ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 26 d. Nr. T-54

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 7 d. sprendimą Nr. T-278 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Algimantas Gaubas

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-54

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydžių nustatymą, gyventojų atleidimo nuo mokėjimo už socialines paslaugas sąlygas ir atvejus, pagalbos pinigų mokėjimo atvejus, asmenų finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimą.

2. Aprašo nuostatos taikomos mokėti už tas socialines paslaugas, kurias planuoja ir skiria  Šiaulių rajono savivaldybė ir kurių teikimas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto ar savivaldybės biudžetui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms organizuoti.

3. Mokėjimo už socialines paslaugas dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų rūšį, kurių turinį apibrėžia socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas Socialinių paslaugų katalogas.

4. Mokėjimo už socialines paslaugas dydis gali būti nustatytas tik pinigine išraiška.

5. Asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydis negali būti didesnis už asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų kainą.

6. Asmens (šeimos) ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) tarpusavio teisės ir pareigos, susijusios su asmens (šeimos) mokėjimu už socialines paslaugas, nustatomas rašytine socialines paslaugas gaunančio asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo (rūpintojo) ir socialines paslaugas teikiančios socialinių paslaugų įstaigos sutartimi, kurioje nustatyti konkretūs asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydžiai pinigine išraiška, mokėjimo tvarka, asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimo iš naujo dėl asmens (šeimos) pajamų ir asmens turto pokyčių, įvykusių per šių paslaugų gavimo laiką, sąlygos. Sutartis dėl mokėjimo už pagalbos į namus paslaugų teikimą su asmeniu (šeima) sudaro Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) direktorius.

7. Mokėjimo už socialines paslaugas šaltiniai – asmens (šeimos) pajamos, turtas, išreikštas pinigais, arba asmens suaugusių vaikų, kitų suinteresuotų asmenų piniginės lėšos, kurios asmenų, Administracijos ir paslaugų gavėjo susitarimu naudojamos sutartyje numatyto asmens (šeimos) mokėjimo dydžio teikiamoms socialinių paslaugų išlaidoms apmokėti.

8. Lėšos, gautos už socialines paslaugas, apskaitomos ir naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

 

II. ASMENS (ŠEIMOS) FINANSINIŲ GALIMYBIŲ VERTINIMAS

 

9. Pageidaujantis gauti socialines paslaugas asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinį darbuotoją ir pateikia:

9.1. prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti, patvirtintą Socialines apsaugos ir darbo ministro isakymu;

9.2. informaciją apie asmens (šeimos) pajamas;

9.3. informaciją apie asmens (šeimos) pajamas ir turtą, jeigu asmuo pageidauja gauti ilgalaikę socialinę globą.

10. Asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) atsakingi specialistai.

11. Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės vertinamos tuo pačiu metu, kuriuo nustatomas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis.

12. Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės nevertinamos, kai:

12.1. asmuo (šeima) teisės aktų nustatyta tvarka gauna socialinę pašalpą;

12.2. asmuo (šeima) sutinka mokėti visą socialinių paslaugų kainą.

13. Asmens (šeimos), kuriam (-iai) reikia bendrųjų socialinių paslaugų, finansinės galimybės nevertinamos, išskyrus tuos atvejus, kai asmuo (šeima) nesutinka su Savivaldybės nustatytu mokesčiu už bendrąsias paslaugas dydžiu ir pageidauja šias paslaugas gauti nemokamai.

14. Socialines paslaugas gaunantis asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) privalo pranešti Skyriui apie asmens (šeimos) pajamų, asmens turto pokyčius per šių paslaugų gavimo laiką.

15. Skyrius, gavęs informaciją:

15.1. apie asmens (šeimos) pajamų pokyčius per socialinių paslaugų gavimo laikotarpį, finansines galimybes iš naujo įvertina ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo minėtos informacijos gavimo;

15.2. apie asmens (šeimos), jau gaunančio (-ios) ilgalaikę socialinę globą, turto pokyčius finansines jo (-os) galimybes iš naujo įvertina ne vėliau kaip per vienerius metus nuo minėtos informacijos gavimo.

