herbas

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO
NR. 2V-219 (1.4) „DĖL JAUNIMO SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ ORGANIZUOJANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 2 d. Nr. 2V-40 (1.4)

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais:

1.1. Pakeičiu 18.4. papunktį ir jį išdėstau taip:

18.4. Akreditaciją vykdantys ekspertai turi įvertinti organizacijos paraiškoje ir (ar) vertinimo vizito metu pateiktą informaciją ir nustatyti, ar potenciali SVO organizacija atitinka Aprašo 4 priede numatytus kriterijus. Bent vienas iš dviejų paraišką vertinančių ekspertų privalo dalyvauti potencialios SVO organizacijos vertinimo vizite. Ekspertas potencialios SVO organizacijos tinkamumo tapti SVO organizacija vertinimą pateikia Departamentui užpildydamas SVO organizacijos akreditacijos įvertinimo formą (4 priedas) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo organizacijos vertinimo vizito.

Jeigu ekspertas nedalyvauja SVO organizacijos vertinimo vizite, vertinimo metu atlieka tik dokumentuose nurodytos informacijos vertinimą, nevertina  SVO organizacijos akreditacijos įvertinimo formos 7 punkto (4 priedas) ir nurodo, kad vertinimo vizite nedalyvavo. SVO organizacijos akreditacijos vertinimo vizite nedalyvavęs ekspertas, vertinimo metu daugiausiai gali skirti 24 balus.

Jeigu komisija organizacijos paraišką perduoda vertinti trečiam ekspertui, ekspertas privalo organizuoti SVO organizacijos vertinimo vizitą.

Organizacijos vertinimo metu visi ekspertai turi teisę kreiptis į organizaciją dėl trūkstamos ir (ar) neaiškiai dokumentuose pateiktos informacijos, tai turi būti pažymėta SVO organizacijos akreditacijos įvertinimo formoje.“

1.2. Pakeičiu 18.5. papunktį ir jį išdėstau taip:

18.5. Akreditavimą vykdantis ekspertas, organizuoja vertinimo vizitą potencialioje SVO organizacijoje. Vertinimo vizito data ir laikas turi būti iš anksto suderinti ir įvykti abiem pusėms patogiu laiku. Akredituojantis ekspertas privalo sutarti el. paštu ar telefonu tikslų vizito laiką ir vietą su potencialia SVO organizacija ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki vizito. Susitikime privalo dalyvauti potencialios SVO organizacijos vadovas ir mentorius (-ai);“

1.3. Pakeičiu 18.6. papunktį ir jį išdėstau taip:

18.6. Organizacijai ekspertinio vertinimo metu daugiausia gali būti skiriami 28 balai. Tinkamomis tapti SVO organizacijomis pripažįstamos ir akreditacija yra suteikiama toms organizacijoms, kurios surinko ne mažiau kaip 16 balų. Organizacijos reitinguojamos pagal dviejų ekspertų skirtų balų vidurkį;“

2. Pakeičiu Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo 4 priedą, Savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos akreditacijos įvertinimo forma (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Jonas Laniauskas