Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Valstybės tarnautojų ir DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų APRAŠO ir DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR VALSTYBĖS PINIGŲ FONDŲ, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 12 d. Nr. 1298

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašą (toliau – Aprašas);

1.2. Didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašą (toliau – Sąrašas).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius valstybės institucijose ir įstaigose (toliau – įstaigos) turi būti toks, kad įstaigos laiku ir kokybiškai galėtų atlikti joms teisės aktuose nustatytas funkcijas, o įstaigos lėšos, skirtos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčiui, būtų naudojamos racionaliai ir taupiai.

2.2. Įstaigos, vadovaudamosi Aprašu, motyvuotus pasiūlymus dėl Sąrašo keitimo (toliau – motyvuoti pasiūlymai) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai pagal poreikį teikia iki einamųjų metų gegužės 1 d. ir rugsėjo 15 d.

2.3. Jeigu pareigybės perskirstomos tarp įstaigų nedidinant bendro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, nustatyto Sąraše, kartu su motyvuotais pasiūlymais teikiamas lėšų perskirstymo tarp įstaigų apskaičiavimas, suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

2.4. Jeigu steigiamos naujos pareigybės didinant bendrą didžiausią leistiną pareigybių skaičių, nustatytą Sąraše, kartu su motyvuotais pasiūlymais teikiama:

2.4.1.   įstaigai teisės aktais nustatytų tikslų, uždavinių, funkcijų ir jų masto, pareigybių skaičiaus ir įstaigos administracijos struktūros pokyčio per paskutinius praėjusius kalendorinius metus analizė;

2.4.2.   informacija apie įstaigai teisės aktais nustatytas naujas funkcijas, įstaigos atliekamas jai nebūdingas ar perteklines funkcijas;

2.4.3.   informacija apie atliekamų funkcijų ir nustatytų naujų funkcijų mastą ir žmogiškųjų išteklių poreikį šioms funkcijoms atlikti;

2.4.4.   informacija ir pasiūlymai dėl įstaigoje atliekamų veiklos procesų ir žmogiškųjų išteklių optimizavimo galimybių;

2.4.5.   su Finansų ministerija suderintas lėšų poreikio naujoms pareigybėms steigti pagrindimas ir lėšų šaltinis;

2.4.6.   kita, įstaigos manymu, reikšminga informacija.

2.5. Įstaigos, kurios didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičius nustatytas Sąraše, vadovas ar jo įgaliotas asmuo ne rečiau kaip kartą per 3 metus pagal Aprašą įvertina pareigybių poreikį vadovaujamoje įstaigoje ir prireikus steigia naujas pareigybes ar inicijuoja naujų pareigybių steigimą arba panaikina esamas pareigybes ar inicijuoja Sąrašo keitimą.

2.6. Vidaus reikalų ministerija, gavusi motyvuotus pasiūlymus, juos apibendrina ir atitinkamai iki einamųjų metų birželio 1 d. ir spalio 15 d. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka su Finansų ministerija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis bei įstaigomis derintą Vyriausybės nutarimo dėl Sąrašo pakeitimo projektą. Teikime Vyriausybei Vidaus reikalų ministerija pateikia savo išvadą dėl gautų motyvuotų pasiūlymų ir kartu su teikimu Vyriausybei pateikia šio nutarimo 2.3 ir 2.4 papunkčiuose nurodytą informaciją.

2.7. Jeigu yra Vyriausybės ar Ministro Pirmininko pavedimas dėl Sąrašo pakeitimo, šio nutarimo 2.2–2.4 ir 2.6 papunkčių nuostatos gali būti netaikomos.

2.8. 2019 m. sausio 31 d. įsigalioja tokia Sąrašo:

2.8.1. 6.13 papunkčio redakcija:

„6.13.

Žemės ūkio ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose

2 316

 

2 316“;

 

2.8.2. 7 punkto redakcija:

„7.

Iš viso

55 631

80

55 551“.

 

2.9. 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia Sąrašo:

2.9.1. 2.1 papunkčio redakcija:

„2.1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

265

4

261“;

 

2.9.2. 7 punkto redakcija:

„7.

Iš viso

55 629

80

55 549“.

 

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1329 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1298

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠAS

 

1. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijai nustato valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų ar savivaldybės biudžeto (toliau – darbuotojai) (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių (toliau – pareigybės) poreikio valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose (toliau – įstaiga) nustatymo kriterijus.

2. Pareigybių poreikis įstaigoje nustatomas atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

2.1. Įstaigai nustatytų funkcijų analizės. Pagal šį kriterijų vertinama:

2.1.1.   atliekamos funkcijos (procesai) ir jų skaičius;

2.1.2.   atliekamos funkcijos (proceso) turinys;

2.1.3.   atliekamos funkcijos (proceso) mastas bei atlikimo terminai;

2.1.4.   atliekamos funkcijos (proceso) sudėtingumas;

2.1.5.   atliekamos funkcijos produkto vartotojų skaičius;

2.1.6.   atliekamos funkcijos produkto teikimo teritorija.