16. Skyrius turi teisę asmens (šeimos), gaunančio (-ios) socialines paslaugas, finansines galimybes iš naujo vertinti savo ar socialines paslaugas asmeniui (šeimai) teikiančios socialinių paslaugų įstaigos iniciatyva.

17. Socialiniai darbuotojai, nustatantys asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, konsultuoja asmenis (šeimos narius) finansinių galimybių vertinimo, mokėjimo už socialines paslaugas šaltinių parinkimo klausimais ir jiems tarpininkauja.

18. Asmens turtas vertinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ X skyriaus nuostatomis.

19. Asmens turtas vertinamas, kai asmuo turi mokėti už ilgalaikę socialinę globą ir nepakanka jo turimų lėšų.

20. Asmens turtą vertina Skyriaus specialistas, atsakingas už asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už teikiamas socialines paslaugas nustatymą.

21. Kilus įtarimui, kad asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) pateikė neteisingus duomenis, Skyrius gali pareikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių pateiktų duomenų teisingumą.

22. Asmens (šeimos) pajamos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ IX skyriaus nuostatomis.

 

III. MOKĖJIMAS UŽ BENDRĄSIAS SOCIALINES PASLAUGAS

 

23. Bendrosios socialinės paslaugos – informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas teikiamos nemokamai.

24. Kitos bendrosios paslaugos – maitinimo organizavimas, transporto organizavimas, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio (-ios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dvigubą dydį, teikiamos nemokamai.

25. Už transporto paslaugas, teikiamas Centro, iš dalies mokama, kai asmens pajamos per mėnesį yra:

25.1. nuo 2 iki 3 VRP – 15 proc. socialinės paslaugos kainos;

25.2. nuo 3 iki 4 VRP – 25 proc. socialinės paslaugos kainos;

25.3. nuo 4 iki 5 VRP – 40 proc. socialinės paslaugos kainos;

25.4. daugiau nei 5 VRP – moka 50 proc. socialinės paslaugos kainos.

 

IV. MOKĖJIMAS UŽ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ

 

26. Mokėjimo už socialinę priežiūrą (pagalba į namus, laikinas apnakvindinimas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, intensyvi krizių įveikimo pagalba, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas) dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

27. Už socialinės priežiūros paslaugų teikimą nemoka:

27.1. socialinės rizikos vaikai;

27.2. be tėvų globos likę vaikai;

27.3. asmuo (šeima) teisės aktų nustatyta tvarka gaunantis (-i) socialinę pašalpą arba kai asmens (šeimos) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra mažesnės už VRP dvigubą dydį, išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinės rizikos suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą;  

27.4. krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, socialinė priežiūra (laikinas apnakvindinimas) 7 pirmąsias kalendorines dienas teikiama nemokamai;

27.5. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos nemokamai teikiamos socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus.

28. Mokėjimo už pagalbos į namus dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už teikiamas paslaugas, kai asmens (šeimos) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra:

28.1. nuo 2 iki 3 VRP dydžio – 40 proc. Vyriausybės nustatyto minimalaus valandinio atlygio, bet ne daugiau kaip iki 5 proc. asmens pajamų;

28.2. nuo 3 iki 4 VRP dydžio – 50 proc. Vyriausybės nustatyto minimalaus valandinio atlygio;

28.3. nuo 4 iki 5 VRP dydžio – 60 proc. Vyriausybės nustatyto minimalaus valandinio atlygio;

28.4. virš 5 VRP dydžio – 100 proc. Vyriausybės nustatyto minimalaus valandinio atlygio.

29. Pagalbos į namus paslaugos:

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų, teikiamų namuose, pavadinimas

Vieno karto paslaugos teikimo trukmė, (val.)

Paslaugos įkainis  MVA* (1 karto)

1.

