ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR BUBIŲ MOKYKLOS, BAZILIONŲ IR KURTUVĖNŲ MOKYKLŲ-DAUGIAFUNKCIŲ CENTRŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. gegužės 15 d. Nr. T-98

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 7 ir 9 dalimis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,  Šiaulių  rajono  savivaldybės  taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir Bubių mokyklos, Bazilionų ir Kurtuvėnų mokyklų-daugiafunkcių centrų ikimokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis tarybos sprendimas įsigalioja 2014 m. rugsėjo 1 d.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-283 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo lavinimo mokyklų ikimokyklinėse grupėse tvarkos aprašo, vaikų maitinimo Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo lavinimo mokyklų ikimokyklinėse grupėse maitinimo dienos normų ir mokinių, gyvenančių Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų bendrabučiuose, maitinimo dienos normos patvirtinimo“ 1 ir 4 punktus;

3.2. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 21 d. sprendimą Nr. T-207 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Paskelbti visą šio sprendimo tekstą Šiaulių rajono savivaldybės bei lopšelių-darželių, Bubių mokyklos bei Bazilionų ir Kurtuvėnų mokyklų-daugiafunkcių centrų interneto svetainėse.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Algimantas Gaubas

 

 


 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2014 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. T-98

 

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR BUBIŲ MOKYKLOS, BAZILIONŲ IR KURTUVĖNŲ MOKYKLŲ-DAUGIAFUNKCIŲ CENTRŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir Bubių mokyklos, Bazilionų ir Kurtuvėnų mokyklų-daugiafunkcių centrų ikimokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato tėvų (globėjų), leidžiančių vaiką(-us) į Šiaulių rajono savivaldybės lopšelį-darželį, turintį ankstyvojo amžiaus, ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupes ir Bubių mokyklą, Bazilionų ir Kurtuvėnų mokyklas-daugiafunkcius centrus, turinčius ankstyvojo amžiaus ir/ar ikimokyklinio ugdymo grupes (toliau – grupės), mokesčio už vaikų maitinimą, ugdymo paslaugos mokesčio nustatymo, lengvatų taikymo sąlygas.

2. Aprašas skirtas asignavimų valdytojams, Šiaulių rajono savivaldybės lopšeliams-darželiams ir Bubių mokyklai, Bazilionų bei Kurtuvėnų mokykloms-daugiafunkciams centrams, tėvams (globėjams).

3.  Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. mokestis už vaikų maitinimą – mokestis, kurį sudaro išlaidos už produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį);

3.2. mokestis už ugdymo paslaugą – mokestis, kurį sudaro ugdymo reikmėms skirtos išlaidos, t. y. ugdymo, higienos priemonėms, medžiagoms patalpų funkcionavimui užtikrinti, renginiams organizuoti, inventoriui įsigyti ir kitoms reikmėms;

3.3. kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. VAIKŲ MAITINIMAS IR DIENOS NORMA

 

4. Vaikų maitinimo Šiaulių rajono savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir Bubių mokyklos, Bazilionų bei Kurtuvėnų mokyklų-daugiafunkcių centrų ikimokyklinio ugdymo grupėse maitinimo dienos normos:

4.1. ankstyvojo amžiaus grupėse, dirbančiose 10,5 val. per dieną, – 5,52 Lt;

4.2. ikimokyklinio amžiaus grupėse, dirbančiose 10,5 val. per dieną, – 6,30 Lt;

4.3. ikimokyklinio amžiaus grupėse, dirbančiose 24 val. per parą, – 7,10 Lt.

5. Tėvai (globėjai), leisdami vaiką į grupę už kiekvieną lankytą dieną moka mokestį už vaiko išlaikymą (toliau – Mokestis), kuris sudaromas iš:

5.1. mokesčio už vaikų maitinimą;

5.2. 0,7 Lt mokesčio ugdymo įstaigai už ugdymo paslaugą.

6. Mokestis už vaikų maitinimą nustatomas atsižvelgiant į grupės darbo laiką ir maitinimų skaičių:

6.1. 4 val. grupėje (1 maitinimas – pietūs) – 50 procentų dienos maitinimo normos;

6.2. 6 val. grupėje (2 maitinimai) – 75 procentai dienos maitinimo normos;

6.3. 10,5 ir daugiau val. grupei (3 ir daugiau maitinimų) – 100 procentų dienos maitinimo normos.

7. 4 val. ugdymo trukmės grupės vaikai gali būti nemaitinami. Tėvai (globėjai), pageidaujantys, kad vaikas lankytų 4 val. grupę be maitinimo, pateikia raštišką prašymą. 4 val. grupės lankymas be maitinimo įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu.

