LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 28 d. Nr. V-315

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 361-369 straipsniais, Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 24 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 30 d. nutarimą Nr. 1029 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 852 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą“ pakeitimo“:

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“:

1.1. įrašau 2 punkte po žodžių „Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo“ žodžius „Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo“;

1.2. papildau 171 punktu:

„171. Socialinių įmonių planinių patikrinimų tvarka nustatyta Taisyklių VII1 skyriuje „VII1. Socialinių įmonių planiniai patikrinimai“;

1.3. papildau VII1 skyriumi „VII1. Socialinių įmonių planiniai patikrinimai“:

„331. Socialinių įmonių (įskaitant ir neįgaliųjų socialines įmones) planiniai patikrinimai vykdomi pagal Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – LDB) pateiktus šių įmonių sąrašus, nevertinant jų rizikingumo pagal VDI Ūkio subjektų rizikingumo vertinimo metodiką (Taisyklių 8 ir 9 punktai). Socialinių įmonių planiniai patikrinimai atliekami ne dažniau kaip vieną kartą per 2 metus, patikrinant per vienerius kalendorinius metus iki 70 šių įmonių. Planine tvarka tikrintinų socialinių įmonių skaičius nustatomas VDI metiniame veiklos plane (Taisyklių 6 punktas).

332. Socialinių įmonių planiniai patikrinimai vykdomi taikant Taisyklių nuostatas dėl planinių patikrinimų organizavimo, tai yra, įtraukiant jas į ketvirčio planinių patikrinimų sąrašą (Taisyklių 12 punktas), informuojant apie patikrinimą iki jo likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų (Taisyklių 14, 24-26 punktai), turint pavedimą planiniam patikrinimui atlikti (Taisyklių 29 ir 30 punktai), naudojant Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintą kontrolinį klausimyną (Taisyklių 32 ir 33 punktai) bei informuojant ūkio subjektą apie planinio patikrinimo rezultatus (Taisyklių 34 punktas). Planinio patikrinimo metu paaiškėjus, kad yra būtinybė tikrinti ir kitas sritis, VDI inspektorius turi teisę išplėsti patikrinimo sritis (Taisyklių 40 punktas).

333. Atliekant socialinės įmonės planinį patikrinimą, kontrolinis klausimynas yra naudojamas, nepaisant to, kad per praėjusius iki tikrinimo dvylika mėnesių ši įmonė yra tikrinama antrą ir daugiau kartų ir atliktų tikrinimų metu buvo pildomi atitinkami kontroliniai klausimynai (Taisyklių 32.7 punktas).

334. Socialinės įmonės planinio patikrinimo rezultatus per vieną mėnesį po šio patikrinimo užbaigimo VDI pateikia LDB šių institucijų pasirašytos bendradarbiavimo sutarties nustatyta tvarka. Jeigu planinio patikrinimo metu socialinei įmonei buvo pateiktas nurodymas pašalinti teisės aktų pažeidimus, informacija apie jų pašalinimą pateikiama per vieną mėnesį po socialinės įmonės pranešimo gavimo, o jeigu socialinė įmonė nepranešė apie pažeidimų pašalinimą – per vieną mėnesį po VDI neplaninio patikrinimo ankstesnio patikrinimo metu duotų nurodymų vykdymo ir(ar) pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolei atlikti.“.

2. T v i r t i n u Socialinės įmonės patikrinimo kontrolinį klausimyną (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktas pradedamas taikyti nuo 2015 m. lapkričio 1 d.

4. P a v e d u :

4.1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

4.2. VDI Komunikacijos skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo ir pranešimo paskelbimą VDI interneto svetainėje;

4.3. VDI teritorinių skyrių vedėjams supažindinti vadovaujamo skyriaus darbo inspektorius su šio įsakymo nuostatomis;

4.4. įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis                                                                        Gintaras Čepas

valstybinis darbo inspektorius

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-315

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

 

SOCIALINĖS ĮMONĖS PATIKRINIMO KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

 

Teritorinis skyrius: ___________________________________________________________________

 

Darbo inspektorius/-iai: [pareigos, vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr.]__________________________

 

Patikrinime dalyvavę įmonės atstovai /įrenginio savininkas/ [pareigos, vardas, pavardė] __________

________________________________________________________________________________

Inspektavimo data: ________/________/________.

BENDRA INFORMACIJA

 

1. Ūkio subjekto pavadinimas (įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, ar fizinis asmuo): ___________________________________________________________________________

 

2. Įmonės kodas:                                                                                                                                           

 

3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.):________________________________________________________

 

4. Centrinė būstinė: __________________________________________________________________

 

5. Įmonės veikla: ____________________________________________________________________

 

6. Inspektavimo vieta: ________________________________________________________________

 

7. Darbdavį atstovaujantis asmuo: (pareigos, vardas, pavardė)_________________________________

 

 

Eil. Nr.

