LIETUVOS RESPUBLIKOS

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO NR. IX-574 6 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gegužės 24 d. Nr. XIII-1183

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Ūkio subjektai apskaitai tvarkyti taiko dvejybinio įrašo būdą. Supaprastintą apskaitą gali pasirinkti:

1) gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla;

2) neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai ir neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais finansiniais metais;

3) pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais finansiniais metais ir kurių pajamos ir (arba) gautos finansavimo sumos per praėjusius ir užpraeitus finansinius metus neviršijo 30 000 eurų.“

 

2 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Ūkio subjekto apskaitos tvarkyti negali ūkio subjekto vadovas, išskyrus šio straipsnio 5, 6 ir 9 dalyse nustatytus atvejus.“

2. Papildyti 10 straipsnį 9 dalimi:

9. Pelno nesiekiančio ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens supaprastintą apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti to juridinio asmens valdymo organo narys arba dalyvis.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė