http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 1K-10 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, VAISTINIŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ BEI ĮMONIŲ, SUDARIUSIŲ SUTARTIS SU VALSTYBINE LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS AR TERITORINĖMIS LIGONIŲ KASOMIS, VEIKLOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 9 d. Nr. 1K-155

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Papildau nauju 54.9 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

54.9. ekspertizės komisijos nario atskiroji nuomonė, jeigu tokia buvo pareikšta;“.

2. Buvusius 54.9–54.17 papunkčius atitinkamai laikau 54.10–54.17 papunkčiais.

3. Papildau nauju 561  punktu:

561. Bendrų VLK ir TLK ekspertizių (toliau – bendrosios ekspertizės) vykdymo tvarka:

561.1. bendrosios ekspertizės organizuojamos TLK direktoriaus įsakymu pagal VLK direktoriaus įsakymais nustatytą šių ekspertizių atlikimo mastą ir sritis einamaisiais kalendoriniais metais;

561.2. bendrųjų ekspertizių atlikimo tvarkai mutatis mutandis taikomos Aprašo 44–56 punktų nuostatos;

561.3. dėl nustatytų neatitikčių įvertinimo, prevencinių ir poveikio priemonių taikymo sprendžiama balsuojant. Sprendimas priimamas posėdyje dalyvaujančių ekspertizės komisijos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra vyresniojo eksperto balsas;

561.4. jei TLK vadovas nesutinka su ekspertizės pažyma, jis motyvuotu sprendimu pateikia ją VLK vadovui. VLK vadovas priima sprendimą dėl ekspertizės pažymos.

4. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

5. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

6. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

7. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,                                                                                     Viačeslavas Zaksas

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas   

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų

bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, priežiūros tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Ekspertizės pažymų suvestinės forma)

 

__________________________________

(Teritorinės ligonių kasos (TLK) pavadinimas)

 

EKSPERTIZĖS PAŽYMŲ SUVESTINĖ

 

_______________

(Ataskaitinis laikotarpis)

 

TLK pavadinimas

Kontrolės procedūros pradžia (TLK direktoriaus įsakymo atlikti patikrinimą data)

Kontrolės procedūros pradžia, numatyta TLK metų ketvirčio kontrolės procedūrų plane

Patikrinimo pažymos Nr.

Patikrinimo pažymos data

Ekspertizės pažymos Nr.

Ekspertizės pažymos data

Tikrinta įstaiga / įmonė

Jei buvo taikyta bauda, jos dydis (Eur)

Planinė kontrolės procedūra

(taip / ne)

Kartotinė kontrolės procedūra

(taip / ne)

Rotacinė kontrolės procedūra

(taip / ne)

Nustatyta neatitiktis

(taip / ne)

Ūkio subjektas atitiko  aukšto rizikos lygio kriterijus (taip / ne)

Ūkio subjektas atitiko vidutinio ar žemo rizikos lygio kriterijus

(taip / ne)

Naudotas kontrolinis klausimynas

(taip / ne)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų

bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, priežiūros tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Neatitikčių suvestinės forma)

 

__________________________________

(Teritorinės ligonių kasos (TLK) pavadinimas)

 

NEATITIKČIŲ SUVESTINĖ

 

______________

(Ataskaitinis laikotarpis)

 

TLK pavadinimas

Tikrinta įstaiga / įmonė

Ekspertizės pažymos Nr.

Kontrolės kryptis

Nustatytas bendras neatitikčių skaičius (vnt.)

Nustatytas nepagrįstai gautų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų dydis (Eur)

Dėl patikrinimo išvengtos žalos PSDF biudžetui dydis (Eur)

Nustatyta nepagrįstai paciento sumokėta suma (Eur)

Pastabos ir patikslintas neatitikties apibūdinimas

Taikytos prevencinės priemonės

Taikytos poveikio priemonės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų

bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, priežiūros tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Metinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų    bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros ataskaitos forma)

 

__________________________________

(Teritorinės ligonių kasos pavadinimas)

 

 

METINĖ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, VAISTINIŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ

BEI ĮMONIŲ, SUDARIUSIŲ SUTARTIS SU VALSTYBINE LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS AR TERITORINĖMIS LIGONIŲ KASOMIS, VEIKLOS PRIEŽIŪROS ATASKAITA

 

_________________ Nr. _________________

(Sudarymo vieta)                                     

 

 

Metiniai asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros rezultatai

Duomenys

1. Bendras suteiktų konsultacijų skaičius (vnt.)

 

2. Kitų taikytų metodinės pagalbos priemonių (prevencinės priemonės, konsultavimas seminaruose, informaciniai pranešimai interneto svetainėje ir kt.) skaičius (vnt.)

 

3. Ataskaitinio laikotarpio aktualiausi ūkio subjektams klausimai ir dažniausiai aiškintos teisės aktų nuostatos (nurodomi aktualiausi klausimai ir aiškintos teisės aktų nuostatos)

 

4. Stebėsenos mastas (aprėptis):

 

4.1. rodiklių, pagal kuriuos buvo vykdoma stebėsena, skaičius (vnt.)

