LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS 2023–2027 METŲ KAIMO VIETOVIŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU SKYRIMO IR SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2022 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 3D-491

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (toliau – Bendrųjų nuostatų reglamentas), bei siekdamas užtikrinti, kad būtų tinkamai ir laiku įgyvendinta Bendrųjų nuostatų reglamento 32 straipsnio 3 dalies nuostata, taip pat vadovaudamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/2220, kuriuo nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. ir 2022 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir taikymu, ir Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir tokios paramos skirstymu,

tvirtinu Paramos 2023–2027 metų kaimo vietovių vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodiką (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                           Kęstutis Navickas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2022 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 3D-491

 

PARAMOS 2023–2027 METŲ KAIMO VIETOVIŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU SKYRIMO IR SKAIČIAVIMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kaimo vietovių vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodika (toliau – Metodika) parengta vadovaujantis 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (toliau – Bendrųjų nuostatų reglamentas), siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai ir laiku įgyvendinta bendrųjų nuostatų reglamento 32 straipsnio 3 dalies nuostata, taip pat vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/2220, kuriuo nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. ir 2022 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir taikymu, ir Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir tokios paramos skirstymu, bei siekiant užtikrinti, kad tinkamai ir laiku būtų parengtos ir atrinktos vietos plėtros strategijos, kurioms įgyvendinti parama numatyta Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metams strateginiame plane (toliau – Strateginis planas), taip pat vadovaujantis Strateginiame plane pateiktu kaimo vietovės apibrėžimu, jame numatytais bendruomenių inicijuotai vietos plėtrai (LEADER) keliamais Europos Sąjungos tikslais ir vietos plėtros strategijų (toliau – Strategija) rengimo ir atrankos principais bei Lietuvos statistikos departamento kaupiamais statistiniais duomenimis apie Lietuvos gyventojų skaičių, skurdo rizikos lygį ir nedarbo lygį savivaldybėse 2021 m.

2. Pagrindiniai Metodikos elementai nustatyti:

2.1. įvertinus vietos veiklos grupių (toliau – VVG) atstovaujamų savivaldybių teritorijose paplitusio skurdo rizikos lygį, kuris svyruoja nuo 14,3 iki 38,7 proc. atskirose teritorijose, t. y. skiriasi 2,7 karto, bei registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykį, kuris svyruoja nuo 7,7 iki 22,1 proc. atskirose teritorijose, t. y. skiriasi 2,9 karto, ir siekiant spręsti labiausiai socialiniu ir ekonominiu požiūriu pažeistų teritorijų problemas bei kuo tikslingiau prisidėti prie naujosios Bendrosios žemės ūkio politikos (toliau – BŽŪP)  8 tikslo „Skatinti užimtumą, augimą, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, be kita ko, bioekonomikos ir darnaus miškų ūkio sektoriuose“ įgyvendinimo;

2.2. siekiant išvengti paramos masto ekonomikos neigiamos įtakos mažiausiai iki 15 000 tūkstančių gyventojų turinčioms VVG teritorijoms, subalansuoti paramos dydį, tenkantį strategijai įgyvendinti, tarp mažiausiai iki 15 tūkstančių ir daugiausiai (daugiau kaip 33 tūkstančių) gyventojų turinčių VVG teritorijų;

2.3. siekiant suteikti kiekvienai VVG atstovaujamai teritorijai vienodas minimalias galimybes įgyventi Strategiją, skiriant bazinį paramos dydį.

3. Visiems trims išvardytiems metodikos elementams suteikiamas bendras paramos biudžetas, numatytas Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (LEADER) priemonei Strateginiame plane padalinamas lygiomis dalimis, t. y. kiekvienam elementui nustatoma po 1/3 Strategijoms įgyvendinti skirtos paramos biudžeto (74 896 370 Eur / 3 = 24 965 456,70 Eur).

4. Taikomi rodikliai ir jų reikšmės:

Savivaldybė (N)

Gyventojų skaičius 2021 m.

