CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2014 m. spalio 14 d. Nr. 4R-138

Vilnius

 

 

1. Įgyvendindamas Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2012 L 296, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. sausio 29 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 379/2014 (OL 2014 L 123, p. 1), nuostatas, p r i p a ž į s t u  netekusiais galios:

1.1 Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. 4R-193 „Dėl skrydžių įgulos kabinos saugumo“;

1.2 Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. 4R-167 „Dėl civilinių sraigtasparnių eksploatavimo“;

1.3 Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. sausio 25 d. įsakymą Nr. 4R-11 “Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 4R-167 “Dėl civilinių sraigtasparnių eksploatavimo” pakeitimo”.

2. Šis įsakymas įsigalioja 2014 m. spalio 29 dieną.

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                                                           Joris Gintilas