Informavimas (reikalingos informacijos apie socialinę priežiūrą, pagalbą suteikimas asmeniui / šeimai)

-

nemokama

2.

Konsultavimas (socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kai kartu su asmeniu (šeima) analizuojama asmens probleminė situacija ir ieškoma problemos sprendimo būdų)

-

nemokama

3.

Tarpininkavimas / atstovavimas (socialinio darbuotojo teikiama paslauga tarpininkaujant asmeniui / šeimai tarp įvairių institucijų, sprendžiant socialines problemas)

-

nemokama

4.

Asmens higienos paslaugos:

 

 

4.1.

Kūno apiprausimas, pagalba rengiantis, šukuojantis

0,5

0,5

4.2.

Maudymas vonioje (palydėjimas į vonios kambarį, pagalba įlipant ir išlipant iš vonios, galvos plovimas)

1

1

4.3.

Patalynės keitimas, lovos klojimas

0,5

0,5

4.4.

Kojų ir rankų nagų priežiūra

0,5

0,5

4.5.

Kirpimo paslauga

1

1

5.

Maitinimo organizavimas

 

 

5.1.

Maisto produktų nupirkimas (iki 5 kg) artimiausioje parduotuvėje

0,5

0,5

5.2.

Maisto produktų nupirkimas (iki 5 kg) artimiausioje parduotuvėje, turguje, turgavietėje

1

1

5.3.

Maisto paruošimas

1

1

5.4.

Pagalba valgant (maitinimas)

0,5

0,5

5.5.

Pagalba plaunant indus

0,5

0,5

6.

Pagalba buityje ir namų ruošoje

 

 

6.1.

1 kambario buto tvarkymas (dulkių valymas, grindų šlavimas ir plovimas kambaryje, virtuvėje, tualeto ir vonios patalpose, šiukšlių išnešimas)

1

1

6.1.2.

1,5-2 kambarių buto tvarkymas

1,5

1,5

6.1.3.

Tualeto patalpų tvarkymas

0,5

0,5

6.1.4.

Vonios patalpų valymas

0,5

0,5

6.1.5.

Laiptinės valymas

0,5

0,5

6.2.

Langų valymas

0,5

0,5

6.2.1.

Vieno lango valymas

0,5

0,5

6.3.

Kilimų valymas

1

1

6.4.

Apleisto buto tvarkymas (kai bute antisanitarinės sąlygos)

2

2

7.

Asmens sveikatos priežiūros organizavimas

 

 

7.1.

Medikamentų pirkimas, receptų pas gydytoją išrašymas

0,5

0,5

7.2.

Gydytojo iškvietimas

0,5

0,5

8.

Skalbimo paslaugos

 

 

8.1.

Skalbimas rankomis

1,5

1,5

8.2.

Skalbimas mašina

1

1

8.3.

Lyginimas

1

1

9.

Lydėjimas į įvairias institucijas

1,5

1,5

10.

Vandens, malkų ir anglių atnešimas ir krosnies iškūrenimas

0,5

0,5

11.

Artimųjų kapų tvarkymas (tik gyvenamojoje vietoje esančiose kapinėse)

2

2

12.

Kultūrinės paslaugos

1

1

13.

Kompensacinės technikos pristatymas klientui į namus

0,5

0,5

*(Paslaugos kaina  susieta su minimaliu valandiniu atlygiu (MVA)

 

V. MOKĖJIMAS UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ

 

30. Mokėjimas už dienos socialinę globą vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ V skyriaus nuostatomis.

31. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

 

VI. MOKĖJIMAS UŽ TRUMPALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ

 

32. Mokėjimas už trumpalaikę socialinę globą vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ VI skyriaus nuostatomis.

33. Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir atliekant asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimą.

34. Trumpalaikė socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui ir socialinės rizikos vaikui teikiama nemokamai.

35. Trumpalaikės socialinės globos teikimo asmeniui su sunkia negalia lėšos naudojamos skirtumui tarp socialinės globos kainos ir asmens mokėjimo už socialines paslaugas finansuoti.

