LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2015 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 11V-123 „DĖL leidimų ženklinti FASUOTas PREKes „e“ IR MATAVIMO INDUS „3“ ŽENKLais BEI LEIDIMŲ SUMAŽINTI PERIODINIŲ PATIKRINIMŲ DAžnį IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 30 d. Nr. 11V-259

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 4-527 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“, 10.5 punktu ir Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 4-594 „Dėl Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento patvirtinimo“:

1. P a k e i č i u Leidimų ženklinti fasuotas prekes „e“ ir matavimo indus „3“ ženklais bei leidimų sumažinti periodinių patikrinimų dažnį išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 11V-123 „Dėl Leidimų ženklinti fasuotas prekes „e“ ir matavimo indus „3“ ženklais bei leidimų sumažinti periodinių patikrinimų dažnį išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), ir i š d ė s t a u jį nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Aprašas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.;

2.2. leidimai ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, išduoti iki šio įsakymo įsigaliojimo, galioja kaip nurodyta leidimuose.

3. P a v e d u Lietuvos metrologijos inspekcijos Bendrųjų reikalų skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Lietuvos metrologijos inspekcijos interneto svetainėje.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                              Domas Vasiliauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos metrologijos inspekcijos

viršininko 2020 m. gruodžio 30 d.

įsakymu Nr. 11V-259

 

 

Leidimų ženklinti FASUOTas PREKes „“ IR MATAVIMO INDus „3“ ŽENKLais BEI LEIDIMŲ SUMAŽINTI PERIODINIŲ PATIKRINIMŲ dažnį TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų ženklinti fasuotas prekes „℮“ ir matavimo indus „3“ ženklais bei leidimų sumažinti periodinių patikrinimų dažnį išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus juridiniams ir fiziniams asmenims, taip pat organizacijų, įsisteigusių kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėse bei Turkijos Respublikoje, filialams Lietuvos Respublikoje, tiekiantiems rinkai fasuotas prekes ir matavimo indus, patenkančius į Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento taikymo sritį, ir siekiantiems ženklinti fasuotas prekes ir (arba) matavimo indus atitinkamai „“ ir „3“ ženklais, leidimo ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „“ ir „3“ ženklais išdavimo ir panaikinimo, leidimo sumažinti periodinių fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimų, atliekamų kiekvienam fasuotų prekių arba matavimo indų tipui, dažnį išdavimo ir panaikinimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Fasuotų prekių ir matavimo indų techniniu reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 4-594 „Dėl Fasuotų prekių ir matavimo indų techniniu reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas).

3. Aprašas taikomas fiziniams ir juridiniams asmenims, taip pat organizacijų, įsisteigusių kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose EEE valstybėse bei Turkijos Respublikoje (toliau kartu – valstybė narė), filialams Lietuvos Respublikoje, tiekiantiems rinkai fasuotas prekes ir matavimo indus, patenkančius į Reglamento taikymo sritį, ir norintiems ženklinti fasuotas prekes „“, matavimo indus – „3“ ženklais (toliau – gamintojas, pakuotojas arba importuotojas).

4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Leidimas – įrašas Licencijų informacinėje sistemoje, kuriuo leidžiama ženklinti jame nurodytas fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „“ ir „3“ ženklais.

4.2. Leidimas sumažinti periodinių patikrinimų dažnįdokumentas, kurio leidžiama sumažinti periodinių patikrinimų, atliekamų kiekvienam fasuotų prekių arba matavimo indų tipui, dažnį.

4.3Licencijų informacinė sistema – Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos valdoma ir tvarkoma informacinė sistema, skirta licencijų duomenims ir informacijai tvarkyti vienoje vietoje.

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente.

6. Fasuotų prekių ir matavimo indų ženklinimas atitinkamai „℮“ ir „3“ ženklais reiškia, kad šių fasuotų produktų kiekis ir matavimo indų tūris atitinka Reglamento nuostatas ir jiems valstybėse narėse tiekimo į rinką apribojimai dėl kiekio ir (ar) tūrio netaikomi.

7. Fasuotas prekes ir (arba) matavimo indus ženklinti atitinkamai „℮“ ir „3“ ženklais galima tik gavus Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – Inspekcija) Leidimą ar valstybės narės kompetentingos įstaigos atitinkamą leidimą.

