Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. vasario 26 D. NUTARIMO NR. 163 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO patikimumo užtikrinimo priemonių APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 16 d. Nr. 225

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme, Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos policijos įstatyme ir Reglamente (ES) 2017/1938.“

2. Papildyti 181 punktu:

181. Siekdamas užtikrinti patikimą ir saugų dujų tiekimą, suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGD terminalas) operatorius negali SGD terminalo pajėgumų ar jų dalies rezervuoti ir (ar) naudoti suskystintoms gamtinėms dujoms tiekti iš valstybių, kurios pagal Nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui, taip pat iš tiekimo įmonių, kurios kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui.“

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                             Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė, pavaduojanti

energetikos ministrą                                                                            Gintarė Skaistė