FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO, SPRENDIMO PRIĖMIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2017 m. rugsėjo14 d. Nr. V-132

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 dalimi,

tvirtinu Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktoriaus  pavaduotojas,

laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas                                                Šarūnas Rameikis

 


 

 

PATVIRTINTA

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2017 m. rugsėjo 14 įsakymu Nr. V-132  

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO, SPRENDIMO PRIĖMIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato patikrinimų metu nustatytų galimų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo tvarką Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba). Aprašas taip pat taikomas pagal Įstatymo 31 straipsnį Tarnybos darbuotojams atliekant patikrinimus, kurių metu nebuvo vykdomi Įstatymo 32 straipsnyje Tarnybos darbuotojų nustatyti reikalavimai, už kurių nevykdymą gali būti taikomos Įstatyme nustatytos poveikio priemonės.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Subjektas – Įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje apibrėžta finansų įstaiga, Įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje apibrėžtas kitas įpareigotasis subjektas, finansų įstaigos ar kito įpareigotojo subjekto dalyvis, valdymo organo narys, administracijos vadovas, vyresnysis vadovas, užsienio finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų filialo vadovas.

2.2. Kitas asmuo – Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijos sprendimu dalyvauti posėdyje kviečiamas asmuo (ekspertai, specialistai, liudytojai, Tarnybos darbuotojai, Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų, Lietuvos advokatūros atstovai ar kiti asmenys).

2.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KOMISIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

 

 

3. Galimiems Įstatymo pažeidimams nagrinėti Tarnybos direktorius įsakymu sudaro nuolatinę Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisiją iš Tarnybos darbuotojų (toliau – Komisija) ir skiria Komisijos sekretorių. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių (Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys). Visi Komisijos sprendimai priimami Komisijos narių balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei Komisijos narių. Komisijos nariai neturi teisės atsisakyti balsuoti arba susilaikyti balsuojant. Balsams pasidalijus po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas.

4. Galimų Įstatymo pažeidimų nagrinėjimo posėdžius (toliau – posėdis) organizuoja ir jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – jį pavaduojantis Komisijos narys.

5. Komisija, nagrinėdama galimus Įstatymo pažeidimus, turi teisę gauti nagrinėjimui reikalingą informaciją, dokumentus ar kitus duomenis, kviesti ir apklausti liudytojus, ar kitus asmenis.

 

III SKYRIUS

PASIRENGIMAS GALIMŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMUI

 

 

6. Tarnybos pareigūnų atlikto patikrinimo metu surinkta galimų Įstatymo pažeidimų medžiaga Komisijai perduodama nagrinėti administracijos padalinio vadovo ar Tarnybos direktoriaus įgalioto asmens sprendimu.

7. Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų ir Lietuvos advokatūros pateikti patikrinimo dokumentai su atlikto patikrinimo išvadomis Komisijai perduodami nagrinėti Tarnybos direktoriaus pavedimu.

8. Komisijos pirmininkas, o jo nesant – jį pavaduojantis Komisijos narys, gavęs Tarnybos patikrinimo metu surinktą medžiagą ar Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų ir Lietuvos advokatūros pateiktus šių institucijų patikrinimo dokumentus su atlikto patikrinimo išvadomis, ne ilgiau nei per 2 darbo dienas rezoliucija priima sprendimą organizuoti Komisijos posėdį.

9. Komisijos pirmininkas, o jo nesant – jį pavaduojantis Komisijos narys, subjektui registruotąja pašto siunta buveinės adresu, o jeigu žinomas – faktinės veiklos adresu, praneša apie galimus Įstatymo pažeidimus ir nustato ne trumpesnį kaip 14 darbo dienų nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos terminą paaiškinimams pateikti, paprašo informacijos apie subjekto bendrąsias metines pajamas arba metines pajamas, gautas iš profesinės ar kitos veiklos, nurodytos Įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje, kitos galimų Įstatymo pažeidimų nagrinėjimui reikalingos informacijos, pasiūlo pateikti informaciją dėl Įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių.

10. Komisijos pirmininkas, o jo nesant – jį pavaduojantis Komisijos narys, kai reikalinga, raštu kreipiasi į patikrinimą dėl galimų Įstatymo pažeidimų atlikusį Tarnybos administracijos padalinį, Lietuvos auditorių rūmus, Lietuvos notarų rūmus, Lietuvos antstolių rūmus, Lietuvos advokatūrą ar kitas institucijas, ir nustato ne trumpesnį kaip 14 darbo dienų terminą nuo kreipimosi išsiuntimo dienos paaiškinimams ar informacijai dėl Įstatymo 34 straipsnyje ir 37 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių ar kitų galimų Įstatymo pažeidimų pateikti.

