL 2009 L 140, p. 16) (toliau – Direktyva), 5 ir 22 straipsnių ir 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/1513, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (OL 2015 L 239, p. 1), 1, 2 ir 4 straipsnių nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai laikantis šiuo nutarimu patvirtinto aprašo nuostatų rinkti ir sisteminti informaciją, kurios reikia ataskaitai parengti.

3. Įpareigoti:

3.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją, Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją – pagal kompetenciją teikti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai informaciją, kurios reikia šiame nutarime nurodytai ataskaitai parengti;

3.2. Lietuvos statistikos departamentą – užtikrinti statistinės informacijos, kurios reikia atsinaujinančių išteklių daliai, palyginanti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiuoti, surinkimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai.“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašą:

2.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (toliau – ataskaita) pagal 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL 2009 L 140, p. 16), 5 ir 22 straipsnių ir 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/1513, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (OL 2015 L 239, p. 1), 4 straipsnio nuostatas rengimo ir teikimo Europos Komisijai, informacijos, kurios reikia ataskaitai parengti, rinkimo, sisteminimo ir teikimo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) tvarką.“

2.3. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme.“

2.4. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

ATASKAITOS TEIKIMAS“.

2.5. Pakeisti 4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1. atsinaujinančių energijos išteklių dalis, palyginti su bendruoju galutiniu elektros, šilumos ir vėsumos energetikos, transporto sektorių ir šalies energijos suvartojimu; ši dalis apskaičiuojama pagal energetikos ministro patvirtintą atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodiką;“.

2.6. Pakeisti 4.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.10. iš energetikos ministro patvirtintoje atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikoje nurodytame žaliavų ir kitų degalų, kurių dalis, siekiant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 1 straipsnio 5 dalies 1 punkte nurodyto 0,5 procento rodiklio, turi būti laikoma du kartus didesne už jų energetinę vertę, sąraše išvardytų žaliavų pagamintų biodegalų naudojimo plėtra ir jų dalis, įskaitant išteklių įvertinimą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama tvarumo aspektams, susijusiems su maistui ir pašarams skirtų produktų pakeitimo biodegalų gamyba poveikiu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plane nustatytus atliekų hierarchijos principus ir biomasės pakopinio naudojimo principą, taip pat į regionines ir vietos ekonomines bei technologines aplinkybes, būtinų anglies atsargų išlaikymą dirvožemyje ir dirvožemio bei ekosistemų kokybę;“.

2.7. Pakeisti 4.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.12. numatomas grynasis sumažintas išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius; šis kiekis gali būti apskaičiuojamas pagal aplinkos ministro patvirtintas Gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius bioproduktus ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisykles;“.

2.8. Pakeisti 4.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.16. subjektų, gaminančių energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, skaičius ir jo pokytis nuo paskutinės ataskaitos pateikimo;“.

2.9. Papildyti 4.17 papunkčiu:

4.17. pažanga, padaryta siekiant nacionalinio planinio rodiklio, nustatyto Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 1 straipsnio 5 dalies 1 punkte, nacionalinių planinių rodiklių ir rekomenduojamos vertės skirtumas ir esminės jo priežastys.“

2.10. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

2.11. Pripažinti netekusiu galios priedą.

 

 

 

Susisiekimo ministras, pavaduojantis

Ministrą Pirmininką                                                                         Rokas Masiulis

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Žygimantas Vaičiūnas