8. Mokestis už vaiko (-ų) maitinimą grupėje mažinamas 50 procentų, jeigu:

8.1. vaikas turi tik vieną iš tėvų (dėl vieno iš tėvų mirties, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė);

8.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir iki 24 metų, jeigu jie mokosi dieninėse visų tipų dieninio mokymo įstaigose);

8.4. vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;

8.5. vaikui nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis arba jei ugdomas specializuotoje grupėje ar įstaigoje.

9. Mokestis nemokamas, jeigu:

9.1. vaikas nelanko grupės dėl ligos ir savaitę po jos;

9.2. tėvų (globėjų) kasmetinių, nemokamų atostogų metu ir vasaros mėnesiais (ne mažiau kaip 5 darbo dienas iš eilės);

9.3. tėvų ne darbo laiku, kai jie nuolat dirba pamainomis;

9.4. mokinių rudens, Kalėdų ir Velykų atostogų metu, kai to pageidauja tėvai (globėjai) ar kai įstaiga (grupė) laikinai uždaroma steigėjo ar jo įgalioto asmens sprendimu;

9.5. oro temperatūrai esant žemesnei kaip – 200 C;

9.6. šeima gauna socialinę pašalpą.

10. Mokesčio lengvatos tėvams (globėjams) taikomos pateikus raštišką prašymą ir atitinkamą dokumentą:

10.1. Atitinkamą patvirtinamąjį dokumentą, kai vaikas turi tik vieną iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė);

10.2. Šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą, kai šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų); pažymą iš mokymosi įstaigos, kai 18 metų ir vyresni (iki 24 metų), jeigu jie mokosi dieninėse visų tipų mokymo įstaigose);

10.3. Mokymo įstaigos pažymą, kai vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;

10.4. Neįgalumo pažymėjimo kopiją, kai vaikui nustatytas vidutinis ir sunkus neįgalumas;

10.5. Gydytojo pažymą, kai vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;

10.6. Socialinės paramos skyriaus pažymą, kai šeima gauna socialinę pašalpą;

10.7. Laisvos formos pažymą iš darbovietės, kurioje būtų patvirtinama, jog tėvas (globėjas) nuolat dirba pamainomis.

11. Dokumentai (prašymai, pažymos ir kt.), kurių pagrindu taikomos lengvatos, pristatomi įstaigos direktoriui priimant vaiką į grupę, o vėliau – vieną kartą per metus iki einamųjų metų spalio 1 d.

12. Prašyme dėl lengvatos tėvai (globėjai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes.

13. Lengvata taikoma nuo pirmosios mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.

14. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, mokesčiai yra perskaičiuojami ir sumokami ne ginčo tvarka.

15. Lengvatos taikymas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu.

16. Mokestis už įskaitinį mėnesį sumokamas iki kito mėnesio 15 dienos.

17. Darbuotojams nustatomas 50 procentų dienos maitinimo normos mokestis už pietus.

18. Mokesčio buhalterinę apskaitą vykdo Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras, vadovaudamasis šiuo aprašu.

III. ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ

 

19. Jei vaikas nelanko lopšelio-darželio daugiau nei 1 mėnesį per mokslo metus iš eilės be pateisinamos priežasties, direktoriui raštu įspėjus tėvus (globėjus), vaikas išbraukiamas iš sąrašų.

20. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, Mokestis imamas bendra tvarka, o pateikus dokumentus, naujas Mokestis nustatomas nuo einamojo mėnesio 1 dienos.

21. Tėvams (globėjams) nesumokėjus nustatyto Mokesčio ir nepateisinus priežasčių per 5 darbo dienas po 16 punkte nustatyto termino pasibaigimo, įstaigos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų prieš tai raštu informavęs tėvus (globėjus).

22. Mokesčio už vaiko išlaikymą grupėje skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Įstaigos direktorius supažindina tėvus (globėjus) su šiuo aprašu ir kontroliuoja, kad mokestis būtų teisingai suskaičiuotas ir sumokėtas nustatytu laiku.

24. Mokesčio skaičiavimo ir surinkimo kontrolę vykdo Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir kitos Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įgaliotos institucijos.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Aprašas gali būti keičiamas ar papildomas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nario(-ių) ar Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus iniciatyva.

26. Aprašo pakeitimus ar naują redakciją tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

27. Aprašas viešai paskelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.

28. Priežiūrą dėl aprašo vykdymo atlieka Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

 

_________________________