Skurdo rizikos lygis 2021 m. proc.

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2021 m. proc.

Skurdo rizikos lygio ir registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykio rodiklio reikšmė (Ivvg)

Faktinis (G)

Perskaičiuo-tas (Gvvg)

Akmenės r. sav.

11 367

13 463

30,8

16

0,022826

Alytaus r. sav.

25 842

26 407

20,6

13,4

0,017101

Anykščių r. sav.

14 257

16 886

29,9

16,8

0,023021

Birštono sav.

1 147

1 358

20,6

9,9

0,014722

Biržų r. sav.

12 326

14 599

33,6

15,7

0,023709

Druskininkų sav.

7 093

8 401

17

16,3

0,017674

Elektrėnų sav.

12 355

14 633

18,7

12,2

0,015548

Ignalinos r. sav.

9 351

11 075

29,4

19,5

0,024661

Jonavos r. sav.

14 620

17 316

25,9

15,7

0,020721

Joniškio r. sav.

12 193

14 441

28,9

14,8

0,021273

Jurbarko r. sav.

14 659

17 362

20,5

17

0,019508

Kaišiadorių r. sav.

21 934

23 583

21,6

11,6

0,016266

Kalvarijos sav.

6 223

7 370

38,7

18,1

0,027319

Kauno r. sav.

87 867

55 015

22,1

12,2

0,016867

Kazlų Rūdos sav.

5 680

6 727

38,1

16,9

0,026271

Kėdainių r. sav.

22 359

23 940

27,4

14,9

0,020759

Kelmės r. sav.

17 439

19 812

25,3

16,5

0,021031

Klaipėdos r. sav.

48 332

37 456

16,7

7,7

0,011714

Kretingos r. sav.

20 828

22 655

14,3

10,1

0,012413

Kupiškio r. sav.

10 250

12 140

28,5

13,7

0,020371

Lazdijų r. sav.

14 317

16 957

27,6

22,1

0,025729

Marijampolės sav.

18 733

20 898

33,7

12,4

0,021505

Mažeikių r. sav.

18 584

20 773

16,4

13,9

0,015810

Molėtų r. sav.

11 482

13 599

30,2

15,1

0,021982

Pagėgių sav.

5 601

6 634

18,7

12,5

0,015752

Pakruojo r. sav.

13 855

16 410

26,9

11,1

0,017983

Panevėžio r. sav.

35 182

31 615

26,4

13,8

0,019624

Pasvalio r. sav.

16 074

18 667

30,2

14,7

0,021710

Plungės r. sav.

16 077

18 669

18,5

13,2

0,016150

Prienų r. sav.

17 120

19 544

19,4

11,6

0,015412

Radviliškio r. sav.

19 361

21 424

27,8

14,8

0,020846

Raseinių r. sav.

21 105

22 888

23

14,7

0,018916

Rietavo sav.

4 055

4 803

15,7

12,2

0,014384

Rokiškio r. sav.

15 930

18 546

30,3

17,5

0,023652

Skuodo r. sav.

10 628

12 588

20,8

10,9

0,015480

Šakių r. sav.

21 125

22 904

35,2

12

0,021816

Šalčininkų r. sav.

23 739

25 097

25,9

13,9

0,019498

Šiaulių r. sav.

30 836

29 365

28,8

13,5

0,020351

Šilalės r. sav.

16 824

19 296

20,6

13,8

0,017373

Šilutės r. sav.

22 221

23 824

17,6

14,3

0,016548

Širvintų r. sav.

9 465

11 210

18,2

13,8

0,016441

Švenčionių r. sav.

18 514

20 714

25,3

11,1

0,017362

Tauragės r. sav.

16 051

18 648

20,7

13,1

0,016936

Telšių r. sav.

17 716

20 044

14,8

13,7

0,015054

Trakų r. sav.

19 135

21 235

24

12,6

0,017877

Ukmergės r. sav.

13 196

15 629

25,6

15,1

0,020197

Utenos r. sav.