11. Komisijos pirmininkas, o jo nesant – jį pavaduojantis Komisijos narys, praneša subjektui registruotąja pašto siunta buveinės adresu, o jeigu žinomas – faktinės veiklos adresu, apie posėdžio vietą, datą ir laiką ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki posėdžio dienos nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos. Pranešime nurodoma, kad subjektas, jo atstovai turi teisę dalyvauti posėdyje, susipažinti su turima medžiaga, kuria grindžiami galimi Įstatymo pažeidimai (išskyrus informaciją, kuri sudaro valstybės, tarnybos, komercinę arba kitą įstatymų saugomą paslaptį), duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, naudotis advokato arba kito įgalioto atstovo paslaugomis.

12. Komisijos pirmininkas, o jo nesant – jį pavaduojantis Komisijos narys, kitam asmeniui pranešimą apie posėdžio vietą, datą ir laiką siunčia elektroniniu paštu ar raštu ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki posėdžio dienos nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos. Kitam asmeniui apie posėdžio vietą, datą ir laiką gali būti pranešama prieš trumpesnį laiką, jeigu toks pranešimo terminas suderintas su kitu asmeniu.

13. Tarnybos patikrinimo metu surinktos medžiagos ar Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų, Lietuvos advokatūros pateikti šių institucijų patikrinimo dokumentų su atlikto patikrinimo išvadomis svarstymas posėdyje inicijuojamas praėjus Aprašo 9 ir 10 punktuose nustatytam terminui.

 

IV SKYRIUS

GALIMO ĮSTATYMO PAŽEIDIMO NAGRINĖJIMAS

 

14. Tarnybos patikrinimo metu surinktos medžiagos ar Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų, Lietuvos advokatūros pateiktų šių institucijų patikrinimo dokumentų su atlikto patikrinimo išvadomis svarstymas posėdyje vyksta nenutrūkstamai, išskyrus poilsiui skiriamą laiką. Posėdžio pradžią, pertraukas ir pabaigą skelbia posėdžio pirmininkas.

15. Posėdžio eigai fiksuoti rašomas posėdžio protokolas ir daromas garso įrašas, kuris yra posėdžio protokolo sudedamoji dalis, išskyrus Aprašo 39 ir 40 punktuose numatytus atvejus.

16. Be Komisijos leidimo posėdžio metu filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus ir naudoti kitas technines priemones draudžiama.

17. Jeigu posėdžio metu asmenys po Komisijos pirmininko įspėjimo pažeidžia tvarką, Komisijos pirmininkas turi teisę pašalinti juos iš posėdžio salės.

18. Komisija protokoliniu sprendimu posėdžio dalyvių prašymu ar savo iniciatyva gali visą posėdį ar jo dalį pripažinti uždarais, jeigu yra pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė ar komercinė paslaptis, taip pat kai reikia apsaugoti asmens duomenis, informacijos konfidencialumą ar kitus duomenis.

19. Posėdyje gali dalyvauti:

19.1. subjektas ir (ar) jo įgaliotas atstovas;

19.2. Tarnybos, Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų, Lietuvos advokatūros įgaliotas atstovas (atstovai);

19.3. Komisijos sprendimu – ekspertai, specialistai, liudytojai ar kiti asmenys.

20. Subjekto ar jo įgalioto atstovo, kitų asmenų neatvykimas į posėdį  netrukdo nagrinėti galimus Įstatymo pažeidimus.

21. Posėdyje dalyvaujantys asmenys privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o subjektų įgalioti atstovai – taip pat ir įgaliojimą, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Paskirtu laiku posėdį pradeda posėdžio pirmininkas ir paskelbia, koks klausimas bus svarstomas, Komisijos sudėtį, kas atvyko į posėdį. Posėdžio pirmininkas arba Komisijos sekretorius nustato atvykusiųjų tapatybę, patikrina atstovų įgaliojimus.

23. Posėdžio pirmininkas praneša subjektui, Tarnybos, Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų, Lietuvos advokatūros įgaliotam atstovui (atstovams) jų teises ir pareigas.