2.2. Įstaigos žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų analizės. Pagal šį kriterijų vertinama:

2.2.1.   turimų žmogiškųjų išteklių skaičius (užimtos pareigybės);

2.2.2.   valstybės institucijos ar įstaigos administracijos struktūros optimalumas, atsižvelgiant į Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495 „Dėl Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių ir Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“, 29 punkte nustatytus reikalavimus (šia nuostata rekomenduojama vadovautis savivaldybių institucijoms ir įstaigoms);

2.2.3.   darbuotojų turimos kompetencijos ir gebėjimai;

2.2.4.   darbuotojų darbo našumas;

2.2.5.   darbuotojų darbo krūvis;

2.2.6.   darbuotojų potencialas.

2.3. Įstaigos veiklos procesų tobulinimo. Pagal šį kriterijų vertinama:

2.3.1.   procesų racionalizavimo (peržiūros, perskirstymo, atsisakymo, supaprastinimo, tobulinimo) galimybė;

2.3.2.   procesų standartizavimo galimybė;

2.3.3.   procesų skaitmenizavimo galimybė;

2.3.4. procesų robotizavimo galimybė.

––––––––––––––––––––

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1298

 

DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR VALSTYBĖS PINIGŲ FONDŲ,

PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Valstybės institucijos ar įstaigos pavadinimas

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius

iš viso

iš jų

specialieji atašė, jų pavaduotojai

kitos pareigybės

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

184

 

184

2.

Ministerijos:

 

 

 

2.1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

267

4

263

2.2.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

257

19

238

2.3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

95

5

90

2.4.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

459

5

454

2.5.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (be profesinės karo tarnybos karių)

195

 

195

2.6.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

120

14

106

2.7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

242

3

239

2.8.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

182

6

176

2.9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

235

1

234

2.10.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

273

2

271

2.11.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

156

2

154

2.12.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kartu su diplomatinėmis atstovybėmis, konsulinėmis įstaigomis ir specialiosiomis misijomis (išskyrus asmenų, su kuriais Užsienio reikalų ministerija sudaro delegavimo sutartis pagal Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 18 straipsnį, pareigybių skaičių)

1 002

 

1 002

2.13.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

268

2

266

2.14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

335

9

326

3.

Vyriausybės įstaigos ir joms pavaldžios įstaigos:

 

 

 

3.1.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

33

 

33

3.2.

Lietuvos statistikos departamentas

566

 

566

3.3.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

23

 

23

3.4.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai pavaldžios įstaigos

447

 

447

3.5.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

38

 

38

3.6.

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

14

 

14

3.7.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

32

 

32

3.8.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

1 268

 

1 268

3.9.

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldi įstaiga – Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

292

 

292

3.10.

Iš viso Vyriausybės įstaigose ir joms pavaldžiose įstaigose

2 713

 

2 713

4.

Vyriausybės atstovų tarnybos:

 

 

 

4.1.

Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje tarnyba

4

 

4

4.2.

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba

7

 

7

4.3.

Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba

6

 

6

4.4.

Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje tarnyba

4

 

4

4.5.

Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnyba

4

 

4

4.6.

Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnyba

5

 

5

4.7.

Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje tarnyba

3

 

3

4.8.

Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje tarnyba

3

 

3

4.9.

Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnyba

4

 

4

4.10.

Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyba

8

 

8

4.11.

Iš viso Vyriausybės atstovų tarnybose

48

 

48

5.

Ministrų valdymo sritims nepriskirtos valstybės institucijos ir įstaigos:

 

 

 

5.1.

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

15

 

15

5.2.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

169

 

169

5.3.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

68

 

68

5.4.

Viešųjų pirkimų tarnyba

94

 

94

5.5.

Lietuvos administracinių ginčų komisija

35

 

35

6.

Bendras didžiausias leistinas pareigybių skaičius ministrų valdymo sritims priskirtose įstaigose prie ministerijų ir kitose priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose:

 

 

 

6.1.

Aplinkos ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose

2 314

 

2 314

6.2.

Ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose

143

 

143

6.3.

Energetikos ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose

101

 

101

6.4.

Finansų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose

5 735

3

5 732

6.5.

Krašto apsaugos ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose (be profesinės karo tarnybos karių ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis)

675

 

675

6.6.

Kultūros ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose

245

 

245

6.7.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose

5 953

 

5 953

6.8.

Susisiekimo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose

447

 

447

6.9.

Sveikatos apsaugos ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose

1 527

 

1 527

6.10.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose

76

 

76

6.11.

Teisingumo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose

4 248

 

4 248

6.12.

Vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose

24 439

5

24 434

6.13.

Žemės ūkio ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose

2 350

 

2 350

7.

Iš viso

55 665

80

55 585

––––––––––––––––––––