Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ patvirtinimo

 

2017 m. lapkričio 22 d. Nr. 947

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. XIII-533 „Dėl Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo“ 2 straipsnį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemones (toliau – Priemonės) (pridedama).

2. Siūlyti valstybinių universitetų taryboms kartu su senatais iki 2017 m. gruodžio 15 d. priimti sprendimus dėl Priemonėse pateiktų siūlymų dalyvauti valstybinių universitetų tinklo pertvarkoje ir pateikti juos Švietimo ir mokslo ministerijai.

3. Nustatyti, kad valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2014–2020 metų periodo ir bendro finansavimo lėšos, kurios lieka nepanaudotos dėl valstybinių universitetų sprendimų nepritarti Priemonių 2 punkte nurodytiems siūlymams, iki 2017 m. gruodžio 31 d. perskirstomos valstybiniams universitetams, kurie priima sprendimus dalyvauti valstybinių universitetų tinklo pertvarkoje.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                            Jurgita Petrauskienė

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 947

 

VALSTYBINIŲ UNIVERSITETŲ TINKLO OPTIMIZAVIMO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

 

Eil. Nr.

Priemonės ir veiksmai

Veiksmų vykdytojai

Įvykdymo terminai

Preliminarus finansavimas, mln. eurų

Valstybės biudžeto lėšos

(mln. eurų)

ES struktūrinių fondų 2014–2020 metų periodo ir bendrojo finansavimo lėšos

(mln. eurų)

1.

1 priemonė. Finansų ir turto panaudojimas valstybinių universitetų tinklui optimizuoti

1.1.

Sutelkti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, skiriamas valstybinėms aukštosioms mokykloms, įgyvendinančioms Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymus dėl valstybinių universitetų tinklo pertvarkos

Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija

 

2017–

2020 m.

106,39

1.2.

Paskirstyti valstybiniams universitetams, įgyvendinantiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymus dėl valstybinių universitetų tinklo pertvarkos, Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose 2018 metams numatytas valstybės biudžeto lėšas, skirtas tyrėjų ir dėstytojų darbo užmokesčiui didinti

2018 m.

 

16,9

1.3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti nutarimų projektus dėl valstybės turto investavimo į tuos valstybinius universitetus, kurie vykdo Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemones ir siekia padengti su šių priemonių įgyvendinimu susijusius kaštus

Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija,

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba,

 valstybės įmonė Turto bankas

2018–

2022 m.

2.

2 priemonė. Siūlymai valstybiniams universitetams dėl tinklo optimizavimo

2.1.

Vilniuje ir Šiauliuose esančių valstybinių universitetų tinklo optimizavimas:

 

 

 

 

2.1.1.

2019 metais reorganizuoti Mykolo Romerio universitetą prijungimo prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto būdu

 

Švietimo ir mokslo ministerija

 

2017–

   2019 m.

 

7,92

49,08

2.1.2.

Siekiant sutelkti pedagogų rengimą plačios aprėpties universitetuose siūlyti Vilniaus universitetui įsteigti struktūrinį padalinį Vilniuje, vykdantį švietimo ir ugdymo krypčių mokslo ir studijų veiklas

2.1.3.

Siekiant sustiprinti mokslo ir studijų potencialą  Šiauliuose ir pagerinti jo atitiktį miesto ir regiono visuomenės ir darbo rinkos poreikiams, 2018 metais reorganizuoti Šiaulių universitetą prijungimo  prie Vilniaus universiteto būdu ir jo pagrindu suformuoti Vilniaus universiteto struktūrinį padalinį (filialą) Šiauliuose, suteikiant jam sui generis akademinio padalinio teises Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos pavadinimu, šiame padalinyje įsteigti pedagogų rengimo centrą ir šio padalinio tarybos sudėtyje užtikrinti Šiaulių miesto savivaldybės, Šiaulių miesto ir regiono asocijuotų verslo struktūrų dalyvavimą

2.1.4.

Stiprinti menų aukštąsias mokyklas – Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, Vilniaus dailės akademiją, sutelkiant studijų, meno ir mokslo potencialą

1,24

16,65

2.2.

Kauno apskrityje veikiančių valstybinių universitetų tinklo optimizavimas:

2.2.1.

Siekiant sutelkti mokslo ir studijų potencialą Kaune ir pedagogus rengti plačios aprėpties universitetuose, 2018 metais reorganizuoti Vytauto Didžiojo universitetą, Aleksandro Stulginskio universitetą ir Lietuvos edukologijos universitetą sujungimo būdu į Vytauto Didžiojo universitetą, reorganizuotų universitetų veiklas vykdant Kaune, o reorganizuoto Lietuvos edukologijos universiteto studentams sudaryti sąlygas baigti studijas Vilniuje

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministerija

 

 

 

 

 

2017–

   2019 m.

 

 

 

 

 

6,84

 

 

 

 

37,78

2.2.2.

Reorganizuoti Lietuvos sporto universitetą prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu, šio universiteto sudėtyje užtikrinant reorganizuoto Lietuvos sporto universiteto mokslo ir studijų veiklų tęstinumą

2.2.3.

Stiprinti Kauno technologijos universitetą, jame sutelkiant technologijos ir fizinių mokslų sričių potencialą

2.2.4.

Siekiant sutelkti mokslo (meno) ir studijų potencialą Kaune ir išvengti studijų dubliavimo miesto mastu, siūlyti Vilniaus universitetui pakeisti struktūrą, atsisakant Kauno fakulteto

2.3.

Klaipėdos universiteto veiklos optimizavimas:

2.3.1.

Stiprinti Klaipėdos universitetą  užtikrinant studijų ir mokslo kokybę, atitiktį miesto ir regiono visuomenės ir darbo rinkos poreikiams, Klaipėdos miesto ir regiono savivaldybių,  asocijuotų verslo struktūrų dalyvavimą universiteto tarybos sudėtyje

Švietimo ir mokslo ministerija

 

2017–

2019 m.

 

2.3.2.

Klaipėdos universitetui kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe, kitomis savivaldybėmis bei asocijuotomis verslo struktūromis parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei veiksmų planą, skirtą šio universiteto veiklai optimizuoti, kuriame būtų numatyti Klaipėdos miesto savivaldybės,  kitų regiono savivaldybių, asocijuotų verslo struktūrų finansiniai ir kiti įsipareigojimai

Klaipėdos universitetas

2018 m. vasario

15 d.

 

0,9

2,88

 

________________