24. Komisijos narys pristato galimų Įstatymo pažeidimų aplinkybes ir duomenis, kuriais grindžiamas galimas Įstatymo pažeidimas: dokumentus, nuotraukas, vaizdo įrašus, garso įrašus ir pan.

25. Paskui dėl galimo Įstatymo pažeidimo aplinkybių išklausomas subjektas, kiti asmenys.  Subjektui, kitiems asmenims gali būti užduodami klausimai.

26. Posėdžio pirmininkas skelbia posėdžio pabaigą.

27. Komisija gali atidėti galimų Įstatymo pažeidimų nagrinėjimą, jeigu būtina surinkti naujų įrodymų ar kitais būtinais atvejais.

28. Komisija, atidėdama galimų Įstatymo pažeidimų nagrinėjimą, arba posėdžiui neįvykus dėl kitų pateisinančių priežasčių, paskiria kito posėdžio datą ir laiką ir apie tai praneša Aprašo 11 ir 12 punktuose nustatyta tvarka, arba pasirašytinai paskelbia  į posėdį atvykusiems subjektams, įgaliotiems atstovams, kitiems asmenims.

29. Komisija turi teisę pareikalauti subjekto ir (ar) jo įgalioto atstovo, kitų asmenų per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 14 darbo dienų, pateikti galimų Įstatymo pažeidimų nagrinėjimui reikalingą papildomą informaciją, dokumentus ar kitus duomenis. Toks reikalavimas posėdyje dalyvaujančiam subjektui ir (ar) jo įgaliotam atstovui, kitiems asmenims išdėstomas protokoliniu Komisijos sprendimu, kuris turi būti įrašytas į posėdžio protokolą, o posėdyje nedalyvaujančiam subjektui ir (ar) jo įgaliotam atstovui, kitiems asmenims pateikiamas raštu.

30. Aprašo 29 punkte nurodytos informacijos, dokumentų ar kitų duomenų nepateikimas per nustatytą terminą netrukdo nagrinėti galimų Įstatymo pažeidimų.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS MOTYVUOTOS IŠVADOS, TARNYBOS SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

31. Komisija įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir nešališku visų galimo Įstatymo pažeidimo aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasi Įstatymu, teisingumo ir protingumo kriterijais.

32. Komisija, priimdama išvadą dėl poveikio priemonės (poveikio priemonių) taikymo, parinkdama konkrečią poveikio priemonę (poveikio priemones) ir jos (jų) dydį, atsižvelgia į Įstatymo 34 straipsnyje, 37 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, priimdama išvadą dėl siūlomo (-ų) privalomo nurodymo (-ų), atsižvelgia į Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies nuostatas, o priimdama išvadą dėl galimo Įstatymo pažeidimo tyrimo nutraukimo – atsižvelgia į Įstatymo 33 straipsnio 3 dalies nuostatas.

33. Komisija, išnagrinėjusi galimų Įstatymo pažeidimų medžiagą, priima Komisijos išvadą, kurioje pateikia Tarnybos direktoriui vieną arba kelis iš šių siūlymų:

33.1. duoti privalomą nurodymą;

33.2. įspėti subjektą dėl Įstatymo pažeidimų arba Priežiūros institucijos nurodymų nevykdymo;

33.3. skirti Įstatyme nustatytą baudą;

33.4. laikinai nušalinti valdybos narį (narius), administracijos vadovą (vadovus), vyresnįjį vadovą, užsienio finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų filialo vadovą (vadovus) nuo pareigų arba nušalinti valdybos narį (narius), administracijos vadovą (vadovus), vyresnįjį vadovą, užsienio finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų filialo vadovą (vadovus) ir reikalauti, kad jie būtų atšaukti iš pareigų ir (ar) su jais būtų nutraukta sutartis, ir (ar) būtų panaikinti jų įgaliojimai;

33.5. laikinai ar visam laikui uždrausti (apriboti) vieno ar kelių subjekto filialų ar kitų padalinių veiklą;

33.6. laikinai apriboti teisę disponuoti lėšomis, esančiomis sąskaitose kredito įstaigose, ir (ar) kitu turtu;

33.7. panaikinti išduotą licenciją ar leidimą vykdyti veiklą ar laikinai sustabdyti jo galiojimą tol, kol tęsiamas šio įstatymo pažeidimas;

33.8. atlikti papildomą patikrinimą;

33.9. nutraukti pažeidimo nagrinėjimą;

33.10. Įstatymo 36 straipsnio 10 dalyje nustatytu atveju – perduoti medžiagą apie galimus Įstatymo pažeidimus užsienio valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso ši finansų įstaiga, priežiūros institucijai, prašant imtis visų galimų veiksmų daromiems ar galimiems pažeidimams pašalinti;

33.11. Įstatymo 37 straipsnio 11 dalyje nustatytu atveju – perduoti medžiagą apie galimus Įstatymo pažeidimus, turinčius nusikalstamos veikos požymių, ikiteisminio tyrimo institucijai ar prokurorui.