 

II SKYRIUS

LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

8. Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas, norintis ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „“ ir „3“ ženklais, ir kompetentingai įstaigai Reglamento 6 priedo II skyriuje nustatyta tvarka teigiamai įvertinus fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemą, kreipiasi į Inspekciją, pateikdamas šiuos dokumentus:

8.1. prašymą dėl Leidimo išdavimo (Aprašo priedas);

8.2. fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita);

8.3. fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimų, atliktų kiekvienam fasuotų prekių arba matavimo indų tipui, protokolų kopijas;

8.4. kokybės vadybos sistemos, sertifikuotos pagal LST EN ISO 9001 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ standartą (toliau – LST EN ISO 9001 standartas), kitos kokybės vadybos sistemos, kurios reikalavimai atitinka LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus, sertifikato kopiją arba pakuotojo užpildytą deklaraciją, kuria jis patvirtina, jog jo įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus. Tais atvejais, kai fasuotų prekių pakuotojas arba importuotojas yra įdiegęs ir (arba) sertifikavęsis kokybės vadybos sistemą, kurios reikalavimai atitinka LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus, pateikiama LST EN ISO 9001 standarto ir įdiegtos (sertifikuotos) kokybės vadybos sistemos bei šią sistemą sudarančių dokumentų struktūrinių dalių atitikties lentelė.

9. Leidimas išduodamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo gavimo Inspekcijos viršininko sprendimu, įformintu rezoliucija ant prašymo dėl Leidimo išdavimo, atsižvelgiant į Ataskaitoje pateiktą išvadą dėl fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indų tūrio kontrolės sistemos atitikties Reglamento nuostatoms. Leidimo duomenys ne vėliau kaip kitą darbo dieną įrašomi į Licencijų informacinę sistemą ir gamintojas, pakuotojas arba importuotojas informuojamas apie priimtus sprendimus prašyme nurodytu būdu.

10. Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas teisę ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „℮“ ir „3“ ženklais įgyja kitą darbo dieną nuo dokumentų, išvardintų Aprašo 8 punkte, gavimo Inspekcijoje dienos arba prašyme dėl Leidimo išdavimo nurodytą dieną, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena po prašymo pateikimo Inspekcijai.

11. Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas gali neribotą laiką ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „℮“ ir „3“ ženklais, jeigu fasuotų prekių pakavimo ar matavimo indų gamybos procese nedaromi pakeitimai, galintys turėti įtakos fasuotų produktų kiekiui ar matavimo indų tūriui (pavyzdžiui, pakeičiama pakavimo/gamybos linija ar įranga), vardinis fasuoto produkto kiekis ar vardinis matavimo indo tūris nėra keičiamas, arba ne ilgiau kaip vienerius metus, jeigu gamintojo, pakuotojo arba importuotojo įdiegta kokybės vadybos sistema yra nesertifikuota.

12. Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas, pradėjęs ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „℮“ ir „3“ ženklais atsako įstatymų nustatyta tvarka.

13. Paaiškėjus, kad gamintojo, pakuotojo arba importuotojo prašyme ir (arba) kituose dokumentuose pateikta netiksli, neišsami informacija, klaidingi duomenys ar yra redakcinio pobūdžio neatitikimų, Inspekcija kreipiasi į juos dėl papildomos informacijos suteikimo (informacijos patikslinimo) ir nurodo ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą nuo kreipimosi dienos minėtiems trūkumams pašalinti. Leidimas sustabdomas kol gamintojas, pakuotojas arba importuotojas pašalins trūkumus.

14. Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas, ženklinantis fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „℮“ ir „3“ ženklais, kiekvienais metais, skaičiuojant nuo Leidimo išdavimo, turi pateikti Inspekcijai fasuoto produkto kiekio bei matavimo indo tūrio patikrinimų protokolų kopijas gaminių tipams, kuriems yra išduotas Leidimas.