 

4.2. stebėsenos duomenų pagrindu inicijuotų neplaninių kontrolės procedūrų skaičius (vnt.)

 

4.3. stebėsenos duomenų pagrindu inicijuotų planinių kontrolės procedūrų skaičius (vnt.)

 

4.4. bendras peržiūrėtų statistinių kortelių (forma Nr. 066/a-LK) skaičius (vnt.) (pagal informacinės sistemos SVEIDRA stebėsenos / kontrolės formos duomenis)

 

4.5. bendras peržiūrėtų statistinių kortelių (forma Nr. 025/a-LK) skaičius (vnt.)

 

4.6. bendras statistinių kortelių (forma Nr. 066/a-LK), kurių duomenys buvo tikslinami, skaičius (vnt.) (pagal informacinės sistemos SVEIDRA stebėsenos / kontrolės formos duomenis)

 

4.7. bendras statistinių kortelių (forma Nr. 025/a-LK), kurių duomenys buvo tikslinami, skaičius (vnt.) (pagal informacinės sistemos SVEIDRA duomenis)

 

4.8. bendras peržiūrėtų receptų skaičius (vnt.)

 

4.9. bendros metinės Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto išlaidų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms sumos pokytis po statistinių kortelių (forma Nr. 066/a-LK) patikslinimo (balais)

 

4.10. bendros metinės PSDF biudžeto išlaidų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms sumos pokytis po statistinių kortelių (forma Nr. 025/a-LK) patikslinimo (balais)

 

5. Bendras kontrolės procedūrų skaičius (vnt.)

 

6. Planinių kontrolės procedūrų skaičius (vnt.)

 

7. Kontrolės krypčių, pagal kurias buvo atliktos kontrolės procedūros, skaičius (vnt.)

 

8. Prioritetinių kontrolės krypčių, pagal kurias buvo atliktos kontrolės procedūros, skaičius (vnt.)

 

9. Kartotinių kontrolės procedūrų skaičius (vnt.)

 

10. Rotacinių kontrolės procedūrų skaičius (vnt.)

 

11. Kontrolės procedūrų, kurias atliekant patikrinimo pažyma surašoma pagal informacinės sistemos SVEIDRA duomenis, skaičius (vnt.)

 

12. Kontrolės procedūrų, kurias atliekant buvo nustatytos nepagrįstai gautos PSDF biudžeto lėšos (įvertinant svarstymo taikinimo komisijoje ar ginčijimo teisme rezultatus), skaičius (vnt.)

 

13. Kontrolės procedūros, kurias užbaigus buvo taikytos poveikio priemonės, skaičius (vnt.)

 

14. Bendras taikytų baudų dydis (Eur)

 

15. Bendras metinis nepagrįstai gautų PSDF biudžeto lėšų dydis, patikslintas po svarstymo taikinimo komisijoje ar ginčijimo teisme (Eur)

 

16. Bendras patikrintų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kitų įstaigų ar įmonių skaičius (vnt.)

 

17. Bendras patikrintų vaistinių, turinčių unikalų ID kodą informacinėje sistemoje SVEIDRA, skaičius (vnt.)

 

18. Kontrolės procedūrų, kurių išvadas ginčija tikrinta įstaiga ar įmonė, skaičius (vnt.):

 

18.1. kontrolės procedūrų, kurių išvadas ataskaitiniu laikotarpiu apsvarstė teritorinės ligonių kasos (TLK) taikinimo komisija, skaičius (vnt.)

 

18.2. kontrolės procedūrų, kurių išvados po svarstymo TLK taikinimo komisijoje buvo pakeistos tikrintos įstaigos ar įmonės naudai, skaičius (vnt.)

 

18.3. kontrolės procedūrų, kurių išvados po svarstymo TLK taikinimo komisijoje liko nepakeistos, skaičius (vnt.)

 

18.4. kontrolės procedūrų, kurių išvados ataskaitiniu laikotarpiu buvo ginčijamos teisme, skaičius (vnt.)

 

18.5. kontrolės procedūrų, kurių išvados teismo sprendimu buvo pakeistos tikrintos įstaigos ar įmonės naudai, skaičius (vnt.)

 

18.6. kontrolės procedūrų, kurių išvados teismo sprendimu liko nepakeistos, skaičius (vnt.)

 

19. Surašytų administracinių nusižengimų protokolų skaičius (vnt.), išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų skaičius (vnt.) ir skirtų administracinių nuobaudų skaičius (vnt.)

 

20. Sutarčių su TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigomis skaičius metų pradžioje (vnt.)

 

21. Sutarčių su TLK veiklos zonos vaistinėmis, turinčiomis unikalų ID kodą informacinėje sistemoje SVEIDRA, skaičius metų pradžioje (vnt.)

 

22. TLK biudžetas metų pabaigoje (Eur)

 

23. Pasiūlymų keisti teisės aktus skaičius (vnt.) ir teisės aktų projektų pavadinimai

 

 

 

________________________________                    _______________                                                                   ___________________________

(Pareigų pavadinimas)                                                                    (Parašas)                                                                                       (Vardas ir pavardė)