34. Įstatymo 37 straipsnio 11 dalyje nustatytu atveju, jeigu ikiteisminio tyrimo institucija ar prokuroras atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą arba ikiteisminis tyrimas yra nutraukiamas, mutatis mutandis taikomos Aprašo 11–33 punktų nuostatos.

35. Komisijos išvada turi būti priimta per 10 darbo dienų nuo paskutinio vykusio posėdžio pabaigos.

36. Komisijos išvadą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.

37. Komisijos narys, kuris Komisijos išvados priėmimo metu laikėsi skirtingos nuomonės, turi teisę ją išdėstyti raštu. Atskiroji nuomonė neskelbiama, bet pridedama prie Įstatymo pažeidimo nagrinėjimo medžiagos. Komisijos nariai neturi teisės atskleisti kitų Komisijos narių nuomonių, pareikštų priimant Komisijos išvadą.

38. Komisijos išvada turi būti motyvuota, joje taip pat turi būti:

38.1. įžanginė dalis, kurioje nurodoma Komisijos sudėtis, Komisijos išvados priėmimo data ir vieta, posėdžio sekretorius, posėdžio dalyviai, jų duomenys, svarstomas klausimas;

38.2. aprašomoji dalis, kurioje nurodomos nustatytos aplinkybės, subjektų pareiškimai, reikalavimai ar nuomonės;

38.3. motyvuojamoji dalis, kurioje nurodomi motyvai, kuriais grindžiama Komisijos išvada, teisės normos, kuriomis vadovaujamasi, subjekto paaiškinimų vertinimas;

38.4. rezoliucinė dalis, kurioje Komisija pateikia vieną ar kelis siūlymus pagal Aprašo 33 punktą, siūlymą dėl Tarnybos sprendimo vykdymo termino ir tvarkos, taip pat siūlymą dėl Tarnybos sprendimo paskelbimo viešai.

39. Įstatymo 35 straipsnio 5 dalyje nustatytu atveju Komisija per 10 darbo dienų nuo subjekto raštu pateiktų argumentuotų paaiškinimų gavimo rašytinio proceso tvarka priima Komisijos išvadą su siūlymu atšaukti ar neatšaukti duotą privalomą nurodymą. Į rašytinio proceso tvarka nagrinėjamą posėdį subjektas ar kiti asmenys nekviečiami.

40. Įstatymo 35 straipsnio 6 dalyje nustatytu atveju Komisija per 10 darbo dienų nuo subjekto raštu pateiktų argumentuotų paaiškinimų gavimo rašytinio proceso tvarka priima Komisijos išvadą su siūlymu atidėti ar neatidėti privalomo nurodymo įvykdymo terminą. Į rašytinio proceso tvarka nagrinėjamą posėdį subjektas ar kiti asmenys nekviečiami.

41. Aprašo 33 punkte numatyta Komisijos išvada priimama per objektyviai įmanomą trumpiausią laiką, ne ilgiau nei per 6 mėnesius nuo Tarnybos patikrinimo metu surinktos medžiagos, Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų, Lietuvos advokatūros pateiktų šių institucijų patikrinimo dokumentų su atlikto patikrinimo išvadomis perdavimo nagrinėti Komisijos posėdyje, o Aprašo 34 punkte numatytu atveju – per objektyviai įmanomą trumpiausią laiką, ne ilgiau kaip per 2 mėnesius nuo medžiagos, kurioje ikiteisminio tyrimo institucija ar prokuroras atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą ar ikiteisminį tyrimą nutraukė, grąžinimo priežiūros institucijai dienos, jei nėra pasibaigęs Įstatymo 37 straipsnio 13 dalyje nustatytas terminas.

