KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Generalinis direktorius

 

Įsakymas

dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie

lietuvos respublikos vyriausybės generalinio direktoriaus

2011 M. vasario 4 D. ĮSAKYMO NR. V-24 „Dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas

tvarkos aprašo patvirtinimo“

PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 17 d. Nr. V-5

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašą, patvirtintą Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – aprašas):

1.1. Pakeičiu 28.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.17. aprašo 28.1–28.16 papunkčiuose programos priemonėms vykdyti numatytos išlaidos, kurias vykdytojas patyrė iki valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties sudarymo momento (tačiau ne anksčiau, kaip iki metų, einančių po tų metų, kuriais buvo pateikta programa, sausio 1 dienos) ir buvo įtraukęs į pateiktą programą. Tokios išlaidos įtraukiamos į pirmojo ketvirčio, už kurį teikiama aprašo 42.1 papunktyje nurodyta ataskaita, išlaidas.“

1.2. Pakeičiu 42.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

42.1. programos finansavimo panaudojimo ketvirčio ataskaitą (pagal aprašo 9 priede nurodytą formą Nr. 1);“.

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 42.2 papunktį (su visais aprašo 10 priedo pakeitimais ir papildymais).

1.4. Pakeičiu 42.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

42.3. programos priemonių, kurių įgyvendinimui skirta valstybės biudžeto lėšų, įvykdymo pusmečio ataskaitą (pagal aprašo 11 priede nurodytą formą Nr. 3);“.

1.5. Pakeičiu 8 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas naudojant 2019 metų departamento disponuojamas valstybės biudžeto lėšas aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti.

 

 

 

Vyresnioji patarėja,

atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas                                                          Kornelija Tiesnesytė