36. Krizių atvejais, kai socialinės rizikos suaugęs asmuo patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, trumpalaikė socialinė globa 30 kalendorinių dienų teikiama nemokamai.

 

VII. MOKĖJIMAS UŽ ILGALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ

 

37. Mokėjimas už ilgalaikę socialinę globą vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ VII skyriaus nuostatomis.

38. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą.

39. Mokėjimo už ilgalaikės socialinės globos paslaugas šaltiniai – asmens pajamos ir turtas išreikštas pinigais. Kai asmens turimų pajamų, turimų piniginių lėšų nepakanka, mokėjimo šaltiniu nustatomas asmens suaugusių vaikų, kitų suinteresuotų asmenų – turto perėmėjų ar būsimų paveldėtojų piniginės lėšos, kurios naudojamos sutartyje numatyto asmens mokėjimo dydžio teikiamų socialinių paslaugų išlaidoms apmokėti.

40. Mokėjimo už ilgalaikės socialinės globos paslaugas šaltiniu negali būti nustatytos socialinę globą gaunančio asmens bute pasiliekančių gyventi suaugusių vaikų lėšos, kai:

40.1. suaugę vaikai gauna socialinę pašalpą ir augina nepilnamečius vaikus;

40.2. vienintelio suaugusio vaiko pajamų šaltinis yra netekto darbingumo ar šalpos pensija.  

41. Ilgalaikė socialinė globa teikiama nemokamai:

41.1. likusiam be tėvų globos vaikui;

41.2. socialinės rizikos vaikui.

42. Ilgalaikės socialinės globos teikimo asmeniui su sunkia negalia lėšos naudojamos skirtumui tarp socialinės globos kainos ir asmens mokėjimo už socialines paslaugas finansuoti.

 

VIII. PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMAS

 

43. Šiaulių rajono gyventojams, gyvenantiems atokiose kaimo vietovėse, šeimos nariui (globėjui, rūpintojui) ar kitam asmeniui, laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų ir kt.) negalinčiam prižiūrėti asmens, kuriam reikalinga priežiūra, arba vaiką (-us) globojančiai šeimai, nesusietai giminystės ryšiais, kuriam (-iems) Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) teikimu buvo nustatyta globa (rūpyba), kai bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą veiksmingiau organizuoti pinigais, vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui (šeimai) gali būti mokama piniginė išmoka – pagalbos pinigai.

44. Socialinės paslaugos gali būti keičiamos į pagalbos pinigus, kuriais asmuo (šeima) susimoka už pagalbą, savo pobūdžiu analogišką bendrosioms socialinėms paslaugoms ar socialinei priežiūrai tik asmeniui (šeimai) sutikus.

45. Pagalbos pinigai vaikus globojančiai šeimai už vaikų priežiūrą ar globą (rūpybą) gali būti skiriami esant vaikus globojančios šeimos sutikimui ir VTAS išvadai apie vaikus globojančios šeimos tinkamumą globoti (rūpintis) vaiku (-ais).

46. Pagalbos pinigų suma asmeniui (šeimai) negali būti didesnė už bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų, kurių poreikis nustatytas asmeniui (šeimai), kainą.

47. Pagalbos pinigų suma, skiriama vaikus globojančiai šeimai už jų priežiūrą ar globą (rūpybą), yra diferencijuojama, priklausomai nuo globojamų (rūpinamų) vaikų šeimoje skaičiaus, t. y. nuo 1 iki 4 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio per mėnesį.

48. Pagalbos pinigai neskiriami, jei asmeniui nustatytas specialiosios nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir asmuo gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją.     

49. Pagalbos pinigų naudojimą pagal paskirtį prižiūri ir kontroliuoja socialiniai darbuotojai.

50. Pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas:

50.1. pagalbos pinigų gavėjui mirus;

50.2. nustačius, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį (ne paslaugoms pirkti);

50.3. pasikeitus asmens (šeimos) materialinei padėčiai, padidėjus pajamoms;

50.4. pagalbos pinigų gavėjui išvykus gyventi į kitą savivaldybę.

