LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. D1-397 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją“ VALSTYBĖS PAGALBOS schemos patvirtinimoPAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 10 d. Nr. D1-481

Vilnius

 

 

 

Pakeičiu 2020 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-397 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo lentelės 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11.    

Finansavimo dydis vienam pareiškėjui

Iki 40 % tinkamų finansuoti išlaidų. Infrastruktūrai skirtos pagalbos suma negali viršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 5 mln. eurų.

Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką (Tvarkos aprašo 2 priedas).                     

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                       Kęstutis Mažeika