KLAUSIMAI

Taip

 

Ne

N/N

SOCIALINĖS ĮMONĖS ATITIKIMAS NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS

1.

Ar įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų sąrašas sudarytas vadovaujantis Socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-225? ([1] 3 str. 1 d. 1 p.)

2.

Ar darbuotojai, priklausantys socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms, sudaro ne mažiau kaip 40 procentų metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus? ([1] 3 str. 1 d. 1 p.)

(Pildoma tikrinant socialinę įmonę)

3.

Ar tikslinėms asmenų grupėms priklausančių darbuotojų skaičius yra ne mažesnis kaip keturi? ([1] 3 str. 1 d. 1 p.)

(Pildoma tikrinant socialinę įmonę)

4.

Ar darbuotojai, priklausantys neįgaliųjų tikslinei grupei, sudaro ne mažiau kaip 50 procentų metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus? ([1] 3 str. 2 d. 2 p.)

(Pildoma tikrinant neįgaliųjų socialinę įmonę)

5.

Ar neįgaliųjų, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba neviršijantis 40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, sudaro ne mažiau kaip 40 procentų metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus? ([1] 3 str. 2 d. 2 p.)

(Pildoma tikrinant neįgaliųjų socialinę įmonę)

6.

Ar neįgaliųjų, turinčių sunkų, vidutinį ar lengvą neįgalumo lygį, ar neįgaliųjų, kuriems nustatytas neviršijantis 55 procentų darbingumo lygis arba didelių, vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, darbuotojų skaičius yra ne mažesnis kaip keturi? ([1] 3 str. 2 d. 2 p. ir 4 str. 1 d. 1 p.)

(Pildoma tikrinant neįgaliųjų socialinę įmonę)

7.

Ar į metinį vidutinį darbuotojų skaičių įtraukiami tik neįgalūs darbuotojai, dirbantys ne mažiau kaip 80 darbo valandų per mėnesį?

([1] 3 str. 2 d. 2 p.)

(Pildoma tikrinant neįgaliųjų socialinę įmonę)

8.

Ar socialinė įmonė laikosi draudimo vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą? ([1] 3 str. 1 d. 3 p.)

DARBO SANTYKIŲ YPATUMAI

9.

Ar su visais darbuotojais, priklausančiais tikslinei grupei, sudarytos darbo sutartys? ([1] 5 str. 2 d.)

10.

Ar laikomasi draudimo sudaryti terminuotas darbo sutartis su darbuotojais, priklausančiais tikslinei grupei, trumpesniam nei 6 mėn. terminui? ([1] 5 str. 2 d.)

11.

Ar laikomasi draudimo sulygti išbandymą su darbuotojais, priklausančiais tikslinei grupei, sudarant darbo sutartis? ([1] 5 str. 2 d.)

12.

Ar laikomasi draudimo dėl tikslinio asmens grupei priklausančio asmens priėmimo į darbą kitų dirbančiųjų darbuotojų atžvilgiu?

([1] 5 str. 3 d.)

SOCIALINĖS ĮMONĖS PAREIGOS

13.

Ar socialinėje įmonėje saugomi dokumentai, patvirtinantys darbuotojų priklausymą tikslinėms asmenų grupėms (neįgaliųjų pažymėjimai, išvados dėl darbo pobūdžio ir sąlygų)? ([1] 7 str. 5 p.)

14.

Ar socialinė įmonė atsiskaito su tikslinėms asmenų grupėms priklausančiais darbuotojais darbo sutartyje nustatytais terminais?

([2] 95 str.)

15.

Ar socialinė įmonė tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims priskaičiuotą darbo užmokestį moka atlikdama bankinius pavedimus?

([3] 11.5 p.)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI, JEI TEIKIAMA VALSTYBĖS PAGALBA

16.

Ar socialinė įmonė į įsteigtas naujas darbo vietas įdarbino neįgaliuosius, turinčius sunkų, vidutinį ar lengvą neįgalumo lygį, ar neįgaliuosius, kuriems nustatytas neviršijantis 55 procentų darbingumo lygis arba didelių, vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis? ([1] 15 str. 1 d. 3 p. ir 4 str. 1 d. 1 p.)

R E K O M E N D A C I J O S, P A S I Ū L Y M A I: _________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

 

Teisės aktų žymėjimas klausimyne:

1. Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

3. Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. A1-135 „Dėl Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimo“.