11 778

13 950

24,9

12,6

0,018226

Varėnos r. sav.

12 740

15 089

22,9

13,3

0,017925

Vilkaviškio r. sav.

24 816

25 800

32,3

17,6

0,024496

Vilniaus r. sav.

102 031

61 306

19,3

12,3

0,015849

Visagino sav.

231

274

26,8

15,2

0,020730

Zarasų r. sav.

8 703

10 308

31,2

18,4

0,024612

Iš viso

983 347

983 347

-

-

-

 

 

 

 

II SKYRIUS

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO TERITORIJA IR JŲ KOKYBĖS VERTINIMAS

 

5. Paramos suma Strategijoms įgyvendinti skaičiuojama pagal kaimo vietovių savivaldybių teritorijas, išskyrus savivaldybių centrus ir miestus, kurių gyventojų skaičius viršija 6 000 gyventojų. Metodikos 13 punkte paramos suma modeliuojama pagal savivaldybių teritorijas, nustatytas Lietuvos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme, tačiau VVG gali rengti Strategiją, kurios taikymo teritorija nesutampa su savivaldybės teritorijos ribomis:

5.1. kai VVG teritorija apima dviejų ar daugiau savivaldybių teritoriją, paramos suma Strategijai apskaičiuojama skiriant Strategijai vieną bazinės sumos dydį ir apskaičiuojant likusias paramos dalis pagal 13 punkte savivaldybei nustatytas rodiklių reikšmes ir atitinkamai paskaičiuotas paramos sumas, pvz., dviejų ar daugiau savivaldybių teritorijose veikia 1 VVG, šiai bendros teritorijos Strategijai skaičiuojama viena bazinės paramos suma, o likusi dalis apskaičiuojama pagal 13 punkto lentelės 2 ir 3 stulpeliuose apskaičiuotas paramos sumas; 

5.2. kai VVG teritorija apima ne visą savivaldybės teritoriją (vienoje savivaldybėje veikia daugiau nei viena VVG), visa paramos suma Strategijai proporcingai perskaičiuojama pagal VVG teritorijai tenkantį gyventojų skaičių, pvz., vienoje savivaldybėje veikia dvi ar daugiau VVG ir kiekviena rengia Strategiją, visa paramos suma apskaičiuojama proporcingai pagal VVG teritorijai tenkantį gyventojų skaičių;

5.3. kai VVG teritorija apima 1 savivaldybę ir dalį teritorijos kitoje savivaldybėje, paramos suma Strategijai apskaičiuojama skiriant VVG vieną bazinės sumos dydį, likusi paramos suma apskaičiuojama taip: 1) teritorijai, kuri apima visą savivaldybę, – pagal 13 punkto lentelės 2 ir 3 stulpeliuose apskaičiuotas paramos sumas, 2) teritorijai, kuri apima tik dalį savivaldybės, paramos suma 13 punkto lentelės 2 ir 3 stulpeliuose apskaičiuojama proporcingai pagal tai teritorijai tenkantį gyventojų skaičių. 

6. Parama skiriama tik toms Strategijoms įgyvendinti, kurios įvertinamos ne mažiau kaip 70 balų. Aukščiausias galimas strategijos kokybinis įvertinimas – 100 balų.

7. Tuo atveju, jei Strategija įvertinama mažiau kaip 70 balų, paramos lėšos jai įgyvendinti neskiriamos, o lėšos, numatytos Strategijai įgyvendinti, kaupiamos Strategijų vertinimo rezerve, dėl kurio naudojimo priimamas atskiras sprendimas.