42. Komisijos sekretorius perduoda Komisijos išvadą Tarnybos direktoriui.

43. Tarnybos direktorius, gavęs Komisijos išvadą, ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas priima vieną iš sprendimų:

43.1. patvirtina Komisijos išvadą ir nurodo Pinigų plovimo prevencijos valdybai parengti Tarnybos sprendimą;

43.2. Komisijos išvadą grąžina Komisijai papildomam galimų Įstatymo pažeidimų įvertinimui, jeigu nepasibaigę Įstatymo 37 straipsnio 13 punkte nustatyti terminai. Tokiu atveju mutatis mutandis taikomos Aprašo 31–33 punktų nuostatos.

44. Tarnybos sprendimo projektą parengia Tarnybos Pinigų plovimo prevencijos valdyba ir per 3 darbo dienas pateikia Tarnybos direktoriui.

45. Tarnybos sprendimas turi būti motyvuotas, jame taip pat turi būti:

45.1. įžanginė dalis, kurioje nurodomas Tarnybos pavadinimas, Tarnybos sprendimo priėmimo data ir vieta, subjekto duomenys, spręstas klausimas;

45.2. motyvuojamoji dalis, kurioje nurodomi motyvai, kuriais grindžiamas Tarnybos sprendimas, teisės normos, kuriomis vadovaujamasi;

45.3. rezoliucinė dalis, kurioje nurodomas priimtas Tarnybos sprendimas, jo vykdymo terminas ir tvarka, apskundimo terminas ir tvarka, sprendimas dėl Tarnybos sprendimo paskelbimo viešai.

46. Komisijos išvada yra sudėtinė Tarnybos sprendimo dalis.

47. Įstatymo 37 straipsnio 11 dalyje nustatytu atveju, gavus iš ikiteisminio tyrimo institucijos ar prokuroro pranešimą apie kaltinamojo akto surašymą, galimų Įstatymo pažeidimų nagrinėjimas nutraukiamas Tarnybos direktoriaus rezoliuciniu sprendimu ir apie tai subjektui pranešama informaciniu raštu per 5 darbo dienas nuo ikiteisminio tyrimo institucijos ar prokuroro pranešimo gavimo Tarnyboje dienos.

 


VI SKYRIUS

SUBJEKTO INFORMAVIMAS APIE SPRENDIMĄ IR INFORMACIJOS APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS PASKELBIMAS

 

48. Tarnybos sprendimo nuorašas per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos registruotąja pašto siunta buveinės adresu, o jeigu žinomas – faktinės veiklos adresu, išsiunčiamas subjektui ir (ar) jo įgaliotam atstovui, taip pat, kai Tarnybos sprendimas priimtas išnagrinėjus Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų ir Lietuvos advokatūros pateiktus šių institucijų patikrinimo dokumentus – atitinkamai Lietuvos auditorių rūmams, Lietuvos notarų rūmams, Lietuvos antstolių rūmams ar Lietuvos advokatūrai, arba įteikiamas pasirašytinai.

49. Informacija apie pritaikytą poveikio priemonę (poveikio priemones) skelbiama Įstatyme nustatytais terminais ir tvarka.

50. Informacija apie duotą privalomą nurodymą Tarnybos interneto svetainėje skelbiama visais atvejais, išskyrus atvejus, jeigu informacijos apie duotą privalomą nurodymą paskelbimas galėtų padaryti neigiamą įtaką finansų rinkos stabilumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui arba neproporcingą žalą fiziniams ar juridiniams asmenims. Informacija apie duotą privalomą nurodymą pašalinama, kai subjektas Tarnybai pateikia Įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje nustatytą pranešimą. 

 

VII SKYRIUS

TARNYBOS SPRENDIMO VYKDYMAS

 

51. Tarnybos sprendimo vykdymą kontroliuoja ir sprendimų vykdymui reikalingus dokumentus rengia Pinigų plovimo prevencijos valdyba.

52. Subjektas apie Tarnybos sprendimo įvykdymą per 5 darbo dienas nuo nustatyto Tarnybos sprendimo įvykdymo termino pabaigos arba nuo Tarnybos sprendimo įvykdymo, jeigu jis įvykdomas anksčiau nei nustatytas Tarnybos sprendimo įvykdymo terminas, praneša Pinigų plovimo prevencijos valdybai raštu ar elektroniniu paštu ppps@fntt.lt.

