LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2001 M. VASARIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL LAIKINAI LAISVŲ VALSTYBĖS PINIGINIŲ IŠTEKLIŲ INVESTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 15 d. Nr. 1K-6

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl Laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Taisyklių nuostatos netaikomos investuojant savivaldybių biudžetų, savivaldybių įsteigtų pinigų fondų lėšas ir kitus savivaldybių piniginius išteklius. Taisyklių nuostatos netaikomos investuojant Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšas, išskyrus atvejus, kai šios lėšos investuojamos taisyklių 4.2 papunktyje nustatytu atveju ir tvarka.“

2. Pakeičiu 10 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

10. Institucija arba taisyklių 4.2 papunktyje nustatyta tvarka Finansų ministerija institucijos valdomus laisvus piniginius išteklius gali investuoti į:“.

3. Pakeičiu 11 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

11. Institucija arba taisyklių 4.2 papunktyje nustatyta tvarka Finansų ministerija institucijos valdomus laisvus piniginius išteklius gali investuoti į taisyklių 10.1–10.3 papunkčiuose nurodytus skolos vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, jeigu šiame punkte nurodytų skolos vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių emitentas atitinka taisyklių 15.2, 17.2 papunkčiuose ir 19 punkte nustatytus reitingo reikalavimus (reitingo reikalavimai netaikomi taisyklių 10.2 papunktyje nurodytų priemonių emitentams), ir tik tada, jeigu:“.

4. Pakeičiu 12 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

12. Institucija arba taisyklių 4.2 papunktyje nustatyta tvarka Finansų ministerija gali laikyti terminuotąjį indėlį taisyklių 10.5 papunktyje nurodytame banke, jeigu tenkinami šie reikalavimai:“.

5. Pakeičiu 19.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.1. ne daugiau kaip 50 procentų investavimo dieną esančio (paskutinės oficialiai paskelbtos ataskaitos duomenimis) banko apmokėtojo kapitalo sumos ir ne ilgesniam nei 36 mėnesių terminui, jei bankas turi bent vienos iš toliau išvardintų reitingų agentūrų suteiktą ilgalaikio mokumo kredito reitingą, ne žemesnį kaip:

19.1.1. „Moody’s Investors Service“ Aa3;

19.1.2. „Standard & Poor’s“ AA–;

19.1.3. „Fitch Ratings“ AA–;“.

6. Pakeičiu 21.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.2. negali viršyti 30 procentų laisvų piniginių išteklių, jei bankas turi bent vieną reitingą, ne žemesnį už išvardintus taisyklių 19.3 papunktyje;“.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka