LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2023 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 3D-690 DĖL PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 METŲ STRATEGINIO PLANO INTERVENCINES PRIEMONES PRIĖMIMO 2024 METAIS TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2024 m. kovo 21 d. Nr. 3D-234

Vilnius

 

P a k e i č i u Paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2024 metais tvarkaraštį, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 3D-690 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2024 metais tvarkaraščio patvirtinimo“, ir 7 punktą išdėstau taip:

„7.

KP14prd

Investicijos į bioekonomikos verslus

2024-10-01

2024-11-29“.

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                     Kęstutis Navickas