LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 1-298 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ

SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 21 d. Nr. 1-132

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu I skyriaus vienuoliktojo skirsnio 1 punktą ir išdėstau jį taip:

1.  Priemonės aprašymas

 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę prisidedama prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4.1.1. konkretaus uždavinio „Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos: mažos galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų pasigaminti elektros energiją namų ūkių reikmėms, įrengimas:

1.3.1. vartojimo vietoje;

1.3.2. geografiškai nutolusiose nuo elektros energijos vartojimo vietose;

1.3.3. elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje.

1.4. Galimas pareiškėjas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.“

 

1.2. Pakeičiu I skyriaus dvyliktojo skirsnio 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę prisidedama prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4.1.1. konkretaus uždavinio „Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiama veikla: iki 10 kW galios AIE naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įsigijimas iš elektrinių parkų.

1.4. Galimas pareiškėjas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.“

 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo nuostatos taikomos kvietimams teikti Registracijos formas, paskelbtiems nuo 2020 m. liepos 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                           Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos

agentūros

2020 m. gegužės 12 d. raštu Nr. R4-2334

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2020 m. gegužės 20 d. raštu Nr. ((24.37E)-5K-2008477)-6K-2002940