HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2001 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. 358 „DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. balandžio 7 d. Nr. D1-279

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 358 „Dėl apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ ir papildau IV skyriumi „Nepriklausomų medienos matuotojų atliekamas apvaliosios medienos kokybės vertinimas ir klasifikavimas“:

 

IV. SKYRIUS

NEPRIKLAUSOMŲ MEDIENOS MATUOTOJŲ ATLIEKAMAS APVALIOSIOS MEDIENOS KOKYBĖS VERTINIMAS IR KLASIFIKAVIMAS

 

21. Nepriklausomi medienos matuotojai apvaliosios medienos kokybę nustato, matuojant ją grupiniu ir/ar vienetiniu medienos matavimo metodais, reglamentuotais Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėmis.

22. Matuojant grupiniu medienos matavimo metodu ir nustatant apvaliosios medienos kokybę:

22.1. apvalioji mediena gali būti vertinama tik nedidelių, atvirų (iš trijų pusių ir bent vieno galo matomų) rietuvių (rietuvės esančios tarp medienvežių arba vagonų platformų rungų) sukrovimo atvejais. Šis metodas negali būti taikomas didelių rietuvių (daugiau kaip 50 ktm) kokybei įvertinti;

22.2. apvalioji mediena turi būti įvertinta pagal apvaliosios medienos sortimentų ydų atitikimą/neatitikimą trišalėje sutartyje (pasirašytoje tarp medienos pardavėjo, medienos pirkėjo ir nepriklausomo medienos matuotojo) (toliau – Sutartis) nurodytiems techniniams reikalavimams;

22.3. turi būti nustatytas pagrindinio sortimento sutarties techninių reikalavimų neatitinkančių sortimentų tūris kiekvienai rietuvei atskirai, vertinant kiekvienos rietuvės vieną galą, kuriame matoma daugiau pagrindinio sortimento reikalavimo neatitinkančių sortimentų bei pagal matomus šoniniuose paviršiuose esančius sortimentus;

22.4. turi būti nustatytas pagrindinio sortimento reikalavimų neatitinkančių sortimentų tūris rietuvėje, atsižvelgiant į rietuvės galo sortimentų skerspločių sumos ir pagrindinio sortimento reikalavimų neatitinkančių sortimentų skerspločių sumos santykį;

22.5. sortimentai, neatitinkantys pagrindinio sortimento reikalavimų, klasifikuojami į Sutartyje nurodytą kitą sortimentą ar kitos kokybės klasės sortimentus, kurie neįrašyti Sutartyje;

22.6. kilus nesutarimams, rietuvės išskleidžiamos, sortimentų tūris nustatomas vienetiniu medienos matavimo metodu, dalyvaujant pirkėjo ir pardavėjo atstovams:

22.6.1. sortimentų kokybė vertinama kiekvienam sortimentui atskirai;

22.6.2. išvedamas perklasifikuotinų sortimentų procentinis kiekis;

22.6.3. gautas pagrindinio sortimento reikalavimų neatitinkančių sortimentų procentas taikomas visai siuntai;

22.6.4. pagrindinio sortimento reikalavimų neatitinkantys sortimentai priskiriami kitam Sutartyje nurodytam sortimentui ar kitos kokybės klasės sortimentams, kurie neįrašyti Sutartyje;

22.7. nustačius daugiau kaip 10 % tūrio sortimentų, neatitinkančių pagrindinio sortimento sutartinių reikalavimų, nedelsiant informuojamas medienos pardavėjas telefonu ir elektroniniu paštu. Pardavėjo pageidavimu sortimentų kokybė ir tūris vertinama dalyvaujant pardavėjo atstovui, bet ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo pardavėjo informavimo. Vėliau sortimentų kokybė ir tūris pakartotinai nevertinami.

23. Matuojant vienetiniu medienos matavimo metodu ir nustatant apvaliosios medienos kokybę:

23.1. vertinama ta apvalioji mediena, kuriai netaikomas grupinis medienos matavimo metodas, išskyrus 22.7 papunktyje nurodytus atvejus;

23.2. apvalioji mediena turi būti įvertinta pagal apvaliosios medienos sortimentų ydų atitikimą/neatitikimą Sutartyje nurodytiems techniniams reikalavimams;

23.3. sortimentai, neatitinkantys pagrindinio sortimento techninių reikalavimų, atsižvelgiant į jų esamą techninę būklę, klasifikuojami į kitą sortimentą, nurodytą Sutartyje ar kitos kokybės klasės sortimentus, kurie neįrašyti Sutartyje;

23.4. kilus nesutarimams, sortimentų kokybė ir tūris gali būti vertinami pakartotinai, dalyvaujant pirkėjo ir pardavėjo atstovams;

23.5. nustačius daugiau kaip 5 % sortimentų, neatitinkančių pagrindinio sortimento sutartinių reikalavimų, ar nustačius didesnį nei 5 % tūrio, nurodyto medienos važtaraštyje, trūkumą  ar sortimentų skaičiaus, nurodyto medienos važtaraštyje, nesutapimą, nedelsiant informuojamas medienos pardavėjas telefonu ir elektroniniu paštu. Pardavėjo pageidavimu sortimentų kokybė ir tūris vertinama dalyvaujant pardavėjo atstovui, bet ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo pardavėjo informavimo. Vėliau sortimentų kokybė ir tūris pakartotinai nevertinami;

24. Nepriklausomų medienos matuotojų atliekamas apvaliosios medienos kokybės vertinimas ir klasifikavimas įforminamas sudarant apvaliosios medienos priėmimo aktą, kuriame nurodomas:

24.1. pirkėjo juridinio asmens pavadinimas, adresas, įmonės kodas arba pirkėjo fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris;

24.2. pardavėjo juridinio asmens pavadinimas, adresas, įmonės kodas arba pardavėjo fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris;

24.3. apvaliosios medienos važtaraščio ar kito medienos gabenimo dokumento numeris ir išrašymo data;

24.4. nepriklausomo medienos matuotojo kvalifikacijos atestato numeris, vardas, pavardė ir parašas, apvaliosios medienos priėmimo akto sudarymo data ir matavimo vieta;

24.5. pagrindinio sortimento pavadinimas, medžių rūšis, tūris (ktm) pagal kokybės klases (jeigu skirstoma);

24.6. pagrindinio sortimento reikalavimų neatitinkančių sortimentų tūriai (ktm), grupuojant pagal nustatytas ydas;

24.7. pagrindinio sortimento reikalavimų neatitinkančių sortimentų, priskirtų kitam sutartyje nurodytam sortimentui, pavadinimas bei tūris.

25. Nepriklausomi medienos matuotojai privalo:

25.1. fiksuoti vaizdo įrašuose sortimentus, kurie neatitinka Sutarties pagrindinio sortimento reikalavimų;

25.2. pardavėjui ar pirkėjui pareikalavus, pateikti vaizdo įrašus ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo prašymo gavimo;

25.3. saugoti informaciją, patvirtinančią sortimentų klasifikavimą bei medienos tūrio nustatymą ne trumpiau kaip 30 kalendorinių dienų po matavimų atlikimo.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Trečiokas