KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. A-1858 „DĖL LEIDIMŲ ĮVAŽIUOTI MECHANINĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS Į VALSTYBĖS SAUGOMAS TERITORIJAS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO IR LEIDIMO FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 19 d. Nr. A-2673

Kaunas

 

 

P a k e i č i u  Leidimų įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A-1858 „Dėl Leidimų įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimo tvarkos aprašo ir leidimo formos patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1. asmenims, valdantiems patalpas (statinius) nuosavybės, nuomos, patikėjimo teise ar kitu teisiniu pagrindu, arba kai jų deklaruota gyvenamoji vieta yra valstybės saugomose teritorijose. Leidimai išduodami pageidaujamam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip vieniems metams;“.

2. Pakeičiu 8.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.3. asmenims, sudariusiems su Savivaldybe sutartį atlikti darbus. Leidimai išduodami iki sutarties galiojimo pabaigos, bet ne ilgiau kaip vieniems metams;“. 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Gintaras Petrauskas