15. Inspekcija Licencijų informacinėje sistemoje tvarko išduotų Leidimų duomenis ir nuolat juos atnaujina.

 

III SKYRIUS

LEIDIMO PANAIKINIMAS

 

16. Inspekcija panaikina gamintojui, pakuotojui arba importuotojui išduotą Leidimą šiais atvejais:

16.1. kai gamintojas, pakuotojas arba importuotojas per Inspekcijos nustatytą terminą nepašalina prašymo trūkumų ir apie pašalintus trūkumus nepraneša Inspekcijai;

16.2. Inspekcijai nustačius, kad fasuotų prekių ar matavimo indų, paženklintų atitinkamai „℮“ ir „3“ ženklais, kiekis arba tūris neatitinka Reglamento nuostatų;

16.3. esant neigiamiems paskirtosios įstaigos fasuotų produktų kiekio arba matavimo indų tūrio periodinių patikrinimų rezultatams, o gamintojui, pakuotojui arba importuotojui nepateikus įrodymų, kad koregavimo veiksmai atlikti;

16.4. gamintojui, pakuotojui arba importuotojui nepateikus fasuoto produkto kiekio bei matavimo indo tūrio patikrinimų protokolų kopijų  Aprašo 14 punkte nustatyta tvarka;

16.5. pasibaigus gamintojo, pakuotojo arba importuotojo kokybės vadybos sistemos sertifikato galiojimo laikui;

16.6. gamintojas, pakuotojas arba importuotojas nebegamina, nebefasuoja arba nebeimportuoja fasuotų prekių ar matavimo indų, dėl kurių išduotas Leidimas, ir raštiškai apie tai informavo Inspekciją;

16.7. gamintojas, pakuotojas arba importuotojas, kaip juridinis asmuo, likviduojamas.

17. Apie ketinamą taikyti poveikio priemonę – Leidimo panaikinimą – Inspekcija įspėja gamintoją, pakuotoją arba importuotoją ir nustato protingą, tačiau ne trumpesnį nei 10 darbo dienų, terminą trūkumams pašalinti, išskyrus Aprašo 16.6 ir 16.7 punktuose numatytus atvejus. Gamintojui, pakuotojui arba importuotojui nustatytu terminu nepateikus įrodymų apie trūkumų pašalinimą, Inspekcija panaikina Leidimą. Leidimas panaikinamas Inspekcijos viršininko įsakymu, o Leidimo panaikinimo duomenys įrašomi į Licencijų informacinę sistemą.

 

IV SKYRIUS

LEIDIMO sumažinti PERIODINIŲ PATIKRINIMŲ dažnį IŠDAVIMAS

 

18. Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas, ženklinantis fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „“ ir „3“ ženklais ne mažiau nei dvejus metus ir norintis nustatyti kitą periodinių fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimų dažnį, kreipiasi į Inspekciją dėl periodinių fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimų dažnio sumažinimo, pateikdamas:

18.1.prašymą dėl Leidimo sumažinti periodinių patikrinimų dažnį išdavimo (Aprašo priedas);

18.2. fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimo ataskaitą;

18.3. ankstesnių metų fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimų, atliktų kiekvienam fasuotų prekių arba matavimo indų tipui, protokolų kopijas.

19. Leidimas sumažinti periodinių patikrinimų dažnį išduodamas Inspekcijos viršininko įsakymu, atsižvelgiant į Ataskaitoje pateiktas rekomendacijas dėl periodinių patikrinimų dažnio pakeitimo.

20. Leidimas sumažinti periodinių patikrinimų dažnį galioja neribotą laiką, jeigu šių gaminių tipams galioja Leidimas.

21. Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas, ženklinantis fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „“ ir „3“ ženklais ir gavęs leidimą sumažinti periodinių patikrinimų, atliekamų kiekvienam fasuotų prekių arba matavimo indų tipui, dažnį, turi pateikti Inspekcijai fasuoto produkto kiekio bei matavimo indo tūrio patikrinimų protokolų kopijas Leidime sumažinti periodinių patikrinimų dažnį nurodyta tvarka.

