LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-783 „DĖL
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS, PATVIRTINTOS 2014 M. RUGSĖJO 8 D. EUROPOS KOMISIJOS SPRENDIMU, 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 8.1.3 KONKRETAUS UŽDAVINIO „PAGERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS BEI SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS“ IR 8.4.2 KONKRETAUS UŽDAVINIO „SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS, GERINANT SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS, IR SKATINTI SVEIKĄ SENĖJIMĄ“ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 1 d. Nr. V-192

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ bei 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo planą ir ketvirtojo skirsnio 6 punktą išdėstau taip:

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

 

Matavimo vienetas

 

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

 

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

 

R.N.601

„Pacientai, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas“

 

Skaičius

 

2600

 

3200

 

R.N.611 

 

„Mirtingumas nuo tuberkuliozės“

 

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

 

4

 

2

 

R.N.612

 

„Sergamumas tuberkulioze (nauji tuberkuliozės atvejai)“

 

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

 

38 

 

15 

 

R.N.613

 

„Vaikų sergamumas tuberkulioze (nauji tuberkuliozės atvejai)“

 

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

 

4

 

2

 

R.N.614

 

„Sergamumas plaučių tuberkulioze (nauji atvejai)“

 

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

 

28

 

10

 

R.N.615

„Dauginio atsparumo vaistams tuberkuliozės atvejai, nuo visų naujų tuberkuliozės atvejų“

 

Procentai 

 

17

 

10

 

R.N.617

„Naujai susirgusių plaučių tuberkulioze asmenų nutraukto gydymo atvejų dalis“

 

Procentai

 

1

 

0,75

 

R.N.618

„Sėkmingai išgydytų naujų bakteriologiškai patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“

 

Procentai

 

83

 

85

 

P.S.372

„Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“

 

Skaičius

 

1250

 

2500

 

P.N.602

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

 

Skaičius

0

3070

 

P.N. 605

„Įsigytų asmeninės apsaugos priemonių vertė“

 

Eurai

0

15 502 180

 

P.N.606

„Asmeninės apsaugos priemonės“

 

Skaičius

0

29 777 000

 

P.N.607

„ESF veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos padariniams sumažinti, vertė“

 

Eurai

0

20 422 055

P.N.613

„Įsigytos medicininės įrangos vertė“

Eurai

0

1 300 000“

 

2.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ bei 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą:

2.1. Pakeičiu rodiklio P.N.607 „ESF veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos padariniams sumažinti, vertė“ pastraipą ir ją išdėstau taip:

„P.N.607

„ESF veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos padariniams sumažinti, vertė“

Eurai

 

Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamos iniciatyvos / veiksmai – projekto veiklų įgyvendinimo metu suplanuotos priemonės, skirtos COVID-19 pandemijos plitimo rizikai suvaldyti ir neigiamam poveikiui minimizuoti.

 

Rodiklis taikomas tik COVID-19 atvejui.

 

Skaičiuojamos visos viešosios išlaidos.

 

 

Automatiškai apskaičiuojamas

 

Sumuojamos Europos socialinio fondo lėšos, patirtos asmeninės apsaugos ir kitoms priemonėms bei medicininei įrangai įsigyti, taip pat lėšos, skirtos sveikatos priežiūros ir kitų specialistų mokymo veikloms įgyvendinti

 

Pirminiai šaltiniai:

 

prekių / paslaugų perdavimo−priė-mimo aktai (kopijos), sąskaitos faktūros (kopijos), kiti apmokėjimo įrodymo dokumentai,  kuriais patvirtinamas prekės / paslaugos įsigijimas ir jos vertė.

 

Antriniai šaltiniai:

 

mokėjimo prašymai.

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu kartu su mokėjimo prašymais projekto vykdytojas pateikia dokumentus, kuriais patvirtinama projekte numatytų ir įsigytų prekių / paslaugų vertė.

 

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

2.2. Papildau rodiklio P.N.613 „Įsigytos medicininės įrangos vertė“ pastraipa:

„P.N.613

„Įsigytos medicininės įrangos vertė“

Eurai

Medicininė įranga – tai prietaisas, priemonė, instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, medžiaga ar kitas reikmuo, naudojamas atskirai ar kartu su kitais reikmenimis, įskaitant programinę įrangą, jos gamintojo specialiai numatytą naudoti diagnostikos ir (arba) gydymo tikslais ir reikalingą tinkamai jam naudoti, ir kurį gamintojas numatė naudoti

-       žmogaus ligai diagnozuoti, gydyti ar palengvinti, jos plitimui sustabdyti, eigai stebėti;

-       traumai ar negaliai diagnozuoti, gydyti, palengvinti ar kompensuoti bei stebėti;

-       anatomijai ar fiziologiniam procesui tirti, pakeisti ar modifikuoti

ir kurio naudojimas pagal paskirtį neveikia žmogaus organizmo iš vidaus ar išoriškai farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau šios priemonės gali būti naudojamos kaip pagalbinės veikimo priemonės.

Rodiklis taikomas tik įrangos, įsigyjamos COVID-19 infekcijos diagnostikos ir gydymo reikmėms, vertei apskaičiuoti.

 

Skaičiuojamos visos viešosios išlaidos.

 

Rodiklis taikomas:

1)  tik COVID-19 atvejui įsigyjamai įrangai;

2)   tik Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamoms veikloms.

Išlaidos, patirtos įsigyjant medicininę įrangą, skirtą medicinos (klinikinei) laboratorijai, šiame rodiklyje neskaičiuojamos.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

 

Skaičiuojamas sumuojant visas lėšas, patirtas medicinos įrangai įsigyti

 

 

 

Pirminiai šaltiniai:

 

prekių perdavimo− priėmimo aktai (kopijos), sąskaitos faktūros (kopijos), kiti apmokėjimo įrodymo dokumentai, kuriais patvirtinamas prekės įsigijimas ir jos vertė.

 

Antriniai šaltiniai:

 

mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu kartu su mokėjimo prašymais projekto vykdytojas pateikia dokumentus, kuriais patvirtinama projekte numatytų ir įsigytų medicinos  priemonių (prietaisų) vertė.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                       Arūnas Dulkys

 

 

 

Suderinta: Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2021 m. sausio 20 d. raštu Nr. ((24.37Mr)-5K-2100427)-6K-2100554.