53. Subjektui nepranešus apie Tarnybos sprendimo įvykdymą per Tarnybos sprendimo įvykdymo terminą, Pinigų plovimo prevencijos valdyba per 10 darbo dienų nuo nustatyto Tarnybos sprendimo įvykdymo termino pabaigos raštu kreipiasi į subjektą ir nurodo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo rašto išsiuntimo dienos informuoti Tarnybą apie Tarnybos sprendimo įvykdymą. Rašte taip pat nurodoma, kad per nustatytą terminą negavus informacijos apie Tarnybos sprendimo įvykdymą, Tarnybos sprendimas bus perduotas vykdyti antstoliui.

54. Tarnybos sprendimą skirti baudą Tarnybos direktorius raštu perduoda vykdyti antstoliui ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Aprašo 53 punkte nurodyto rašto išsiuntimo subjektui, jeigu nėra gauta informacija apie Tarnybos sprendimo įvykdymą.

55. Tarnyba turi teisę baudos ar jos dalies mokėjimą atidėti terminui, ne ilgesniam kaip 6 mėnesiai, jeigu subjektas, kuris dėl objektyvių priežasčių negali laiku sumokėti baudos, pateikia motyvuotą prašymą dėl baudos ar jos dalies mokėjimo atidėjimo iki šešių mėnesių. Sprendimą dėl šio prašymo tenkinimo per 10 darbo dienų priima Tarnybos direktorius.

56. Kai Tarnybos sprendimu finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų valdybos narys (nariai), administracijos vadovas (vadovai), vyresnysis vadovas, užsienio finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų filialo vadovas (vadovas) nušalinami nuo pareigų, Tarnybos direktorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tarnybos sprendimo priėmimo dienos raštu praneša Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

57. Apie priimtą sprendimą skelbti, pratęsti ar atšaukti finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų filialų ar kitų padalinių veiklos uždraudimą (apribojimą) Tarnybos direktorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tarnybos sprendimo priėmimo dienos raštu praneša Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

58. Kai Tarnybos sprendimu laikinai apribojama finansų įstaigos ar kito įpareigotojo subjekto teisė disponuoti Lietuvos Respublikoje įsteigtose kredito įstaigose esančiomis lėšomis ir (ar) kitu Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiu turtu, Tarnybos direktorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tarnybos sprendimo priėmimo dienos raštu pareikia Tarnybos sprendimo nuorašą registruoti Turto arešto aktų registre.

59. Kai Tarnybos sprendimu subjektui laikinai sustabdoma išduota licencija ar leidimas vykdyti veiklą, Tarnybos direktorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tarnybos sprendimo priėmimo dienos raštu praneša licenciją ar leidimą išdavusiai institucijai ir pareikia Tarnybos sprendimo nuorašą. Išnykus licencijos ar leidimo sustabdymo pagrindui, Tarnybos direktorius nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tada, kai įsitikino, kad pagrindas išnyko, raštu praneša apie tai licenciją ar leidimą išdavusiai institucijai.

60. Kai Tarnybos sprendimu subjektui panaikinama išduota licencija ar leidimas vykdyti veiklą, Tarnybos direktorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tarnybos sprendimo priėmimo dienos raštu licenciją ar leidimą išdavusiai institucijai pateikia Tarnybos sprendimo nuorašą ir prašymą įforminti kito įpareigotojo subjekto veiklos sustabdymą. Įsiteisėjus sprendimui panaikinti licenciją ar leidimą vykdyti veiklą, Tarnybos direktorius licenciją ar leidimą išdavusiai institucijai raštu pateikia prašymą dėl kito įpareigotojo subjekto veiklos pasibaigimo.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61. Įstatymo straipsnio 13 dalyje nustatyto nepasibaigusio sprendimo priėmimo termino eiga sustabdoma, kai iš ikiteisminio tyrimo institucijos ar prokuroro gaunamas pranešimas apie ikiteisminio tyrimo pradžią. Termino sustabdymas prasideda nuo nutarimo pradėti ikiteisminį tyrimą dienos. Nuo nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą dienos procesiniai terminai eina toliau.

62. Tarnybos sprendimas gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

63. Subjektas duomenų, sudarančių valstybės, tarnybos, profesinę, komercinę ar banko paslaptį, negali skelbti viešai, kam nors perduoti arba kitaip padaryti prieinamą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

64. Pasikeitusių Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nuostatomis būtina vadovautis iš karto, nelaukiant šio Aprašo pakeitimo ar papildymo.

_________________________________