 

III SKYRIUS

PARAMOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI DYDŽIO SKAIČIAVIMO METODIKA

 

8. Paramos dydžio skaičiavimo formulė:

VPSsum = ((Ssum / 3) / N) + (((Ssum / 3) / G) × Gvvg) + ((Ssum / 3) x Ivvg))

čia:

VPSsum – paramos suma Strategijai;

Ssum – paramos suma Strategijoms įgyvendinti iš viso;

N – savivaldybių skaičius, kurioms suteikiamas bazinis paramos dydis;

G – kaimo, įskaitant miestelius ir miestus iki 6 000 gyventojų (išskyrus savivaldybių centrus), gyventojų skaičius Lietuvoje;

Gvvg – perskaičiuotas kaimo, įskaitant miestelius ir miestus iki 6 000 gyventojų (išskyrus savivaldybių centrus), gyventojų skaičius VVG teritorijoje;

Ivvg – skurdo rizikos lygio ir registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykio VVG teritorijoje integruotas rodiklis, kuris apskaičiuojamas kaip šių dviejų rodiklių normalizuotų reikšmių nuo 0 iki 1 vidurkis. Kuo arčiau vieneto integruoto rodiklio reikšmė, tuo didesnė paramos suma skiriama.

9. Konkrečios VVG Strategijai įgyvendinti skiriama bazinė paramos suma, kuri sudaro 1/3 Strategijoms įgyvendinti skirtos paramos sumos paskirstant po lygiai kiekvienai savivaldybei, kurios gyventojų skaičius viršija 6 000 gyventojų, išskyrus atvejus, numatytus 5 punkte.

10. 1/3 Strategijoms įgyvendinti skirtos paramos sumos skiriama kiekvienai VVG diferencijuotai: pagal 2021 m. perskaičiuotą gyventojų skaičių (gyventojų iki 15 000 perskaičiavimo koeficientas 1,20; gyventojų nuo 15 001 iki 24 000 – koeficientas 0,85; gyventojų nuo 24 001 iki 33 000 – koeficientas 0,60; daugiau kaip 33 000 gyventojų – koeficientas 0,45), skiriant vidutinę, perskaičiuotam gyventojui tenkančią paramos sumą (pvz., savivaldybės gyventojų skaičius – 102 031, perskaičiuojame pagal koeficientus: (15 000 x 1,2) + (9 000 x 0,85) + (9 000 x 0,6) + ((102 031 – 33 000) x 0,45) = 62 113,95. Pritaikomas normalizavimo koeficientas: 62 113,95/ 1,013179 = 61 306).

11. 1/3 Strategijoms įgyvendinti skirtos paramos sumos paskirstoma kiekvienai VVG diferencijuotai, pagal skurdo rizikos lygio ir nedarbo lygio VVG teritorijoje integruotą rodiklį.

12. Konkrečiai VVG apskaičiuota paramos suma suapvalinama iki sveikųjų skaičių.

 

IV SKYRIUS

PARAMOS DYDIS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI PAGAL VIETOS VEIKLOS GRUPES

 

13. Paramos dydis Strategijoms įgyvendinti apskaičiuojamas vadovaujantis I, II ir III skyriuose išdėstytomis nuostatomis:

 

 

 

Savivaldybė

Parama, Eur

 

Bazinė suma (1/3)

 

Suma pagal gyventojus (1/3)

Suma pagal skurdo rizikos lygio ir nedarbo lygio integruotą rodiklį

(1/3)

Suma iš viso

 

1

2

3

4

Akmenės r. sav.

509 499,12

341 801,97

569 867,93

1 421 169

Alytaus r. sav.

509 499,12

670 427,44

426 928,47

1 606 855

Anykščių r. sav.

509 499,12

428 705,94

574 719,43

1 512 925

Birštono sav.

-

34 477,24

367 551,53

402 029

Biržų r. sav.

509 499,12

370 643,02

591 908,53

1 472 051

Druskininkų sav.

509 499,12

213 286,66

441 245,01

1 164 031

Elektrėnų sav.

509 499,12

371 506,22

388 160,99

1 269 166

Ignalinos r. sav.

509 499,12

281 174,84

615 679,85

1 406 354

Jonavos r. sav.

509 499,12

439 622,89

517 300,90

1 466 423

Joniškio r. sav.

509 499,12

366 631,68

531 100,45

1 407 231

Jurbarko r. sav.