 

 

V SKYRIUS

LEIDIMO sumažinti PERIODINIŲ PATIKRINIMŲ dažnį PANAIKINIMAS

 

22. Inspekcija panaikina gamintojui, pakuotojui arba importuotojui išduotą Leidimą  sumažinti periodinių patikrinimų dažnį atitinkamiems fasuotų prekių arba matavimo indų tipams šiais atvejais:

22.1. Inspekcijai panaikinus Leidimą;

22.2. gamintojui, pakuotojui arba importuotojui nepateikus fasuoto produkto kiekio bei matavimo indo tūrio patikrinimų protokolų kopijų Leidime sumažinti periodinių patikrinimų dažnį nustatyta tvarka. Tokiu atveju Inspekcija įspėja gamintoją, pakuotoją arba importuotoją apie leidimo sumažinti periodinių patikrinimų dažnį panaikinimą ir nustato protingą, tačiau ne trumpesnį nei 10 darbo dienų, terminą pateikti fasuoto produkto kiekio bei matavimo indo tūrio patikrinimų protokolų kopijas. Gamintojui, pakuotojui arba importuotojui nustatytu terminu nepateikus patikrinimų protokolų kopijų, Inspekcija panaikina Leidimą sumažinti periodinių patikrinimų dažnį.

23. Leidimas sumažinti periodinių patikrinimų dažnį panaikinamas Inspekcijos viršininko įsakymu.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24Gamintojo, pakuotojo arba importuotojo pateikti dokumentai, įskaitant asmens duomenis, Inspekcijoje saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais.

25.  Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Bendrojo duomenų apsaugos reglamente ir Inspekcijos nustatyta tvarka. Asmens duomenys, pateikti Inspekcijai Aprašo 8 ir 18 punktuose nurodytuose dokumentuose, tvarkomi Leidimo išdavimo, sustabdymo, panaikinimo ir Leidimo sumažinti periodinių patikrinimų dažnį išdavimo ir panaikinimo bei Inspekcijos vidaus administravimo ir kontrolės tikslais.

26. Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas, pažeidęs Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Šiame Apraše nurodyti Inspekcijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

________________________

 

Leidimų ženklinti fasuotas prekes „℮“ ir matavimo

indus „3“ ženklais bei leidimų sumažinti periodinių

patikrinimų dažnį išdavimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo išduoti leidimą ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „℮“ ir „3“ ženklais arba sumažinti periodinių patikrinimų dažnį formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas/fizinio asmens vardas ir pavardė)

__________________________________________________________________________

(kiti juridinio asmens rekvizitai, nurodyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje/fizinio asmens individualios veiklos pažymos numeris, adresas susirašinėjimui, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

 

Lietuvos metrologijos inspekcijai

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI LEIDIMĄ ŽENKLINTI FASUOTAS PREKES „“ ŽENKLU / MATAVIMO INDUS „3“ ŽENKLU / SUMAŽINTI PERIODINIŲ PATIKRINIMŲ dažnį

(kas reikalinga, pabraukti)

 

20___m. ______________   __ d.

_____________

(vieta)

 

P r a š a u išduoti leidimą ženklinti fasuotas prekes „℮“ ženklu / matavimo indus „3“ ženklu / sumažinti periodinių patikrinimų, atliekamų kiekvienam fasuotų prekių arba

matavimo indų tipui, dažnį

(kas reikalinga, pabraukti)

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas/ fizinio asmens vardas ir pavardė)

gaminiams:                                                  

1. ________________(vardinis fasuoto produkto kiekis pakuotėje/ vardinis matavimo

(gaminio pavadinimas)

indo tūris – ____ g / ml), pakavimo/gamybos linija____________;

2. ________________(vardinis fasuoto produkto kiekis pakuotėje/ vardinis matavimo

(gaminio pavadinimas)

indo tūris – ____ g / ml), pakavimo/gamybos linija____________;

3. ________________(vardinis fasuoto produkto kiekis pakuotėje/ vardinis matavimo

(gaminio pavadinimas)

indo tūris – ____ g / ml), pakavimo/gamybos linija____________.

 

Informaciją apie Inspekcijos priimtus sprendimus prašau pateikti:

(reikalingą variantą pažymėti)

šiuo elektroninio pašto adresu: ____________________________________________;

šiuo adresu: ___________________________________________________________.

 

PRIDEDAMA. (Aprašo 8 arba 18 punktuose nurodyti dokumentai).

 

_________________                               ______________               _________________________

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

 

 

 

_________________