51. Sprendimą dėl pagalbos pinigų asmeniui (šeimai) skyrimo ar nutraukimo priima Administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo Šiaulių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrimo komisijos (toliau – Komisija) teikimu.

52 Nustačius, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį, Komisijos teikimu, Administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimu, pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas, pakeičiant jį bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra, kurių poreikis nustatytas asmeniui (šeimai).

 

IX. ATLEIDIMAS NUO MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS

 

53. Asmuo (šeima) gali būti dalinai ar visiškai atleidžiamas (-a) nuo mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas šiais atvejais:

53.1. kai asmuo (šeima) teises aktų nustatyta tvarka gauna socialinę pašalpa;

53.2. kai asmuo (šeima), kurio (-ios) pajamos (tenkančios vienam šeimos nariui) yra mažesnės už VRP dvigubą dydį;

53.3. kitais ypatingais atvejais (sunki liga, gaisras ir kt.), atsižvelgiant į Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto rekomendaciją.

54. Asmuo (šeima) gali būti dalinai ar visiškai atleidžiamas (-a) nuo mokėjimo už socialinės priežiūros, dienos socialinės globos paslaugas šiais atvejais:

54.1. kai asmuo (šeima) nuomoja gyvenamąjį būstą iš fizinio asmens ir, atskaičius mokestį už būsto nuomą, likusi pajamų dalis yra mažesnė už 2 VRP;

54.2. kitais ypatingais atvejais (sunki liga, gaisras, artimo žmogaus netektis ir kt.), atsižvelgiant į Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto rekomendaciją.

55. Asmuo gali būti atleidžiamas nuo dalies, kuri sudaro 1 procentą, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą, mokesčio už ilgalaikę socialinę globą šiais atvejais:

55.1. jeigu asmens turimas turtas yra nelikvidus (statiniai yra netinkami naudoti, žemė yra pelkėta ir pan.);

55.2. kai asmuo turimą turtą palieka globos namams;

55.3. kai likusių pajamų nepakanka asmens poreikiams tenkinti (medikamentų, slaugos priemonių pirkimui).

56. Nuo mokėjimo asmenys atleidžiami vieną kartą per kalendorinius metus iki 6 mėnesių. Išskirtinais atvejais (sunki liga, gaisras ir kt.), vadovaujantis Buities sąlygų tyrimo aktu, kuriame turi būti socialinio darbuotojo rekomendacija,  nuo mokėjimo asmenys gali būti atleidžiami iki 1 metų.

57. Asmenys (šeimos) dėl atleidimo nuo mokėjimo už socialines paslaugas turi kreiptis į Skyrių ir pateikti:

57.1. prašymą;

57.2. pateisinamus dokumentus (pažymą iš įstaigos, kuri atskaito skolą pagal vykdomąjį raštą, nuomos sutartį, pažymą iš priešgaisrinės tarnybos, pažymą iš gydymo įstaigos ir t. t.).

58. Komisija, išnagrinėjusi dokumentus ir įvertinusi motyvaciją dėl asmens (šeimos) dalinio ar visiško atleidimo nuo mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas, surašo teikimą, kurį pateikia Administracijos direktoriui.

59. Administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, atsižvelgdamas į Komisijos teikimą, įsakymu dalinai ar visiškai atleidžia asmenį (šeimą) nuo mokėjimo už socialines paslaugas.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

60. Šis Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas pasikeitus teisės aktams Skyriaus iniciatyva, o pakeitimai ar nauja redakcija teikiami tvirtinti Savivaldybės tarybai.

61. Sprendimą dėl mokėjimo už socialines paslaugas dydžio nustatymo asmuo (šeima) gali apskųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

62. Ginčas dėl Administracijos direktoriaus, Socialinių paslaugų priežiūros departamento priimto sprendimo (neveikimo) nagrinėjamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka.

63. Tvarkos aprašas viešai paskelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

_________________________________________