509 499,12

440 790,75

487 032,96

1 437 323

Kaišiadorių r. sav.

509 499,12

598 731,03

406 081,06

1 514 311

Kalvarijos sav.

509 499,12

187 111,38

682 039,59

1 378 650

Kauno r. sav.

509 499,12

1 396 734,42

421 104,62

2 327 338

Kazlų Rūdos sav.

509 499,12

170 786,74

655 868,20

1 336 154

Kėdainių r. sav.

509 499,12

607 794,64

518 262,98

1 635 557

Kelmės r. sav.

509 499,12

502 991,95

525 059,19

1 537 550

Klaipėdos r. sav.

509 499,12

950 942,19

292 440,61

1 752 882

Kretingos r. sav.

509 499,12

575 170,74

309 901,90

1 394 572

Kupiškio r. sav.

509 499,12

308 213,32

508 563,41

1 326 276

Lazdijų r. sav.

509 499,12

430 508,51

642 347,68

1 582 355

Marijampolės sav.

509 499,12

530 563,59

536 893,49

1 576 956

Mažeikių r. sav.

509 499,12

527 390,06

394 715,82

1 431 605

Molėtų r. sav.

509 499,12

345 254,77

548 786,00

1 403 540

Pagėgių sav.

509 499,12

168 425,63

393 250,44

1 071 175

Pakruojo r. sav.

509 499,12

416 621,14

448 951,95

1 375 072

Panevėžio r. sav.

509 499,12

802 649,43

489 912,36

1 802 061

Pasvalio r. sav.

509 499,12

473 922,41

542 000,06

1 525 422

Plungės r. sav.

509 499,12

473 973,19

403 187,97

1 386 660

Prienų r. sav.

509 499,12

496 187,90

384 764,60

1 390 452

Radviliškio r. sav.

509 499,12

543 917,81

520 442,22

1 573 859

Raseinių r. sav.

509 499,12

581 086,20

472 237,09

1 562 822

Rietavo sav.

-

121 939,75

359 093,08

481 033

Rokiškio r. sav.

509 499,12

470 850,43

590 470,54

1 570 820

Skuodo r. sav.

509 499,12

319 587,26

386 454,23

1 215 541

Šakių r. sav.

509 499,12

581 492,41

544 641,51

1 635 633

Šalčininkų r. sav.

509 499,12

637 168,84

486 764,19

1 633 432

Šiaulių r. sav.

509 499,12

745 525,88

508 077,23

1 763 102

Šilalės r. sav.

509 499,12

489 891,62

433 714,40

1 433 105

Šilutės r. sav.

509 499,12

604 849,60

413 128,92

1 527 478

Širvintų r. sav.

509 499,12

284 602,25

410 460,08

1 204 561

Švenčionių r. sav.

509 499,12

525 892,15

433 449,06

1 468 840

Tauragės r. sav.

509 499,12

473 440,03

422 807,95

1 405 747

Telšių r. sav.

509 499,12

508 882,03

375 819,97

1 394 201

Trakų r. sav.

509 499,12

539 119,43

446 300,23

1 494 919

Ukmergės r. sav.

509 499,12

396 792,91

504 215,21

1 410 507

Utenos r. sav.

509 499,12

354 166,05

455 020,60

1 318 686

Varėnos r. sav.

509 499,12

383 083,26

447 517,38

1 340 100

Vilkaviškio r. sav.

509 499,12

655 016,78

611 545,63

1 776 062

Vilniaus r. sav.

509 499,12

1 556 451,88

395 671,05

2 461 622

Visagino sav.

-

6 956,38

517 538,85

524 495

Zarasų r. sav.

509 499,12

261 702,05

614 459,27

1 385 660

Iš viso

24 965 456,88

24 965 456,69

24 965 456,67

74 896 370

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Strategijoms įgyvendinti skiriamų paramos lėšų naudojimo ir kitos sąlygos numatomos Strategijų įgyvendinimo taisyklėse.

______________

 

part_2ead1bd86cfb4556bc34a87204d814f1_end