LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRo
2020 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. 4-187DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRo 2019 M. SPALIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 4-618DĖL PASKOLŲ GARANTIJŲ FINANSŲ ĮSTAIGOMS UŽ DIDELIŲ ĮMONIŲ IMAMAS PASKOLAS TEIKIMO nuostatŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ pakeitimo

 

2020 m. gruodžio 16  d. Nr. 4-1125

Vilnius

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 4-187 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 4-618 „Dėl Paskolų garantijų finansų įstaigoms už didelių įmonių imamas paskolas teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2 punktą išdėstau taip:

2. N u s t a t a u, kad Nuostatų 15.11 papunktis įsigalioja 2021 m. liepos 1 dieną.“

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                  Aušrinė Armonaitė